asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8

З метою підвищення доступності та якості освітніх послуг діяльність органів влади протягом 2011 року буде спрямована на забезпечення рівного доступу дітей, молоді та дорослого населення до якісної дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, всебічний розвиток науки.

Пріоритетами сфери освіти у 2011 році мають стати:

 • збереження існуючої мережі та відновлення роботи закритих дошкільних навчальних закладів, охоплення дошкільною освітою не менше 75% дітей дошкільного віку від їх загальної кількості, у тому числі 99% дітей п’ятирічного віку;

 • збереження і розвиток загальноосвітніх навчальних закладів, формування оптимальної мережі навчальних закладів, що відповідають сучасним потребам населення; завершення робіт з будівництва та реконструкції об’єктів освіти, що мають високий рівень будівельної готовності.

 • забезпечення підвезення учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів та створення системи організації і контролю безпеки підвезення учнів шляхом реалізації заходів програми «Шкільний автобус».

 • забезпечення стовідсоткового безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту;

 • завершення підключення навчально-комп’ютерних комплексів до мережі Інтернет; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління освітніми процесами.


2.5.3. Задоволення культурних потреб особистості та збереження об’єктів культурної спадщини

Основні завдання і заходи:

 • Оптимізація існуючої мережі закладів культури і мистецтва та збереження їх стабільного функціонування

 • збереження культурних надбань та розвиток професійного мистецтва;

 • збереження та забезпечення стабільного функціонування існуючої мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання);

 • розвиток інфраструктури та матеріально-технічне забезпечення закладів культури і мистецтва;

 • забезпечення збереження, реставрації, музеєфікації пам’яток культурної спадщини та їх пристосування для потреб туристичного та екскурсійного відвідування.

Цільові індикатори:

У 2011 році пріоритетними напрямками мають стати організація та забезпечення, традиційної та масової культури, збільшення кількості різних конкурсів, концертів у районах та містах Одеської області.

З метою забезпечення стабільного функціонування культурно-мистецьких закладів та задоволення культурних потреб мешканців району у 2011 році передбачається оптимізація існуючої мережі закладів культури і мистецтва.

Для забезпечення доступу населення до національного культурно-мистецького продукту здійснюватиметься підтримка діяльності аматорських колективів; охорона, збереження та актуалізація культурної спадщини, проведення фестивалів та традиційних народних свят. З метою ефективного функціонування і розвитку бібліотечної галузі продовжиться централізоване поповнення книжкових фондів бібліотек вітчизняною літературою, літературою мовами національних меншин, які мешкають у районі.
2.5.4. Підтримка розвитку туристично-рекреаційної галузі

Основні завдання і заходи:

 • модернізація та реконструкція існуючої матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури;

 • підтримка та розвиток екологічного та сільського, круїзного яхтингового, лікувально-оздоровчого, ділового, культурного, історико-пізнавального, спортивного та розважального видів туризму;

 • покращання стану зон відпочинку на морському узбережжі та узбережжі лиманів;

 • створення сучасних закладів відпочинку та лікувально-оздоровчих комплексів;

Цільові індикатори:

 • зростання обсягу наданих туристичних послуг на 6,5%;

 • збільшення кількості обслугованих туристів і відпочиваючих на 6,0%;

Розвиток туристичної і санаторно-курортної сфери у 2011 році спрямовуватиметься на:

 • проведення подальшої модернізації, реконструкції та поновлення матеріально-технічної бази туристично-рекреаційних та курортно-оздоровчих об‘єктів, вдосконалення туристичної інфраструктури та її розбудову вздовж основних транспортних магістралей;

 • підтримку пріоритетних напрямків розвитку - розвиток найбільш економічно привабливих для регіону видів туризму, а саме: круїзного та яхтінгового, оздоровчо-лікувального та пляжного, історико-пізнавального, подійного, ділового, спортивного, розважального, екстремального тощо;

 • покращення екологічного стану та привабливості провідних рекреаційно-туристичних комплексів.

Триватиме подальше формування ринкового середовища у туристично-рекреаційній сфері, спрямоване на забезпечення пріоритетності розвитку в’їзного (вітчизняного та іноземного) туризму на основі використання потенційних можливостей з урахуванням утримання існуючих ринків туристичних послуг та освоєння і залучення нових.

