asyan.org
добавить свой файл
1Проект
РЕЗОЛЮЦІЯ

національної конференції “Розвиток і державна підтримка МСП:

реальний стан, політичні декларації та законодавче забезпечення”

14 травня 2015 року м. Київ
Малі і середні підприємства (МСП) є важливим чинником соціальної стабільності в Україні, адже вони забезпечують зайнятість та доходи значного числа громадян. Вони формують відчутну частину доходів місцевих бюджетів. При цьому вони не так залежні від кон’юктури зовнішніх ринків та валютних коливань, а також гнучкі та швидко адаптуються до нових умов.

Водночас МСП більш вразливі (порівняно із великими підприємствами) у питаннях податкового чи адміністративного навантаження, нестабільності регуляторного поля, надмірного контролю з боку держави, політичних змін тощо.

З огляду на зазначене, громадські об’єднання, які представляють чи здійснюють діяльність в інтересах МСП, за умов економічної кризи та фактичних військових дій на території України, прагнуть визначення чітких пріоритетів і формування дієвої державної політики у сфері підтримки та розвитку сектору МСП.
Громадські об’єднання, які представляють чи здійснють діяльність в інтересах МСП, виділяють такі пріоритетні сфери і невідкладні заходи:

1. Система відстеження стану розвитку МСП:

 • розробити та затвердити методичні рекомендації щодо використання єдиної системи показників для відстеження стану розвитку МСП (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Державною службою статистики України);

 • забезпечити періодичне оприлюднення основних фінансово-економічних показників, зокрема даних щодо обсягу виробленої та реалізованої продукції, обсягу експортно-імпортних операцій, фінансових результатів МСП, сплати ними основних видів податків і зборів до державного та місцевого бюджетів, кількості зайнятих, середньомісячної заробітної плати найманих працівників (Державна служба статистики України спільно з Державною фіскальною службою України);

 • визначити методичні засади та забезпечити періодичне формування і оприлюднення Національного індексу розвитку підприємництва (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України із залученням експертизи українських аналітичних центрів і коштів міжнародних донорів).

2. Державна політика розвитку МСП:

 • забезпечити підготовку та проведення парламентських слухань щодо стану розвитку МСП, на яких розглянути актуальні питання розвитку та законодавчого забезпечення підтримки МСП, не пізніше вересня 2015 року (Верховна Рада України);

 • розробити, провести громадське обговорення та подати на затвердження Верховною Радою України проект Національної програми розвитку МСП, яка б відповідала принципам і стандартам Акту з питань малого бізнесу для Європи (Кабінет Міністрів України);

 • розробити проект і затвердити постановою Кабінету Міністрів України Перелік пріоритетних галузей економіки для реалізації потенціалу МСП та Державну програму підтримки МСП, які здійснюють діяльність у пріоритетних галузях економіки (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);

 • визначити основні складові та забезпечити щорічну підготовку і оприлюднення Національного звіту про стан розвитку підприємництва в Україні (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);

 • розробити, провести громадське обговорення та затвердити методичні рекомендації щодо проведення оцінки ефективності регіональних і місцевих програм розвитку МСП (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);

 • розробити і запровадити механізм рейтингової оцінки регіонів України за ефективністю виконання регіональних програм підтримки МСП на підставі визначених критеріїв та індикаторів (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).

3. Законодавче забезпечення розвитку МСП:

 • створити необхідні законодавчі передумови для реального і ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства у пріоритетних галузях економіки (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України);

 • здійснити перегляд актів чинного законодавства у сфері державної регуляторної політики, передбачивши дієві правові механізми для забезпечення його неухильного виконання, запобігання необґрунтованому регуляторному втручанню у господарську діяльність та посилення відповідальності за недотримання регуляторними органами встановлених вимог і процедур (Державна регуляторна служба України, Верховна Рада України);

 • законодавчо визначити перелік повноважень регуляторних органів, що можуть бути делеговані саморегулівним організаціям, які представляють інтереси МСП, встановити умови та порядок делегування таких повноважень (Державна регуляторна служба України, Верховна Рада України);

 • на законодавчому рівні визначити основні засади здійснення електронної комерції і захисту прав та інтересів учасників такої діяльності (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України);

 • здійснити перегляд актів чинного законодавствa про соціальний діалог із визначенням механізмів участі суб’єктів МСП та їх об’єднань у формуванні державної і місцевої політики розвитку МСП, підготовці проектів рішень, що стосуються інтересів МСП (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України);

 • на законодавчому рівні закріпити право МСП та їх громадських об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів подавати до регуляторних органів, окрім Верховної Ради України, підготовлені ними з власної ініціативи проекти регуляторних актів (Верховна Рада України);

 • розробити, провести громадське обговорення та затвердити методичні рекомендації щодо проведення оцінки витрат і вигод від прийняття регуляторних актів з визначенням критеріїв, суб’єктів та порядку використання результатів проведення такої оцінки (Державна регуляторна служба України).

