asyan.org
добавить свой файл
1
Проект

Міністерство економіки України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство фінансів України

Н А К А З

від __________ 2009 року №______/______/______

м.Київ
Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами
НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами (додаток 1) та Порядок надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, (додаток 2), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки до 1 грудня 2009 року затвердити в установленому порядку Типову угоду (контракт) на надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами.

3. Цей наказ набирає чинності:

у частині Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами:

- з 1 числа першого місяця ІІ семестру 2009 – 2010 навчального року згідно з навчальними планами для відповідних напрямів та спеціальностей професійно – технічних і вищих навчальних закладів;

- з 1 січня 2010 року – для всіх інших навчальних закладів;

у частині Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами – з 1 січня 2010 року.

4. Скасувати Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 р. № 383/239/131 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 1997 р. за № 596/2400 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 2, стор. 193).

5. Міністерству економіки забезпечити державну реєстрацію цього наказу.

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних повноважень.
В.о. Міністра економіки України С. А. Романюк
Т.в.о. Міністра освіти і науки України О. П.Гребельник
В.о. Міністра фінансів України І. І. Уманський
Додаток 1


Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами
1. Загальні питання
1.1. Цей Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами (далі – Порядок 1) розроблено відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» (далі – Перелік платних послуг).

Порядок розповсюджується на всі державні та комунальні навчальні заклади незалежно від відомчого підпорядкування та джерел фінансування у частині здійснення ними освітньої діяльності.
1.2. При наданні платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами застосовуються і інші регуляторні нормативно-правові акти у сфері освіти.
1.3. У Порядку 1 наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник – фізична або юридична особа,:

  • яка бажає отримати платну освітню послугу:,

  • яка оплачує надання платної освітньої послуги:

- якій навчальним закладом надається платна освітня послуга;

енергоносії – тепло- та електроенергія, вугілля, природний газ, нафтопродукти, що споживаються навчальними закладами для забезпечення навчального процесу;
комунальні послуги – тепло-, водо-, газо- та енергопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, інші послуги, що забезпечують надання платних послуг навчальними закладами;
навчальні заклади – дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти. До «навчальних закладів» у цьому Порядку 1 віднесено також навчальні заклади - структурні підрозділи навчальних закладів такого ж або вищого рівня акредитації, що діють згідно з затвердженими положеннями, мають окремо визначений в установленому порядку ліцензований обсяг та безпосередньо надають платні освітні послуги;

особи, що навчаються - вихованці дошкільних та позашкільних, учні загальноосвітніх та професійно-технічних, студенти та курсанти невійськових вищих навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти та докторанти вищих навчальних закладів, слухачі курсів та закладів післядипломної освіти, інші громадяни, яким навчальними закладами надаються платні освітні послуги;

форма організації навчання – денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернат.
1.4 Навчальний заклад зобов'язаний надати замовнику безкоштовну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку надання конкретної платної освітньої послуги, встановленого чинними нормативно-правовими актами, її вартості, порядку та терміну оплати тощо.
1.5. Платні освітні послуги можуть надаватись тими ж структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним замовленням. Для надання платних освітніх послуг можуть створюватись окремі структурні підрозділи, з відображенням зазначених функцій у положенні, що затверджується керівником навчального закладу.


1.6. Освітні платні послуги надаються на підставі письмової:
заяви - для фізичної особи;
угоди (контракту)- для фізичної або юридичної особи;
Положення угоди (контракту) між замовником та навчальним закладом повинні відповідати Типовій угоді (контракту) на надання освітніх послуг, затвердженій у встановленому порядку наказом Міністерства освіти і науки, та, у обов’язковому порядку, містити:

порядок надання освітньої послуги;

розмір і термін оплати за її надання;
фінансові санкції у разі:

невиконання або неякісного виконання замовленої послуги навчальним закладом;

порушення умов угоди (контракту) замовником;
сума коштів, які не підлягають поверненню у випадку невиконання угоди (контракту) з вини замовника.
1.7. Відповідальність за організацію надання, якість, формування вартості платних послуг та їх обґрунтування несуть керівники відповідних навчальних закладів.


2. Порядок визначення вартості платних освітніх послуг
2.1. Розмір плати за той чи інший вид освітньої послуги визначається на підставі її вартості.
Встановлення вартості послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
2.2. Складовими витрат є:
- витрати на оплату праці працівників, що залучені до надання освітньої послуги;
- нарахування на заробітну плату цих працівників, відповідно до чинного законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг сторонніх організацій;
- капітальні витрати.

