asyan.org
добавить свой файл
1
Угода № _____

про інформаційне обслуговування через комутовану телефонну лінію
м.Луцьк " __ " _____________ 2006 р.
Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України, надалі "Уарнет", в особі директора Процикевича І.А., що діє на підставі Статуту і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та ________________________________________________________________________________, надалі "Абонент", в особі _____________________________________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, надалі “Сторони”, уклали дану угоду про наступне:1. Абонент доручає, а Уарнет приймає на себе виконання інформаційного обслуговування щодо доступу Абонента до мереж Уарнет та Інтернет через комутовану телефонну лінію.

2. Уарнет зобов’язується:

2.1. Надати доступ Абонента до мереж Уарнет та Інтернет через комутовану телефонну лінію. Типи під’єднання, обрані Абонетом : ________________________________________________ .

2.2. Визначати на основі своїх програмних засобів використаний Абонентом час.

2.3. Повернути Абоненту невикористані ним залишки будь-яких авансових платежів після
припинення дії угоди.


3. Абонент зобов’язується:

3.1. Проводити оплату згідно діючої Угоди.

3.2. Абонент станом на 1 число кожного місяця підтримує авансову оплату на рівні або вище рівня місячної абонплати.

3.3 Підтримувати поточний стан свого рахунку на рівні не нижче мінімального.

3.4. Самостійно контролювати свій фінансовий стан через сервіси, які надає Уарнет (наприклад, www.users.uar.net, див. реєстраційну картку).

3.5. Вказувати номер угоди в платіжному документі.

3.6. Самостійно оплачувати послуги з надання телефонного зв’язку операторам зв’язку.

3.7. Використовувати надані Уарнетом послуги тільки легальним чином у відповідності до чинного законодавства.

4. Порядок здачі робіт:

4.1. Уарнет надсилає Абоненту до 15-го числа податкову накладну та акт виконаних робіт за попередній місяць.

4.2. Абонент надсилає до 20-го числа поточного місяця підписаний Абонентом акт виконаних робіт за попередній місяць. Якщо протягом двадцяти днів після закінчення місяця Абонент не пред’явив у письмовому вигляді своїх претензій Уарнету, то послуги вважаються виконаними у повному об’ємі. Претензії надсилаються Уарнету рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто з відміткою про реєстрацією.

5. Розрахунки.

5.1. Оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами Уарнету, вказаними в ТАБЛИЦІ ЦІН, яка є невід’ємною частиною даної угоди. Всі ціни включають податок на додану вартість (ПДВ).

5.2. Перед першим підключенням Абонент здійснює авансову оплату згідно ТАБЛИЦІ ЦІН.

5.3. Поточні оплати Абонент проводить керуючись пунктом 3, на підставі електронних повідомлень, які передаються на електронну адресу Абонента, де вказуються:

 • типи підключення та стан рахунку на 1 число поточного місяця;

 • рекомендована авансова оплата на наступний місяць.

У випадку, коли Абонент планує збільшення (зменшення) надлишкового часу користування мережами, Абонент збільшує (зменшує) авансову оплату на відповідну суму.

Одержані електронною поштою рахунки Абонент (юридична особа) видруковує на своїх технічних засобах і подає в бухгалтерію для оплати.

6. Уарнет має право:

6.1. Відключити Абонента від обумовлених мереж при недотриманні Абонентом вимог
пунктів 3 та 5.


6.2. Збільшувати ціни на послуги, попередивши Абонента про такі зміни не пізніше ніж за місяць.

Абонент не звільняється від оплати послуг, наданих Уарнетом, якщо з незалежних від Уарнету

причин він не отримав цього повідомлення.

6.3. Припинити надання послуг Абоненту у випадку:

 • виникнення загрози безпеки функціонування мережі;

 • розповсюдження Абонентом інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів мережі;

 • широке розповсюдження Абонентом в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації;

 • порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі;

 • навмисне нанесення збитків іншим особам;

 • втручання в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерів та інформаційних джерел).

7. Абонент має право:

7.1. Змінювати типи під’єднання, запропоновані Уарнетом, з 1-го числа наступного місяця при укладенні відповідного додатку.

7.2. Призупинити дію угоди з 1-го числа наступного місяця, письмово попередивши Уарнет не пізніше, ніж за два дні до початку наступного місяця.

8. Уарнет не несе відповідальності:

 • за неповне використання Абонентом годин при пакетному типі підключення;

 • за несправності обладнання, яке йому не належить, але є складовою мережі;

 • за якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;

 • за зміст інформації, переданої чи прийнятої Абонентом через мережу;

 • за збитки будь-якого характеру, що були спричинені Абоненту чи третій стороні під час роботи Абонента в мережі, зокрема, несанкціоноване використання імені та паролю Абонента третьою стороною, в тому числі спричинені вірусною активністю.

 • за невиконання Абонентом вимог з реєстрації модему чи інших зовнішніх пристроїв в оператора зв’язку.

9. Сторони звільняються від виконання зобов’язань даної угоди, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення угоди в результаті подій надзвичайного характеру (форс-мажор), яким Сторони не мали змоги запобігти.