3. Зниження адміністративного навантаження на МСП:

 • підготувати, провести широке громадське обговорення та здійснити комплексну дерегуляцію господарської діяльності за методом “регуляторної гільйотини” з усуненням основних регуляторних бар’єрів для МСП (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України);

 • спільно із представниками об’єднань суб’єктів МСП виробити механізм для здійснення перегляду, припинення та/або скасування регуляторних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, які були прийняті із порушенням процедур, встановлених законодавством про засади державної регуляторної політики (Державна регуляторна служба України, Верховна Рада України);

 • запровадити обов’язкову оцінку впливу регуляторного акта на умови господарської діяльності МСП, розробити та затвердити методику здійснення такої оцінки (Державна регуляторна служба України, Кабінет Міністрів України);

 • у процесі децентралізації та реформи державного управління забезпечити дотримання принципу субсидіарності в наданні адміністративних послуг, максимально наблизивши точки їх надання до безпосередніх отримувачів (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України);

 • запровадити адміністративну відповідальність посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення встановленого порядку підготовки, прийняття, набрання чинності та відстеження результативності регуляторних актів (Верховна Рада України);

 • здійснити ідеологічну переорієнтацію (з каральної на сервісно-консультаційну) системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та модернізацію відповідних актів чинного законодавства (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Верховна Рада України);

 • здійснити перегляд і спрощення діючої системи бухгалтерського обліку та звітності на законодавчому та підзаконному рівнях відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів і практик (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України);

 • усунути необґрунтовані податкові та митні бар’єри для ввезення на митну територію України обладнання виробничого призначення і комплектуючих до нього з метою реалізації інвестиційних проектів (проектів зі створення нового виробництва) з одночасним встановленням контролю за цільовим використання такого обладнання (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством фінансів України).

4. Інфраструктура розвитку МСП:

 • здійснити функціональний аудит діяльності державних органів влади та державних установ, діяльність яких стосується розвитку МСП, з метою оцінки ефективності та доцільності подальшого виконання окремих управлінських функцій і створення сучасної системи державного управління у сфері розвитку МСП (Кабінет Міністрів України із залученням коштів міжнародних донорів);

 • підготувати, забезпечити оприлюднення і розповсюдження “зеленої книги” інституцій підтримки і розвитку МСП в Україні з визначенням їхніх функцій та послуг (міжнародні донори);

 • розробити, провести громадське обговорення та затвердити концепцію створення Державного агентства з питань підтримки і розвитку МСП, яке відігравало роль основного виконавця державної політики у сфері підтримки і розвитку МСП (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);

 • забезпечити міжвідомчу координацію при розробленні та реалізації програм і заходів з надання інформаційно-консультаційних та освітніх послуг новоствореним або діючим МСП, особам, які планують започаткувати підприємницьку діяльність (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України, Державна служба зайнятості України);

 • визначити чіткі критерії виокремлення об’єктів інфраструктури розвитку МСП (бізнес-інкубаторів, технологічних парків, бізнес-центрів, інвестиційних фондів і агентств, інноваційних підприємств, інформаційно-консультаційних установ тощо) задля цільового спрямування державної допомоги на їх створення та розвиток (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України);

 • підтримувати роботу інтерактивних комунікаційних ресурсів, які забезпечуватимуть інформаційну, аналітичну, консультаційну та іншу підтримку діяльності громадських об’єднань, що представляють інтереси сектору МСП (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, міжнародні донори).

Національну конференцію було проведено в межах виконання

Проекту USAID «Впевнений бізнес – заможна громада».

Думки, представлені в цьому документі, можуть не відображати

офіційній позиції Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),

Уряду США та Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ).
Додаток 1

до резолюції Hаціональної конференції

від 14 травня 2015 року
ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ,

які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України і

отримали підтримку МСП як такі, що відповідають їх інтересам

Назва і реквізити законопроекту

Загальне спрямування законопроекту

Рекомендації до законопроекту

Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо спрощення порядку складання та подання фінансової звітності для суб’єктів мікропідприємництва)

(№1073 від 27.11.2014)

Законопроект передбачає спрощення порядку подання фінансової звітності суб’єктами мікропідприємництва.

1. Розглянути можливість подання податкової звітності суб’єктами мікропідприємництва один раз на рік.

2. Скасувати подання щорічної звітності про сплату ЄСВ, якщо щомісячний внесок не перевищує мінімального розміру.

Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів)

(№ 1088 від 28.11.2014)

Законопроект спрямовано на врегулювання питань щодо використання і сервісного обслуговування РРО суб’єктами господарювання.


1. Врегулювати питання щодо терміну функціонального використання РРО і можливості його продовження за висновком сервісної організації.

2. Встановити вичерпний перелік підстав для виключення РРО з Державного реєстру РРО.

