asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ іІІ

ТЕМА 10: СТРОКИ І ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Семінарське заняття – 2 години

Ключові поняття: «строк», «термін», «присікальний строк», «гарантійний строк», «відкладальні строки», «скасувальні строки», «позовна давність», «спеціальна позовна давність», «зупинення перебігу позовної давності», «переривання перебігу позовної давності», «поновлення позовної давності», «непереборна сила».

П Л А Н


 1. Поняття, значення і юридична природа строків (термінів) у цивільному праві.

 2. Види цивільно-правових строків (термінів). Претензійні, присікальні, гарантійні строки.

 3. Порядок визначення та обчислення строків (термінів).

 4. Поняття позовної давності. Соціально-економічні передумови запровадження інституту позовної давності.

 5. Право на позов в матеріальному та процесуальному розумінні.

 6. Імперативність та диспозитивність у визначенні й застосуванні позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 7. Тривалість позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.

 8. Початок перебігу позовної давності.

 9. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності.

 10. Правові наслідки спливу позовної давності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст.135.

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

 5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. в ред.Закону від // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

 6. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. − 1994. − № 10.− Ст.45.

 7. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

 8. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

 9. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

 10. Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних // Право України. − 2003. − № 6. − С. 109−111.

 11. Луць В. Строки і терміни в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна. − 2003. − № 11. − С. 3−8.

 12. Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за но-вим цивільним законодавством України // Право України. − 2003. − № 12. − С. 40−44.

 13. Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України. − 2004. − № 2. − С. 21−25.

 14. Боровець В. Збільшення строку позовної давності - як це робиться // Галицькі контракти. Дебет-кредит. − 2004. − № 15. − С. 21− 22.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1


 1. Визначте співвідношення між поняттями «час», «строк», «термін», «давність».

 2. Проаналізуйте з точки зору виробленої в науці цивільного права класифікації строків (термінів) правову природу строків (термінів), передбачених статтями 247, 256, 344, 446, 831, 1270, 1281 ЦК.

 3. Проаналізуйте зміст наведених нижче понять і відшукайте у ЦК статті, в яких вони вживаються: «розумний строк», «негайно», «невизначений строк».

 4. Здійсніть порівняльний аналіз визначення терміну вказівкою на подію, яка має неминуче статися (ч.2 ст. 252 ЦК), та вчинення правочину під умовою (ст. 212 ЦК). Наведіть приклади.


Завдання 2

 1. Визначте, коли починається і закінчується перебіг строку в наступних випадках:

 1. Строк позовної давності про вимогу вкладника про видачу вкладу, якщо договір було укладено 3.03.2009 р., а строк депозиту – 1 рік;

 2. 6-місячний строк для прийняття спадщини, якщо спадкодавець помер 21.01.2009 року о 13 годині;

 3. Строк позовної давності про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я неповнолітній особі, якщо шкоду завдано 10.03.2004 року, особі виповнюється 18 років 10.05.2009 року.

 1. Визначте початок перебігу та закінчення строку позовної давності за вимогою:

 • щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, стягнення неустойки за невиконання договору поставки товару між юридичними особами, якщо договір було укладено 12 грудня 2008 року, строк поставки встановлений 3 квартал 2009 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.

 • щодо спростування недостовірної інформації, вилучення та знищення тиражу видання, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної особі внаслідок надрукування недостовірної інформації про особу, якщо інформацію було надруковано 2 квітня 2005 року, особа дізналася про це 10 квітня 2005 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.

 • щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної споживачу внаслідок продажу товару неналежної якості, якщо договір купівлі-продажу було укладено 1 квітня 2009 року, а дефекти було виявлено покупцем 1 травня 2009 року. Відповідь обґрунтуйте теоретичними положеннями.


ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

Практичне заняття – 2 години

Завдання 3

17 квітня А. придбала в універмазі зимові чоботи. Через деякий час до неї в гості прийшла подруга і переконала її в тому, що чоботи такого фасону вже вийшли з моди і їй слід поміняти чоботи на іншу пару. 4 травня А. З’явилася в універмазі і попросила обміняти придбані чоботи на чоботи іншого фасону. Однак працівники універмагу відмовились це зробити, пославшись на пропуск А. встановленого Законом України «Про захист прав споживачів» 14-денного строку.