2.3. Витрати на заробітну плату

2.3.1. Розміри ставок (у тому числі погодинної оплати), посадових окладів, їх гарантованих чинними нормативно-правовими актами підвищень, доплат та надбавок обов’язкового характеру, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам, грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам є державними гарантіями мінімального рівня оплати праці для цих категорій працівників, які залучаються до надання платних освітніх послуг.
2.3.2. Навчальні заклади при формуванні витрат на заробітну плату працівників, що залучені до надання тієї чи іншої платної освітньої послуги, мають право враховувати надбавки, що носять заохочувальний характер, та матеріальну допомогу у встановленому чинним нормативно-правовими актами порядку.
2.3.3. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, і які залучаються до надання платних освітніх послуг, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру за тими ж розмірами та умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

2.3.4. До витрат на заробітну плату включається індексація заробітної плати у встановленому чинними нормативно-правовими актами порядку.

2.3.5. Кількість ставок працівників викладацького складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчальних планів, затверджених для кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмету) з урахуванням ділення груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін (предметів) або при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за виключенням годин, відведених для самостійної роботи.

2.3.6. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для закладів різних типів.

2.3.7. При визначенні вартості освітньої послуги має бути врахована виплата науково - педагогічним працівникам, оплати праці яких здійснювалась за рахунок коштів, що надійшли від надання платних освітніх послуг, грошової допомоги при виході на пенсію згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Такі виплати плануються виходячи із середніх фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної освітньої послуги, що склались у цьому навчальному закладі, за минулий звітний період.

2.4. Нарахування на заробітну плату

2.4.1. До цих витрат належать нарахування, на заробітну плату, у тому числі: збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у розмірах, передбачених чинними нормативно - правовими актами.
2.5. Безпосередні витрати та оплата послуг сторонніх організацій

2.5.1. До безпосередніх витрат при визначенні вартості платних освітніх послуг належать матеріальні витрати, що використовуються при наданні освітніх послуг, у т.ч. на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, меблів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених статутами (положеннями) навчальних закладів; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання освітніх послуг, службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, дозволів (ліцензій) для надання платних освітніх послуг.

Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час лабораторно-практичних занять, розраховуються відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів з кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмету), виду навчальних занять та форми організації навчання.
2.5.2. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, які залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконанні працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у т.ч. суб’єктами підприємницької діяльності).

Це, зокрема, оплата всіх банківських послуг (у т.ч. за готівкове обслуговування), ветеринарно-санітарне обслуговування тварин, позавідомчу охорону, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, рекламні послуги, оренду, встановлення лічильників і спеціального обладнання, їх перевірка та гарантійне (післягарантійне) обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у т.ч. мобільного), за послуги Інтернет – провайдерів.
2.5.3. Крім витрат перелічених у пунктах 2.5.1 та 2.5.2 до таких витрат включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема, відрахування профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу), плата за отримання ліцензій та акредитації, спеціальних дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання того чи іншого виду платних освітніх послуг, медичне страхування осіб, які за рішенням навчальних закладів, вирушають за кордон.
2.5.4. Вартість безпосередніх витрат та оплата послуг сторонніх організацій вираховується прямим розра­хунком на основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, терміну надання тієї чи іншої платної освітньої послуги, площ, що використовується для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених платних освітніх послуг, норм витрат та тарифів, відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року) тощо.

2.5.5. У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи із середніх фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної освітньої послуги, що склались у цьому навчальному закладі, за минулий звітний період.

2.6. Капітальні витрати
2.6.1. До капітальних витрат при визначенні вартості платних освітніх послуг включаються витрати на забезпечення надання навчальним закладом конкретної платної освітньої послуги у частині виконання відповідних навчальних та адміністративних (для забезпечення надання конкретної платної освітньої послуги) функцій, а саме:
придбання або створення основних засобів, зокрема, навчального, лабораторного, спортивного та виробничого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, транспортних засобів, комп’ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;
капітальне будівництво, ремонт, реконструкція та реставрація навчальних приміщень, транспортних засобів та обладнання, що використовуються у навчальному процесі (у т.ч. придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);
придбання програмного забезпечення (у т.ч. з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.
2.6.2. При визначенні капітальних витрат для встановлення вартості платних послуг, враховується знос основних фондів (згідно з затвердженою в установленому порядку методикою) та інших необоротних активів.

