asyan.org
добавить свой файл
1
РОЗДІЛ 2
Ознаки та особливості договору купівлі продажу


 1. Істотні умови договору купівлі-продажу


До істотних умов цього договору традиційно відносять умову про ціну. Однак ціна не є істотною умовою, оскільки, якщо її не встановлено в договорі, то визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення договору.

Тому до істотних умов договору купівлі-продажу можна віднести:

 • Ціна - фундаментальна економічна категорія, яка означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару. Ціна певної кількості товару складає його вартість, тому правомірно говорити про ціну як грошову вартість одиниці товару.;

 • Строки виконання обов’язку передати товар – норма диспозитивного характеру. Сторони на власний розсуд встановлюють строк виконання обов’язку передачі товару у договорі купівлі-продажу;

 • Кількість товару – встановлюється в договорі на власний розсуд. При визначені кількості товару у договорі може встановлюватися система мір і ваги.

 • Асортимент товару – сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями розмірами, типами,сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками;

 • Якість товару - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.;

 • Строк придатності товару – обчислється від дати виготовлення і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар придатний для використання ;

 • Комплект товару – певний набір товарів, кожен з яких може функціонувати самостійно, проте якщо зазначений товар вказаний як комплект, то тоді продавець зобов’язаний передати покупцеві весь комплект товару;

 • Тара та упаковка - е промисловий виріб, що призначається для пакування, зберігання, переміщення і реалізації товарів у сфері обігу. Упаковка зберігає товар від пошкоджень, сприяє його безпечному транспортуванню, збереженню та продажу. Тара забезпечує збереження споживчих властивостей товарів, полегшує їх транспортування і виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

 • Комплектність товару – наявність у виробі необхідних складових елементів, завдяки яким покупцеві забезпечується належне його використання;

 • Тощо.  1. Сторони в договорі купівлі-продажу


Відповідно до цивільного законодавства сторонами в договорі купівлі-продажу виступають продавець і покупець. Ними можуть бути будь-які суб’єкти цивільних правовідносин - громадяни, юридичні особи або держава. Однак умови участі кожного з цих суб’єктів у договорі купівлі-продажу не завжди однакові, що залежить від обсяг правоздатності і дієздатності конкретного суб'єкта цивільних правовідносин, форми власності відчужуваного майна, його правового режиму та інших обставин.

Закон може визначати певні спеціальні умови щодо участі відповідних

юридичних осіб у товарообігу з урахуванням статутних цілей їхньої діяльності (наприклад, щодо комерційної діяльності політичних партій, громадських та релігійних об’єднань). В умовах переходу до ринкових реформ держава відмовилася від монополії на зовнішньоекономічну діяльність. Нині суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі торговельної, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи на засадах, визначених спеціальним законодавством, зокрема Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Якщо продавцем майна може бути лише певна особа, тобто, як правило,

власник, то покупцем може бути будь-яка особа. Обов’язковою умовою участі громадян стороною у договорі купівлі-продажу є наявність у них достатньої дієздатності (статті 11-16 ЦК). Підприємства (організації, установи) повинні мати статус юридичної особи, а угоди, які вони укладають, не повинні суперечити цілям їхньої діяльності, передбаченим в установчих документах. Недодержання цієї вимоги може призвести до визнання такої угоди недійсною.

За чинним законодавством в окремих випадках може встановлюватися особливий правовий статус продавців і покупців. Так, відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» продавцями об’єктів малої приватизації, що перебувають у державній та комунальній власності, є відповідно Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва, органи його регіональні відділення та представництва, органи приватизації, створені місцевими радами. Покупцями об’єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» (ст. 8). Разом з тим не можуть бути покупцями: юридичні особи, серед засновників та учасників яких є органи державної влади та управління; працівники органів приватизації та особи, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю, крім випадків використання ними приватизаційних паперів.

  1. Права та обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.


Основним обов’язком продавця є обов’язок передати товар покупцеві: у встановленій кількості (у разі невиконання - покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого та його оплати, а якщо його оплачено, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми; якщо продавець передав покупцеві більшу кількість товару, ніж це встановлено договором, покупець зобов’язаний повідомити про це продавця. Якщо в розумний строк після одержання такого повідомлення продавець не розпорядиться, покупець має право прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором. Причому він зобов’язаний оплатити додатково прийнятий товар. за ціною, встановленою для нього, прийнятого відповідно до договору, якщо іншу ціну не встановлено за домовленістю сторін (ст.669-670)); у погодженому асортименті (якщо асортимент не відповідає умовам договору, то покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо його вже оплачено, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Якщо ж продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір: прийняти частину товару, що відповідає умовам договору, і відмовитися від решти товару; відмовитися від усього товару; вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товар в асортименті, який встановлено договором; прийняти весь товар. (ст.671-672)); у відповідній комплектності (комплекті) товару (у разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором: пропорційного зменшення ціни; доукомплектування товару. Якщо вимогу про доукомплектування не виконано, покупець набуває низку додаткових прав: вимагати заміни некомплектного товару на комплектний; відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми (ст.682-684); встановленої якості товару (у разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право:

 • Відмовитися від договору

 • Вимагати заміни товару З

За наявності звичайних недоліків покупець має право вимагати:

 • пропорційного зменшення ціни;

 • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

 • відшкодування витрат на усунення недоліків товару (ст.673, 678);

 • вільним від прав третіх осіб (якщо продавець не попередив про права третіх осіб на річ, то покупець має право вимагати: зниження ціни; розірвання договору.

Але за умови, що продавець не доведе, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб (ст.659ЦК)); в *тарі та (або) в упаковці*, якщо інше не встановлено Д. або не випливає із суті зобов'язання (у разі передачі Т. без *…* чи в неналежній *…* покупець має право вимагати: передання Т. у належних *…*; заміни неналежних *…*; пред'явити ін. вимоги, що випливають із передання Т. неналежної якості (ст. 685-686)). Обов'язок продавця щодо передачі Т. вважається виконаним у момент: вручення Т. покупцеві, якщо Д. встановлено обов'язок продавця доставити Т.; надання Т. в розпорядження покупця, якщо Т. має бути передано покупцеві за місцезнаходженням Т. Обов'язки покупця: прийняти Т. (якщо покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям Т. або відмовився його прийняти, то продавець має право: вимагати від нього прийняти та оплатити Т.; відмовитися від Д. (ст.689, 692)); сплатити за нього певну грошову суму (якщо покупець не оплатив Т., то продавець має право вимагати оплати Т. та сплати %% (ст.692)).