asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота 5
ТЕМА: Архівація та резервне копіювання даних. Робота з архівами. Саморозпаковувальні архіви.
МЕТА: навчитись виконувати резервне копіювання, стиснення NTFS та архівацію даних програмами-архіваторами WinZip та WinRar, створювати саморозпаковувальні архіви, переглядати архіви, додавати нові архівні файли, вилучати файли з архіву, розпаковувати архіви та видобувати з архіву потрібні файли.
ХІД РОБОТИ
Запишіть у зошит для практичних занять тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання практичної роботи.

Теоретичні відомості
Архіватори це програми, що призначені для стиснення інформації.

Під стисненням розуміють таке кодування інформації, коли закодований варіант займає менше дискової пам’яті, ніж вихідний. Процес стиснення називають також архівуванням, а результат – створений архів.

Основне призначення програм-архіваторів – створення вихідної інформації на резервних носіях: оптичних, жорстких, гнучких дисках, флеш-дисках. Призначення програм-архіва­торів – економія місця на диску за рахунок стиснення файлів до архівного файла. Програми-архіватори використовуються у таких випадках: наявності на дисках обсягів інформації, яка буде необхідною для використання в майбутньому; перенесен­ня між комп’ютерами інформації за допомогою дискет; ство­рення резервних копій у стислому вигляді. В результаті роботи програм-архіваторів створюються архівні файли (архіви).

Типовими функціями програм-архіваторів є:

  • занесення файлів до архіву;

  • переписування файлів із архіву;

  • вилучення файлів з архіву;

  • перегляд вмісту архіву;

  • перевірка архіву;

  • поновлення вмісту архіву тощо.

Щоб отримати повний доступ до архівної інформації, необ­хідно її розархівувати, або, як кажуть, «розпакувати». Для цього використовуються програми-розархіватори: для кожно­го архіватора – відповідний розархіватор. Часто архівування і розархівування виконує одна й та програма. Такими програма­ми є найбільш поширені програми-архіватори WinZip та WinRar. Крім цих засобів існує ще програма резервного копію­вання BackUp. Резервне копіювання є дуже важливим систем­ним заходом, який застосовується для збереження важливої інформації. Архів при цьому, зазвичай, створюється на зов­нішньому накопичувачі і зберігається в надійному місці. Windows ХР має вбудовані два типи архівації: стиснення NTFS і ZIP-папки.
ЗАВДАННЯ 1. Виконайте резервне копіювання Вашої папки на сервері. Збережіть архів у папці Мои документы локального комп’ютера.
Методичні рекомендації
Резервне копіювання виконується програмою BackUp, що вводить до складу Windows. Щоб виконати резервне копіюван­ня, потрібно:

1. ПускПрограммыСтандартныеСлужебныеАрхивация данных.

Цей режим доступний також із контекстного меню будь-якого диска. Натиснути:

СвойстваСервисВыполнитъ архивацию.

Після виконання цих дій відкриється (якщо ніхто не зміню­вав установки за замовчуванням) вікно Майстра архівації або поновлення (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Діалогове вікно Мастер архивации и восстановления

Натисніть в цьому вікні кнопку Далее.

2. У наступному вікні Майстра архівації і поновлення (рис. 5.2) за допомогою альтернативного перемикача оберіть режим архівації файлів і параметрів.

Рис. 5.2. Обрання режиму архівації у діалоговому вікні Мас­тер архивации и восстановления
Зверніть увагу, що цей Майстер може також і поновлювати файли та параметри роботи з архіву. Натисніть кнопку Далее.

3. У наступному вікні Майстра встановіть перемикач у по­трібне положення. Розглянемо випадок, коли користувача не влаштовує перелік режимів архівації, який подано у діалогому вікні Майстра, і користувач хоче сам задати об’єкти для архі­вації, встановивши у діалоговому вікні Майстра архівації альтернативний перемикач в положення Предоставить воз­можность выбора объектов для архивации (рис. 5.3.). Натис­ніть кнопку Далее.

Рис. 5.3. Обрання способу вибору об’єктів для архівації у діа­логовому вікні Мастер архивации и восстановления


 1. У наступному вікні Майстра (рис. 5.4) виберіть необхід­ні об’єкти для архівації шляхом встановлення прапорця спо­чатку у лівій панелі вікна, а потім встановіть прапорці біля потрібних об’єктів у правій панелі. Натисніть кнопку Далее.Рис. 5.4. Вибір об’єктів для архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и востановления


 1. У наступному вікні Майстра (рис. 5.5) виберіть із спис­ку місце збереження архіву і задайте у текстовому полі ім’я ар­хіву. Натисніть кнопку Далее.Рис. 5.5. Задания місця, збереження архіву та ім’я архіву у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления


 1. У наступному вікні Майстра (рис. 5.6) надається мож­ливість вибору типу архівації, який відрізняється від звичайно­го. Натисніть кнопку Дополнительно для вибору типу архівації.

