asyan.org
добавить свой файл
1
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

Реферат з дисципліни

«Вступ до спеціальності» на тему:

«Вимоги до написання реферату»

Виконав (ла):

студент (ка) І курсу, групи ___

__________________________

Перевірив (ла):

__________________________


Ірпінь 2012 р.
Вимоги до написання реферату

Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (інакше кажучи, шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача. Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому нижньому кутку сторінки без крапки. Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3. У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.

Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. ( 5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово “малюнок”, його номер і назву розміщують під малюнком таким чином: Малюнок 1.5. Організаційна схема управління (без крапки в кінці).

P.S. Правила, стандарти, вимоги - це, звісно, дуже добре, проте не варто сильно заморочуватись, адже не всі викладачі настільки прискіпливо ставляться до оформлення рефератів.


Стандарт оформлення списку використаних джерел (літератури)

  1. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. За ред.Хом'яка Р.Л.,Лемішовського В.І. - Львів:Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-3ахід",2006. - 1088с.

  2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / Під ред.С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс-Клуб”, 2001. – 832 с.

  3. Бухгалтерський облік та аудит. - 2009. - №3. - с.3-1 І.

  4. Бухгалтерський фінансовий облік:Підручник/ за ред. проф.Бутинця Ф.Ф. -3-тє вид., перероб. і доп. - Житомир:ЖІТІ, 2004. - 672с.

  5. Верига Ю., Орищенко М., Клименко А. Примерьі составления годовой отчетности педприятия при использувании ручной и автоматизированной форм учета // Бухгалтерский учет и аудит. - 2010. - № 1. - с.23-47.

  6. Вісник ЖДТУ. -2005, - № 3 (33). - с. 185-196,

  7. Владимір І. Баланс // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 13. - с.7-15.

  8. Воронко Р.М. Взаємодія окремих форм економічного контролю в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін"], (Полтава, 07-08. жовт.2010 р.) / Полтава: ТОВ "АСМІ". - 2010. - 500 с.