А. наполягала на своїх вимогах вказуючи на те, що: а) 26 квітня і 3 травня були вихідні дні; б) 1 і 2 травня були святкові дні; в) з 19 по 23 квітня вона була хвора, що підтверджується довідкою лікаря. Крім того, на думку А., не може йти мова про пропуск вказаного строку, оскільки його обчислення має починатися з настанням зимового періоду.

Проаналізуйте доводи сторін і вирішіть спір.

Завдання 4

За договором позики 1 липня 2001 року Коваленко отримав від Романова грошову суму, еквівалентну 1000 доларів США без визначення строку повернення. Через місяць позикодавець письмово зажадав повернення грошей, але їх не отримав, а 10 серпня того ж року Коваленко відбув у довгострокове відрядження. Переказом через систему «Вестерн-Юніон» 1 лютого 2003 року він повернув позикодавцю ½ частку позики, а решту обіцяв сплатити не пізніше 1 травня 2003 року. Після повернення із відрядження у грудні 2003 року боржника було включено до складу обмеженого військового контингенту Збройних сил України під егідою ООН і направлено в Косово. У вересні 2004 року Романов звернувся до суду з позовом про сплату залишку боргу. Районний суд позов не задовольнив у зв’язку із пропуском позовної давності. У скарзі на рішення суду позикодавець вважає, що строк позовної давності ним не пропущено, а суд припустився помилки.

Чи є підстави для задоволення скарги?

Завдання 5

Смирнов з вересня 2003 р. по жовтень 2004 р. будучи наймачем квартири, не платив за газ. Сплативши в жовтні 2004 р. гроші за спожитий газ, від сплати пені за прострочення відмовився. У червні 2005 р. міськгаз звернувся до суду з позовом про сплату Смирновим пені. Смирнов при розгляді справи позов не визнав і заявив, що до моменту звернення в суд з позовом минув строк позовної давності, встановлений для відшкодування неустойки.

Яке рішення повинен прийняти суд? Чи має право міськгаз у грудні 2006 р. звернутися до суду з позовом про сплату Смирновим неустойки у період з вересня по грудень 2003 р.?
Завдання 6

Підприємство «Меркурій» не поставило обладнання лікарні за договором поставки і добровільно виконати свої зобов’язання відмовилося, мотивуючи це тим, що вже пройшов строк позовної давності і зобов’язання виконувати не треба. Лікарня звернулася до суду, посилаючись на те, що сторони у договорі домовились не застосовувати строк позовної давності. Дайте визначення строку позовної давності. Чи повинен суд прийняти справу до розгляду? Проаналізуйте обставини і дайте обгрунтований висновок по справі.
Завдання 7

Громадянин Б. не повернув борг за договором позики. На вимогу громадянина А. про повернення боргу заперечував, що, вже пройшов строк позовної давності, якій за цим договором складає 1 рік. Громадянин А. подав позов у суд, вважаючи, що на ці вимоги позовна давність не розповсюджується, так як це встановлено у договорі. До яких вимог застосовується спеціальний строк позовної давності? На які вимоги строк позовної давності не розповсюджується? Зробить обгрунтований висновок по справі.
Завдання 8

5 березня 2002 р. між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повинен був повернути борг до 5 жовтня 2002 р., а у випадку прострочення − сплатити неустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.

10 квітня 2003 р. М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргу до 10 липня 2003 р., на що Л. дав згоду. У червні 2003 р. М. було призвано на строкову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 вересня 2004 р. М. додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходження служби. Дізнавшись від родичів адресу М., Л. направив 10 липня 2006 р. о 23.30 переказним листом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20 липня 2006 р. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.

Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності.

Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду.
Завдання 9

У березні 2004 р. державне підприємство Укрекспорт склало договір перевезення з державною автотранспортною організацією з метою доставки у пункт призначення 30 т яблук. У квітні 2004 р. вантаж мав бути доставлений отримувачу, але був втрачений під час перевезення з вини автотранспортного підприємства.

