asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

Практичне заняття №2

Новелістика Гі де Мопассана

План

 1. Гі де Мопассан – класик соціально-психологічної новели.

 2. Художня мікромодель французького суспільства періоду Франко-прусської війни у новелі «Пампушка».

  1. Історія створення новели.

  2. Особливості композиції.

  3. Система образів.

  4. Майстерність психологічної деталі та роль пейзажу в новелі.

 3. Глибина психологізму у створені персонажів новели «Мадемуазель Фіфі».

 4. Проблема материнства у новелі «Мати виродків».

 5. «Намисто» як зразок оповідання-міркування.

 6. Вплив французького письменника на розвиток жанру новели.

Завдання

 1. Опрацювати визначення новели за «Літературознавчою енциклопедією: У двох томах. Т. 2 / Авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – С. 128 – 129.

 2. Підготувати повідомлення на тему:

2. 1. «Жанр новели у світовій літературі».

2.2. Роман Гі де Мопассана «Любий друг». Особливості проблематики.

 1. Прочитайте новелу П. Мериме «Арсена Гійо». У чому спільність та відмінність «Арсени Гійо» Меріме та «Пампушки» Мопассана.

 2. Прочитайте висловлювання Ф. Ніцше та О. Вайльда про Гі де Мопассана. На які особливості таланту французького письменника вони звернули особливу увагу?

«Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь деликатных психологов, как в нынешнем Париже: называю наугад – ибо их число совсем не мало – господа Поль Бурже, Пьер Лоти, Анатоль Франс, Жюль Леметр или, чтобы назвать одного из сильной расы, истого латинянина, котрому я особенно предан – Ги де Мопассан»

Фридрих Ницше

«Ги де Мопассан, обладающий тонкой, язвительной иронией и ярким, живым стилем, срывает с жизни последние лоскутки, еще скрывающие ее убожество, и показывает ее гноящиеся язвы. Он пишет мрачные маленькие трагедии, в которых все действующие лица нелепы и смешны, или горькие комедии, заставляющие смеяться вот уже поистине до слез»

Оскар Уайльд


 1. Прокоментуйте висловлювання Е.Золя та А.Чехова про Гі де Мопассана.

«Мы знавшие его, сохраним в нашей душе его яркий и трагически образ. А впоследствии те, которые будут знать его только благодаря его произведениям, полюбят его за вечную песнь любви, которую он пел жизни».

Эмиль Золя

«Он, как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже невозможным»

Антон Чехов

Література

 1. Градовський А. Сповідь двох жуїрів. «Любий друг» Мопассана і «Місто» Підмогильного // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №3. – С. 16 19.

 2. Гузь О. Новела Гі де Мопассана «Пампушка» / О. Гузь // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 10. – С. 23 – 26; Всесвітня література та культура. – 2011. – № 6. – С. 37 – 39.

 3. Данилин Ю. Мопассан. Критико-биографический очерк. – М.: Худож. лит., 1951. – 236 с.

 4. Евнина Е.М. Мопассан // Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже ХIХ – ХХ векав: М.: Наука, 1967. – С. 42 – 80.

 5. Каніболоцька О.А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедент них художніх творів світової літератури. На матеріалі новели Гі де Мопассана «Намисто» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 6. – С. 24 – 27.

 6. Лану А. Мопассан. –М.: Молодая гвардия, 1971. – 392 с.

 7. Матвіїшин В. «Гірка правда» Гі де Мопассана і розвиток психологічної прози в Україні // Український літературний європеїзм : Монографія / В.Матвіїшин. – К., 2009. – С. 233 – 240.

 8. Матюшкіна Т. Жанр новели у світовій літературі //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – №6. – С. 2 – 13.

 9. Мениаль Э. Ги де Мопассан / Э. Мениаль; Перевод с французского А. Чеботаревской. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 320 с.

 10. Раскин Б. Ги де Мопассан // Писатели Франции. – М.: Просвещение, 1964. – С. 520 – 544.

