asyan.org
добавить свой файл
1
УГОДА №____
про реалізацію послуг по здачі житла в НАйМ
м. Львів “ ___ ”______________ 2008 р.

Суб’єкт підприємницької діяльності Мацько Галина Михайлівна , що є юридичною особою за законодавством України, має статус платника єдиного податку на прибуток , надалі іменоване "Оздоровчо-відпочивальний комплекс «ЗАМОК", в особі Мацько Галини Михайлівни, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію, з однієї сторони, та _______________________________________________, надалі ЗАМОВНИК, з другої сторони, уклали цю Угоду про наступне

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

    1. За цією Угодою ОВК «ЗАМОК», на основі попереднього бронювання ЗАМОВНИКА, надає комплексні послуги по здачі житла під найм, що включають трансфер, розміщення, проживання.


2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються за умови наявності вільних місць в готельному ОВК на основі заявки ЗАМОВНИКА, яка повинні подаватися у письмовому вигляді на фірмовому бланку ОВК «Замок» з підписом ЗАМОВНИКА

не пізніше ніж за:

-3 дні до дня заїзду індивідуальних громадян;

-10 днів до дня заїзду КЛІЄНТІВ кількістю до 10 осіб;

-30 днів до дня заїзду груп кількістю, що перевищує 10 осіб.

3.2Виконання заявок (як і зміни у переліку послуг, що надаються) для груп у термін, менший ніж зазначено у п.3.1., до заїзду в ОВК не гарантується.

3.3. Гарантією бронювання платіжне доручення з банку про розрахунок на безготівковій основі;

3.4 У заявці на розміщення та поселення ЗАМОВНИК повинен вказати:

  • прізвище та ім’я ;

  • дата приїзду та виїзду;

  • тип та кількість необхідних кімнат;

  • країна, громадянином якої є ЗАМОВНИК

  • наявність дітей у віці до двох років;

  • час прибуття і від’їзду

  • форма оплати;

  • номер угоди;

3.5.ЗАМОВНИК бере на себе обов’язок не менше ніж за 5 діб до заїзду групи передати її остаточний список. Якщо список не буде передано вчасно, ОВК не може гарантувати вчасне надання кімнат ЗАМОВНИКУ.

3.6.Розміщення ЗАМОВНИКА у ОВК можливе лише при наявності у нього документів, які засвідчують його особу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання:

4.1.1. своєчасно забезпечити подання до ОВК заявки на розміщення та поселення .

4.1.2. збитки, завдані ЗАМОВНИКОМ ОВК відшкодовується ЗАМОВНИКОМ у відповідності з чинним законодавством України. У випадку виникнення спору по даному питанню, а також у випадку залишення несплачених рахунків (за проживання, телефонні розмови, Інтернет та інше), ОВК «Замок» має право подати на ЗАМОВНИКА до суду.

4.1.3 У разі виїзду ЗАМОВНИКА після 12 години : пізнім виїздом слід вважати виїзд після 12-ї години. Пізній виїзд повинен сплачуватися як половина діючого тарифу даного ЗАМОВНИКУ.

4.1.4. у разі раннього заїзду ЗАМОВНИКА, до 12 ї години на період з 1 січня 2006 р. до 30 березня 2006 р. та з 2 листопада 2006 р. до 31 грудня 2006 р. ЗАМОВНИК має сплатити половину діючого для нього тарифу. На період з 1 квітня 2006 р. до 1 листопада 2006 р. ранній заїзд КЛІЄНТА повинен сплачуватися як повний тариф даний ЗАМОВНИКУ.

4.2. ОВК «ЗАМОК» бере на себе зобов'язання:

4.2.1.забезпечити розміщення та трансфер, підніс багажу згідно з класом сплаченого обслуговування

4.2.2 надавати, за згодою Сторін, інші додаткові послугиЗАМОВНИКУ;

4.2.3. у разі відсутності замовлених кімнат через форс-мажорні обставини гарантувати ЗАМОВНИКУ розміщення в іншому готелі м Трускавця, оплату транспортних витрат для перевезення в цей готель.

4.2.4. надавати додаткові послуги (не передбачені у замовленні) з оплатою за готівку на прибутковий ордер згідно з діючими прейскурантами;

4.2.4. ОВК залишає за собою право відмови у продовжені дати проживання, у випадку відсутності вільних номерів на строк подовження проживання(за умови допомоги розміщення в іншому готелі, а також якщо не було спеціального погодження з адміністратором ОВК);

4.3.ОВК має право:

4.3.1. ОВК залишає за собою право на перегляд цін на продаж послуг, а також інших умов, передбачених даним Договором.
4.УМОВИ АНУЛЯЦІЇ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення на розміщення ,може бути відмінено ЗАМОВНИКОМ лише у письмовій формі.

