asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота 10

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Упровадження в текстовий документ математичних формул і схематичних діаграм
МЕТА: навчитись створювати та редагувати в текстовому документі математичні формули й організаційні схеми і діаграми.
ХІД РОБОТИ
Запишіть тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання лабораторної роботи.
ЗАВДАННЯ 1. Упровадження в текстовий документ формул


 1. На Робочому столі створіть документ MS Word з ім’ям Лаборат_№ 28. Відкрийте файл для роботи і надрукуйте заголовок Вставка математичних формул.

 2. Вкажіть місце для вставки формули, встановивши в ньому текстовий курсор.

 3. У меню Вставка виберіть команду Об’єкт, а потім відкрийте вкладку Создание діалогового вікна Вставка объекта (рис. 10.1).

 4. У списку Тип объекта (див. рис. 10.1) виберіть Microsoft Equation 3.0.

Зауваження. Якщо редактор формул недоступний, його необхідно встановити.

Рис. 10.1. Діалогове вікно Вставка объекта. Активізація редактора формул
5. Натисніть кнопку ОК.

6. Створіть формулу, обираючи на панелі інструментів Формула (рис. 10.2) потрібні шаблони і вводячи символи з клавіатури. У верхньому рядку кнопок панелі інструментів Формула містяться понад 150 символів. Нижній рядок використовується з метою вибору різних шаблонів, призначених для побудови дробів, інтегралів, сум та ін.

Рис. 10.2. Панель інструментів Формула. Вибір шаблонів для створення формули


 1. Дослідіть символи і шаблони кожної групи, натискаючи на відповідну кнопку на панелі інструментів Формула.

 2. Вивчіть команди кожного меню Головного меню вікна програми Microsoft Equation.

 3. Створіть наведені на рисунку формули (кожну формулу як окремий об’єкт):10. Щоб повернутися в Microsoft Word, клацніть на кнопку в документі, але за межами формули.
Методичні рекомендації
Якщо допустили помилку у процесі створення формули, то можете усунути її таким чином:

 1. Двічі клацніть кнопкою на формулу, яку слід змінити.

 2. Для зміни формул використовуйте кнопки панелі інструментів Формула.

 3. Щоб повернутися в Microsoft Word, клацніть в документі.

 4. З метою зміни розміру формули, потрібно натиснути на ній кнопкою і перетягнути діагональний маркер розміру в потрібному напрямі.

Зауваження. Якщо потрібні пропуски між символами, варто активізувати стиль Текст з меню Стиль вікна редактора формул Microsoft Equation 3.0 (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Активізація стилю Текст

ЗАВДАННЯ 2. Створіть у документі MS Word з ім'ям Лаборат № 10 організаційні діаграми, застосуйте стилі


 1. Надрукуйте заголовок Організаційна діаграма на новій сторінці документа.

 2. Побудуйте діаграму ієрархічних зв'язків управління підприємством трьох рівнів. Застосуйте до діаграми один із стилів.

 3. Надрукуйте заголовок Радіальна діаграма на новій сторінці документа.

 4. Побудуйте радіальну діаграму, на якій відображалися б такі різновиди маркетингу: внутрішній, експортний, імпорт­ний, науково-технічний, міжнародний, маркетинг з різновидів товарів і послуг, маркетинг у некомерційній сфері діяльності. Виберіть доцільний макет і стиль діаграми.

 5. На новій сторінці документа надрукуйте заголовок Піра­мідальна діаграма.

 6. Побудуйте пірамідальну діаграму, де відображалися б структурні одиниці економічної інформації: реквізити, показ­ники, інформаційні повідомлення, інформаційні масиви, ін­формаційні потоки, інформаційні підсистеми, інформаційна система.

 7. Надрукуйте заголовок Циклічна діаграма на новій сторінці документа.

 8. Побудуйте циклічну діаграму, на якій відображалися б три фактори, що лежать в основі соціально-етичного марке­тингу: покупці (задоволення потреб); фірма (прибуток); су­спільство (добробут людей). Виберіть доцільний макет і стиль оформлення.

 9. На новій сторінці документа надрукуйте заголовок Ці­льова діаграма.