 11. Соловцова І. Гі де Мопассан – неперевершений майстер реалістичної новели другої половини ХІХ ст. // Зарубіжна література. – 2004. – №11 – 12. – С. 20 – 26.

 12. Трыков В. Новелла Мопассана «Пышка» / Трыков В. Зарубежная литература конца ХІХ – начала ХХ веков: Практикум / Отв. ред. В.А. Луков. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 19 – 18.

 13. Філатова О., Теребей А. Прагматичні моделі буття Жоржа Дюруа та Степана Радченка (на матеріалі романів Гі де Мопассана і В. Підмогильного) / О. Філатова, А. Теребей // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету : Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2009. – Випуск 22 : Філологічні науки. – С. 173 – 179.

 14. Штейн А.Л. Мопассан // Штейн А. История французской литературы. – М.: Просвещение, 1988. – С. 246 – 251.


Практичне заняття №3

О.Вайльд. «Портрет Доріана Грея»

План

 1. Місце роману «Портрет Доріана Грея» у творчості О.Вайльда. Історія створення роману.

 2. «Портрет Доріана Грея» О.Вайльда як зразок інтелектуального роману. Філософські, естетичні та моральні проблеми у творі. Стильові домінанти твору.

 3. Естетичні погляди О.Вайльда та їхнє втілення у романі «Портрет Доріана Грея»:

  1. Роль образу художника Безіла Холлуорда у розумінні авторського задуму.

  2. Місце актриси Сибілли Вейн у художній концепції роману.

  3. Образ лорда Генрі Уоттона та його значення в реалізації авторського задуму.

  4. Образ Доріана Грея в художній концепції твору

 4. Художні функції парадоксу, фантастики, гротеску, іронії та сатири в романі.

Завдання

 1. З’ясуйте значення таких понять, як «естетизм», «дендизм», «новий гедонізм», «моралізм».

 2. Підготуйте повідомлення на тему: «Братство прерафаелітів та його вплив на розвиток образотворчого мистецтва»; «Фільмографія роману О.Вайльда «Портрет Доріана Грея».

 3. За вибором студентів написати:

 • есе «Мої враження від прочитання роману О.Вайльда «Портрет Доріана Грея»;

 • твір-роздум «Проблема краси і моралі та її втілення в романі О.Вайльда «Портрет Доріана Грея»;

 • твір-мініатюру «Чи була невідворотною духовна деградація Доріана Грея»;

 1. Висловіть судження про таку думку О.Вайльда: «Кожна людина бачить свої власні гріхи в Доріанових».

 2. Подумайте і напишіть, які вади сучасного суспільства відображаються в образі Доріана Грея.

 3. Доберіть цитати до образу Доріана Грея, лорда Генрі, художника Безіла.

 4. Співставте образи Безіла Холлуорда та лорда Генрі Уоттона. Як вони співвідносяться один з одним?

Питання для дискусії

 1. Чи вбачаєте ви паралелі між історією Доріана та легендою про доктора Фауста? Чи уклав Доріан Грей угоду з дияволом?

 2. Чому в кінці роману Доріан вирішує знищити портрет?

 3. Чому роман називається не «Доріан Грей», а «Портрет Доріана Грея»?

Література

 1. Бачук Т. Гімн естетизму чи естетична антиутопія? // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №2. – С. 9 – 12.

 2. Бульваренко Л. Прекрасний принцип з потворною душею (О.Вайльд «Портрет Доріана Грея») // Зарубіжна література. – 2006. – №7(455). – С. 1314.

 3. Гладишев В., Веселкова А. Доріан Грей – приречений чи винний? Спроба «психологічної реконструкції» характеру (Оскар Вайльд) / В. Гладишев, А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 3. – С. 57 – 62.

 4. Гладишев В. Літературознавчий контекст – засіб виявлення своєрідності естетизму О. Вайльда. Етюд «Оскар Вайльд» К. Чуковського / В. Гладишев // Всесвітня література та культура. – 2009. – № 3. – С. 2 – 4.