5.2. ЗАМОВНИК має право відмінити своє замовлення, без застосування штрафних санкцій за 15 діб до узгодженої дати прибуття. Якщо повідомлення про ануляцію заявки було зроблено пізніше 14-го-7-го дня, сплачується третина вартості замовленого номера на весь період бронювання, якщо менше ніж 6-го-3-го-сплачується половина вартості замовленого номера якщо менше 72 год або ЗАМОВНИК не заїхав, він повинен сплатити 100%-ву ціну за замовлену кімнату на весь період бронювання.

5.3.ОВК залишає за собою право знімати негарантовані замовлення після 18:00 в день заїзду у разі, якщо Замовник не попередив у письмовому вигляді ОВК про пізній заїзд.

5.4. Якщо група виїжджає з ОВК раніше зазначеної дати, ЗАМОВНИК має сплатити ОВК 100% повної вартості невикористаних замовлених кімнат за 1 розрахункову добу
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Оплата наданих послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ згідно з діючим законодавством України шляхом безготівкового розрахунку.

6.2. Ціни та умови розрахунків, визначені цією Угодою та Додатками до неї, є договірними та конфіденційними, включають в себе податки та збори і можуть змінюватися протягом терміну дії Угоди, у разі централізованої зміни діючих цін та тарифів. ОВК інформує ЗАМОВНИКА про зміну цін за 1 місяць до введення нового прейскуранту. Нові тарифи не поширюються на послуги, замовлені ЗАМОВНИКОМ і підтверджені ОВК до моменту отримання ЗАМОВНИКОМ нового прейскуранту.

6.3. При розміщенні дітей віком від 2 до 12 років оплата за їх проживання береться згідно існуючого прейскуранта на проживання.

При розміщенні дітей віком до 2 років оплата за їх проживання не береться взагалі.

6.4. За надання послуг по наданню житла в найм ЗАМОВНИКУ , ОВК бере у ЗАМОВНИКА передоплату у розмірі 100% шляхом безготівкового розрахунку. ОВК надсилає ЗАМОВНИКУ рахунки на оплату згідно заявки ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК зобов'язаний здійснити оплату зазначених рахунків не пізніше 3(трьох) банківських днів з моменту виписки рахунку .

6.5.У разі ненадходження відповідних платежів (п.6.4.) ОВК залишає за собою право відмовити у наданні послуг без відшкодування будь-яких збитків ЗАМОВНИКУ або надати в найм житло при наявності вільних місць, з оплатою на місці за готівковий розрахунок на прибутковий ордер.

6.6.Комісію банку при перерахуванні грошових коштів сплачує ЗАМОВНИК.

6.7. Замовник інформує ОВК про суму і дату платежів копіями платіжних доручень по факсу. Датою отримання оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок ОВК, що підтверджується відповідною випискою з банківського рахунку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України у вигляді компенсації збитків та втраченої вигоди.

7. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

8.1. Усі спори, що можуть виникнути за цією Угодою чи у зв'язку з нею. Сторони будуть розв'язувати за обопільною згодою.

8.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди, з метою розгляду суперечливого питання вони звертаються до Господарського суду.

8.3. Сторони зобов'язані застосовувати цивільне право України для розв'язання суперечного питання, що виникло за цією Угодою або у зв'язку з нею.

8. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо таке невиконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, акти, укази чи інші дії державних органів, що виникли після укладення контракту. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо впливає на виконання зобов’язань в строк встановлений в цьому контракті, цей строк відповідно переноситься на час дії вищезгаданих обставин.

9.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин, однак не пізніше 5-ти днів з дати їх настання і припинення. Факти, викладені у повідомленні, повинні бути підтвердженні Торгово-промисловою Палатою або іншим компетентним державним органом або організацією відповідної країни. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань по причині вищевказаних обставин.

9. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ

10.1. Ця Угода стає чинною з моменту підписання її Сторонами та діє до ”31”грудня 2007 р.

10.2. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися лише письмово. Чинними та обов'язковими для Сторін є тільки ті зміни та доповнення, які Сторони виробили спільно у письмовому вигляді за допомогою уповноважених на це осіб.

10.3. Ця Угода може бути припинена за згодою Сторін, а також у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Додатки та протоколи, укладені після підписання цієї Угоди, залежно від змісту, можуть доповнювати чи змінювати зміст окремих її положень, за умови, що вони належним чином підписані уповноваженими особами за Угодою.

11.2. Кожна Сторона має право робити для своїх потреб ксерокопії та переклади, проте ідентичними вважаються тільки ті примірники Угоди, які Сторони власноручно підписали.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець: Замовник :

Суб’єкт підприємницької діяльності :

Мацько Галина Михайлівна

Код ЄДРПОУ 2297610489

р/р 260030193501 в ЗАТ ПроКредитБанк

МФО 320984
М.п. підпис: підпис:

Дата: