asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 26 27
Задачі до теми № 2

Задача1

Рішення районного суду за позовом Сидорки до заводу “Дормашбуд” було скасовано в касаційному порядку з направлен­ням справи на новий розгляд до того ж суду в колегіальному складі. Оскільки один із суддів був тяжко хворий, для того, щоб не порушувати строки розгляду справи, за рішенням обласного управління юстиції тимчасово обов’язки судді почав виконувати член обласного суду Байда Л. М., який до цього був суддею в цьому ж суді.

Суд під головуванням Байди Л. М. розглянув цю справу. В судовому засіданні один із суддів раптово захворів і Байда Л. М., щоб не відкладати слуханая справи, замінив його іншим суддею, який перебував у залі судового засідання.

Чи відповідають дії обласного управління юстиції і головуючого судового засідання принципам цивільно-процесуального права? Які цивільні справи розглядаються колегіальним складом суду?
Задача 2

Тамберідзе тривалий час перебував у фактичних шлюбних відносинах з Вірною, у них народилася дитина. В зв’язку з тим, що Тамберідзе відмовився надавати кошти на утримання дитини, Вірна звернулася з позовною заявою (за місцем свого проживан­ня) до суду про стягнення з Тамберідзе аліментів.

Оскільки Тамберідзе не володів українською мовою, на якій велося провадження цієї справи, а відшукати перекладача не вда­лося, Вірна, частково володіючи грузинською мовою, на пропози­цію суду погодилася бути перекладачем, чого не заперечував і Тамберідзе. Суд розглянув справу і позов задовольнив. У касацій­ній скарзі Тамбарідзе просив скасувати рішення суду, мотивуючи тим, що Вірна неправильно перекладала зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні ним, іншими учасниками процесу, а також судом, порушивши тим самим принцип націо­нальної мови судочинства.

Дайте відповідь про наявність такого порушення.
Задача 3

Куліш, який володів будинком на праві особистої власності, звернувся до суду з позовною заявою про виселення з кім­нати будинку Скрипника на час проведення капітального ремонту будинку (на 4 місяці). При розгляді справи в судовому засіданні позивач просив суд постановити рішення про виселення Скрипника зовсім. В основу своїх вимог він поклав той факт, що відпові­дач більше 4-х місяців не сплачує квартплату, і що кімната, яку він займає, тепер необхідна для його сина, який з сім’єю повернув­ся додому після демобілізації з військової служби. Ці доводи суд залишив поза увагою, оскільки на них позивач не посилався в позовній заяві, і в позові відмовив на тій підставі, що позивач не довів необхідність проведення капітального ремонту.

Чи правильно суд обгрунтував відмову в позові?
Задача 4

Парановський подав позов про стягнення з інституту гро­шового боргу, який утворився за проживання з 1 січня по 1 черв­ня цього року трьох слухачів факультету підвищення кваліфікації. При розгляді справи було встановлено, що Інститут ще 15 червня минулого року повідомив Парановського про те, що оскільки слу­хачі в його будинку не проживають, він розриває з 1 січня цього року з ним угоду. Представник Інституту також подав до суду письмові заяви слухачів, в яких вони стверджували, що з 1 січня цього року в будинку Парановського не проживають, але ліжка і постіль там залишили і комендант вивіз їх від нього тільки в бе­резні місяці цього року. Поклавши в основу рішення ці пояснення слухачів ІПК, суд відмовив Парановському в задоволенні позов­них вимог.

Визначіть стосовно до принципів цивільного процесуального права правильність таких дій суду.
Задача 5

Цаймак звернувся з позовом до видавництва про стяг­нення гонорару за написання ним книги. У своєму поясненні ви­давництво заперечувало проти позову, посилаючись на те, що угода з автором не була укладена. При розгляді справи представ­ник видавництва аргументував відмову у виплаті гонорару ще й тим, що книга Цаймака є кандидатською дисертацією, яку він на­писав, перебуваючи в аспірантурі. Суддя зажадав, щоб це пояс­нення було викладено письмово і підтверджено необхідними до­казами. Зробивши перерву, суддя пояснив сторонам, що рішення по справі буде винесено наступного дня. На другий день суддя вийшов до залу судового засідання і оголосив рішення, відмовив­ши в позові Цаймаку на тій підставі, що він не виконав плану наукової роботи в інституті, в якому він працював викладачем, незважаючи на те, що цей факт не був предметом дослідження суду.

Визначіть відповідність таких дій судді нормам цивільного про­цесуального права.
Задача 6

Комітет профспілки пред’явив позов до будівельно-мон­тажного управління в інтересах робітниці Сердечної, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, про відшкодування збитків, яких вона зазнала через втрату працездатності на роботі з вини відповідача.

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви комітету проф­спілки, посилаючись на відсутність у нього повноваження від по­терпілої.