 5. Использование эпистолярного наследия О.Уайльда при изучении биографии и творчества писателя // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №2. – С.54 – 55.

 6. Ковбасенко Ю. Оскар Вайльд (1854 – 1900) // Тема. – 2002. – №2. – С. 79 – 82.

 7. Кривина Т. Что знал о красоте О.Уайльд? // Зарубіжна література. – 2006. – №7(455). – С. 1521.

 8. Назарець В., Васильєв Є., Пелех Ю. Оскар Уайльд і мораль Доріана Грея // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №78. – С. 1115.

 9. Новик С. Уайльд і його роман «Портрет Доріана Грея» // Всесвітня література. – 2003. – №6. – С. 3233.

 10. Петренко Л. Проблема духовної деградації головного героя в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна літератур в школі (Основа). – 2005. – №13 – 14. – С. 30 – 31.

 11. Ржевська З. Естет чи мораліст? О.Вайльд «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література. – 2007. – №10 – 11 (506 – 507). – С. 7 – 10.

 12. Сідельнікова О. Краса ж бо справжня у душі живе. За романом О.Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література. – 2007. – №10 – 11 (506 – 507). – С. 15 – 18.

 13. Скобельская О. Скандальные произведения мировой литературы. «Баллада Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 3. – С. 54 – 55.

 14. Удовиченко Л. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості (Підсумковий урок із вивчення повісті О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» / Л. Удовиченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 3. – С. 19 – 22.

 15. Фурсова Л., Чорноус В. О. Вайльд. «Портрет Доріана Грея»: матеріали до варіантного вивчення / Л  Фурсова, В. Чорноус // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 4. – С. 31 – 38.

 16. Чоколовська О. Відголосок чужої мелодії. Два уроки з вивчення роману О.Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №3. – С. 21 – 25.

 17. Штанько Л. Оскар Вайльд та роман «Портрет Доріана Грея» // // Зарубіжна література. – 2007. – №10 – 11 (506 – 507). – С. 11 – 14.


Практичне заняття №4

Б. Шоу. «Пігмаліон»

План

 1. Новаторство Б. Шоу в царині драматургії.

 2. Історія створення, міфологічна основа, сценічна історія п’єси «Пігмаліон».

 3. Жанрово-тематична природа п’єси

 4. Проблематика «Пігмаліону» (соціальна, моральна, проблеми науки). Конфлікт п’єси.

 5. Сюжетно-композиційна організація п’єси. Особливості композиції драми-дискусії: зав’язка (дія I і ІІ) – розвиток дії (дія III і IV) – дискусія (дія V).

 6. Дискусія і відкритий фінал.

Завдання

 • З’ясуйте значення поняття «парадокс»

 • Підготуйте фотовиставку, присвячену колишнім і сучасним виконавицям ролі Елізи Дулітл (Стела Патрик Кембелл, Одрі Гепберн, Наталія Сумська).

 • Дослідіть особливості мови квіткарки в першій дії, її роль у розкритті драматургічного задуму.

 • Укладіть словничок висловлювань Елізи Дулітл до моменту її навчання у Хіггінса, доберіть до нього відповідну назву.

 • Підготуйте інсценізацію «… Хто капелюшка поцупив, той і тітку вколошкав!»; виразне читання «в особах» сцени «Приїзд Елізи до Хіггінса» (друга дія).

Питання для дискусії

 • Чи мав рацію професор Хіггінс, коли після знайомсньої підтримкитва зі сміттярем припустився думки, що за їхньої підтримки Дулітл «Місяців через три … міг би вже обирати між кабінетом міністрів і церковною кафедрою в Уельсі»?

 • Чому Еліза не поділяє радощів Хіггінса з приводу успішних відвідин посольського прийому і звинувачує професора в байдужості до її подальшої долі? Прокоментуйте таку репліку героїні: «Раніше я продавала квіти, а не себе. Тепер ви зробили з мене леді – і я здатна торгувати лише собою. Краще б ви залишили мене на вулиці!».

 • Як, на вашу думку, складеться доля колишньої квітникарки?

