asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


Київський національниЙ університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра правосуддя

Укладач:

к.ю.н., доц. Ізарова І.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОЧИНСТА В РІЗНИХ КАТЕГОРІЯХ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ:

м1 - Особливості розгляду справ позовного провадження; м2 - Особливості розгляду справ окремого та наказного проваджень»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1

від 04 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

Декан юридичного факультету


________ д.ю.н. Гриценко І.С.


Київ-2012

Робоча навчальна програма з дисципліни

Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ” для студентів магістратури юридичного факультету
Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ. Робоча навчальна программа / Ізарова І.О. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 29 с.

Укладач:

к.ю.н., доц. Ізарова І.О.
Лектор:

к.ю.н., доц. Захарова О.С.

к.ю.н., доц. Ізарова І.О.
Викладач:

к.ю.н., доц. Захарова О.С.

к.ю.н., доц. Ізарова І.О.
Рецензент:

к.ю.н., доц. Захарова О.С.

Погоджено

з науково-методичною комісією
« » 2012р.

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………..

4-5

1. ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ………………………………………… …


5-7

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ.……………………………….…...

8-9

3. ЗМІСТ ТЕМИ, плани ЛЕКЦІЙних та СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ….............

10-25


4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ…………………………….…

26-31

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………

32-46
ВСТУП
Навчальна дисципліна (спецкурс) „Особливості судочинства в різних категорія цивільних справ” є важливою складовою навчального процесу і забезпечує формування поглиблених фахових знань юриста із цивільного процесуального права.

Суди розглядають велику кількість справ, пов’язаних з цивільними, сімейними трудовими, земельними, житловими правовідносинами а також іншими категоріями цивільних справ, що зумовлює необхідність вивчення застосування загальних та спеціальних норм та правил цивільного судочинства в різних категоріях цивільних справ.

Метою викладання даної дисципліни є необхідність вивчення особливостей судочинства в різних категоріях цивільних справ. Теоретичні знання та практичні навики, якими студенти оволодівають при вивченні загального курсу цивільного процесу України, дають фундаментальну основу знань із цивільного процесуального права. Даний спецкурс передбачає поглиблене вивчення студентами магістратури основних особливостей, що відрізняють цивільне судочинство в різних категоріях справ, які часто зустрічаються в судовій практиці.

Навчальна дисципліна присвячена вивченню особливостей судочинства в різних категорія цивільних справ, зокрема, тих, що виникають із житлових, сімейних, трудових, земельних відносин; в межах курсу розглядаються особливості судочинства у справах наказного та окремого провадження. Таким чином, при вивченні даного спецкурсу студенти мають змогу застосувати знання із різних галузей права, зокрема, цивільного процесуального права, цивільного, сімейного, земельного, трудового права. В межах даного спецкурсу розглядаються питання цивільної юрисдикції, визначення кола учасників цивільного процесу, доказів та доказування, змісту судового рішення у різних категоріях справ.

Студент повинен знати:

– теорію цивільного процесуального права;

– норми цивільного процесуального законодавства України;

– судову практику у різних категоріях цивільних справ;

– актуальні проблеми застосування процесуального законодавства в різних категорій справ у цивільному судочинстві.

Студент повинен вміти:

  • досліджувати теоретичні положення цивільного процесуального права, зокрема, особливості цивільного судочинства в різних категоріях справ;

  • досліджувати судову практику цивільного судочинства в різних категоріях цивільних справ, аналізувати наявні проблеми та виявляти шляхи їх вирішення;

– аналізувати норми цивільного процесуального, цивільного, сімейного, трудового, земельного, житлового законодавства та застосувати їх в судовій практиці;

– аргументувати власну позицію та погляди на питання, пов’язані із судочинством в різних категоріях цивільних справ, застосувати теоретичні знання у практичній діяльності.

В результаті вивчення спецкурсу студенти повинні глибоко опанувати не тільки теоретичні положення цивільного процесуального права, але й здобути навики практичного застосування своїх знань при підготовці процесуальних документів, консультуванні та представленні інтересів осіб, які беруть участь у цивільних справах різних категорій. Поглиблені знання із цивільного процесу та особливостей судочинства в різних категоріях цивільних справ дозволить їм як фахівцям в галузі права вільно володіти і користуватися знаннями, застосовувати їх в правовій практиці.

Нормативна дисципліна «Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ» вивчається студентами-магістрами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Планом навчального процесу для вивчення цього спецкурсу відведено 72 години учбових занять, з них на лекції відведено 36 годин, на практичні заняття – 32 годин, на самостійну роботу – 32 годин. Формою контролю є іспит.
1. ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна нормативна дисципліна “Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП). Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

  • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

  • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

  • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

  • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

  • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

На практичних заняттях за вибором викладача можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення, відповіді, вільна дискусія, розв’язання казусів, виконання самостійних і домашніх робіт, тестові завдання, складання процесуальних документів та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на заняттях оцінюється викладачем самостійно.

Семінарські заняття проводяться із підготовкою доповідей студентами- магістрами (20-25 хвилин) та їх обговорення (дискусії).

До кожного семінарського заняття студенти отримують індивідуальне завдання, яке вони готують в письмовому вигляді і захищають, отримуючи відповідну кількість балів. За своєчасно і належно виконане завдання студент може отримати до 2 балів: максимальною кількістю балів оцінюються роботи, як не містять недоліків, а студент на захисті показав глибокі теоретичні знання, використані при вирішенні поставленого завдання; в один бал оцінюються роботи, при підготовці яких студент припустився не істотних помилок, або на захисті не зміг точно відповісти на додаткові теоретичні питання; всі інші роботи оцінюються в нуль балів. Таким чином, за 9 семінарських занять студент, належно виконуючи поставлені завдання, може набрати до 18 балів. На підсумковому модульному контролі, який проводиться на передостанньому занятті, студент може набрати максимально 2 бали за належно виконані завдання.

Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи, протягом двох семестрів і складається з двох змістових модулів (ЗМ). Перший змістовий модуль складають теми 1 – 5, другий – теми 6 – 8. По завершенню курсу студенти складають іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістовного модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).

Результати кожної форми контролю оцінюються за 100-бальною шкалою:Параметри


Змістовний

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовний

модуль 1

(ЗМ1)

Комплексний

підсумковий

модуль

(іспит)

(КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100

оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК)) розраховується за формулою:
СК= к1 * ЗМ1(Оцінка в балах)+ к2 * ЗМ2(Оцінка в балах) + к3 * КПМ(Оцінка в балах)следующая страница >>