asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Кафедра слов’янської філології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з навчально-виховної роботи

М.А.Рехтета
________________________________

«______»_______________2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія зарубіжної літератури»

301, 311, 341


напрям підготовки 6.020303. Філологія

спеціальність Українська мова і література.

Факультет філології та журналістики

2012 р.


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Гуманітарні науки

02.03

Нормативна


Напрям підготовки

Філологія*

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.02030 Українська мова і література.

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 60

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:2

аудиторних – 32

самостійної роботи студента – 28

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

год.

Консультації

2 год.

год.

Самостійна робота

28 год.Вид контролю:

Іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 32 / 28


2. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Розвиток французької літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1.Поезія французького символізму (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме).

Тема №1.Натуралізм у французькій літературі (на матеріалі творчості Е.Золя та Гі де Мопассана).

Змістовий модуль 2. Розвиток англійської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. О.Вайлд і розвиток світової літератури.

Тема №2. Конан Дойл – творець Шерлока Холмса.

Тема №3. Особливості драматичного мистецтва Б.Шоу.

Тема №4. Розвиток німецької літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творчості Т.Манна).

Змістовий модуль 3. Розвиток літератури США кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. Дж.Лондон як представник американської літератури.

Тема №2. Новаторство О’Генрі в царині новели.

Тема №3. Міфологема «американської мрії» у творчості Т.Драйзера.

Змістовий модуль 4. Розвиток російської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. Особливості творчого методу А.Чехова.

Тема №2. В.Маяковський – лідер російського футуризму.

Тема №3. О.Блок – поет російського символізму.

Змістовий модуль 5. Розвиток скандинавської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. Провідні тенденції творчості К.Гамсуна.

Тема №2. Г.Ібсен як творець європейської «нової драматургії».

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

кон

ср

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.

Розвиток французької літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1.Поезія французького символізму (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме).
2

2


Тема №1.Натуралізм у французькій літературі (на матеріалі творчості Е.Золя та Гі де Мопассана).
2

24

Разом за змістовим модулем 1.

12

4

44

Змістовий модуль 2.

Розвиток англійської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. О.Вайлд і розвиток світової літератури.
2

2


Тема №2. Конан Дойл – творець Шерлока Холмса.
4

Тема №3. Особливості драматичного мистецтва Б.Шоу.
2

2


Тема №4. Розвиток німецькомовної літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.2


Разом за змістовим модулем 2.

14

4

64

Змістовий модуль 3.

Розвиток літератури США кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. Дж.Лондон як представник американської літератури.
2


4

Тема №2. Новаторство О’Генрі в царині новели.2


Тема №3. Міфологема «американської мрії» у творчості Т.Драйзера.
4

Разом за змістовим модулем 3.

12

2

28

Змістовий модуль 4.

Розвиток російської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. Особливості творчого методу А.Чехова.
2


4

Тема №2. В.Маяковський – лідер російського футуризму.
2

Тема №3. О.Блок – поет російського символізму.
2

Разом за змістовим модулем 4.

16

2

28

Змістовий модуль 5.

Розвиток скандинавської літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема №1. Провідні тенденції творчості К.Гамсуна.
2


4

Тема №2. Г.Ібсен як творець європейської «нової драматургії».2


Разом за змістовим модулем 5.
2

4
2

4

Усього годин

60

16

14
2

284. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поезія П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме

2

2

Новелістика Гі де Мопассана.

2

3

О.Вайлд. «Портрет Доріана Грея».

2

4

Б.Шоу. «Пігмаліон».

2

5

Т.Манн. «Смерть у Венеції».

2

6

Новелістика О’Генрі.

2

7

Г.Ібсен. «Ляльковий дім».

2
Всього

14


Практичне заняття №1

«Поезія французького символізму 70 – 90-х рр. ХІХ ст.»

(П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме)

План

 1. Передмови виникнення символізму у французькій поезії та його основні риси.

 2. Поетична практика французького символізму та її особливості.

  1. Внесок П. Верлена в розвиток символістської поезії. Таємниця верленівської осені (асоціативний аналіз «Осінньої пісні»)

  2. Місце творчості А. Рембо в символістській поезії. Образна система, філософія мистецтва у поезії «П’яний корабель»

  3. Роль поетичної спадщини С. Малларме в розвитку французької поезії. Блакить як один із лейтмотивних образів поета (поезія «Блакить»).

 3. Значення теорії та практики символізму для подальшого розвитку європейської літератури.

 4. Вплив поезії французького символізму на українських митців.

Завдання

 1. Підготувати тексти П. Верлена( «Поетичне мистецтво». «Осіння пісня». «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...». «Тихе небо понад дахом»); А. Рембо («Відчуття». «П’яний корабель». «Голосівки». «Моя циганерія». «Вороння». «Рожево плакала зірниця…»); С.Малларме («Дар поезії». «Блакить». «Лебідь»).

 2. Схарактеризуйте філософські засади символізму.

 3. Підготувати повідомлення на тему: «Французькі символісти українською та російськими мовами. Особливості перекладу».