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення застосування спрощеної системи оподаткування самозайнятими особами)

(№ 1826 від 23.01.2015)

Законопроект передбачає поширення спрощеної системи оподаткування на самозайнятих осіб.

1. Доопрацювати законопроект з урахуванням положень інших актів чинного законодавства.

2. Врегулювати питання щодо податкового статусу самозайнятих осіб.

3. Уніфікувати процедуру подання податкової звітності для ФОП та самозайнятих осіб.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни посилення фіскального та адміністративного тиску на доходи фізичних осіб

(№ 1877 від 29.01.2015)

Законопроект спрямованo на зменшення фіскального тиску на суб’єкти господарської діяльності при нарахуванні ЄСВ.

Розглянути можливість запровадження заохочувальних законодавчих механізмів для реальної легалізації тіньових заробітних плат та неофіційної зайнятості.

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)

(№ 2004 від 03.02.2015)

Законопроект спрямованo на зменшення податкового тиску на платників податків та покращення адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

1. Заборонити контролюючим органам за результатами перевірки вносити до інформаційних баз даних будь-які зміни показників податкового обліку платника податків без винесення податкового повідомлення-рішення / закінчення строків для його оскарження.

2. Встановити, що у письмовому запиті контролюючого органу мають бути перераховані факти допущених порушень з посиланням на відповідні норми законодавства та суб’єкта порушення.

Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо процедури отримання дозвільних документів та посилення відповідальності посадових осіб) (№ 2255 від 27.02.2015)

Законопроект спрямованo на спрощення надмірно складних процедур та забезпечення відкритості процесу отримання дозвільних документів.

1. Встановити вичерпний перелік інформації, яка підлягає розміщенню у приміщенні дозвільного органу та на його веб-сторінці.

2. Передбачити поширення принципу мовчазної згоди на процедуру переоформ-лення документа дозвільного характеру у випадку закінчення терміну його дії.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб платниками податку на додану вартість (№ 2272 від 02.03.2015)

Законопроект передбачає спрощення реєстраційних процедур для суб’єктів господарювання, які одночасно бажають набути статусу платника ПДВ і використовувати спрощену систему оподаткування.

1. Передбачити можливість отримання статусу платника ПДВ одночасно з реєстрацією суб’єкта господарювання.

2. Передбачити можливість зупинення розгляду заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з наданням терміну на усунення її недоліків.

3. Встановити відповідальність за необґрун-товану відмову суб’єкту господарювання у переході на спрощену систему оподаткування.


Додаток 3

до резолюції Hаціональної конференції

від 14 травня 2015 року
КОНЦЕПЦІЯ

проекту Закону України “Про розвиток

малого і середнього підприємництва в Україні”
Стан чинної законодавчої бази

Основним актом законодавства України, який встановлює загальні засади державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) є Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” (№ 4618 від 22.03.2012).

Окремі питання, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері розвитку МСП визначені y Господарському кодексі України, Законах України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” та інших актах чинного законодавства.
Проблеми законодавчого регулювання

До основних проблем, на вирішення яких спрямовано законопроект, належать:

 1. декларативність деяких положень актів чинного законодавства, що визначають державну політику у сфері розвитку МСП;

 2. незабезпеченість необхідного нормативно-правового регулювання державної політики у сфері розвитку МСП;

 3. невизначеність повноважень державних органів влади у сфері розвитку МСП;

 4. відсутність положень щодо відстеження і звітування про стан розвитку МСП та ефективність відповідної державної політики.


Мета розробки законопроекту

Законопроект спрямований на більш чітке визначення основних засад державної політики у сфері розвитку МСП, гармонізацію принципів і підходів у зазначеній сфері із стандартами і принципами ЄС, підвищення ефективності державного управління у сфері розвитку МСП, визначення порядку відстеження стану розвитку МСП.
Основні питання для врегулювання

 1. Визначення основних термінів і понять, які застосовують в цілях формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку МСП.

 2. Гармонізація нормативно встановлених характеристик суб’єктів МСП із відповідними визначеннями, рекомендованими Європейською Комісією (з вилученням відповідних положень із Господарського кодексу України).

 3. Визначення основних показників щодо стану розвитку МСП, відповідальних за їх збір та опрацювання, а також порядку оприлюднення відповідних даних.

 4. Визначення основних складових системи державного управління у сфері розвитку МСП.

 5. Встановлення основних форм і видів державної допомоги суб’єктам МСП.

 6. Визначення основних складових інфраструктури підтримки МСП (як державної, так і недержавної).

 7. Визначення основних принципів та джерел фінансування державних програм розвитку МСП.

 8. Визначення основних принципів та механізмів взаємодії органів державного управління у сфері розвитку МСП із суб’єктами МСП та їх об’єднаннями.


Очікуваний вплив законопроекту

Основний очікуваний результат – підвищення ефективності державної політики у сфері розвитку МСП та дієвості інструментів і механізмів її реалізації.