 2. За замовчуванням встановлено тип Обычный. Якщо ж він не влаштовує користувача, то можна вибрати інший тип архі­вації (рис. 5.7). Після вибору із списку типу архівації потріб­но натиснути кнопку Далее.Рис. 5.6. Задания місця, збереження архіву та ім’я архіву у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления


Рис. 5.7. Вибір типу архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления

8. У наступному вікні Майстра (рис. 5.8) оберіть парамет­ри архівації, наприклад встановіть прапорець параметра Про­верять данные после архивации. Це важливий параметр, що дозволяє бути впевненим в успішному виконанні архівації. Натисніть кнопку Далее.

Рис. 5.8. Встановлення параметрів архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления
9. У наступному вікні Майстра (рис. 5.9) оберіть додаткові
параметри архівації.

Натисніть кнопку Далее.

Рис. 5.9. Встановлення додаткових параметрів архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления
10. У наступному вікні Майстра (рис. 5.10) оберіть, коли
виконувати завдання і дайте ім’я завданню. Якщо обраний режим Позднее, то необхідно натиснути кнопку Установить расписание цього діалогового вікна і задати на вкладці Распи­сание: дату і час виконання, кратність виконання (рис. 5.11). Зверніть увагу на вкладку Параметри. На цій вкладці можна задати у разі потреби певні параметри, пов’язані, наприклад, з часом виконання завдання та умовами функціонування комп’ютера. Після цього натиснути кнопку ОК і повернутись у діалогове вікно, подане на рис. 5.10, в якому потрібно натис­нути кнопку Далее.


Рис. 5.10. Планування виконання архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления

Рис. 5.11. Вкладка Расписание: призначення дати і часу ви­конання архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и вос­становления
11. Після цього може виникнути необхідність вказування ва­ших прав доступу до операційної системи у діалоговому вікні Указание учетной записи (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Діалогове вікно перевірки прав доступу до системи
У цьому діалоговому вікні потрібно ввести свій пароль. Якщо Ви маєте достатні повнова­ження, то система за­реєструє це завдання і виконає архівацію за розкладом у автоматич­ному режимі. По завер­шенні виконання за­вдання з’явиться вікно Майстра, в якому буде відображено режим і параметри сформованого завдання (рис. 5.13).


Рис. 5.13. Повідомлення про сформовані параметри, режими і тип архівації у діалоговому вікні Мастер архивации и восстановления
У разі правильного задания всіх умов архівації потрібно на­тиснути кнопку Готово. Завдання буде розміщено у папці На­значенные задания і виконано у відповідності з розкладом. Після виконання архівації буде виведено діалогове вікно-повідомлення Ход архивации, схоже на подане на рис. 5.14.

Рис. 5.14. Діалогове вікно Ход архивации
Якщо клацнути в цьому вікні на кнопці Отчет, то можна вивчити докладний звіт.

На носії, на якому створювався архів, буде міститись такий об’єкт:

ЗАВДАННЯ 2. Виконайте стиснення NTFS вашої папки ОС, розміщеної на локальному комп’ютері
Методичні рекомендації
Цей різновид стискання доступний з контекстного меню файла чи папки. Потрібно обрати команду Свойства вкладка Общие. У діалоговому вікні Свойства потрібно натиснути кнопку Другие (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Діалогове вікно Свойства: Мои документы
У діалоговому вікні Дополнительные атрибуты потрібно встановити прапорець Сжимать содержимое для экономии места на диске, як показано на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Діалогове вікно Дополнительные атрибуты

Стиснення NTFS має такі властивості.

 • За відсутності дисків NTFS ця можливість недоступна. Щоб визначити, чи відформатований диск у файловій системі NTFS, відкрийте папку Мой компьютер, відкрийте його кон­текстне меню і виберіть команду Свойства. Файлова система буде показана на вкладці Общие.

 • Засобами NTFS можна стискати як окремі файли і папки, так і диски NTFS цілком.

 • Можна стиснути папку, не стискаючи її вмісту.

 • 3 файлами, які стиснуті засобами NTFS, можна працюва­ти, не розпаковуючи їх.

 • Імена файлів і папок, стиснутих засобами NTFS, можна виділяти для зручності на екрані іншим кольором.

 • При роботі з файлами, стиснутими засобами NTFS, може спостерігатися деяке зниження швидкості дії. При відкритті стиснутого файлу Windows автоматично розпаковує його, а при закритті – знову стискає.

• Файли і папки, стиснуті засобами NTFS, залишаються в
стислому вигляді тільки на той час, поки вони зберігаються на
диску NTFS.