Визначіть правові підстави відмови суду в прийнятті позовної заяви комітету профспілки.
Задача 7

Черговий електротехнік Карбан звернувся до районного суду з позовом про стягнення з заводу грошової винагороди за над­урочну роботу. Справа попередньо розглядалася в комісії по розгляду трудових спорів у складі голови заводського комітету проф­спілки і директора заводу, але сторони до згоди не прийшли. В судовому засіданні виявилось, що розрахунки оплати надурочних робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить ви­платити в два рази бліьше, а клопотання про збільшення суми позову він на суді не порушував. Розглянувши справу, суд стягнув з заводу на користь позивача подвійну суму.

Чи узгоджуються дії суду з принципом диспозитивності?
Задача 8

Судова колегія в цивільних справах обласного суду своєю ухвалою скасувала рішення районного суду про поновлення на ро­боті Хмелюка з підстав неповного з’ясування обставин, що мають значення для справи, і спрямувала справу на новий розгляд до того ж суду в іншому складі суддів. При новому роз­гляді справи в складі суду був суддя, який входив до складу, що виніс рішення, яке було скасоване судовою колегією в цивільних справах обласного суду.

Вкажіть порядок розгляду справ по першій інстанції, якщо во­ни повернені на новий розгляд в зв’язку з неповним з’ясуванням обставин справ.
Задача 9

Чебрець, подавши позов до Лиходія про відшкодування вартості нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком Макаревського, який був єдиним очевид­цем автомобільної аварії, внаслідок якої позивач і його автомаши­на одержали пошкодження. Беручи до уваги значну відстань роз­ташування м. Києва від м. Ужгорода, суддя доручив суду за міс­цем проживання Макаревського допитати його там і надіслати про це до суду розгляду справи протокол судового засідання.

Визначіть відповідність процесуальних дій судді вимогам прин­ципу безпосередності.
Задача 10

Районний відділ соціального захисту пред’явив позов про стягнення з Побігайла суми переплаченої пенсії. Оскільки Побігайло тяжко хворів і перебував на стаціонарному лікуванні, суддя зупинив провадження по справі до його одужання ня. Враховуючи такі обставини, представник районного відділу соціального забезпечення відмовився від позову. Суддя прийняв цю відмову і справу провадженням закрив.

Чи відповідають принципам цивільного процесуального права дії. представника райсоцзахисту і суду?
Задача 11

Робітник заводу Котун одержав у заводському спортив­ному клубі в тимчасове користування різний спортивний інвентар, видавши про це розписку. При звільненні з роботи Котун майно не повернув, у зв’язку з чим завод звернувся до нього з позовом. В суді Котун стверджував, що майно повернув, але розписку не забрав назад і що на обхідному листку по його звільненні стоїть підпис завідувача спортивним клубом, що підтверджує відсутність з його боку заборгованості. Обхідного листка Котун в суд не подав, посилаючись на те, що це мусив зробити позивач. Суд від­мовив у позові, мотивуючи своє рішення тим, що завод не подав до суду обхідний листок Котуна, чим не довів, що він дійсно майно від Котуна не одержував.

Визначіть правовий статус обхідного листка та правомірність відмови суду в позові.
Задача 12

Суд прийняв до свого провадження позов Глущенка до заводу “Вулкан” про поновлення на роботі і виплату за вимушений прогул. Через три дні Глущенко звернувся з заявою до суду про відмову від позову, оскільки адміністрація заводу добровільно задовольнила його вимогу. Суд прийняв відмову від позову і справу провадження закрив.

Чи законні дії суду?
Задача 13

У порядку підготовки справи до судового розгляду суд м. Києва постановив ухвалу, за якою. доручив, суду Приморського району м. Одеси допитати свідка Курилова по зазначених в ухвалі обставинах та витребувати від нього документи, які підтверджу­вали ці обставини.

Чи не суперечать такі дії суду принципу безпосередності?
Задача 14

При розгляді справи за позовом Таранова до спадкоємців про розділ будинку районний суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який рап­тово захворів і був відправлений до лікарні. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову по іншій справі, а потім продовжував розглядати справу про розділ будинку.

Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного про­цесуального права?
Задача 15

Ремонтно- монтажне управління міста звернулося з по­зовом про висілення члена ЖБК Лісового і осіб, які з ним прожи­вають з приміщення, яке вони займають в будинку кооперативу з наданням на час ремонту іншого житлового приміщення. Суд позов задовольнив.