Чи має право підприємство Укрекспорт вимагати від автотранспортної організації відшкодування шкоди, якщо звернеться до суду: а) у лютому 2005 р.; б) у вересні 2006 р.; в) у жовтні 2004 р.?

Завдання 10

20 червня 2003 р. між акціонерним товариством і приватним підприємством було укладено договір поставки, за яким АТ зобов’язувалося поставити продукцію в повній комплектності до 1 листопада 2003 р. Поставка, за умовами договору, здійснювалась окремими частинами комплекту. 28 серпня 2003 р. за однією з відправок було встановлено недостачу частини комплекту, про що було складено акт.

Приватне підприємство 11 жовтня 2006 р. звернулося з позовом до суду про відшкодування заподіяних йому збитків, оскільки акціонерне товариство не покрило встановленої недостачі і продукція була поставлена некомплектною.

У судовому засіданні АТ заперечувало проти позову за пропуском позовної давності, оскільки з моменту початку її перебігу минуло 3 роки і півтора місяця.

Вирішіть спір.
Завдання 11

15 липня 2001 року ТОВ «Торгівельна компанія «Гейзер» (далі – ТОВ «Гейзер») поставила ТОВ «Експорт-ЛТД» дві партії електричних водонагрівачів власного виробництва на суму 5200 гривень. Договір передбачав проведення оплати покупцем не пізніше 30 днів з дня передачі товару. Своєчасно взяті на себе зобов’язання ТОВ «Експорт-ЛТД» не виконало. Боржник неодноразово звертався до кредитора з проханням про відстрочення боргу, повернути водонагрівачі також не було змоги, тому що вони були вже реалізовані покупцям. 10 вересня 2004 року боржник перерахував суму боргу на поточний рахунок покупця. 20 вересня на роботу в ТОВ «Експорт-ЛТД» був прийнятий юрисконсульт, який пояснив ди­ректору, що платіж проведено після спливу строку позовної давності і є змога повернути його через суд як безпідставний. 26 вересня 2004 року ТОВ «Експорт-ЛТД» подало позов до Господарського суду Дніпропетровської області про повернення вказаної суми, посилаючись на те, що у момент виконання йому не було відомо про сплив позовної давності.

Яке правильне рішення суду?

Завдання 12

Леоненко 15 серпня 2004 року звернувся до суду з позовом про захист його честі та гідності і стягнення моральної шкоди у розмірі 10 000 грн. з видавництва «Блискавка», яке видало у січні 2001 року новий тираж роману «Балагур», в якому виведений образ Леоненко як зрадника. В позовній заяві він послався на рішення від 16.11.2000 р., яким було реабілітоване його чесне ім'я, а факти, наведені в романі, визнані такими, що не відповідають дійсності. Суд у позові відмовив у зв’язку з пропуском строку позовної давності.

Зробіть висновок у справі.

Завдання 13

Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першої вимоги свій автомобіль, оформивши 16 грудня 2003 р. відповідну довіреність. 10 травня 2004 р. Л. у письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль, однак через 2 дні Л. у зв’язку з важкою хворобою помер.

Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у зв’язку з цим не вчиняла. 20 грудня 2007 року І. з власної ініціативи повернув автомобіль дружині Л., але через кілька днів заявив, що, оскільки дружиною Л. пропущено позовну давність, він повернув автомобіль помилково. На цій підставі звернувся з вимогою до дружини Л. передати йому автомобіль, інакше він витребує його через суд.

Дайте юридичну оцінку ситуації.
Завдання 14

У серпні 2000 р. Кравченка підвозив до роботи його друг Ткачов на особистому автомобілі. Але під час руху Ткачов не справився з керуванням і врізався у стовп, внаслідок чого Кравченко отримав тілесні ушкодження, які призвели до стійкої втрати працездатності. Кравченко був вимушений перейти на іншу, менш оплачувану роботу. Враховуючи приятельські відносини з Ткачовим, претензій на його адресу не робив.

У вересні 2004 р. Кравченко посварився з Ткачовим і звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, за весь час з моменту аварії.

Чи сплив строк позовної давності? Чи має право суд задовольнити вимогу Кравченка?
ТЕМА 11: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ

Семінарське заняття-2 години

Ключові поняття: «представництво», «законне представництво», «договірне представництво», «договір доручення», «повноваження представника», «комерційне представництво», «довіреність», «передоручення».
П Л А Н

 1. Поняття представництва та його юридична природа. Внутрішні та зовнішні відносини представництва.

