asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 15 16 17 18

СПИСОК НАУКОВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Чиркин В. Организация власти в современном государстве. Сборник научньїх трулов
  МГУ.- 2000-- С. 10.

 2. Штайнбергер Г. Модели конституционной юриодикции. Европейская Комиссия за
  демократию через право.— Страсбург; Изл-во Совета Европьі, 1994.

 3. Шаповал В.М. Вказана праця.—СІ20.

 4. Савенко М.Д. Вказана праця,- С.79.

 5. Євграфов П.Б. Вплив Конституційного Суду України на формування громадянсь­
  кого суспільства і правової держави/П.Євграфов//Вісник Конституційного Суду Украї­
  ни.-2001. №5.-С.36-41.

 6. Скомороха В. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом: пи­
  тання конституційності// Права України.- 2005.— № 4.- С. 5,8.

 7. Кутафин О.Е. Предмет конституційного права.- М.: Юрист, 2001.- С. 168.

 8. Кутафин О.Е. Вказані твори.-С. 170,221.

 9. Витрук Н.В. Конституционное правосудне.- М.: 1998.— С.319.

 10. Скомороха В.Е. Вказана праця.- С.7.

 11. Багяай М.В. Вступительное слово Председателя Конституиионного Суда Россий-
  ской федерации // Материальї Всероссийского совевдания. Москва, 22.03.2001.- С. 12.

 12. Митюков М.А. Актьі Конституционного Суда России и конституционньїх (уставних)
  судов субьектов РоссийскоЙ Федерации и некоторьіе вопросм их исполнения // Проблеми
  исполнения федеральними органами государственной власти и органами государственной
  власти субьектов РФ Решений Конституционного Суда РФ. Материальї Всероссийского со-
  вещания (Москва 22.03.2001 г.).- М. 2001.- С.20.

ІХ.Селівон М.Ф. Вказана праця.— С. 19.

 1. Иерсееянц В.С. Судебная практика как исючник права. - М., 2000.— С. 107—112.

 1. Лазарев В.В. Проблеми общей теории права и государства. Учебникдля вузов (под
  общей ред. В.С. Нерсесянца).- М., 1999.- С.459.

 2. Таїе N. Іпсіісіаі іпяіШІІопї іп сгокпаїіопаї регересІІУе: Јо»ап1 іпіе(>гаїїп8 соигК Іпю !пе
  сотрагаиуеїГшіхої'роШіск. ОхГогсі, 1981. Р.1, 9.

 3. БасанговДА. Доктринальное конституционное толкование в деятелькости Консти­
  туиионного Суда РФ. Автореф. насоиск.... кандидата юрид- наук.— М., 2004. -СІ6.

36. Рютерс Б. Демократическое правовое государство судей? — Бремен, 2002,- С.356.
ЗЇІ.КідічХ. Проблема тлумачення в конституційній юрисдикції// Вісник Конституцій­
ного Суду України.- 2002.— № 4.- С.47.

 1. Тодьїка Ю. Н. ТЬлкование Конституции и законов Украпим: теория и практика. —
  X.: Факт, 2003.-С.198.

 1. ЛазаревЛ.В. Правовме позиции Консгитуционного Суда России. - М., 2003 - С.74.
 1. Чепурноеа Н.М. Проблема соблюдения юридической техники в постановлеииях
  конституционньїх судов и ответственность за их исполнение // Материальі Всероссийско­
  го совещания (Москва 22 марта 2001 г.).— М.—2001.—С. 169.

 2. Цвік М. Про офіційне тлумачення законів України // Академія правових наук Украї­
  ни. Вісник.- X., 1997.- Вип.. 4 (II).- С51—60; Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм
  права /НАН України. Ін-т держави і права їм. В.М. Корецького; [Відлов, ред. Н.М. Оки-
  щенко|.- К., 2001,- 177 с; Тацш В., Тодика Ю. Межі тлумачення Конституційним Судом
  Конституції і законів України // Вісн. Конституц. Суду України.- 2002,— №2.— С.60-63.

-135-
Зміст

Вступ З

Частина І. Конституційне правосудця в Україні: аналіз конституційної

юрисдикції , 9

1. Державна влада і статус Конституційного Суду України в системі

органів держави 9

 • Державна влада контрольована суспільством 9

 • Конституційне правосуддя - новий феномен Української держави 17

 • Унікальна роль Конституційного Суду України у забезпеченні
  верховенства права 29

2. Загальнообов'язковий офіційний характер І остаточність рішень
Конституційного Суду України 50

 • Вихідна позиція: джерело і предмет конституційного права 50

 • Офіційний акт Конституційного Суду України є обов'язковим для виконання ... 57

 • Остаточний і незаперечний характер рішень Конституційного Суду України 65

 • Наукове осмислення практики застосування конституційної юрисдикції 68

3. Офіційне тлумачення Конституції та законів України -

виключне повноваження Конституційного Суду України 72

 • Тлумачення конституційних норм та норм законів в контексті
  конституційного правосуддя 72

 • Офіційне тлумачення - встановлення Конституційним Судом України,

що дійсно є правом 85

• Як відбувається тлумачення законів у зарубіжних країнах 96

4. Верховенство права - визначальний критерій висновків

і правових позицій в актах Конституційного Суду України 101

• Сучасне конституційне правосуддя і формування правової системи

на засадах верховенства права 101

• Чи допустимий перегляд або відміна раніше прийнятих рішень

(правових позицій) Конституційного Суду України 114

5. Суб'єкти сприяння дослідженню і формуванню правових позицій
Конституційного Суду України 120

• Постійний представник парламенту - процесуальна,

а не політична фігура 124

 • Статус Постійного представника - це професіоналізм і відповідальність .... 126

 • Конституційне провадження потребує удосконалення 127

• Допомога конституційному провадженню 128

Заключні положення , 131

Список літератури та нормативно-правові джерела 134

136-


<< предыдущая страница