 4. Вивчити поезію напам’ять. (За вибором студентів. Не менше 5 строф).

 5. Проілюструвати поетичні тексти митців.

 6. Підготувати повідомлення на тему: «Символізм у живописі».

 7. Висловіть власне судження на тему «Музичність» «Осінньої пісні» П.Верлена в українських перекладах».

 8. Напишіть твір-мініатюру «Світ у поезії французьких поетів-символістів».

 9. Підготуйте аналіз поезії П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме.

Питання для дискусії

 1. Чому саме П. Верлена було обрано «королем» символістів?

 2. У чому полягає концепція «яновидіння» А. Рембо? В яких поезіях вона якнайкраще виражена?

 3. Що стало емоційним підґрунтям поезії А. Рембо? Наведіть приклади.

 4. У чому розкривається новаторство С. Малларме?

Література

 1. Бугай Л. «П’яний корабель» А. Рембо – яскравий зразок символістського пошуку «відповідностей» різних проявів життя, багатства асоціацій» / Л. Бугай // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 2. – С. 32 – 35.

 2. Гандреас-Екшмідт К. Компаративний аналіз західноєвропейської (Поль Верлен) і української (Павло Тичина) модерністської поезії / К. Гандреас-Екшмідт, Ю. Романенко // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 10 – 17.

 3. Гордеева А. «Музыкальность» Верлена как проблема поэтического перевода / А. Гордеева // Вопросы литературы. – 2010. – № 2. – С. 204 – 224.

 4. Грабовський А. Таємниці духовного зв’язку: Поль Верлен – Микола Вороний, Артюр Рембо – Максим Рильський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – №1. – С. 1924.

 5. Діденко Т. Поль Верлен. Життєвий і творчий шлях. «Поетичне мистецтво» – віршовий маніфест символізму. Таємниця верленівської «Осінньої пісні» / Т. Діденко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 22. – С. 10 – 17.

 6. Ковбасенко Ю. Артюр Рембо (1854 – 1891) // Тема. – 2002. – №2. – С. 74 – 77.

 7. Ковбасенко Ю. Поль Верлен (1844 – 1896) // Тема. – 2002. – №2. – С. 72 – 74.

 8. Ковбасенко Ю. Стефан Малларме (1842 – 1896) // Тема. – 2002. – №2. – С. 77 – 78.

 9. Ленарт В. «Нехай потішить вас маленький скромний дар...» Поглиблений аналіз поезії Поля Верлена / В. Ленарт, Н. Личманюк, В. Луцейко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 30 – 33.

 10. Назарець В. М. Васильєв Є., Пелех Ю. Перлини творчого спадку Артюра Рембо / В. М. Назарець, Є. М. Васильев, Ю. В. Пелех // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 2. – С. 2 – 4.

 11. Назарець В., Васильєв Є., Пелех Ю. Поль Верлен: найперше – музика у слові / В. М. Назарець, Є. М. Васильев, Ю. В. Пелех // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №1. – С. 7 9.

 12. Наливайко Д. Французький символізм як зміна метамови європейської поезії // Слово і час. – 1998. – №8. – С. 23 27.

 13. Ніколенко О. Артюр Рембо // Тема. – 2005. – №34. – С. 186197.

 14. Ніколенко О. «Вже нічого більше – хочу тільки флейти…». Поезія Поля Верлена // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №1. – С.4549.

 15. Ніколенко О. Поезія французького символізму: Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: Посібник для вчителя / О. М. Ніколенко. – Харків : Ранок; Веста, 2003. – 144 с.

 16. Ніколенко О. Поль Верлен // Тема. – 2005. – №34. – С. 165184.

 17. Ніколенко О. Стефан Малларме // Тема. – 2005. – №34. – С. 198 212.

 18. Ніколенко О. Розвивати уміння порівнювати оригінал, переклад і різні переклади одного першоджерела (Урок компаративного аналізу «Поль Верлен і українська література») / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 10. – С. 46 – 49.

 19. Обломиевский Д. Артюр Рембо (французский символизм) // Обломиевский Д. Французский символизм. – М.: Наука, 1973. – С. 183 – 228.

 20. Рильський М. «Є така поезія Верлена» // Тема. – 2000. – №2. – С. 93 – 94.

 21. Семенюк О. Своєрідність творчості Артюра Рембо / О. Семенюк // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 25 – 30; Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 10. – С. 59 – 64; Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 10. – С. 59 – 64.

 22. Таранік К. Артюр Рембо (1854 – 1891) // Тема. – 2001. – № 2. – С. 75 102.

 23. Таранік К. Поль Верлен (1844 – 1896) // Тема. – 2001. – № 2. – С. 63 – 74.

 24. Таранік К. Стефан Малларме (1842 – 1898) // Тема. – 2001. – № 2. – С. 102 – 110.

 25. Фонова Е. «... Где предыдущий план в изнеможении»: Рембо как продолжатель Бодлера / Е. Фонова // Инновации в образовании. – 2007. – № 8. – С. 70 – 79.
следующая страница >>