asyan.org
добавить свой файл
1
Ф4— ФСС

Код ЄДРПОУ ____________________ Складається наростаючим підсумком з початку року в двох примірниках і подається щоквартально у профком і вищестоящий профспілковий орган або орган Фонду за місцем реєстрації не пізніше 12 числа наступного за звітним періодом місяця. Заповнюється в грн.

4 - ФСС
код форми

шифр страхувальника

період

рік


(найменування страхувальника (підприємства, організації, установи, колгоспу та іншого кооперативу і галузевої профспілки)

(адреса комітету профспілки)
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ

про кошти фонду соціального страхування за ___________________ 200 __ р.

Чисельність працівників

Таблиця 1

Показники

Код рядків

Всього з поч. року
Середньоспискова чисельність працюючих осіб,

1
Розмір страхового тарифу ________ %

серед них жінок

2
Встановлені строки видачі зарплати:

Загальний фонд заробітної плати, всіх видів винагороди і премій, на котрі нараховуються страхові внески (грн)

3
за 1-у половину місяця ___________

за 2-у половину місяця ___________

План доходів (нарахування страхових внесків) на поточний рік

4
Розрахунки по коштах фонду соціального страхування

Таблиця 2 (грн)
Код рядків

Сума


Код рядків

Сума

Залишок заборгованості за стра­­хувальником на початок року


Залишок заборгованості за проф­організацією на початок року

13
Нараховано страх. внесків з


Зараховано витрат по соцстрахупо­чатку року

з початку року


На початок періоду

Сума


На початок

Сума


періоду


За звітний

За звітний


пері­од (місяць)

пері­од (місяць)

14


2Переказано на поточний рахунокНараховано пені (0,05 %)

3профспілки, ФондуНараховано за

внесків

4На початок

Сумаактами

пені

5періоду


Відшкодовані допомоги, випла­чені за трудові каліцтва і проф­-

6За звітний

пері­од (дата)


захворювання


Отримані часткові кошти

7

15
за пу­тівки


Не прийнято до зарахування

8витрат


Стягнено штрафів

9Отримано від профорганізації,

10органу Фонду на розрахунков. (поточ.) рах.


Всього зараховано й оплачено (13 - 15)

16
Всього належить до виплати

(1 - 10)

11Залишок заборгованості за стра­хувальником на кінець звітного періоду

17
Залишок заборгованості за проф­організацією на кінець звітного періоду

12У тому числі прострочена забор­гованість

18

Витрати по коштах фонду соціального страхування з початку року
Таблиця З


Найменування витрат

Код рядків

Факт. к-сть днів вип­лат допомог, путівок

Фактичні витрати1

2

Допомоги

Через тимчасову непрацездатність без допомог по догляду за хворими

1Через тимчасову непрацездатність по догляду за хворими

2Всього через тимчасову непрацездатність (р. 1+2)

3в т. ч. через трудові каліцтва* і профзахворювання

4По вагітності і пологах

5При народженні дитини

6На поховання

7По догляду за дитиною у віці до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 16 років

8Всього (р. 3,5 до 8)

9Санаторно-курортне лікування і відпочинок трудящих

Оплачено за путівки на лікування, відпочинок, туризм**

10Оплата проїзду в санаторії

11

0
Дієтичне харчування

12Утримання санаторіїв-профілакторіїв

13

0
Обслуговування дітей


Утримання (дотація) оздоровчих таборів

14

0
Оплачено за путівки в санаторії для дітей, підлітків і спеціалізовані санаторні оздоровчі табори цілорічної дії

15Позашкільне обслуговування дітей

16

0
Ремонт, обладнання й оренда оздоровчих таборів

17

0
Всього (р. 10 до 17)

18

0
Інші витрати***

19

020

0
Всього витрат (р. 9, 18-20)

21

0

*Підлягають зарахуванню тільки витрати на допомогу у зв'язку з нещасними випадками, які мали місце при виконанні працівниками обов'язків на території підприємства (установи, організації) або в іншому місці роботи, а також під час перевезення їх на роботу і з роботи транспортом підприємства (установи, організації).

**У т.ч. кількість_____________, сума виплат ________________ за путівки, придбані трудящими самостійно.

***Розшифрування інших витрат.

****Контрольний підсумок.
Розшифрування інших витрат***

Таблиця 4Рядок Ж 19

Найменування витрат

Кoд рядків

Кількість путівок

Сума1

2

Оплачено за путівки на лікування, відпочинок, туризм, проїзд в санаторії

1Дієтичне харчування

2Утримання санаторіїв-профілакторіїв

3Обслуговування дітей

Утримання (дотація) оздоровчих таборів, оплачене за всі види путівок для дітей і підлітків, позашкільне обслуговування дітей

4Ремонт, обладнання й оренда оздоровчих таборів

5Фінансування будівництва, реконструкцій:

медично-оздоровчих служб


6санаторіїв-профілакторіїв

7фізкультурно-оздоровчих та інших оздоровчих установ

8


9


10Всього (р. 1 - 10)

11
« ___ » __________________ 200 __ р.
Керівник підприємства (установи)
Головний бухгалтер Голова профкому