Література

 1. Васильєв Є. Історія Пігмаліона та Галатеї без «хеппі енду». До вивчення п’єси Б. Шоу «Пігмаліон» / Є. Васильєв // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 4. – С. 30 – 32.

 2. Васильєв Є. «Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон». Матеріали до вивчення комедії Бернарда Шоу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – №1. – С. 7 – 13.

 3. Вітченко А. «Парадокси самої дійсності» (Система уроків та позакласний захід за темою «Б. Шоу «Пігмаліон») / А. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 4. – С. 41 – 51.

 4. Гладишев В.  Деякі аспекти шкільного вивчення п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон» / В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 1. – С. 5 – 6.

 5. Гладишев В.В. Застосування елементів композиційного аналізу під час вивчення п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон» / В  Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 2. – С. 5 – 7.

 6. Гладишев В. Культурологічний контекст «викриває» професора Хігінса. П’єса Бернарда Шоу «Пігмаліон» / В.  Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 4. – С. 8 – 11; Всесвітня література та культура. – 2006. – № 7 – 8. – С. 18 – 21.

 7. Глянцева О. Вікторина за творчістю Бернарда Шоу / О. Глянцева // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 10. – С. 61.

 8. Гузь О. «Кожна з моїх п’єс – це посилання до людства» (Методичні рекомендація до вивчення драматичної спадщини Дж. Б. Шоу) / О. Гузь // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2011. – № 37 – 38. – С. 35 – 46.

 9. Гусєв А. Квіти запізнілого кохання. «Пігмаліон», Бернард Шоу і місіс Кембл // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – №1. – С. 13 – 15.

 10. Єгорова Н. До вивчення п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон» / Н. Єгорова // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 5. – С. 58.

 11. Зазимко С. Зацікавити творчістю письменника (Вступний урок до теми «Новаторство Б. Шоу-драматурга») / С. Зазимко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 53 – 54.

 12. Коваленко В. Проблема соціальної несправедливості крізь призму п’єси Б. Шоу «Пігмаліон» / В. Коваленко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №5. – С. 35 – 37.

 13. Ковбасенко Ю. Джордж Бернард Шоу (1856 – 1950) // Тема. – 2002. – №2. – С. 103 – 105.

 14. Назарець В., Васильєв Є. «У мені живе трагік, а поряд з ним клоун»: Сходження на драматургічний Олімп ірланця Бернарда Шоу / В. Назарець, Є. Васильєв // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 1. – С. 58 – 61; Всесвітня література та культура. – 2009. – № 3. – С. 5 – 9.

 15. Ніколенко О. Розвиток драматургії кінця ХІХ – ХХ століть / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 42 – 47.

 16. Ніколенко О., Шахова Н. Б. Шоу: «Справжній прогрес стане можливим, якщо ми… зможемо створити нових людей» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2006. – №4. – С. 38 – 41.

 17. Парамонова Л. Аналіз драми «Пігмаліон» Б. Шоу) у зіставленні з творами інших видів мистецтва (балет «Галатея» Ф. Лоу) / Л. Парамонова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 58 – 61.

 18. Пулина Г. Шоу «must go on!» К изучению пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» / Г. Пулина // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 4. – С. 33 – 36; Всесвітня література та культура. – 2006. – № 7 – 8. – С. 21 – 25.

 19. Трыков В. Пьеса Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются серца» // Трыков В. Зарубежная литература конца ХІХ – начала ХХ веков: Практикум / Отв. ред. В.А. Луков. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 115 – 124.


Практичне заняття №5

Т. Манн «Смерть у Венеції»

План

 1. Новаторство Т.Манна в царині новели.

 2. Історія написання, семантика назви новели «Смерть у Венеції».

 3. Композиційні, тематичні та сюжетні особливості новели.

 4. Образна система твору. Ставлення автора до своїх героїв.

Завдання

Підготувати повідомлення на тему:

 • «Т.Манн – видатний німецький письменник ХХ ст.»;

 • «Проблематика новели Т.Манна «Маріо і чарівник»;

 • Конфлікт бюргера і художника у новелі Т.Манна «Тоніо Крегер».