• Файл, стиснутий засобами NTFS, не можна шифрувати.
Зауваження. У Windows ХР Home Edition не підтримується

шифрування файлів NTFS.

Отже, для виконання завдання скопіюйте свою папку на Ро­бочий стіл локального комп’ютера, відкрийте контекстне меню цієї папки і виконайте стиснення NTFS.
ЗАВДАННЯ 3. Виконайте архівацію Вашої папки ОС засобом ZIP-папки. Створений архів збережіть у папці на сервері. Використайте програму Проводник для доступу до папки на сервері.
Методичні рекомендації


 • Стиснуті ZIP-папки залишаються стиснутими як на дис­ках NTFS, так і на дисках FAT.

 • Деякі програми можна запускати безпосередньо із стис­нутих папок цього типу, не розпаковуючи їх. Крім того, файли можна відкривати безпосередньо із стиснутих папок.

 • Стиснуті файли і папки типу.zip можна переміщувати на будь-який диск і в будь-яку папку на комп’ютері, в Інтернеті або в мережі; вони сумісні з іншими програмами стиснення файлів.

 • Папки, стиснуті таким методом, позначаються значком застібки.

 • Файли, що містяться в стиснутій папці типу .zip, можна захистити паролем. Для цього потрібно виділити потрібний файл у стиснутій папці і відкрити меню Файл (рис. 5.17, а), Далі клацнути на команді Добавить пароль і в діалоговому вік­ні встановити пароль для відкриття файла (рис. 5.17, б).

Стиснення папок цим методом не впливає на швидкодію комп’ютера.

 1. Відкрийте контекстне меню папки ОС, перейдіть на коман­ду ОтправитьСжатая ZIP-папка. Буде створена ZIP-папка.

 2. Встановіть пароль на архівний файл (наприклад, нехай він буде таким, як для реєстрації у мережі). Пароль запишіть у звіт.


Рис. 5.17. Встановлення пароля на файл, що знаходиться у стиснутій ZIP-папці


 1. Відкрийте файл, на який Ви встановили пароль.

 2. З’ясуйте розмір незаархівованої папки і розмір архіву цієї папки. З’ясуйте розмір кожного архівного файла. Ре­зультати дослідження запишіть у звіт.

 3. Відкрийте один з архівних файлів.

 4. Відкрийте незаархівовану папку ОС, зашифруйте один із файлів архіву.

 5. Відкрийте зашифрований файл.


ЗАВДАННЯ 4. Виконайте архівацію вашої папки ОС засобами програми WinRar. Вивчіть структуру вікна та призначення кнопок стандартної панелі інструментів. Визначте здатність до стиснення різних файлів. Створений архів збережіть у папці на сервері.
Методичні рекомендації
Відкрийте свою папку на сервері і знайдіть папку ОС.

 1. Відкрийте контекстне меню своєї папки і виберіть коман­ду Добавить в «OCRar». За такої технології архів буде створе­ний у вашій папці. Зверніть увагу на піктограму архіву.

 2. Перегляньте вміст архіву, відкривши його.

 3. Вивчіть призначення кнопок стандартної панелі інстру­ментів програми WinRar.

 4. Вивчіть склад команд меню смуги меню програми WinRar.

 5. Вивчіть здатність до стиснення всіх об’єктів своєї папки ОС. Запишіть у звіт.

 6. Перегляньте декілька файлів архіву, виділивши їх і на­тиснувши кнопку Просмотр (рис. 5.18), або ж відкривши їх як звичайно.

7. Виділіть декілька об’єктів і вилучіть їх з архіву, натис­нувши кнопку Удалить на панелі інструментів. 8. Додайте до цього архіву вилучені об’єкти.
ЗАВДАННЯ 5. Виконайте архівацію вашої папки ОС засобами програми WinZip. Вивчіть структуру вікна та призначення кнопок стандартної панелі інструментів. З’ясуйте здатність до стиснення різних файлів. Створений архів збережіть у папці на сервері.
Методичні рекомендації
1. Відкрийте свою папку і знайдіть папку ОС.

 1. Відкрийте контекстне меню своєї папки і виберіть коман­ду Добавить в «ОС.ZIP».

 2. За такої технології архів буде створений у Вапни папці. Зверніть увагу на піктограму архіву.

4 Перегляньте вміст архіву, відкривши його.

 1. Вивчіть призначення кнопок стандартної панелі інстру­ментів програми WinZip.

 2. З’ясуйте склад команд меню смуги меню програми WinZip. 7. Визначте здатність до стиснення всіх об єктів своєї пап­
  ки ОС. Запишіть у звіт.

8 Перегляньте декілька файлів архіву, виділивши їх і на­тиснувши кнопку Просмотр, або ж відкривши їх як звичайно.

