asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Закони постійного струму.
Мета: поглибити, узагальнити й закріпити знання учнів за темою «Закони постійного струму», продовжити формування вмінь розв’язувати задачі різного типу: розрахункові, експериментальні; розвивати вміння аналізувати, інтерес до вивчення фізики, формувати навички групової роботи в поєднанні з розвитком індивідуальних творчих здібностей учнів; виховувати відповідальність за дотримання правил техніки безпеки при роботі з електричним струмом та бережне ставлення до його використання.

Обладнання: плакати, картки, джерело електричного струму, лампочка, реостат, провід, амперметр, вольтметр, ключ.

Хід уроку.

Слово вчителя.

  • Добрий день! Діти, тема сьогоднішнього уроку «Закони постійного струму»

Мета нашого уроку – поглибити, узагальнити й закріпити знання учнів за темою «Закони постійного струму», продовжити формувати вміння розв’язувати задачі, як розрахункові так і експериментальні.

Сьогодні наш клас об’єднується в 3 групи: теоретики, практики і експериментатори.

Кожній групі було задане домашнє завдання:

Теоретикам – підібрати теоретичний матеріал по даній темі.

Практикам – підібрати розрахункові задачі.

Експериментаторам – підібрати експериментальні задачі за даною темою.

І так, я надаю слово теоретикам.
Слово теоретиків: так, як ми вивчали розділ «Закони постійного струму» ми розбили даний теоретичний матеріал на 5 тем:

І тема – Електричний струм. Сила струму.

ІІ тема – Закон Ома для ділянки кола. Опір металевих провідників.

ІІІ тема – Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

IV тема – ЕРС. Закон Ома для повного кола. З’єднання елементів.

V тема – Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.
Слово вчителя.

Добре! Теоретики продемонстрували нам свої знання з теорії і приготували для практиків і експериментаторів деякі вправи:


Слово вчителя. Ми перевірили всі разом наші знання формул. А тепер, теоретики ще пропонують нам повторити одиниці вимірювання фізичних величин. Називаємо фізичну величину і її одиницю.

[ Р] = = [ В ]
[ U] = = [ Вт ]
[ І ] = = [ Ом ]
[ R ] = = [ Дж ]
[ Е ] = = [ Кл ]
[ ρ ] = = [ А ]
[ А ] = = [ В ]
[ q ] = = [ Ом . м]


Слово вчителя. І з цим завданням ви справились.

Група практиків приготувала деякі розрахункові задачі.

Групи теоретиків і експериментаторів отримують «Логічний ланцюжок», де повинні на ділянці кола знайти або напругу, або силу струму або опір при послідовному та паралельному з’єднанні провідників.

Доки групи розв’язують завдання , практики розв’язують на дошці задачу на послідовне та паралельне з’єднання провідників і два чоловіки на місцях розв’язують картки з задачами.
1. До будинку підведено кабель з мідними жилами загальним перерізом 100 мм2 . Довжина кабелю 800 см. Який опір кабелю ?

( м = 0,017 Ом . мм2/м)
2. Дві електричні лампочки, що мають опір 440 Ом і 660 Ом, увімкнені паралельно. У першій з них сила струму 0,5 А. Яка сила струму в другій лампочці ?
3. Як обчислити силу струму і напругу в колі, зображеному на малюнку, якщо відомо, що амперметр показує 1,2А, а опір резисторів

R1 = 3 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 5 Ом?R2

R4

A R1 B

R3


Розв’язок


  1. Дано:

ρм = 0,017 Ом * мм2/ м R = ρ * ι / S

ι = 800 см = 8 м

S = 100 мм2
R = ? R = 0,017 Ом * мм2/м * 8 м / 100 мм2 =

= 0,00136 Ом = 1,36 мОм

Відповідь: опір кабелю становить 1,36 мОм.
  1. Дано:

R1 = 440 Ом При паралельному з’єднанні

R2 = 660 Ом U1 = U2

І1 = 0,5 А

За законом Ома для ділянки кола

І2 = ? U = I * R, тоді

U1 = I1 * R1

U2 = I2 * R2

I1 * R1 = I2 * R2

I2 = I1 * R1 / R2 ; I2 = 0,5 А * 440 Ом / 660 Ом = 0,33 А

Відповідь : у другій лампочці сила струму 0,33 А.


  1. Дано:

R1 = 3 Ом Оскільки опори R2 і R3 з’єднані паралельно,

R2 = 8 Ом то напруга на них однакова

R3 = 15 Ом U2 = U3 = I3*R3

R4 = 5 Ом U2 = U3 = 1,2 А * 15 Ом = 18 В

I3 = 1,2 А

За законом Ома для ділянки кола:

U1 = ? U4 = ? I2 = U2 / R2 = 18B / 8 Ом = 2,25 А

U2 = ? UAB = ? З малюнка видно, що I1 = I4 = I2 + I3,

U3 = ? I1 = ? I1 = I4 = 2,25 А + 1,2 А = 3,45 А

I2 = ? I4 = ? U1 = I1 * R1 = 3,45 A * 3 Oм = 10,35 В

U4 = I4 * R4 = 3,45 А * 5 Ом = 17,25 В

UAB = U1 + U3 + U4

UAB = 10,35 В + 18 В + 17,25 В = 45,6 В.

Коли групи розв’язали завдання, учитель перевірив правильність.

Слово вчителя. Експериментатори приготували картки із зображенням схем електричних кіл, які групи повинні скласти.

Всі три групи знайомляться з правилами безпеки при виконанні цього практичного завдання ( на кожній парті лежать правила безпеки ), пригадують всі позначення на схемі і складають електричні кола за схемами.Після виконання даного завдання вчитель з учнями підводить підсумок .

Вчитель задає домашнє завдання (розв’язати задачі записані в зошиті , повторити всі формули по даній темі)

Задача.

  1. Дріт приєднали спочатку до затискачів джерела струму з напругою 6 В, а потім – до джерела з напругою 12 В. В якому випадку робота струму за одиницю часу більша? У скільки разів?

  2. В електроплитці, що розрахована на напругу 220 В, є дві спіралі опорами по 120 Ом кожна. За допомогою перемикача можна увімкнути: одну спіраль, дві спіралі послідовно, дві спіралі паралельно. Як знайти потужність електроплитки в кожному випадку ?

Підводиться підсумок уроку і виставляються бали за урок.