Література

 1. Беркович Е. Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна / Е. Беркович // Вопросы литературы. – 2012. – № 1. – С. 118 – 181.

 2. Вознічук С. А. Сенс бунту Маріо: Урок-розслідування за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник». / С. А. Вознічук // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 12. – С. 50 – 53.

 3. Гальчук О. В. Томас Манн. Література Німеччини першої половини ХХ ст. / О. В. Гальчук // Історія зарубіжної літератури ХХ століття : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2010. – С. 152 – 159.

 4. Давиденко Г., Стрельчук Г., Гричаник Н. Тема митця і мистецтва у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції» // Історія зарубіжної літератури ХХ століття : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Й.Давиденко, Г.Н.Стрельчук, Н.І.Гричаник. – К., 2007. – С. 344 – 348.

 5. Данюк Л. Пошуки виходу з кризи гуманізму. Т.Манн. Життєвий і творчий шлях письменника // Зарубіжна література. – 2005. – №45. – С. 3 – 6.

 6. Евнина Е.М. Ранний Томас Манн // Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже ХIХ – ХХ векав: М.: Наука, 1967. – С. 99– 117.

 7. Клименко Ж. Палкий протест проти тоталітаризму. Методичні рекомендації до вивчення новели Т.Манна «Маріо і чарівник» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №3. – С. 31 – 34.

 8. Мігальчинська М. Музика таланту Томаса Манна // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №11. – С. 61 – 62.

 9. Ніколенко О. Жахливі сни Густава Ашенбаха, або у потворному світлі викривлених образів і думок. Матеріали до вивчення новели Томаса Манна «Смерть у Венеції» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №7. – С. 13 – 17.

 10. Панчук Л. З практики вивчення твору-перестороги (Компаративний урок-дослідження за новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна і драма «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта) / Л. Панчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 3. – С. 57 – 59.

 11. Скуратівський В. Томас Манн: слово діло на тлі словоблуддя // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2002. – №36. – С. 1 – 2; 11 – 12.

 12. Трыков В. Новелла Томаса Манна «Тонио Крёгер» // Трыков В. Зарубежная литература конца ХІХ – начала ХХ веков: Практикум / Отв. ред. В.А. Луков. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 152 – 18.

 13. Штейнбук Ф. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть у Венеції» Т.Манна) // Всесвітня література. – 1999. – №12. – С. 27 39.Практичне заняття №6

Новелістика О’Генрі

План

 1. Специфіка художнього мислення О’Генрі.

 2. Художні особливості новели «Останній листок».

 3. Риси автобіографізму у новелі «Дари волхвів».

 4. Майстерність О’Генрі у новелі «Навернення Джіммі Валентайна».

 5. Урбаністична тема у новелі «Умебльована кімната».

Завдання

 • Підготувати повідомлення на тему: «Особливості критичної рецепції новелістики О’Генрі».

 • Прокоментуйте висловлювання О’Генрі «У кожного із вас є величезні скарби,які ви мало цінуєте».

Література

 1. Антонова Н. Своєрідність художнього світу в новелі О’Генрі «Останній листок» / Н. Антонова // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2009. – №2/3. – С. 5 – 7.

 2. Бабич Л. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами О’Генрі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №2. – С. 40 – 42.

 3. Бабенко К. Этот странный разный мир...: иллюстрации на уроке по изучению новелл О’Генри / К. Бабенко // Всесвітня література та культура. – 2004. – №9. – С. 8 – 12.

 4. Баліна К. Н. «Треба прагнути бути людиною»: вивчення новели О’Генрі «Останній листок» / К. Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2009. –№1. – С. 44 – 46.

 5. Бугай Л. Два уроки з вивчення новели О’Генрі «Останній листок» // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №3. – С. 30 – 34.

 6. Вербовська Л. Т. Шедевр маляра Бермана: урок за новелою О’Генрі «Останній листок» / Л. Т. Вербовська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – №12. – С. 19 – 20.

