asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 22, ст.171 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.47
N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
N 1678-IV ( 1678-15 ) від 09.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.385
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3428-IV ( 3428-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.215
N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234
N 3483-IV ( 3483-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32, ст.271
N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67
N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.439
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78


- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.247
N 884-VI ( 884-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.298 }{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 9-рп/2009 ( v009p710-09 ) від 28.04.2009 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 1505-VI ( 1505-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.690
N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
N 3277-VI ( 3277-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.465
N 3280-VI ( 3280-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.466
N 4050-VI ( 4050-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 26, ст.273
N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243
N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
у сфері праці та соціальної політики" та "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінено
словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах трудових відносин,
соціального захисту населення" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
{ Матеріальна допомога по безробіттю, призначена відповідно до
цього Закону до введення в дію Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 виплачується до закінчення строку її виплати або до
припинення її виплати відповідно до статті 31 цього Закону
відповідно до п.22 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ),
визначає правові, фінансові та організаційні засади
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) -
система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне
забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих
осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття;

2) суб'єкти страхування на випадок безробіття - застраховані
особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх
сімей та інші особи, страхувальники та страховик;
{ Пункт 3 статті 1 виключено на підставі Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }{ Пункт 4 статті 1 виключено на підставі Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
5) страховик - Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття;

6) об'єкт страхування на випадок безробіття - страховий
випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї,
іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення
на випадок безробіття та надання соціальних послуг, передбачених
статтею 7 цього Закону;
{ Пункт 7 статті 1 виключено на підставі Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
8) страховий випадок - це подія, через яку:

застраховані особи втратили заробітну плату (грошове
забезпечення) або інші передбачені законодавством України доходи
внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин та
зареєстровані в установленому порядку як безробітні, готові та
здатні приступити до підходящої роботи і дійсно шукають роботу;
{ Абзац другий пункту 8 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття;

9) втрата роботи з незалежних від застрахованих осіб обставин
- припинення трудового договору відповідно до статті 36 (пункти 1,
2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи, а також
невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов
колективного чи трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти
1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), а також
з аналогічних підстав, визначених іншими законами, а для
військовослужбовців - звільнення зі служби з поважних причин без
права на пенсію (у зв'язку із скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів, за станом здоров'я, у зв'язку із
закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов
контракту командуванням, через сімейні обставини або з інших
поважних причин відповідно до законодавства про військовий
обов'язок і військову службу);

{ Пункт 9 статті 1 в редакції Закону N 799-VI ( 799-17 ) від
25.12.2008; додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 9-рп/2009 ( v009p710-09 ) від 28.04.2009; із змінами, внесеними
згідно із Законами N 1505-VI ( 1505-17 ) від 11.06.2009, N 4050-VI
( 4050-17 ) від 17.11.2011, N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012 }
{ Пункт 10 статті 1 виключено на підставі Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
11) найманий працівник - фізична особа, яка працює за
трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та
організації або у фізичної особи;

12) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягає страхуванню на випадок безробіття та за який сплачено
страхові внески (нею, роботодавцем);

13) страховий ризик - обставини, внаслідок яких особи можуть
втратити роботу і потребують матеріальної підтримки та соціальних
послуг за цим Законом; { Статтю 1 доповнено пунктом 13 згідно із
Законом N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

14) страхові внески - кошти відрахувань на страхування на
випадок безробіття, сплачені згідно із законодавством, що діяло до
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ), кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, спрямовані на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до
пропорцій, визначених законом; { Статтю 1 доповнено пунктом 14
згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

15) мінімальний страховий внесок - сума коштів, що
визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної
заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід). { Статтю 1
доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від
08.07.2010 }

Терміни "застрахована особа", "страхувальники" та
"роботодавці" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у
Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).
{ Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

Стаття 2. Принципи страхування на випадок безробіття

Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами:

надання державних гарантій реалізації застрахованими особами
своїх прав;

обов'язковості страхування на випадок безробіття всіх
працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших
підставах, передбачених законодавством про працю, за
цивільно-правовим договором, військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової служби), осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, фізичних осіб - підприємців, а також
добровільності такого страхування громадянами України, які
працюють за межами України, членами особистого селянського та
фермерського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
{ Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

цільового використання коштів страхування на випадок
безробіття;

солідарності та субсидування;

обов'язковості фінансування Фондом загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
витрат, пов'язаних з наданням матеріального забезпечення у випадку
безробіття та соціальних послуг в обсягах, передбачених цим
Законом;

паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття
держави, представників застрахованих осіб та роботодавців;

диференціації розмірів виплати допомоги по безробіттю залежно
від страхового стажу та тривалості безробіття;
{ Абзац дев'ятий статті 2 виключено на підставі Закону
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
законодавчого визначення умов і порядку здійснення
страхування на випадок безробіття.
следующая страница >>