asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Населення світу.

РІВЕНЬ №1.

Виберіть правильні відповіді:

1. Природний рух (відтворення) населення — це:

а) відношення народжуваності і смертное

б) сукупність процесів народжуваності і смертності, які визначають розміри природного приросту;

в) природний приріст.

2. Природний приріст — це:

а) перевищення народжуваності над смертністю ( на 1000 жителів на рік);

б) число дітей, що народилися за рік;

в) число людей, що померли за рік.

3. Міграції населення — це:

а) рух людей;

б) переміщення людей по території, пов'язані із зміною постійного місця проживання та роботи;

в) переїзд жителів однієї держави в іншу.

4. Урбанізація — це:

а) процес зростання ролі міст;

б) зростання і підвищення частки міського населення в країні, регіоні, світі;

в) розширення міського способу життя.

5. Виберіть країни, де переважає сільське населення:


а) Індія;

б) США;

в) Бангладеш;

г) Китай;

д) Австралія;

е) Індонезія;

є) Україна.


6. Виберіть однонаціональні країни:


а) Росія;

б) Канада;

в) Угорщина;

г) Японія;

д) Китай;

е) Індія;

є) Аргентина;

ж) Австралія.


7. Виберіть багатонаціональні країни:


а) Росія;

б) Польща;

в) Бельгія;

г) Індія;

д) Китай;

е) Пакистан;

є) Індонезія;

ж) СІЛА;

з) Угорщина.


8. Економічно активне населення — це:

а) всі трудові ресурси;

б) все населення країни;

в) безпосередньо залучена у суспільне виробництво на даний час частина населення.
9. До країн Близького Сходу відносяться:


а) Кіпр;

б) Єгипет;

в) Туреччина;

г) Ліван;

д) Конго;

е) Лівія;

є) Ізраїль;

ж) Іран;

з) Ірак.


10. До країн Скандинавського регіону відносяться:


а) Латвія;

б) Ірландія;

в) Данія;

г) Литва;

д) Норвегія;

е) Естонія;

є) Швеція;

ж) Ісландія;

з) Фінляндія.


11. Виберіть країни з високою народжуваністю:


а) Пакистан;

б) Афганістан;

в) Індія;

г) Китай;

д) Кенія;

е) Куба;

є) Бразилія;

ж) Чилі;

з) Малі;

й) Заїр.


12. Назвіть, яка мова найбільше поширена у світі:


а) англійська;

б) німецька;

в) французька;

г) російська;

д) українська;

е) японська.


13. Виберіть країни, де православ'я є основною релігією:


а) Росія;

б) Польща;

в) Україна;

г) Румунія;

д) Білорусь;

е) Болгарія;

є) Туреччина;

ж) Греція;

з) Італія;

й) Китай.


14. Виберіть найбільш урбанізовані країни:


а) Японія;

б) Німеччина;

в) Італія;

г) Бразилія;

д) СІЛА;

е) Чилі;

є) Мексика;

ж) Росія;

з) Марокко.


15. Субурбанізація — це:

а) швидкий розвиток центральних районів міста;

б) переїзд жителів із міста у передмістя;

в) формування в центральних міських районах бідних кварталів;

г) злиття міських агломерацій.
РІВЕНЬ №2.
1. Позначте на контурній карті п'ять найбільших агломерацій світу.

2. Нанесіть на контурну карту п'ять країн із найбільшим природним приростом.

3. Позначте на контурній карті п'ять най5ільших мегалополісів світу.

4. Позначте на контурній карті п'ять країн, де переважає міське населення.

5. Позначте на контурній карті п'ять країн, де переважає сільське населення.

6. Позначте на контурній карті п'ять країн, де переважно проживають представники православ'я.

7. Позначте на контурній карті п'ять країн, де переважно проживають представники католицизму.

8. Позначте на контурній карті п'ять країн, де переважно проживають представники мусульманства.

9. Позначте на контурній карті п'ять країн, де переважно проживають представники буддизму.

 1. Нанесіть на контурну карту основні напрямки міграційних потоків у світі.

 2. Нанесіть на контурну карту держави, сучасне населення яких сформувалося в основному в результаті міграцій.

 3. Нанесіть на контурну карту п'ять країн, де державною мовою є англійська.

 4. Нанесіть на контурну карту п'ять країн, де переважно проживають представники індоєвропейської мовної сім'ї.

 5. Позначте на контурній карті п'ять міст-мільйонерів, які розміщені в Європі.

 6. Позначте на контурній карті п'ять міст-мільйонерів, які розміщені в Азії.

 7. Позначте на контурній карті п'ять міст-мільйонерів, які розміщені в Північній Америці.

 8. Позначте на контурній карті п'ять країн, де кількість жителів перевищує 100 млн жителів.РІВЕНЬ №3. 1. За допомогою карт атласу дайте оцінку густоти населення Євразії.

 2. За допомогою карт атласу дайте оцінку густоти населення Африки.

 3. За допомогою карт атласу дайте оцінку густоти населення Австралії.

4. За допомогою карт атласу дайте оцінку густоти населення Північної Америки.

5. За допомогою карт атласу дайте оцінку густоти населення Південної Америки.

6. За допомогою карт атласу дайте оцінку расового складу населення Євразії.

7. За допомогою карт атласу дайте оцінку расового складу населення Африки.

 1. За допомогою тематичних карт дайте характеристику напрямків міграційних потоків Європи.

 2. За допомогою тематичних карт дайте характеристику напрямків міграційних потоків Азії.

10. За допомогою тематичних карт дайте характеристику напрямків міграційних потоків Африки.

11. За допомогою тематичних карт дайте характеристику напрямків міграційних потоків Північної Америки.

12. За допомогою тематичних карт дайте характеристику напрямків міграційних потоків Південної Америки.


РІВЕНЬ №4.
1. Порівняйте, як здійснюються процеси демографічної політики в різних країнах світу.

2. Наскільки виправдане проведення демографічної політики, чи не ущемляє така політика права особистості?

3. Поясніть, чим викликане широке розповсюдження англійської та іспанської мов на планеті.

4. Розкажіть, чим світові релігії відрізняються від національних. Наведіть конкретні приклади.

5. Дайте характеристику статевого складу населення світу.

6. Охарактеризуйте віковий склад населення світу.

7. Розкажіть, як вікова структура населення впливає на забезпеченість держав трудовими ресурсами.

8. Розкажіть, які існують відмінності між країнами в характері зайнятості населення.

9. Покажіть різницю між зовнішніми і внутрішніми міграціями.

10. Розкрийте суть проблем, які виникають у державах та регіонах у результаті міграцій населення.

11. Обґрунтуйте чинники міграційних процесів у різних країнах світу.

12. Обґрунтуйте залежність народжуваності і смертності населення від соціально-економічних факторів.

13. Охарактеризуйте особливості сучасної географії розміщення населення у світі.

14. Поясніть чинники швидкого росту процесу урбанізації в різних країнах світу.

15. Поясніть та проілюструйте на прикладах вплив природних та історичних умов на розміщення населення.

16. Розкрийте роль впливу релігійного світогляду на культуру народу.

17. Доведіть, що природні умови значною мірою впливають на розміщення населення країн світу.

18. Розкажіть про особливості етнічного складу населення світу.

19. Доведіть, що плем'я - найнижчий ступінь етнічної спільності населення, а нація - найвищий.