asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 336.777

Воробйова О.І., професор, д.е.н.

Таврійський національний університет імені В. Вернадського

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Вплив глобалізаційних процесів на національні банківські системи проявляється на двох рівнях: на макрорівні – через зміни у діяльності центральних банків і на мікрорівні – через реструктуризацію та трансформацію діяльності комерційних банків. На макрорівні такі зміни зумовлені еволюцією цілей, завдань та грошово-кредитною політикою центральних банків, реформуванням банківського нагляду. На мікрорівні вплив глобалізації проявляється у реструктуризації національних банківських систем через активізацію операцій злиття, придбання та поглинання банків, концентрації банківського капіталу, впровадження глобальних інноваційних технологій, появі нових банківських послуг, зокрема таких, як дистанційний банкінг.

При поширенні глобалізаційних процесів банківська практика розвинених країн все більше набуває загальних форм, поступово нівелюючи наявні відмінності у грошово-кредитних системах. Протягом останнього десятиріччя у всьому світі відбувається перебудова кредитно-грошової сфери у напрямі застосування механізмів інфляційного тагретування, що супроводжується еволюцією цілей і пріоритетів діяльності центральних банків. На перший план виходять проблеми розроблення режиму грошово-кредитної політики, здатного, за наявності прозорого і зрозумілого механізму, забезпечити досягнення першочергових завдань монетарного регулювання.

На протязі першого десятиріччя ХХІ ст., відбувається поступове коригування грошово-кредитної політики основними центральними банками світу у напрямі посилення регулювання грошових ринків. Це було обумовлено необхідністю не лише впливати на інфляційні процеси, а й зменшити вплив негативних процесів, які почали відмічатися після 2006 року в розвинутих країнах світу. Банківському сектору постійно не вистачало грошей, а бюджетні дефіцити для більшості країн почали негативним чином впливати на соціально-економічні процеси в країнах.

Еволюція цілей і завдань центральних банків як органів управління грошового обороту багато у чому була зумовлена розвитком фінансових секторів національних економік, посиленням глобалізації й інтеграції фінансових ринків і, як наслідок, підвищенням мобільності грошового капіталу. Зростання доступності фінансових ресурсів, лібералізація капітальних потоків і поява раніше неіснуючих інструментів значно розширили сферу регулювання центральних банків, перемістивши межі управління з національного на глобальний рівень.

В умовах зростання темпів глобалізаційних процесів особливої актуальності набувають проблеми переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності, а також приведення нинішньої системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідність до методологічних засад міжнародних стандартів та вимог глобалізованої економіки.

Глобалізація супроводжувалася дерегулюванням банківської діяльності і лібералізацією фінансових ринків. Це призвело до значних негараздів в фінансовому секторі розвинутих країн, а в подальшому розвитку фінансової кризи, в якій значна роль відводиться фінансовому, зокрема банківському сектору, який поширив кризові явища практично на всі світові фінансові ринки.

Банківський бізнес під впливом процесів глобалізації набуває нових рис, а саме скорочення частки традиційних банківських операцій на користь збільшення нових операцій, які відповідають запитам клієнтів, що якісно змінилися.

Консолідація банківського капіталу в національному і міжнародному масштабах приводить до збільшення розмірів банків на основі злиття і приєднань, а їх кооперація з іншими фінансовими інститутами має на меті зміцнення конкурентних позицій на національному та завоювання нових сфер впливу на міжнародному рівні.