asyan.org
добавить свой файл
1
Семінарське заняття «Хімічні властивості основ»
Семінар двоелементний. Тобто складається з коректуючої і навчаючої частин, які тривають протягом однієї навчальної години.

Вчитель вибірково перевіряє і оцінює результати групової роботи окремих учнів на уроці.

Письмові завдання навчаючої частини учні виконують у двох екземплярах (під копірку). Один з екземплярів здається вчителю після уроку на перевірку.п/п

Зміст запитань і завдань

Прізвища членів групиЗагальна сума балів

Оцінка

Коректуючи частина (усна перевірка знань) 10 хвилин

Учні працюють в групах. Запитання надруковані і роздані групам. Опитування проводить консультант і оцінює відповіді в обліковій картці.


  1. Які сполуки називають основами? Як їх класифікують? Наведіть приклади.

  2. Вкажіть способи добування основ.

  3. Поясніть хімічні властивості:

а) розчинних основ;

б) нерозчинних основ.

  1. Які реакції відносять до реакцій нейтралізації? Наведіть приклади.


Навчаюча частина 35 хвилин.

1. Експериментальне завдання.

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини кислоти, лугу і води. Розпізнайте, в яких пробірках ці речовини.

2. Експериментальне завдання.

Проведіть хімічні реакції, характерні для ферум (III) гідроксиду. Запишіть рівняння хімічних реакцій.

  1. Складіть формули основ, що відповідають таким оксидам: кальцій оксид, хром (ІІІ) оксид, натрій оксид, берилій оксид, купрум (ІІ) оксид.

Які з них легко розкладаються при нагріванні?

Підтвердьте відповідь рівняннями хімічних реакцій.

  1. Між якими з попарно взятих речовин можлива хімічна взаємодія?

а) барій гідроксид і хлоридна кислота;

б) калій гідроксид і ортофосфатна кислота;

в) ферум (ІІ) гідроксид і нітратна кислота;

г) купрум (ІІ) гідроксид і вода;

д) калій гідроксид і вуглекислий газ;

е) натрій гідроксид і магній оксид.

Скласти рівняння можливих реакцій.