 2. Повноваження представника та їх юридичне закріплення.

 3. Відмінність представництва у цивільному праві від діяльності посильного, посередника, рукоприкладача, комісіонера, а також від процесуаьного представництва.

 4. Види представництва. Підстави виникнення представництва.

 5. Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.

 6. Поняття, види, форма та зміст довіреності. Строк чинності довіреності.

 7. Передоручення.

 8. Підстави припинення добровільного представництва. Наслідки скасування довіреності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30.− Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст. 135.

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

 5. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

 6. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

 7. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

 8. Бенедисюк И. Основания возникновения гражданских прав и обя-занностей. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей // Бухгалтерия. − 2004. − № 39. − С. 74−77.

 9. Домбругова А. Представництво // Юридичний вісник України. − 2003. − № 22. − С. 7.

 10. Овдієнко Л. Цивільний кодекс.Глава 17 "Представництво" // Закон і бізнес. − 2003. − № 30. − С. 12.

 11. Сєверова Є. Представництво за Римським правом та його рецепція у новому цивільному кодексі України // Юридический вестник. − 2003. − № 3. − С. 130−134.

 12. Шаповал Л. Представництво за довіреністю у цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. − 2004. −№ 7. − С. 111−117.

 13. Механизм защиты субъективных гражданских прав: сб. науч. Тр. Под ред. В.В.Бутнева и др. – Ярославль: ЯрГУ, 1990. − 163 с.

 14. Гражданское право и способы его защиты: Сб. ст. под ред. О.А. Кра-савчикова и др. – Свердловск.: Сверд. юр. ин-ст, 1974. − 190 с.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

Проаналізуйте позицію законодавця (ЦК і СК) і висловіть свою думку щодо правового статусу:

 1. Батька, обмеженого у дієздатності;

 2. неповнолітньої матері, яка:

а) перебуває у шлюбі; б) не перебуває у шлюбі;

як представників неповнолітньої дитини при укладенні майнових правочинів.
Завдання 2

Які з перелічених нижче варіантів відповідей містять достатню підставу для виникнення представництва і якого виду.

1) усиновлення;

2) договір доручення;

3) народження дитини;

4) усне прохання про виконання доручення;

5) довіреність;

6) призначення опікуном над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою.
Завдання 3

Проаналізуйте ст. 237, 1011, 636, 528 Цивільного кодексу України і визначте характерну ознаку, за якою відрізняються поняття:

1) представник і комісіонер;

2) представництво і договір на користь третьої особи;

3) представництво і виконання зобов'язання третьою особою.
ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття - 2 години

Завдання 4

М. звернулася за консультацією до адвоката щодо визначення власника автомобіля «Lexus», придбаного у гр. С за генеральною довіреністю її чоловіком Б. під час шлюбу.

М. стверджувала, що спірний автомобіль чоловік їй прилюдно подарував на 30-річчя під час святкування її дня народження в ресторані у присутності 30 гостей. На підтвердження цього факту вона представила фотографії автомобіля, оформленого як подарунок, а також відеозйомку дня народження, на якому чоловік заявляє про свій подарунок. Крім того, в технічному паспорті, оформленому на чоловіка, зазначено М., як особу, яка може керувати автомобілем. Все це на її думку свідчить, що вона є власником спірного автомобіля.

Б. заперечував проти позову та стверджував, що подарунок на день народження був жартом, так як генеральна довіреність на право розпорядження автомобілем не містить повноваження щодо дарування вказаного майна, а тільки передбачає можливість оплатного відчуження, що він і планує зробити найближчим часом. Тому дружина ніякого відношення до спірного автомобіля не має.

Чи є придбання автомобіля за генеральною довіреністю підставою виникнення права спільної сумісної власності подружжя?

Чи можна визнати недійсною генеральною довіреність в разі, якщо С. підтвердить факт продажу автомобілю?

Чи виникло право власності у М. відповідно до договору дарування автомобіля?