Чи відповідають дії РМУ і суду принципові диспозитивності?
Задача 17

При дослідженні висновку експерта в судовому засіданні позивач просив суд, щоб експерт чітко сформулював свій висновок з питань: яка шкода автомашині була нанесена сумарно і окремо за втрату товарного вигляду. На цю заяву суддя зауважив, що експертиза була призначена за ініціативою суду в стадії підго­товки справи до розгляду, позивач про це знав і мав можливість поставити на вирішення експертизи свої запитання. Тоді позивач заявив клопотання про призначення повторної експертизи та ви­требування від СТО (станції технічного обслуговування) зазначе­них ним документів. Клопотання позивача було відхилене.

Які принципи цивільного процесуального права були поруше­ні при розгляді цієї справи?
Задача 18

Який принцип цивільного процесуального права був від­творений в повноваженнях органів прокуратури, органів держав­ного управління, профспілок, державних підприємств, установ, ор­ганізацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об’єд­нань, інших громадських організацій і окремих громадян, які в передбачених законом випадках можуть звернутися в суд з ви­могою на захист прав та інтересів інших осіб, державних чи гро­мадських інтересів, що охороняються законом:

а) Прокурор пред’явив позов про визнання шлюбу недійсним між Майстренком і Сазоновою на тій підставі, що Сазонова вже перебувала в іншому зареєстрованому шлюбі і при реєстрації шлюбу з Майстренком приховала цей факт.

б) Органи опіки і піклування пред’явили позов про позбавлен­ня батьківських прав подружжя Анікіних, які зловживають спиртними напоями, не турбуються про матеріальне забезпечення і ви­ховання своїх дітей.

в) Комітет профспілки пароплавства пред’явив позов до паро­плавства в інтересах працівників пароплавства про стягнення пре­міальних сум за перевиконання річного виробничого плну.

г) За скаргою Месника суд розглянув справу про неточності в списках виборців, допущені стосовно його сусіда Паніна.

д) По справі про розділ житлового будинку і земельної ділянки до участі у процесі було залучено Бюро технічної інвентаризації міськвиконкому для видачі висновку по справі.
Задача 19

Визначіть і проаналізуйте статті ЦПК (за стадіями розвит­ку судочинства), в яких закріплені окремі положення змісту прин­ципів диспозитивності, змагальності, публічності, раціональної процесуальної форми, об’єктивної істини, безпосередності, усно­сті, непреривності та ін.

Задача 20

Холоденко пред’явила позов до Марусенка про встанов­лення батьківства дочки і стягнення аліментів. Ці вимоги вона мо­тивувала тим, що з відповідачем перебувала в близьких відноси­нах і він обіцяв надавати їй матеріальну допомогу після народження дитини. Відповідач заперечував проти позову, зазначаючи, що з позивачкою знайомий декілька років за сумісною працею, але в близьких стосунках з нею не перебував і не є батьком її дитини. Він має свою сім’ю — дружину і дитину, з якими весь час про­живає разом.

Суд позов задовольнив, посилаючись на показання свідків, які стверджували, що відповідач підвозив на автомашині позивачку, коли вона була вагітна, приходив разом з нею до її знайомих, коли позивачка бажала найняти для себе квартиру. Відповідач також визнав, що позивачка вмовляла його створити з нею сім’ю, за що обіцяла купити йому автомашину і побудувати кооперативну квартиру.

Відповідач оскаржив рішення суду. На порушення якого прин­ципу цивільного процесу судом йому належить зіслатись в касацій­ній скарзі?
Задача 21

При розірванні шлюбу подружжя В. суд виніс рішення про передачу чотирьохрічної Еліни батькові, а молодшу Ольгу за­лишив з матір’ю. Суд не надав значення, в яких умовах буде про­живати Еліна. Її батько житлового приміщення не мав, жив у гур­тожитку, але за його поясненням мав отримати квартиру і безкош­товну путівку для Еліни в дитячий садок. Суд не з’ясував також, чи допустимо роздільне проживання двох сестер. Всі ці питання правильно можна було б вирішити з врахуванням думки органів опіки і піклування, але вони до участі в справі не були залучені.

Про порушення судом яких приципів цивільного процесу це свідчить?
Нормативно-правові акти та література
1. Конституція України / Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року. – Київ: Велес-2003.-63 с.

2. СеляновВ.М. Конституционные принципи гражданского судопроизводства. - М., 1986.

3. Штефан М.И., Кочерянц Р.Г. Конституционные основы правосудия. - К., 1982.

5. Штефан М.И. Принципы советсвокго гражданского процессуального права. - К.,1980.

6. Гараненко В.Ф. Принципи диспозитивности й состязательности в советском гражданском процессе. - М., 1990.

7. Омельченко М.П. Принципи обьективной истины в системе принципов гражданского про­цессуального права Украины. - К.,1996.

8. Шишкін В. Диспозитивність - принцип судочинства // Право України. - 1999. - №6. - с. 10-16.

9.Шишкін В. Змагалність - принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. - 1999. - №12. - с.21-26.
следующая страница >>