 1. Побудуйте цільову діаграму, зобразивши мету діяльності підприємства: чистий прибуток, прибуток, дохід. Створіть не­обхідні текстові фрагменти на діаграмі. Виберіть стиль.

 2. Надрукуйте заголовок Діаграма Венна на новій сторінці документа.

12. Побудуйте Діаграму Венна, на якій схематично відображалися б, наприклад:

 • кількість студентів, що захоплюються спортом;

 • чисельність студентів, котрим подобається живопис;

 • кількість студентів, що захоплюються музикою;

 • можливі варіанти захоплення спортом, музикою, живописом.

 1. Створіть необхідні текстові фрагменти на діаграмі. Застосуйте автоформатування.


Методичні рекомендації
За допомогою кнопки панелі інструментів Рисование або меню ВставкаОрганизационная (Схематическая) диаграмма до документа можна додавати схематичні діаграми різних типів, зокрема: структурних зв’язків, циклічні, цільові, радіальні, діаграму Венна та пірамідальні діаграми. Діаграми не засновані на числах і використовуються для наочнішого й цікавішого подання матеріалу.

Діаграма структурних зв’язків застосовується з метою відображення структури системи, ієрархічних зв’язків у ній. Діаграма Венна використовується для відображення місць перекриття елементів. Циклічна діаграма застосовується, щоб ілюструвати процеси, які мають тривалий цикл. Пірамідальна діаграма використовується з метою відображення базисно-надбудовних зв’язків. Цільова діаграма – для відображення кроків, що ведуть до наміченої цілі. Радіальна діаграма – для відображення зв’язків елементів з основним елементом.

Щоб вибрати тип діаграми, потрібно клацнути кнопкою на відповідному типі діаграми у діалоговому вікні Библиотека диаграмм (рис. 10.4). Додаючи до документа діаграми або змінюючи вже наявну в документі діаграму, навколо неї відображається полотно, обмежене недрукованою межею з маркерами управління розмірами. За допомогою команд зміни розміру діаграми можна збільшити полотно для зручності роботи або прибрати зайвий простір, пересуваючи межу ближче до діаграми. Разом із полотном діаграми відкривається панель Диаграмма (рис. 10.5).

Рис. 10.4. Бібліотека діаграм Вибір типу діаграми

Рис. 10.5. Панель інструментів Диаграмма

Натиснувши на кожну кнопку панелі Диаграмма, ретельно вивчіть зміст команд і з’ясуйте їх призначення.

З метою форматування організаційної діаграми загалом використовують готові стилі (рис. 10.6), що можна вибрати для застосування, клацнувши на кнопку панелі Диаграмма.

Рис. 10.6. Бібліотека стилів організаційних діаграм. Вибір стилю діаграми
Для кожного типу діаграми властиві свої стилі. Частини діаграми форматуються так само, як фігури: шляхом додавання кольору і тексту, зафарбування, текстури і фону зміни товщини і типу лінії.
ЗАВДАННЯ 3. Захистіть виконану роботу
Запитання до захисту лабораторної роботи:

 1. Як увести в текстовий документ математичну формулу?

 2. Як називається вбудований у MS Word редактор математичних формул?

 3. Які групи символів властиві для редактора математичних формул?

 4. Назвіть стилі введення символів у редакторі математичних формул.

 5. Як під час введення формули вставити пропуск, якщо це потрібно?

 6. Які є шаблони матриць у цьому редакторі?

 7. Назвіть шаблони індексів у цьому редакторі.

 8. Які Ви знаєте шаблони сум у редакторі математичних формул?

 9. Які є шаблони добутків у цьому редакторі?

 1. Назвіть шаблони інтегралів у редакторі математичних формул.

 2. Як змінити розмір формули в MS Word?

 3. Які є різновиди організаційних діаграм і схем у MS Word?

 4. Які є кнопки на панелі Диаграмма та яке їх призначення?

 5. Чи можна змінити тип вже розробленої й упровадженої в текстовий документ діаграми?

 6. Наведіть приклади використання діаграм для відображення економічної та фінансової інформації чи інформації сфери управління.