asyan.org
добавить свой файл
1
УДК 334.722.8.02

Садретдінов О.Р. 302-ЕК

Науковий керівник: Майданевич Ю.П., к.е.н., доцент

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
На сучасному етапі розвитку світової економіки та використання міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку велике значення мають якісні зміни таких економічних важелів управління як облік, планування, контроль і аналіз. Ефективне управління неможливе без інформації або сукупності відомостей про стан керованої системи, керуючих діях і зовнішньому середовищі [2, с. 4]. Економічна інформація виступає як основа процесів підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень, і призначається для різних користувачів, тому має різний зміст, структуру, форму та строки надання. Дана інформація для управління господарюючим суб'єктом формується в системах планування, обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності.

В умовах глобалізації економічних процесів, швидкої еволюції фінансових і економічних систем, а також сталого розвитку корпоративного сектора економіки актуальним напрямком є дослідження нових механізмів ведення управлінського обліку як важливої складової корпоративного управління акціонерними товариствами [6, с. 6].

Дослідженню проблематики розвитку системи управлінського обліку та його використання в корпоративному управлінні акціонерними товариствами присвячено чимало наукових праць відомих вчених-економістів. Серед яких слід відзначити: Ф. Бутинця, Г. Пушкаря, А. Лишиленко, Г. Ткача, К. Друрі, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостера, Г. Манна та інших.

З урахуванням підходів і концепцій різних вчених управлінський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації, вимірювання, узагальнення, підготовки та надання важливої для прийняття управлінських рішень інформації та показників для управлінської ланки організації.

Відповідно до офіційної термінологією Міжнародного інституту фахівців з управлінського обліку (Chartered Institute of Management Accountants, CIMA) під управлінським обліком слід розуміти невід'ємну частину менеджменту, пов'язану з виявленням, наданням та інтерпретацією управлінської інформації.

Основною метою організації управлінського обліку є надання корисної, достовірної, релевантної, надійної та об'єктивної інформації для надання допомоги в плануванні, контролі і прийнятті ефективних управлінських рішень керівництвом підприємства [1, с. 14].

Отже, предметом управлінського обліку, на думку авторів, є контроль над формуванням собівартості продукції за центрами витрат і сферами відповідальності, визначення рентабельності, пошук зниження витрат і збільшення прибутку.

В процесі еволюції управлінського обліку формувалось і розширювалось коло його завдань. В даний час в країнах з розвиненою ринковою економікою основними завданнями організації управлінського обліку є орієнтація на досягнення раніше визначеної мети підприємництва, необхідність забезпечення альтернативних варіантів вирішення поставленої задачі, участь у виборі оптимального варіанту в розрахунках нормативних параметрів його виконання, орієнтація на виявлення відхилень від заданих параметрів виконання, інтерпретація виявлених відхилень та їх аналіз [4, с. 7].

У сучасних умовах ведення управлінського обліку важливу роль відіграє його використання в корпоративному управлінні акціонерними товариствами, які, як і інші господарюючі суб'єкти ведуть головним чином фінансовий і податковий облік, надаючи звітність зовнішнім користувачам [3, с. 24]. Але для раціоналізації ведення обліку акціонерним товариствам, як представникам середнього та великого бізнесу, необхідно орієнтуватися на міжнародну модель обліку, для якої типовою є централізація фінансового обліку і децентралізація управлінського обліку, що дозволяє наблизити його до місць виникнення витрат і оптимізувати прийняття рішень.

Акціонерні товариства мають власну специфічну організаційну структуру, яка визначається наявністю та взаємодією їх підрозділів. Найбільш оптимально, на думку авторів, розглядати акціонерне товариство в цілому як центр відповідальності за інвестиції, де збори засновників одночасно контролюють витрати, доходи та інвестиції в активи [7, с. 31].

Для ефективного ведення управлінського обліку акціонерним товариством необхідна точна і достовірна інформація, яка враховує технологію й організацію саме цього суб'єкта господарювання. Найважливішим у цьому питанні є розгляд акціонерного товариства як емітента, а також аналіз напрямків його діяльності на ринку цінних паперів. У зв'язку з цим інформація управлінського обліку формується і надається в найкоротші терміни по мірі необхідності прийняття рішень керівниками конкретного підприємства.

Особливість формування інформації в управлінському обліку пояснюється раціоналізацією стратегічних управлінських рішень щодо розміщення капіталу, раціонування якого обумовлено обмеженням суми коштів, наявних для інвестування.

Інвестиції являють собою складний процес вкладення капіталу (трату коштів) у придбання активів (інвестиційних благ) з метою забезпечення його зростання в майбутніх періодах, отримання планованих поточних доходів або вирішення певних соціальних завдань.

Процес управління інвестиційною діяльністю є важливим компонентом управлінського обліку і включає фази планування, реалізації та експлуатації інвестицій. Інвестиційна діяльність, як правило, носить довгостроковий характер і являє для акціонерного товариства стратегічну мету, яка досягається шляхом стратегічного (довгострокового) планування. У свою чергу бюджетування дає можливість деталізувати довгостроковий план [5, с. 143].

В управлінському обліку одним із комплексних завдань є визначення напрямів капітальних вкладень і отримання інвестиційних ресурсів, що знаходить відображення в бюджеті інвестицій.

Таким чином, побудова управлінського обліку в акціонерному товаристві вимагає уважного вивчення основ управлінського обліку, оптимізації умов отримання релевантної інформації для прийняття управлінських рішень. Ведення управлінського обліку дозволяє зборам засновників ухвалювати стратегічні рішення щодо раціонування капіталу акціонерного товариства, і менеджерам - тактичні рішення про формування витрат, доходів і прибутків підприємства.

Література

  1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика [Текст]: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 952 с.

  2. Голов С.Ф. Управлінський облік [Текст]: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2007. - 704 с.

  3. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: Учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2003. – 618 с.

  4. Карпова Т.П. Управленческий учет [Текст]: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

  5. Лень В.С. Управлінський облік [Текст]: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 287 с.

  6. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива [Текст]: Пер. с англ. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 136с.

  7. Сирош Н.В. Корпоративное управление в акционерных обществах Украины [Текст]: Учеб. пособие. – Симферополь, 2005. - 184 с.