Вживатимуться заходи з популяризації регіонального туристичного продукту шляхом залучення підприємств туристичної сфери до участі у вітчизняних та міжнародних туристичних виставках, ярмарках, конференціях тощо.

Планується, що практична реалізація зазначеного, поряд з реалізацією комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості та асортименту послуг, призведе у наступному році до зростання кількості відвідувань туристами та відпочиваючими туристично-рекреаційного комплексу району.
2.5.5. Подальший розвиток фізичної культури і спорту

Основні завдання і заходи:

 • створення умов для занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

 • подальший розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;

 • забезпечення участі спортсменів і збірних команд урайонних, обласних та всеукраїнських комплексних спортивних заходах.

 • будівництво і реконструкція спортивних споруд із застосуванням сучасних новітніх технологій.

В сфері фізичної культури та спорту протягом 2011 року в районі триватиме робота з забезпечення участі населення в організаційно-практичних заходах щодо виконання завдань Державної, обласної та районної Програм розвитку фізичної культури і спорту.

З метою подальшого розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи у 2011 році передбачається:

 • розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту, розширення мережі відділень дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних клубів з олімпійських і неолімпійських видів спорту;

 • завершення реформування структури управління фізкультурно-спортивним рухом з введенням в штати територіальних фізкультурно-спортивних клубів у селах і селищах посад інструктора з фізичної культури, а також відновлення в штатах підприємств, установ і організацій посад інструктора з фізичної культури і виробничої гімнастики;

 • участь в масових обласних змаганнях за програмою Всеукраїнських літніх сільських спортивних ігор, Всеукраїнського футбольного фестивалю „Даруймо радість дітям” та спортсменів і збірних команд у Всеукраїнських комплексних спортивних заходах;

 • будівництво і реконструкція спортивних споруд із застосуванням сучасних новітніх технологій та обов’язковим обладнанням їх спеціальними пристроями для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Усіма видами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи та спортом вищих досягнень у 2011 році планується охопити 5 тис. осіб.
2.5.6. Формування толерантного суспільства

Основні завдання і заходи:

 • забезпечення консолідації багатонаціональної громади Комінтернівщини;

 • підтримка діяльності національно-культурних об’єднань;

 • сприяння збереженню мовної і культурної самобутності етнічних спільнот, що мешкають в районі;

 • забезпечення свободи совісті громадян та міжконфесійної злагоди;

 • сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань.

У сфері міжнаціональних відносин основні зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямовуватимуться на:

 • забезпечення консолідації багатонаціональної громади Комінтернівщини з врахуванням низки особливостей історичного, географічного і політичного характеру;

 • забезпечення гармонічних міжетнічних відносин та реалізацію заходів з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації;

 • підтримку діяльності національно-культурних об’єднань різних рівнів;

 • сприяння збереженню мовної і культурної самобутності національних спільнот, що мешкають в районі шляхом реалізації Програми підтримки розвитку національних меншин та діяльності національно-культурних товариств Одеської області на 2010-2012 роки.

У релігійній сфері передбачається сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, утвердження в релігійному середовищі миру і злагоди, а також сприяння неухильному дотриманню принципу відокремлення церкви від держави, створення рівних умов для діяльності релігійних організацій, недопущення чинення на них тиску.
2.6. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

2.6.1. Водні ресурси та забезпечення якісною питною водою мешканців району

Основні завдання і заходи:

 • будівництво нових та ремонт діючих артезіанських свердловин;

 • вирішення проблем, пов'язаних з забрудненням поверхневих та підземних водоносних горизонтів (зменшення рівня забруднення водоймищ, модернізація систем водовідведення);

 • виконання робіт з розчистки русел річок, захисту від підтоплення та затоплення населених пунктів району.

Питання щодо забезпечення населення району якісною питною водою є дуже важливим як в соціальному, так і в екологічному плані. Населення району одержує питну воду з 59 водопроводів. Основними джерелами води для більшості сіл, селищ є артезіанські свердловини, загальна кількість яких сягає 186од.

