asyan.org
добавить свой файл
1


ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації
від_____________
_____________О.М.Борова


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від_________№_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

районної ради

від_________№_____


СТАТУТ

Лугинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Житомирської області

смт.Лугини

І. Загальні положення

1.1.Лугинська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 Житомирської області знаходиться у комунальній власності сіл та селищ району.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:11301, Житомирська область, смт.Лугини, вулиця Колгоспна, 12, т. 9-10-83.

1.3.Загальноосвітній навчальний заклад (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.Засновником навчального закладу є: Лугинська районна рада, (код ЄДРПОУ 13577089) 11301, Житомирська область, смт.Лугини, вул.Карла Маркса, 2-А.

1.5.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної освіти.

1.6.Головним завданням навчального закладу є:

-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7.Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9.Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

-безпечні умови освітньої діяльності;

-дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-дотриманні фінансової дисципліни.

1.10.Навчальний заклад має право:

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

-визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

-бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

1.11.Школа може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, групи продовженого дня, а також залежно від потреб населення місцевих умов при гімназіях, ліцеях, колегіумах — загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання.

1.12.Школа може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних видів і типів акредитації, а також навчально-виховних об'єднань з дошкільними, позашкільними та іншими культурно-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб населення.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальноосвітньої середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.5.Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування.

2.6.Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого зразка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7.Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій.

2.8.Навчальний рік у школі починається з 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи в новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів - II - III ступеня (5-12 класи). Структура навчального року та режим роботи встановлюється школою у межах часу, передбаченого за навчальним планом, за погодженням відділу освіти райдержадміністрації. Відволікання учнів від занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.9.За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах-35 хвилин, у других-четвертих - 40 хвилин, у п'ятих-дванадцятих -45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу та затверджується директором.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

2.14.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, України від 14.04.2008 року №319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 року за №383/15074.

2.16.При переведенні учнів з початкової школи до основної передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. №94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.08 за №151/14842.

2.18.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-по закінченні початкової школи - табель успішності;

-по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.19.За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8,10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники шкіл III ступеня - похвальною грамотою "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За особливі успіхи у навчанні", або срібною "За успіхи у навчанні". За відмінні успіхи у навчанні випускники шкіл II ступеня одержують свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою.

2.20.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, управлінням освіти і науки облдержадміністрації, районним відділом освіти райдержадміністрації.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

-учні (вихованці);

-керівники;

-педагогічні працівники;

-психологи, бібліотекарі;

-інші спеціалісти;

-батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.Учні мають право:

-на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

-брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.Учні зобов'язані:

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-дотримуватися правил особистої гігієни;

-дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.
3.5.Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами .

3.7.Педагогічні працівники мають право на:

-захист професійної гідності, честі;

-самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної діяльності, не шкідливих для здоров'я учнів;

-участь у обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.Педагогічні працівники зобов'язані:

-забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.10 №1255/18550.

3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

-обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

3.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, повагу до національної історії, культури;

-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

3.13.Представники громадськості мають право:

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-проводити консультації для педагогічних працівників;

-брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.Представники громадськості зобов'язані:

-дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного і психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ.

4.1.Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти райдержадміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Директор школи:

-здійснює контроль за педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-організовує навчально-виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

-відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педколективу;

-створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

-забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання, виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

-створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосуваннями ефективних форм і методів навчання і виховання;

-несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.

4.3.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.4.У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.5.Педагогічна рада розглядає питання:

-удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу ;

-переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

-притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.6.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.7.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у школі є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу встановлюються Статутом закладу і колективним договором. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва загальноосвітнім навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

4.8.У період між загальними зборами діє рада загальноосвітнього навчального закладу, діяльність якої регулюється Статутом школи. До складу ради входять пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків, громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.9.Рада навчального закладу діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства;

-гласності.

Рада працює за планом , що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводиться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів місцевого самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.10.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.11.Рада навчального закладу:

-організовує виконання рішень загальних зборів;

-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-затверджує режим роботи навчального закладу;

-сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "за особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

-разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів;

-погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.12.У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів або ради школи може створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Члени піклувальної ради обираються з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

4.13.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради . З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-скликає і координує роботу піклувальної ради;

-готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-визначає функції заступника, секретаря та інших членів представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1.Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.Майно навчального закладу належить йому на правах господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством . Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.6.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчик, господарські будівлі тощо.

VІ . ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-кошти засновника;

-кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-кошти фізичних, юридичних осіб;

-кошти, отримані за надання платних послуг;

-доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.У навчальному закладі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, відділ освіти райдержадміністрації.

6.4.Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6.Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

VIІ . МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, відділ освіти Лугинської райдержадміністрації.

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально - виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ІX.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник за згодою місцевої громади. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.3.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.4.У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.


УКРАЇНА

ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ
Дванадцята сесія VІ скликання

від №

Про затвердження Статуту Лугинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ районуВідповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Статут Лугинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 в новій редакції, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ району (додаток 1).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності та заступника голови районної ради Давидюка В.І.
Голова районної ради В.Ю.Денисовець