 7. Гринева Л. Г. Свет любви в рассказе О’Генри «Дары волхвов» / Л. Г. Гринева // Русский язык и литература в школах Украины (Основа). – 2012. – №4. – С. 30 – 34.

 8. Гриців Г. Р. Шедевр художника Бермана: комбінований урок за новелою О’Генрі «Останній листок» / Г. Р. Гриців // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №12. – С. 42 – 43.

 9. Демиш М. Ланцюгова реакція добра: О’Генрі. Новели / М. Демиш // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2012. – №5. – С. 29 – 31

 10. Дроздовська Т. В. «Джонні – вождь червоношкірих»: одноактова п’єса за оповіданням О’Генрі / Т. В. Дроздовська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – №12. – С. 38 – 40.

 11. Ейхенбаум, Б. О’Генри и теория новеллы / Б. Ейхенбаум // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2008. – №10. – С. 1 – 4.

 12. Жданова Д. Избыточность стиля и компрессия текста в новеллах О’Генри: авторская техника и эстетический эффект / Д. Жданова // Филологические науки. – 2011. – № 6. – С. 26 – 36.

 13. Коваленко Т. «Американська мрія» і естетика «казковості» О’Генрі: фрагмент за новелою «Останній листок», присвячений вивченню поняття «новела» / Т. Коваленко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 40.

 14. Маслюк, О. Скарби у наших душах: оповідання О’Генрі «Останній листок» / О. Маслюк // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2008. – №10. – С. 5 – 8.

 15. Олексієнко О. Мистецтво бути людиною: урок за новелою О’Генрі «Останній листок» / О. Олексієнко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №2. – С. 30 – 32.

 16. Островская Г. А. Стремиться к добру, несмотря на всю жестокость окружающего мира: уроки по изучению творчества О’Генри / Г. А. Островская // Русская словесность в школах Украины. – 2009. – № 1. – С. 30 – 33.

 17. Рибак О. Американський варіант загадки Сфінкса. Новели О’Генрі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – №9. – С. 2 4.

 18. Северин, О. Уміння дарувати радість: новела О’Генрі «Дари волхвів» / О. Северин // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2008. – №10. – С. 9 – 10.

 19. Сипко Л. Робота над художньою розповіддю за новелою О’Генрі «Дари Волхвів» // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 49 – 50.

 20. Фурсова Л. Виробляти в учнів бажання позитивно мислити: інтегрований урок (зарубіжна література – психологія) за новелою «Останній листок» О’Генрі із застосуванням інноваційних технологій / Л. Фурсова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – №3. – С. 37 – 39.


Практичне заняття №7

Г.Ібсен. «Ляльковий дім».

План

 1. Умови виникнення та основні риси «нової драми».

 2. Історія створення, сценографія та особливості критичної рецепції «Лялькового дому» Г. Ібсена.

 3. Риси «нової драми» у п’єсі норвезького драматурга.

 4. Образна система «Лялькового дому» (Нора і Торнвальд, Крістіна Ліпне, Нільс Крогстад, доктор Ранк).

 5. Символіка драми.

Завдання

І. Інсценізувати уривок з драми «Ляльковий дім» (І сцена І дії – Нора та Хельмер).

ІІ. Підготувати повідомлення на тему:«Г.Ібсен як фундатор соціально-психологічної драми».

ІІІ. Схарактеризувати взаємини героїв драми.

ІV. Написати твір на тему:

 • «Що потрібно для сімейного щастя?»;

 • «В очікуванні дива…»;

 • «Чому Нора покинула сім’ю?»;

 • «Чи можна будинок Хельмерів назвати «ляльковим»?».,

V. Підготуйте мультимедійну презентацію «Герої Г. Ібсена і світова художня культура». Використайте фрагменти художніх і мультиплікаційних фільмів знятих за творами письменника.

