asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Складові сучасної системи документаційного забезпечення управління. Діловодство. Справочинство. Предмет вивчення. Терміносистема. Взаємозв’язок діловодства з документознавством та іншими галузями знань.

 2. Основні поняття справочинства.

 3. Документ як інформація, зафіксована на матеріальному носії. Поняття «управлінський документ», «організаційно-розпорядчий документ», «службовий документ».

 4. Документ – основний носій інформації. Системи документів. Класифікаційні ознаки ОРД.

 5. Етапи становлення та розвитку діловодства.

 6. Значення уніфікації та стандартизації документів.

 7. Уніфікація та стандартизація службових документів. Вимоги до побудови уніфікованих документів.

 8. Схема розташованості реквізитів ОРД із кутовим розташуванням.

 9. Схема розташованості реквізитів із поздовжнім розташуванням реквізитів.

 10. Основні нормативні документи, що регламентують процеси діловодства в установі.

 11. Розміри берегів. Формати паперів для виготовлення ОРД.

 12. Загальна характеристика змінних реквізитів.

 13. Вимоги до оформлення документів за допомогою друкувальних засобів.

 14. Загальні правила реєстрування та індексування документів.

 15. Адресування службових документів. Типи адресувань.

 16. Забезпечення юридичної чинності документів. Затвердження та засвідчення документів. Типовий перелік документів, для яких необхідне засвідчення відтиском гербової печатки. Типовий перелік документів, які потребують затвердження.

 17. Внутрішнє та зовнішнє погодження проекту документа.

 18. Особливості оформлення та надсилання пакету документів. Позначка про наявність додатка у документах.

 19. Оформлення службових відміток на документах. Особливості проставлення резолюцій.

 20. Загальні вимоги до оформлення текстової частини службових документів. Рубрикація тексту.

 21. Уніфікація текстів службових управлінських документів.

 22. Службове листування. Вимоги до складання та оформлення.

 23. Класифікація службових листів. Вимоги до організації тексту службових листів.

 24. Зняття копій з документів. Різновиди копій. Особливості оформлення та засвідчення.

 25. Загальні вимоги до оформлення текстової частини службових документів. Особливості організації тексту стандартних та нестандартних листів.

 26. Правила складання, оформлення і передання телефонограм. Правила ведення телефонних переговорів. Реєстрування, оформлення телефонограм.

 27. Вимоги до тексту телеграм. Сутність поняття „телеграфний стиль”. Структурно-логічні особливості телеграм.

 28. Документування розпорядчої діяльності установ. Види та призначення розпорядчих документів. Загальна характеристика.

 29. Накази з питань основної діяльності та особового складу. Вимоги до складання та оформлення.

 30. Витяг із наказу. Правила оформлення танадання юридичної чинності.

 31. Організування контролю виконання документів. Індивідуальні та типові строки виконання та документів.

 32. Визначення строків зберігання документів. Методика створення індивідуальних, примірних та типових переліків документів. Значення та роль „Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів” для встановлення термінів зберігання документів.

 33. Витяг із протоколу. Формуляр-зразок. Особливості оформлення та засвідчення.

 34. Службові акти. Склад реквізитів та особливості оформлення текстової частини службових актів.

 35. Структуризації тексту та склад реквізитів доповідних та службових записок. Варіанти мотивації невиконання чи неналежного виконання посадових обов’язків чи режиму роботи в пояснювальних записках.

 36. Довідки. Типи довідок. Довідки з питань основної діяльності та з особового складу. Особливості оформлення та побудови текстової частини.

 37. Призначення організаційно-правових документів в організації системи і процесів управління. Загальний огляд документів з організації систем і процесів управління. Статут. Положення. Інструкції. Правила.

 38. Обов’язки керівника установи стосовно здійснення загального керівництва роботою діловодних служб, визначені нормативними документами.

 39. Функціональні обов’язки, права та відповідальність керівника діловодної служби. Принципи організації діловодної служби в установі.

 40. Документообіг установи. Форми організації діловодства в установах. Категорії підприємств залежно від обсягу документообігу.

 41. Статут підприємства. Типові та індивідуальні статути. Забезпечення юридичної чинності документа. Формуляр-зразок статуту. Внесення змін та доповнень до статуту. Сутність поняття „установчі документи”.

 42. Положення як нормативний документ, що регламентує діяльність державних органів, їх структурних підрозділів. Різновиди положень. Типове та індивідуальне положення. Схема типового положення про структурний підрозділ.

 43. Інструкції як документ, що регулює окремі сторони діяльності і стосунків установ. Посадові інструкції працівників. Структурні елементи. Розроблення посадових інструкцій. Кваліфікаційні характеристики працівників служб діловодства. Врахування специфіки підприємства. Принципи складання посадових інструкцій.

 44. Інструкції з діловодства. Розроблення інструкції з діловодства. Загальна характеристика Примірної інструкції з діловодства № 1153 від 17 жовтня 1997 р. та її значення в організації діловодства підприємств, установ різних форм власності.

 45. Служба діловодства в структурі організації. Фактори, які визначають кількісний склад служб діловодства. Різновиди служб діловодства. Положення про структурний підрозділ як організаційний документ, що врегульовує взаємодії структурних підрозділів.

 46. Правила як організаційний документ, що регламентує визначений порядок дій тощо. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 47. Об’єктно-предметна характеристика діловодства як сфери практичної діяльності. Основні складові технологічних процесів діловодства.

 48. Особливості документообігу установ. Схема проходження документів.

 49. Основні документи колегіальних органів, вимоги до їх складання.

 50. Сутність поняття „реєстрування документів”. Основні правила реєстрування. Види реєстраційних форм, склад обов'язкових реквізитів у реєстраційних формах. Автоматизоване реєстрування документів.

 51. Основні етапи оброблення документів. Порядок оброблення вхідних документів. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.

 52. Організація в установі контролю за виконанням документів.

 53. Інформаційно-пошукові системи на документи установи.

 54. Основні принципи систематизації документів. Характеристика основних видів номенклатур.

 55. Сутність поняття „номенклатура справ”. Порядок складання номенклатури справ установи, її погодження. Зведена номенклатура справ та принципи її побудови.

 56. Принципи та особливості групування різних видів документів у справи. Нормативно-методична база при складанні номенклатури справ установи.

 57. Сутність поняття „керування документацією”.

 58. Служба діловодства установи, її види, структура, основні завдання та функції.

 59. Типологія управлінських документів.

 60. Теоретичні проблеми технології передавання документів на постійне зберігання. Описування документів постійного та тимчасового термінів зберігання.

 61. Проведення експертизи наукової та практичної цінності документів.

 62. Систематизація документів та їх зберігання. Номенклатури справ, їх види, вимоги до складання.

 63. Характеристика термінів зберігання документів за „Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій, підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів”.

 64. Становлення та розвиток терміносистеми діловодства. Нормативна база.

 65. Національний стандарт ДСТУ 4163-2003. „Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.

 66. Національний стандарт ДСТУ 2732:2004 „Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять”.