asyan.org
добавить свой файл
1
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

м. ____________ "___" ____________ 200_ р.
________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Роботодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Працівник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Трудовий договір про роботу за сумісництвом (надалі іменується "Договір") про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Працівник зобов'язується виконувати наступну роботу ____________________________ з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством, колективним договором, укладеним на підприємстві Роботодавця, та цим Договором.

1.2. Працівник зобов'язується особисто виконувати роботу і не має права передоручати її виконання іншій особі.

1.3. Робота виконується Працівником за сумісництвом, поряд із _________.

1.4. Місцем роботи Працівника є ____________________________________

______________________________________________________________________.

(найменування підприємства, місце знаходження)

1.5. Робоче місце Працівника ______________________________________.

1.6. Дата початку роботи __________________________________________.

1.7. Умови про строк випробування _________________________________.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Роботодавець зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечити охорону праці Працівника.

2.1.2. Виплачувати заробітну плату Працівникові.

2.1.3. _____________________________________________ (інші обов'язки).

2.2. Працівник зобов'язаний:

2.2.1. Сумлінно виконувати роботу.

2.2.2. Дотримуватись вимог щодо охорони праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

2.2.3. _____________________________________________ (інші обов'язки).

2.3. Роботодавець має право:

2.3.1. Вимагати від Працівника виконання трудових обов'язків і дбайливого відношення до майна Роботодавця, що надано Працівникові для забезпечення виконання ним роботи.

2.3.2. Притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому чинним в Україні трудовим законодавством.

2.4. Працівник має право на:

2.4.1. Своєчасну й у повному обсязі виплату заробітної плати.

2.4.2. Відпочинок.

2.4.3. Захист своїх трудових прав.

2.4.4. ___________________________________________________________.
3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. За виконання роботи Працівникові встановлюється заробітна плата _____________________________.

3.2. Заробітна плата виплачується ____________________________ в строк ___________ з періодичністю ______________.
4. УМОВИ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКА

4.1. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю _______________________________.

4.2. Відпустка надається Працівникові одночасно з відпусткою за місцем основної роботи.

4.3. Працівникові встановлюються вихідні дні ________________________.
5. СТРОК І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір є безстроковим і укладений на невизначений строк.

5.2. Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні трудовим законодавством.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. У випадку якщо Сторонами по спірному питанню не буде досягнута згода, спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством для розгляду трудових спорів.

6.2. Питання, не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного в Україні трудового законодавства.

6.3. Цей Договір складений у 2-х примірниках - по одному для кожної зі Сторін.

реквізити СТОРІН

Роботодавець


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________________

ПідписиЗа Роботодавця

Керівник _____________/__________/

м. п.

працівник


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________________

сторінпрацівник
_________________/_________/