З метою покращання водопостачання передбачається реалізація наступних заходів щодо розвитку та реконструкції систем водопостачання та водовідведення:

 • відновлення систем питного водопостачання, які перебувають у неробочому стані;

 • впровадження компактних установок доочищення питної води в населених пунктах де для питних потреб використовується підземна вода некондиційної якості;

 • модернізація та переоснащення існуючих систем питного водопостачання та водовідведення із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання, реконструкція та розширення водопровідно-каналізаційних споруд сел та селищ;

 • розширення використання підземних вод для питного водопостачання населення та створення резервних джерел водопостачання населених пунктів на випадок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

На вирішення проблем пов’язаних з забрудненням поверхневих та підземних водоносних горизонтів у 2011 році за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено продовжити будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд у смт. Чорноморське.

Продовжуватиметься виконання робіт з розчистки русел річок, захисту від підтоплення та затоплення населених пунктів.
2.6.2. Охорона навколишнього природного середовища

Основні завдання і заходи:

 • розвиток та розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

 • сприяння вирішенню проблеми поводження з твердими побутовими відходами.

 • підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Цільові індикатори:

 • зростання «показника заповідності»;

 • зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

У 2011 році планується продовжити роботу по створенню національного природного парку «Куяльницький» на території Біляївського, Комінтернівського, Іванівського районів та міста Одеса (орієнтовно на площі 10,0 тис. га).

Також у 2011 році планується завершити роботи з виготовлення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою їх збереження та недопущення нецільового використання, у разі виділення відповідних коштів з державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища.

На виконання бюджетної Програми формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки планується виділення коштів також на заходи по збереженню та упорядкуванню об’єктів природно-заповідного фонду, у т. ч.: утримання регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», розробка робочого проекту реконструкції з’єднувального каналу «Чорне море – Тилігульський лиман». Серед заходів з формування регіональної екологічної мережі до фінансування заплановані: деталізація районної схеми формування екологічної мережі та вибіркове обстеження долин малих річок для визначення потреб планування територій.

З метою забезпечення збереження генофонду рослинного і тваринного світу будуть здійснюватись заходи з встановлення заповідного режиму, систематичне спостереження, державний і громадський контроль за додержанням режиму їх охорони і використання, регулювання використання природних ресурсів з визначенням допустимих обсягів їх використання.

Ситуація, що нині склалась у сфері поводження з твердими побутовими відходами, вкрай гостра. Більшість полігонів знаходиться у незадовільному стані та експлуатуються з порушенням природоохоронного та санітарно-епідеміологічного законодавства. У рамках вирішення цієї проблеми для зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі протягом 2011 року продовжиться робота з формування реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, місць видалення відходів, паспортизації та інвентаризації відходів.
2.6.3. Техногенна безпека

Основні завдання і заходи:

 • знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

 • підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф;

 • проведення робіт по берегоукріпленню морського узбережжя;

 • протипожежні профілактичні та запобіжні заходи.

Цільові індикатори

 • зниження рівня техногенного навантаження на довкілля;

 • зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

Буде продовжена реалізація заходів, спрямованих на зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізацію можливих втрат від них. Для стабілізації та підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки і забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, своєчасного їх попередження та ліквідації наслідків проводитиметься контроль за станом і функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів, робота зі створення страхового фонду документації та заходи щодо реконструкції внутрішньо обласної системи оповіщення. Значна увага приділятиметься зберіганню, утилізації непридатних для використання отрутохімікатів та захисту населення від шкідливої дії іонізуючого випромінювання.

Для зменшення кількості пожеж, матеріальних збитків та кількості загиблих внаслідок пожеж, триватиме робота зі створення (особливо у сільській місцевості) дієздатних підрозділів місцевої пожежної охорони та утворення на їх основі комунальних рятувальних підрозділів.

З метою забезпечення належних умов проживання населення та ведення інтенсивного сільгоспвиробництва протягом 2011 року продовжиться проведення робіт по берегоукріпленню морського узбережжя, передбачається реконструкція та відновлення захисних протипаводкових дамб.<< предыдущая страница