3. Планування та використання коштів
3.1. Планування надходжень від надання платних освітніх послуг навчальними закладами та напрями їх використання здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами) за кожним видом платних освітніх послуг окремо.
3.2. Кошти, отримані від надання платних освітніх послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки навчальних закладів, відкриті в органах Державного казначейства, у встановленому порядку.

У разі, якщо у ліцензії вищого навчального закладу зазначені ліцензовані обсяги цього навчального закладу та окремо - його структурних підрозділів – навчальних закладів такого ж або нижчого рівня акредитації, спеціальні реєстраційні рахунки відкриваються для навчального закладу та кожного з його структурних підрозділів, що має окремо визначений ліцензований обсяг окремо.
3.3. Різниця між фактичними видатками за надані освітні послуги та плановими розрахунками, здійсненими відповідно до цього Порядку 1 (у т.ч. економія заробітної плати) залишаються у розпорядженні навчального закладу і використовуються відповідно до рішення навчального закладу для забезпечення його статутних завдань.
Зазначені кошти не можуть бути скеровані на здійснення капітального будівництва, реконструкцію, ремонт приміщень, обладнання та транспортних засобів, не пов’язаних з безпосереднім наданням платних освітніх послуг.

Додаток 2
Порядок надання державними та комунальними навчальними закладами інших платних послуг
1. Загальні питання
1.1. Цей Порядок надання державними та комунальними навчальними закладами інших платних послуг (далі – Порядок 2) розроблено відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» (далі – Перелік платних послуг).

Порядок розповсюджується на всі державні та комунальні навчальні заклади незалежно від відомчого підпорядкування та джерел фінансування у частині надання платних послуг, що не відносяться безпосередньо до сфери освіти.
1.2. При наданні державними та комунальними навчальними закладами платних послуг, не пов’язаних безпосередньо з освітньою діяльністю, застосовуються інші регуляторні нормативно-правові акти, чинні у відповідній сфері економічної діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), визначеній Переліком платних послуг.

1.3. У Порядку 2 наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
навчальні заклади – дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти. До «навчальних закладів» у цьому Порядку 2 віднесено також навчальні заклади - структурні підрозділи навчальних закладів такого ж або вищого рівня акредитації, що діють згідно з затвердженими положеннями, мають окремо визначений в установленому порядку ліцензований обсяг та безпосередньо надають платні послуги замовникам;

енергоносії – тепло – та електроенергія, вугілля, природній газ, нафтопродукти, що споживаються навчальними закладами для забезпечення надання платної послуги;
комунальні послуги – тепло -, водо -, газо - та енергопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, інші послуги, що забезпечують надання платних послуг навчальними закладами;
замовник – фізична або юридична особа, яка бажає отримати платну послугу або якій навчальним закладом надається платна послуга.
1.4. Навчальний заклад зобов'язаний надати замовнику безкоштовну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку надання конкретної платної послуги, встановленого чинними нормативно-правовими актами, її вартості, порядку та терміну оплати тощо.
1.5. Для надання платних послуг визначаються структурні підрозділи навчальних закладів з відображенням зазначених функцій у положенні, що затверджується керівником навчального закладу.
1.6. Платні послуги, визначені Порядком 2, можуть надаватись на підставі письмової:
заяви - для фізичної особи;
угоди (контракту)- для фізичної або юридичної особи
або за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному чинним законодавством.
Угода (контракт) між замовником та навчальним закладом у обов’язковому порядку повинна містити:

порядок надання платної послуги;

розмір і терміни оплати за її надання;
фінансові санкції у разі невиконання або неякісного виконання замовленої послуги навчальним закладом або у разі порушення умов угоди (контракту) замовником;
сума коштів, які не підлягають поверненню у випадку невиконання угоди (контракту) з вини замовника.
1.6. Відповідальність за організацію надання, якість, формування вартості платних послуг та її обґрунтування несуть керівники відповідних навчальних закладів.
2. Порядок визначення вартості платних послуг
2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її вартості.
Встановлення вартості послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
2.2. Складовими витрат є:
- витрати на оплату праці працівників, що залучені до надання послуги;
- нарахування на заробітну плату цих працівників, відповідно до чинного законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг сторонніх організацій;
- капітальні витрати.

2.3. Витрати на заробітну плату

2.3.1. Кількість ставок (штатних одиниць) посад працівників, які залучаються до надання тієї чи іншої платної послуги відповідно до Порядку 2, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам.

Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері економічної діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), визначеної Переліком платних послуг

2.3.2. Розміри ставок (у тому числі погодинної оплати), посадових окладів, їх гарантованих чинними нормативно-правовим актами підвищень, доплат та надбавок обов’язкового характеру, затверджені чинними нормативно-правовими актами, є державними гарантіями мінімального рівня оплати праці для цих категорій працівників, що залучаються до надання платних послуг.
2.3.3. Навчальні заклади при формуванні витрат на заробітну плату працівників, що залучені до надання тієї чи іншої платної послуги, мають право враховувати надбавки, що носять заохочувальний характер та матеріальну допомогу у встановленому чинним нормативно-правовими актами порядку.
2.3.4. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, і які залучаються до надання платних послуг, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру за тими ж розмірами та умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

2.3.5. До витрат на заробітну плату включається індексація заробітної плати у встановленому чинними нормативно-правовими актами порядку.

2.4. Нарахування на заробітну плату

2.4.1. До цих витрат належать нарахування на заробітну плату, у тому числі: збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у розмірах, передбачених чинними нормативно - правовими актами.
2.5. Безпосередні витрати та оплата послуг сторонніх організацій

2.5.1. До безпосередніх витрат при визначенні вартості платних послуг відповідно до Порядку 2, належать матеріальні витрати, що використовуються при наданні послуг замовникам, у т.ч. на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, меблів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг, службові відрядження, пов’язані з наданням платних послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, дозволів (ліцензій) для надання платних послуг;
2.5.2. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, які залучаються навчальними закладами для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконанні працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені професійними фахівцями сторонніх організацій (у т.ч. суб’єктами підприємницької діяльності).

Це, зокрема, оплата всіх банківських послуг (у т.ч. за готівкове обслуговування), ветеринарно-санітарне обслуговування тварин, позавідомчу охорону, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, рекламні послуги, оренду, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх перевірка, гарантійне та післягарантійне обслуговування, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв’язку (у т.ч. мобільного), за послуги Інтернет – провайдерів.
2.5.3. Крім витрат перелічених у пунктах 2.5.1 та 2.5.2 до таких витрат включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема, відрахування профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу), плата за отримання ліцензій, спеціальних дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг тощо.
2.5.4. Вартість безпосередніх витрат та оплата послуг сторонніх організацій вираховується прямим розра­хунком на основі: встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, терміну надання тієї чи іншої платної послуги, площ, що використовується для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів, відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року) тощо.

2.5.5. У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи із середніх фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у навчальному закладі, за минулий звітний період.

2.6. Капітальні витрати
2.6.1. До капітальних витрат при визначенні вартості платних послуг, зазначених у абзаці другому підпункту 1.1 пункту 1 цього Порядку 2, належать витрати на забезпечення надання навчальним закладом конкретної платної послуги, а саме:
придбання або створення основних засобів, зокрема, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, обладнання для закладів культури, громадського харчування, гуртожитків, готелів, пралень, хімчисток, випуск навчальної літератури, приладів, механізмів споруд, меблів, транспортних засобів, комп’ютерної та оргтехніки, оновлення бібліотечних фондів;
капітальне будівництво, ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, транспортних засобів та обладнання (у т.ч. придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

придбання програмного забезпечення (у т.ч. з передачею прав на користування), авторських та суміжних прав.
2.6.2. При визначенні капітальних витрат для встановлення вартості платних послуг, враховують знос основних фондів (згідно з затвердженою в установленому порядку методикою) та інших необоротних активів.

3. Планування та використання отриманих коштів

3.1. Планування надходжень від надання платних послуг навчальними закладами та напрями їх використання здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами) за кожним видом платних послуг окремо.
3.2. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки навчальних закладів, відкриті в органах Державного казначейства, у встановленому порядку.

У разі, якщо у ліцензії вищого навчального закладу зазначені ліцензовані обсяги цього навчального закладу та окремо - його структурних підрозділів – навчальних закладів такого ж або нижчого рівня акредитації, спеціальні реєстраційні рахунки відкриваються для навчального закладу та кожного з його структурних підрозділів, що має окремо визначений ліцензований обсяг окремо.
3.3. Різниця між фактичними видатками за надані послуги та плановими розрахунками, здійсненими відповідно до цього Порядку 1 (у т.ч. економія заробітної плати) залишаються у розпорядженні навчального закладу і використовуються відповідно до рішення навчального закладу для забезпечення його статутних завдань.