asyan.org
добавить свой файл
1
Семінарське заняття.

Право власності.

 1. Поняття та зміст права власності.

 2. Підстави виникнення права власності.

 3. Підстави припинення права власності.

 4. Види власності залежно від суб’єктів за законодавством України.


Контрольні запитання:

 1. Назвіть первісні підстави виникнення права власності.

 2. Що таке скарб?

 3. Назвіть види володіння.


Теми рефератів:

1. Договір як підстава виникнення права власності.
Тести:

1. Управління майном, що є в комунальній власності, здійснюють:

а) територіальні громади, села, селища, міста;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президент України;

г) Верховна Рада України.
2. Суб'єктами права власності в Україні визнаються :

а) народ України, громадяни, юридичні особи і держава;

б) територіальні громади, ВРУ, КМУ;

в) АР Крим, держава Україна;

г) Всі вище наведені.
3. Суб’єктами права приватної власності в Україні є :

а) громадяни України, іноземні держави, Україна, фізичні та юридичні особи;

б) громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства;

в) фізичні особи, юридичні особи;

г) громадяни України, фізичні особи.
4. Об’єктами права приватної власності є:

а) предмети повсякденного вжитку, рухоме майно;

б) рухоме та нерухоме майно;

в) особисті немайнові права;

г) жилі будинки, квартири, предмети особистого користування, дачі, продуктивна та робоча худоба, земельні ділянки, засоби виробництва, вироблена продукція, грошові кошти, акції, інші цінні папери, а також інше майно споживчого і виробничого призначення.
5. Не може бути у власності:

а) зброя, боєприпаси, вибухові та бойові отруйні речовини, наркотичні, психотропні засоби та інше;

б) боєприпаси, самохідні машини, лікарські засоби;

в) Антикваріат, музейні експонати, боєві машини, протиградні установки;

г) Усе вище наведене.
6. Зміст права власності:

а) володіння, користування;

б) користування, володіння, розпорядження;

в) володіння, ведення, розпорядження;

г) усе вище зазначено.
7. Право власності має:

а) строковий характер;

б) безстроковий характер;

в) тимчасовий характер;

г) всі вище зазначені.
8. Реквізиція це :

а) примусове вилучення майна яке перебуває у державній власності з виплатою;

б) примусове вилучення майна яке перебуває у державній власності без виплати;

в) примусове вилучення майна яке перебуває у приватній власності;

г) вилучення майна яке перебуває у державній власності з виплатою.
9. Конфіскація майна як вид санкції може здійснюватись:

а) в кримінальних правопорушеннях;

б) в адміністративних правопорушеннях;

в) в дисциплінарних правопорушеннях;

г) в кримінальних і адміністративних правопорушеннях.
10. Право володіння це:

а) Право фактичного, фізичного та господарського панування особи над річчю;

б) Право на здобуття з речі її корисних властивостей;

в) Право власника визначати юридичну долю речі;

г) Право власника володіти річчю.
Задачі:

1

Борисов за нотаріально посвідченим договором подарував своєму племінникові Сидорову фортепіано. Сидоров відразу не зміг перевезти фортепіано до себе додому і невістка Борисова через три дні після смерті Борисова передала фортепіано Левченко. Дізнавшись про це, Сидоров звернувся до суду з позовом про витребування фортепіано.

Яке рішення повинен прийняти суд?
2

Міністерство аграрної політики здійснило оплату Харківському тракторному заводові 45 тракторів Т-150К, які завод (по 15 шт.) повинен був у березні, квітні, травні відправити залізницею у Київську область. У травні на залізниці сталася аварія, в результаті якої 10 тракторів були повністю понівечені, прийшли у непридатність і були відправлені на металобрухт.

Міністерство аграрної політики звернулось з позовом до ХТЗ про повернення коштів за 10 тракторів, які не були одержані в результаті аварії.

Як слід вирішити справу?
Нормативні акти та література:

 1. Цивільний кодекс України // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Галянтич М. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності на житло // Юридична Україна. – 2007. - № 8. – С. 51-54.

 3. Спасибо І. Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення // Юридична Україна. – 2008. - № 4. – С. 72-75.

 4. Харченко О. Окремі питання припинення права власності помимо волі власника // Право України. – 2010. - № 3. – С. 140-145.

 5. Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008. – 256 с.

 6. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 384 с.


Семінарське заняття.

Речові права на чуже майно.

 1. Поняття та види речових прав.

 2. Володіння чужим майном.

 3. Поняття та види сервітутів.

 4. Емфітевзис та суперфіцій.


Контрольні запитання:

 1. Які права та обов’язки має емфітевт?

 2. Назвіть підстави припинення сервітуту.


Теми рефератів:

1. Земельні сервітути.
Тести:

1. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб називається:

а) сервітут;

б) емфітевзис;

в) суперфіцій;

г) право оперативного управління.
2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови називається:

а) право господарського відання;

б) суперфіцііі;

в) земельний сервітут;

г) особистий сервітут.
3. Яка обставина не припиняє дію сервітуту?

а) невикористання сервітуту протягом двох років підряд;

б) спливу строку, на який було встановлено сервітут;

в) смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут;

г) відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений сервітут.
4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб називається:

а) сервітут;

б) емфітевзис;

в) суперфіцій;

г) право оперативного управління.
5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови називається:

а) право господарського відання;

б) суперфіцій;

в) земельний сервітут;

г) особистий сервітут.
6. Яка обставина не припиняє дію сервітуту?

а) невикористання сервітуту протягом двох років підряд;

б) спливу строку, на який було встановлено сервітут;

в) смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут;

г) відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений сервітут.
7. Володільцем чужого майна є особа, яка:

а) фактично тримає його у себе;

б) має майнові права на нього;

в)використовує своє це майно.
8. Договір про встановлення земельного сервітуту підлягає:

а) нотаріальному посвідченню;

б) державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно;

в) вірні відповіді а) та б).
9. Строк договору про надання права користування чужою земельною для сільськогосподарських потреб встановлюється:

а) законом;

б) рішенням суду;

в) договором.
10. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на:

а) визначений строк;

б) невизначений строк;

в) вірні відповіді а) та б).
Задачі:

1

Антипенко є власником земельної ділянки. Сусідню земельну ділянку придбав Боровий і почав зводити на ній житловий будинок. Оскільки земельна ділянка Борового була порівняно невеликою, і йому не вистачало місця для зберігання будівельних матеріалів, він частково здійснив їх складання на ділянці, яка належала Антипенку.

Антипенко заперечував проти дій Борового, вважаючи їх такими, що обмежують належне йому право власності і виклав свої заперечення у негаторному позові.

Боровий вказував, що його дії відповідають закону та є різновидом законного сервітуту.

Вирішіть спір.
Нормативні акти та література:

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. 1. – 832 с.

 2. Панченко М.І. Цивільне право України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 3. Харитонов Є.О., Дрішлюк Л.І. Цивільне право України. Елементарний курс: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 352 с.

 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.