Чи може Б. без згоди дружини М. продати автомобіль? Хто є власником автомобілю? Дайте обґрунтовану відповідь по справі.
Завдання 5

Спільне підприємство у формі акціонерного товариства закритого типу звернулося з позовом у господарський суд до акціонерного комерційного банку про визнання недійсним кредитного договору. Справа неодноразово розглядалася у судових інстанціях.

У преамбулі кредитного договору було зазначено, що генеральний директор акціонерного товариства діяв на основі статуту товариства. Згідно з пунктом 6.2.12 даного статуту вирішення питання про укладення кредитного договору належить до компетенції правління товариства, причому за наявності одноголосного рішення всіх членів правління. Генеральний директор на укладення даного кредитного договору згоди правління не отримав. Подальшого схвалення договору також не було.

Суд вважав, що оскільки конкретно повноваження генерального директора у статуті АТ не визначені, то вони не можуть бути й перевищені, тобто дії директора не можуть бути розцінені як перевищення повноважень.

Оцініть доводи суду, вирішіть справу та аргументуйте рішення.
Завдання 6

У нотаріальну контору м. Києва звернувся громадянин Короленко з проханням засвідчити передоручення на підставі довіреності, яку він вже мав на автомобіль ВАЗ-2109. Нотаріус, перевіривши довіреність, відповів, що Короленко може зробити передоручення, оскільки в його довіреності є таке право, але залишити це право у довіреності, виданій в порядку передоручення, він не має права.

Короленко звернувся до адвоката. Уявіть, що ви той адвокат і дайте консультацію.
Завдання 7

Приватне акціонерне товариство «Колос» (далі - ПрАТ) зверну­лось до суду з позовом до агрофірми «Зоря» про визнання не­дійсним договору на поставку мінеральних добрив. В обґрунтуванні позову було зазначено, що керівник відділу мар­кетингу, який підписав договір, не мав повноважень діяти від імені ПрАТ. Суд виніс рішення про задоволення позову.

Як повинна бути вирішена ця справа? Як юридична особа здійснює свої цивільні права та обов’язки?
Завдання 8

Публічне акціонерне товариство (далі - ПуАТ), що виготовляло безалкогольні напої, 15 червня 2004 р. видало Апраксіну дові­реність без зазначення строку дії для закупівлі у фермерських господарствах помідорів за ціною 2 грн за 1 кг. Апраскін здій­снював закупівлю помідорів до жовтня 2004 р. У липні 2005 р. Апраскін здійснив закупівлю 10 т помідорів за ціною 1 грн 90 к., але ПуАТ відмовилося прийняти помідори і оплатити їхню вартість, мотивуючи свою відмову тим, що, по-перше, на цей час воно вже закупило помідори у інших виробників за значно нижчою ціною, та, по-друге, дія довіреності від 15.06.2004 р. припинилася, оскільки минуло більше одного року з моменту її видачі, а отже, Апраскін діяв без повноважень.

На яке питання теми розраховано це завдання. Вирі­шить справу.

Завдання 9

Злотов 1 лютого 2004 р. видав довіреність Потапенку строком на два місяці на продаж останнім телевізора ціною не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат. Довіреність бу­ла посвідчена командиром військової частини, де Злотов пра­цював водієм. Оскільки комісійний магазин відмовився прийн­яти телевізор на комісію, а покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши свого довірителя, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку передоручення) у простій письмовій формі строком на шість місяців своєму синові. Останній про­дав телевізор, але за ціною, вдвічі меншою, ніж указана у пер­шій довіреності. Злотов зажадав від Потапенка відповідної до­плати або повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а його сину.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирі­шить справу.
Завдання 10

Котлов видав довіреність своїй дружині на отри­мання грошового вкладу у філії Ощадбанку. Після смерті Кот­лова його мати як спадкоємиця за законом першої черги подала позов до невістки про витребування в останньої отриманого нею грошового вкладу, оскільки він був внесений на ім'я Кот­лова ще до реєстрації шлюбу, а отже, входить до складу спад­щини. Суд задовольнив позов. У апеляційній скарзі відповідач­ка, не погоджуючись із рішенням суду, вказала на те, що, оскі­льки її чоловік видав їй довіреність на отримання вкладу без будь-яких обмежень, вона набула право розпоряджатися гроши­ма на свій розсуд і тому витратила їх на поховання чоловіка.

