asyan.org
добавить свой файл
1
Наказ
Про стан викладання, рівень знань,

умінь і навичок учнів з інформатики
Протягом грудня 2004 року та січня — березня 2005 року в школі вивчався стан викладання інформатики та рівня знань учнів з предмета.

Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів та практичних навичок використання засобів сучасних інфор­маційних технологій у повсякденній і практичній, науково-пізнаваль­ній діяльності учнів.

У школі викладання курсу інформатики забезпечується __________, учителем II категорії, стаж роботи — 4 роки.

Наслідки вивчення, відвідування уроків та результати проведення контрольних замірів свідчать про те, що вчитель інформатики має до­статню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, ін­тереси. Активне використовує різноманітні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструк­тивними картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів. Учитель запроваджує елементи інтерактивних технологій у власній педагогічній практиці: захист учнями власних програм, ін­тегровані уроки з математикою, англійською мовою, географією та фі­зикою. Учителем розроблена адаптована програма для вивчення інфор­матики у 8—9-х класах минулого року та адаптована пропедевтична програма для вивчення інформатики у 5—7-х класах цього року. Про­тягом останніх років учні вчителя________займають призові місця (І, III) в обласному конкурсі юних програмістів «Байт» та міській олім­піаді з інформатики (III).

Календарні плани вчителя складені з урахуванням методичних реко­мендацій, у них передбачені самостійні та практичні роботи, тематич­ний облік знань. Поурочні плани відображають роботу з виконання де­ржавних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Кабінет інформатики, створений учителем__________, обладнаний

комп'ютерами, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами та практичними роботами для 5—11-х класів. Цього року шкільний

кабінет інформатики відмічений на міському конкурсі-огляді навчально-методичного забезпечення шкільних кабінетів.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час про­ведення контрольних замірів з інформатики:Пред­мет

Кл

Оцінювання навчальних учнів і результати контрольних досягнень рольних замірів

ВчительВ

%

д

%

С

%

П

%


Інфор­матика

9

8

42,1

8

42,1

3

15,8
Інфор­матика

10

11

84,6

1

7,7

1

7,7Інфор­матика

11

6

50

2

16,7

2

16,7

2

16,7

Із запропонованих контрольних робіт у 9—11-х класах із 44 учнів упоралися із завданням 36. Рівень якості знань склав 81,8 %,

Адміністрацією школи було проведено внутрішньошкільний моні­торинг з метою відстеження засвоєння школярами базового навчаль­ного матеріалу.
2002/03

2003/04

2004/05

з/п

ПІБ

учителя

К-ть учнів високого рівня

%

К-ть учнів високого рівня

%

К-ть учнів високого рівня

%27

33

31

40,2

73

40,6


Результати моніторингу свідчать про те, що вчитель постійно пра­цює над підвищенням свого освітнього та кваліфікаційного рівнів, дає можливість учням засвоїти програмовий матеріал.

Було здійснено порівняльну характеристику рівня успішності учнів з математики за два навчальних роки (2003/04 та 2004/05):
Рівень успішності загалом по класу, %

Класи

Кіль­кість учнів

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

8

26

26,1 %

30,8 %

43,5 %

42,3 %

30,4 %

26,9 %

9

22

52,6 %

40,9 %

42,1 %

36,4 %

5,3 %

18,2%

ЗакінченняРівень успішності загалом по класу, %

Класи

Кількість

учнів

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

10

13

41,6 %

76,9 %

41,6%

15,4%

16,7 %

7,7 %

11

12

43,5 %

41,7%

52,2 %

33,3 %

4,3 %

25%

Зазначеними даними за результатами проведення контролю конс­татується зниження рівня підготовки 9-го класу (високого та достат­нього рівнів). Причинами є недостатній контроль за підготовкою учнів до уроків з боку вчителя - предметника, класного керівника та батьків.

На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Учителю інформатики_______________:

1.1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методич­ного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів.

1.2. Систематизувати роботу з підвищення рівня навчальних досяг­нень учнів 9-го класу (постійно).

1.3. Під час складання завдань та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації на­вчання (постійно).

2. Заступнику директора школи з НВР___________:

2.1. Організувати взаємо відвідування уроків________та_____з питання

інтеграції у викладанні математики та інформатики (квітень — тра­вень 2005 року).

2.2. Провести повторні контрольні заміри в 9-му класі (травень 2005 року).

3. Методичному об'єднанню вчителів точних та природничих наук:

3.1. Розглянути питання про стан формування навчальних умінь та навичок на засіданнях методичного об'єднання вчителів (до 20.04.05).

3.2. Запропонувати вчителю__________взяти участь у Всеукраїнсь­кої заочній Інтернет - олімпіаді (грудень — січень 2005/06 н. р.).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР_________________.