asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни (спецкурсу)
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

КИЇВ – 2009

Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”, Частина ІІ „Екологічне страхування за законодавством України”

При підготовці частини І спецкурсу були використані матеріали програми: Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”. Укладачі: доц. Краснова М. В., асист. Фролов М. О., асист. Шомпол О. А.. – К., 2001. – 20 с.

При підготовці частини ІІ спецкурсу використані матеріали програми: Програма спецкурсу „Правові засади екологічного страхування” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються за спеціалізацією „Земельне та екологічне право”. Укладач: асист. Руснак Т. П. – К., 2004. – 14 с.

Укладачі частини І:

к.ю.н., доц. Краснова М. В.,

асист. Шомпол О. А.

Лектор:

к.ю.н. Позняк Е.В.

Викладачі:

асист. Шомпол О. А.,

асист. Саркісова Т. Б.

Укладач частини ІІ:

к.ю.н., доц. Позняк Е. В.

Лектор:

к.ю.н.,доц. Позняк Е. В.

Викладач:

асист. Саркісова Т.Б.

Рецензент: д.ю.н., проф. Балюк Г.І.
Затверджено

д.ю.н. Гриценко І.С.___________
Погоджено

з науково-методичною комісією

протокол № ________________

від «____» ____________ 2009 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету
Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 14

від «30» червня 2009 р.
I. ПЕРЕДМОВА

Навчальні дисципліни „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” викладається студентам V курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 144 години, з них лекцій - 36 год., практичних - 36 год., самостійної роботи - 72 год. Форма підсумкового контролю: залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни


Курс „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” спрямований на поглиблення засвоєних при вивченні нормативних курсів “Екологічне право”, “Право екологічної безпеки” студентами спеціалізації “Земельне і екологічне право” теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів державного, громадського та інших видів контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (далі – екологічного контролю), а також екологічного страхування як економіко-правового засобу регулювання екологічних правовідносин, засобу попередження виникнення екологічної шкоди, гарантії охорони і захисту екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння системоутворюючих аспектів екологічного права як галузі права, дозволяє поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму контролю за додержанням екологічного законодавства, а також правового механізму екологічного страхування як актуальних напрямів державної екологічної політики, гарантій безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання спеціалістами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у відповідній галузі.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі здійснення екологічного контролю та екологічного страхування, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід, природоохоронна та правозастосовча практика у цій сфері.следующая страница >>