10. У разі виникнення суперечок, що до даної угоди, Сторони використають усі засоби для їх вирішення, шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні
питання будуть вирішуватись в господарському суді України.


11. Зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються в письмовій формі. Всі
додатки є невід
'ємною частиною Угоди. Дійсним вважати останній з підписаних додатків, який скасовує дію всіх попередніх.

12. Дана угода вступає в силу з дня її підписання і діє до 31 грудня 2015 р. Якщо Сторони не погодять письмово розірвання угоди за один місяць до закінчення її дії, то угода автоматично продовжується на наступний термін.

13. Угоду складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

Уарнет:

Державне підприємство науково-телекомунікацій-ний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” ІФКС НАН України

79011, Львів, вул.Свєнціцького, 1

тел./факс (0322) 76-84-05, 76-84-01

Р/р 2600601043800

ФВ ПЛФ АТ „Кредит Банк (Україна)”

МФО 325365 код за ЄДРПОУ 30275262

Свідоцтво 17828690, ІПН 302752613045
Директор______________________Процикевич І.А.

МП

Абонент:з 1 жовтня 2005 р.

ТАБЛИЦЯ ЦІН

Ціни в гривнях з врахуванням ПДВ

Пакет погодинний: ел. пошта (до 30 Мб), Інтернет (http, ftp, telnet,і т.д.), дом. сторінка (до 1 Мб)

Перша авансова оплата 24,00 гривні

Використання, годин

Вартість, грн.

від 0 до 2

6,00 (мінімальна місячна оплата)

від 2 до 10

6,00 плюс 2,40 за кожну годину, що перевищує 2

від 10 до 20

24,00 плюс 2,10 за кожну годину, що перевищує 10

від 20 до 30

42,00 плюс 2,10 за кожну годину, що перевищує 20

більше 30

60,00 плюс 2,10 за кожну годину, що перевищує 30Типи під’єднання

(включені послуги)

Перша

авансова оплата

Місячна абонплата

Оплата за дод. Годину

Без обмежень: ел.пошта (до 30 Мб), Інтернет (http, ftp, telnet,і т.д), дом сторінка (до 1 Мб) 1 сесія

Вечірній (19.00 -8.00) + Weekend (субота і неділя)

60,00

60,00

---

Нічний (24.00 - 8.00) + Weekend (субота і неділя)

30,00

30,00

---

Додаткова скринька

3,00

3,00

---

UUPC: ел. пошта (довільна кількість скриньок) з підтримкою домену

UUPC-10 (включено 10 год./міс.)

42,00

42,00

2,40

WWW: веб-сторінка об’ємом до 100 Мбайт, підтримуються технології SSI, CGI / Perl 5, PHP 4, htaccess.

WWW-Україна (у Львові або Києві) (трафік 2000 Мб/міс.)

24,00

24,00

0,03/Мб

Додатковий простір (100 Мбайт)

18,00

18,00

---

Доступ до бази даних MySQL

24,00

24,00

---

WWW: веб-сторінка об’ємом до 100 Мб за межами України

WWW-Захід (трафік 2000 Мб/міс.)

24,00

24,00

0,03/Мб

Генерування статистики доступу до сайту

12,00

12,00

---

Виїзд спеціаліста (2 год.)

42,00

---

---

ТАБЛИЦЯ ЦІН - УАРНЕТ-КАРТКА

Тип Уарнет-картки

Включена к-сть годин

К-ть паралельних сесій

Вартість

Картка-1

1 + 1 година додатково

Одна сесія

3,60

Картка-2

2 + 1 година додатково

Одна сесія

6,00

Картка-5

5 + 2 години додатково

Одна сесія

12,00

Картка-10

10 + 3 години додатково

Одна сесія

23,00

Картка-15

15 + 4 години додатково

Одна сесія

34,00

Картка-20

20 + 5 годин додатково

Одна сесія

42,00

Картка-30

30 + 10 годин додатково

Одна сесія

60,00

Картка-unlimited вечірня + Weekend

необмежена з 19.00-8.00

субота і неділя

Одна сесія

60,00/місяць

Картка-unlimited нічна + Weekend

необмежена з 24.00-8.00

субота і неділя

Одна сесія

30,00/місяць


Знижки

2300 - 400

ночі щоденно

в 2 рази

400 - 700

ночі щоденно

По Угоді-без обліку часу (по Уарнет-картці знижка в 10 раз)

700 - 900

ранку щоденно

в 2 рази

900 -2300

неділя

в 2 рази

Увага!!! Перед під’єднанням до інтернет-мережі обов’язково перевірте, чи не включено доступ до дисків і папок на Вашому комп’ютері для інших користувачів (т. з. “Совместный доступ”/”Sharing”). Для цього 2 рази натисніть по іконці Мой компьютер (My computer) на робочому столі і перевірте, чи немає зображення руки під папками (дисками C, D і т. д.) Якщо таке зображення існує, то натисніть правою кнопкою миші на іконці з таким зображенням та виберіть пункт меню Доступ (Sharing). В вікні, яке відкрилося, на вкладці Доступ (Sharing) поставте позначку навпроти Локальный ресурс. Це допоможе Вам вберегтися від крадіжки Вашого паролю для доступу до Інтернету і інших даних, які знаходяться на Вашому комп’ютері. (Примітка: якщо необхідно надати доступ до даних Вашого комп’ютера у Вашій локальній мережі, то відкривайте окремі папки, а не цілі диски!)