9. Розгляньте вікно програми WinZip і з’ясуйте призначен­ня стандартної панелі інструментів. 10. Визначте склад команд меню смуги меню.

II З’ясуйте здатність до стиснення всіх об’єктів своєї папки.
Зауваження. Якщо накопичувач для гнучкого диска ло­
кального комп’ютера не відключений, то для створення копи
архіву на гнучкому диску достатньо відкрити контекстне меню
створеного архіву і клацнути на команді Отправить, далі у
каскадному меню потрібно вибрати Диск А: (перед цим встано­
вити гнучкий диск у накопичувач). Так само можна створити
копію архіву на флеш-диску: відкрити контекстне меню ство­
реного архіву і клацнути на команді Отправить, далі у кас­
кадному меню потрібно вибрати Съемный диск: (перед цим під­
ключивши флеш-диск до USB-порту).

ЗАВДАННЯ 6. Створіть саморозпаковувальний архів Вашої папки ОС.

Методичні рекомендації

1. Відкрийте контекстне меню своєї папки ОС і виберіть ко­манду Добавить в архив. У діалоговому вікні Имя и парамет­ры архива (рис. 13.19) встановіть прапорець у віконці індика­торного перемикача Создать SFX-архив, у списку Метод сжатия вибрати Обычный, формат архіву може бути як RAR, так і ZIP.

Имя и параметры архива

Архив:

Обзор..

ШШг- Формат архива RAP. Г» ZIP

Метод сжатия:

I Обычный

Размер словаря, Кб:

Размер тома, байт:


ОК

Метод обновления:


«3
Добавить с заменой Файлов

Параметры архивации

Г» Удалить Файлы после архивации

I Создать SPX-архив

Г» Создать непрерывный архив

Г» Добавить электронную подпись

Г» Мультимедиа-сжатие

Параметры для резервного копирования – –

Г» Очищать сменный диск перед архивацией на него Г~ Добавлять только с установленным атрибутом «Архивны Снимать атрибут «Архивный» после архивации


Справка


Отмена

Г» Информация для восстановления

Рис. 13.19. Діалогове вікно Имя и параметры архива

Тема З

 1. Вивчіть наявні у списку вікна Метод сжатия способи стиснення. Запишіть у звіт їх назви.

 2. Визначте можливі параметри архівації у діалоговому вікні Имя и параметры архива.

Зауваження. Це вікно використовують для створення стан­дартного архіву форматів як RAR, так і ZIP, але при обранні методу стиснення, відмінного від Обычный, а також для вка­зання розміщення створюваного архіву, наприклад, на іншому носії.

4. Натисніть кнопку ОК. Буде створено виконуваний файл з
розширенням.ехе. За такої технології буде створений самороз-
паковувальний архів вашої папки ОС, виконуваний файл з роз­
ширенням.ехе у тій папці, в якій знаходиться папка ОС. Само-
розпаковувальний архів становить виконувану програму і не
потребує наявності архіватора у комп’ютері для розпакування
архіву.

Саме в такому випадку для перенесення файлів і створюють саморозпаковувальні архіви. Але вміст архіву переглядати без розпакування вже немає можливості.

Зверніть увагу на піктограму створеного архіву. З’ясуйте розмір саморозпаковувального архіву.

ЗАВДАННЯ 7. Запишіть у звіт висновки і захистіть виконану роботу.

Запитання до захисту практичної роботи:

 1. Що таке архівація даних?

 2. З якою метою виконують архівацію?

 3. Які алгоритми архівації даних існують?

 4. Назвіть найбільш поширені програми архівації.

 5. Як створити ZIP-папку для файла?

 1. Вкажіть програму, що використовується у Windows для створення резервної копії.

 2. Розкажіть, як створити завдання для резервного копію­вання.

 3. Поясніть, який архів називають саморозпаковувальним і чому.

 1. Як створити саморозпаковувальний архів?

160

Операційні системи та сервісні програми

 1. Визначте, як додати до Rar-архіву чи Zip-архіву новий файл чи папку, чи декілька з них.

 1. Як дізнатись про ступінь стиснення файла чи папки?

 2. Поясніть, як вилучити з архіву файли чи папки.

 3. Як переглянути файли архіву?

 4. Чи можна редагувати архівні файли?

 1. Які методи стиснення існують у програмах WinRar та WinZip і чим вони відрізняються? 1. Назвіть призначення локальних комп’ютерних мереж.

 2. Що таке топологія локальної мережі?

 3. Які існують найпростіші різновиди топологіи локальної мережі?

 4. Назвіть конфігурації локальних мереж.

 5. Що таке сервер та робоча станція?
 1. Поясніть, що таке домен.

 1. Під управлінням яких операційних систем працюють ло­кальні мережі з виділеним сервером?

 2. Які операційні системи управляють одноранговими ло­кальними мережами?