Розгляньте доводи сторін Як співвідносяться такі по­няття як «повноваження» і «представництво»?

Завдання11

Єфремов, який працював у товаристві з обмеженою відповідальністю "Спецналагодження" (далі - ТОВ), відбуваю­чи в складі бригади в довгострокове відрядження, видав своєму колезі Василенку довіреність на отримання заробітної плати. Оскільки виїзд у відрядження не відбувся, фремов попросив Василенка повернути довіреність. У день видачі заробітної плати Єфремов дізнався, що його гроші касир видав по довіре­ності Василенку. Останній не заперечував цього, але пояснив, що повернути отримані гроші зараз він не може, бо витратив їх на придбання холодильника. Через деякий час Василенко зві­льнився з роботи за власним бажанням і потрапив до лікарні, що завадило йому повернути гроші. Єфремов звернувся з позо­вом до ТОВ про видачу йому заробітної плати на тій підставі, що наказ про його відрядження не був виданий, а бухгалтерія ТОВ знала або повинна була знати, що відрядження бригади було відкладене, тому касир не вправі була видавати його за­робітну плату Василенку.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирі­шить справу.

Завдання12

Козлов придбав у Федоренка, який діяв на підставі довіреності Собка, автомобіль ВАЗ за 2 100 доларів США. Під час державної реєстрації автомобіля МРЕВ Дніпродзержинського УМВС встановлено, що номерні агрегати автомобіля підроблені, у зв'язку з чим у його реєстрації відмовлено.

Вважаючи, що договір купівлі-продажу автомобіля укладено внаслідок обману з боку Федоренка, Козлов заявив до нього позов і просив визнати згаданий договір недійсним, стягнути з відповідача вартість автомобіля та 10 000 грн. - в рахунок відшкодування моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Федоренко заявив, що він не знав про те, що номерні агрегати автомобіля підроблені, тому вважає винним Собка. Крім того, між ним (відповідачем) та ПрАТ «Аякс-сервіс» було укладено комісійний правочин для реалізації спірного автомобіля. Довідкою-рахунком, виданою ПрАТ «Аякс-сервіс» стверджується, що останнім продано Козлову автомобіль ВАЗ, тобто укладено між ними договір купівлі-продажу.

Чи обґрунтовані вимоги позивача?Як вирішити спір?
Завдання13

Після смерті Кузнецова А. П. його мати Кузнецова В. П., будучи спадкоємницею за законом, звернулася до Ощадбанку з заявою видати їй внесок в сумі 2000 гривень, який як вона знала, був зроблений її си­ном ще за життя.

В Ощадбанку з'ясувалося, що дійсно Кузнецов А. П. мав внесок, первісна сума якого складала 2000 гривень, а потім зросла до 3000 гри­вень. Однак зазначений внесок за довіреністю, отриманій від Кузнецо­ва А. П. ще за життя останнього, був виданий Петровій Е. К. Заявниці роз'яснили, що вона повинна звернутися до Петрової як до представни­ка покійного та потребувати від неї повернення отриманої суми. Петро­ва відмовилася повернути отримані гроші, пославшись на тс, що гро­шовий внесок був отриманий нею ще за життя довірителя за належним чином складеною та посвідченою довіреністю на отримання грошового внеску, крім того, вона проживала з Кузнецовим однією родиною та брала участь в збільшенні суми внеску своїми грошами, оскільки вони збира­ли гроші на будівництво кооперативної квартири. Зокрема, з суми 3000 гривень 1000 гривень є її особистими заощадженнями. Кузнецова з початку погодилася з доказами Петрової, але потім за порадою адвоката подала позов до суду про стягнення з Петрової повної суми внеску (3000 гривень), отриманого останньою за довіреністю померлого. Яке рішення повинен винести суд?
ТЕМА 12: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Семінарське заняття – 2 години

Ключові поняття: «умови цивільно-правової відповідальності», «форми цивільно-правової відповідальності», «шкода», «збитки», «вина», «протиправна поведінка», «непереборна сила», «випадок», «презумпція винуватості», «форс-мажор».следующая страница >>