Детальніше про те, як вберегтися від крадіжки паролю читайте на нашій сторінці http://www.uar.net/security

Найбільш типові проблеми, які можуть виникати при роботі в Інтернеті чи користуванні електронною поштою.

1. Коли Ви не можете отримати пошту з Вашої поштової скриньки одразу (неодноразові розриви зв’язку; обсяг листів дуже великий за кількістю або розміром, серед яких можуть бути непотрібні - “спам”) на свій комп’ютер, тоді потрібно скористатися сторінкою https://www.mail.lviv.ua для перегляду вмісту Вашої скриньки:

- Ввести в полі Address[Адрес] Вашого броузера (Internet Explorer чи Netscape Navigator) адресу сторінки: https://www.mail.lviv.ua

- Натиснути Yes/Да на запит Security Alert[Предупреждение системы безопасности]

- Ввести Ваше ім"я користувача і пароль на поштову скриньку, в полі "Надавач послуг" вибрати UARNet, в полі "Мова" вибрати Ukrainian (windows-1251) і натиснути "Увійти".

Тепер Ви зможете переглянути, видалити (Викреслити, а згодом Видалити викреслені), відповісти на листи. Для виходу потрібно натиснути "Вийти".

2. Якщо вже є під'єднання до Інтернету, але не відкриваються сторінки, не відсилається/приймається пошта.

Насамперед перевірте правильність настройки Вашого комп’ютера для роботи в Інтернеті (“Інструкція для клієнтів UARNET” на зворотній стороні). Якщо всі перелічені в “Інструкції…” компоненти наявні, спробуйте перевстановити компонент Удаленный доступ к сети (див. п. 1 “Інструкції”). Для цього заберіть галочку навпроти цього компонента, підтвердіть внесені зміни, натиснувши ОК послідовно на всіх вікнах, на запит про перезавантаження системи натисніть Да/Yes. Після перезавантаження встановіть цей компонент знову (порядок інсталяції компонента Удаленный доступ к сети описано в п. 1 “Інструкції…” (Примітка. Для перевстановлення будь-яких компонентів операційної системи Вам потрібно мати інсталяційний пакет Windows на Вашому комп’ютері або на CD).

Більшість аналогових телефонних станцій потребують деякої корекції стандартних заводських параметрів модемів. Якщо Ваш модем погано з’єднується, розриває зв’язок, то виникає необхідність у внесенні певних змін в стандартну конфігурацію модема. Найбільш важливими параметрами є обмеження швидкості з’єднання, рівень вихідного сигналу модема, час очікування несучої і т.д. Дані параметри керуються командами модема і в залежності від виробника і марки модема, команди відрізняються і тому треба звертатися до документації на модем (якщо її нема в поставці разом з модемом, то, можливо, вона розміщена на сайті виробника).

Для встановлення цих значень в Windows 95/98/Me:

Start/Пуск->Settings/Настройки->Control Panels/Панель Управления->Modems/Модеми-> Properties/Свойства->Connection/Подключение->Advanced/Дополнительно-> Extra-Settings/Строка инициализации.

Тут вписуєм: S9=40S10=100 (майже для всіх модемів)

Далі для GVC 56K “Вектор”, IDC-5614: +ms=11,1,300,19200

для US Robotics Courier: &n10

для IDC2818 BXL/VR: s37=13s64=10

для Zyxel Omni 56K: &n66

для Lucent LT Winmodem: s38=0s37=13-v90=0

Закриваєм вікна, всюди тиснучи OK. Якщо модем зовнішній, виключіть і включіть його живлення. Це є можливі варіанти, які добре зарекомендували себе, але можливі й інші варіанти, які для Вас будуть кращими.

3.Ознайомитись з порядком розміщення сторінок користувачів на нашому сервері можна за адресою http://www.users.uar.net/support/ftp.html. Для початку необхідно створити один або декілька файлів в форматі HTML, причому заголовний файл повинен мати ім'я index.html, а потім їх переслати на наш сервер, керуючись інструкцією розміщення сторінок.

Про те, як створювати файли HTML-формату ви можете прочитати на http://citforum.uar.net або в книгах, присвячених розробці Web-сторінок. Більш детальніше з вище викладеними пунктами та питаннями, які можуть виникати при роботі в Інтернет, можна ознайомитись на http://www.users.uar.net/support/ . З усіх інших питань звертайтесь по тел. 740204, 740222 або за адресою: пр.Перемоги 15/37.


UARNet м. Луцьк, пр. Перемоги 15/37, ( (380-332) 740204, 740222, http://www.lutsk.uar.net info@lutsk.uar.net