Література

 1. Авдєєва І. Через образ головного героя – до осягнення естетики «нової драми» (Урок за п’єсою І. Гібсена «Ляльковий дім» з використанням інтерактивних прийомів) / І. Авдєєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 4. – С. 27 – 32.

 2. Адмони В. Г. Генрик Ибсен: Очерк творчества / В. Г. Адмони. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Худож. лит., 1989. – 272 с.

 3. Вітченко А. Театралізований захід як засіб формування інтерпретаційного досвіду учня (На матеріалі драми Г. Ібсена «Ляльковий дім») / А. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 51 – 53.

 4. Вітченко А. Технологія організації та проведення театралізованого заходу: (Прес-конференція, конкурсні завдання за драматургією Г. Ібсена) / А. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 3. – С. 55 – 58.

 5. Галка Л., Ціко І. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім»: матеріали до вивчення / Л. Галка, І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 4. – С. 45 – 49.

 6. Гарна С. Таємниця сімейного щастя. Урок-дослідження за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім». / С. Гарна // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 3. – С. 46 – 47.

 7. Гладышев В. Две судьбы (Нора Хельмер и Кристина Линне) (творчество Ибсена Г.) / В. В. Гладышев // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 1. – С. 11 – 14.

 8. Гладишев В. Изучение пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» в контексте эстетики «новой драмы» / В. Гладишев // Освітянські вітрила. Гуманітарний альманах. 2006. – Миколаїв, 2006. – №№ 3 – 4. – С. 84 – 98.

 9. Гладишев В. Ще один фінал «Лялькового дому». Якої ви думки про нього? / В. Гладишев // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 5. – С. 31 – 32.

 10. Градовський А. Картковий дім Торвальда. П’єса Генріка Ібсена «Ляльковий дім» / А. Градовський // Всесвітня література та культура. – 2010. – № 3. – С. 10 – 13.

 11. Гуменна Г. Проблема вільного життєвого вибору людини за творами Г. Ібсена «Ляльковий дім» / Г. Гуменна // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 4. – С. 41 – 43.

 12. Гуменна Г. Проблема вільного життєвого вибору людини за творами Г. Ібсена «Ляльковий дім» та О. Кобилянської «Людина». Урок компаративного аналізу з елементами психодрами / Г. Гуменна // Всесвітня література та культура. – 2007. – № 7. – С. 22 – 24.

 13. Ковбасенко Ю. Генрік Ібсен (1828 – 1906) // Тема. – 2002. – №2. – С. 82 – 85.

 1. Конєва Т. Особливості конфлікту в «новій драмі» (Матеріали до уроку за п’єсами «Ляльковий дім» Г. Ібсена та «Вишневий сад» А. Чехова) / Т. Конєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 4. – С. 33 – 37.

 2. Кузнецова О. «Передусім я – людина» (Г. І.бсен «Ляльковий дім») (Конспект уроку) / О. Кузнецова // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2011. – №29 – 31. – С. 29 – 38.

 3. Лысак Л. «Вопрос, а не ответ – мое призвание»: Урок-исследование интеллектуального начала в пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом» / Л. Лысак // Русская словесность в школах Украины. – 2008. – № 2. – С. 39 – 42.

 4. Палій Н. Проблема призначення жінки у драмі «Ляльковий дім» Г.Ібсена та повісті «Людина» О.Кобилянської // Тема. – 2005. – №1 – 2. – С. 181 – 185.

 5. Сорокіна Є. Урок-дискусія за символістсько-філософською драмою Г.Ібсена «Пер Гюнт» // Всесвітня література та культура. – 2005. – №5. – С. 2123.

 6. Щербина А. Порівняльна поетика європейської «нової драми»: Г. Ібсен «Ляльковий дім», В. Винниченко «Брехня» / А. Щербина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 35 – 405. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Е.Золя

4

2

Конан Дойл

4

3

Т.Драйзер

4

4

Дж.Лондон

4

5

В.Маяковський

2

6

О.Блок

2

7

А.Чехов

4

8

К.Гамсун

4
Всього

28

<< предыдущая страница   следующая страница >>