asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8

У бюджетній сфері основним завданням залишаються забезпечення стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи, яке досягатиметься шляхом:

 • поступового зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання;

 • децентралізації бюджетних ресурсів;

 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

 • підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу.

Реалізація раціональної податкової політики, яка передбачатиме поступове зниження рівня податкового навантаження на економіку, збільшення обсягів надходжень інвестицій та підвищення ділової активності, сприятиме збільшенню прибутків підприємств.

Основні напрямки податково-бюджетної політики визначені на основні завдань бюджетної політики відповідно Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік, яка схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2010р. №315, та нових положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

Основним бюджетоутворюючим податком залишається надходження податку з доходів фізичних осіб.

Враховано основні чинники, які позитивно впливають на надходження ПДФО: зростання витрат на оплату праці; легалізація виплати заробітної плати; зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій; зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.

Також, враховані норми Податкового кодексу, які матимуть позитивний вплив на зменшення податкового навантаження, покращення умов оподаткування, скорочення «тіньових» доходів через:

 • запровадження принципу "справедливості оподаткування" шляхом встановлення двох ставок – 15% для доходів на рівні до 10 мінімальних заробітних плат, 17% – для доходів, вищих за цю суму;

 • оподаткування за ставкою податку 15% виграшу у державну та недержавну грошову лотерею;

 • оподаткування за ставкою 5% доходів отриманих у вигляді дивідендів;

 • оподаткування за ставкою 5% доходів від продажу об’єктів рухомого майна, а також за ставкою 1% доходів від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера один раз на рік;

Відповідно нового Бюджетного кодексу України збільшено обсяги фінансового ресурсу, який залишається на місцях (децентралізація бюджетного ресурсу), що дає можливість збільшити самостійність місцевих бюджетів, незалежність та зменшить рівень їх дотаційності, зокрема, 100% від сплати за землю залишатиметься в бюджетах громад.

Загальна сума надходжень податків і платежів до бюджетів усіх рівнів у 2011 році прогнозується на рівні 219870,0тис.грн. Прогнозні надходження доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) на 2011 рік розраховані на рівні 88316,4 тис. грн.
2.3.5. Впровадження та розвиток принципів державно-приватного партнерства

Основні завдання і заходи:

 • запровадження ефективної системи мотивації й контролю в органах, відповідальних за реалізацію проектів державно-приватного партнерства;

 • виявлення і надання сприяння розвитку кластерних формувань;

 • удосконалення механізму залучення інвесторів;

 • активне втілення при реалізації соціально-значущих для району проектів механізмів громадсько-приватних партнерств.

Цільові індикатори:

 • кількість створених державно-приватних партнерств.

У 2011 році економічна і соціальна політика повина отримати нову якість за рахунок розвитку державно-приватного партнерства. Початок втілення у життя національних проектів, 8 із яких мають перспективу реалізації на території району - “LNG-термінал”,. “Відкритий світ” “Якісна вода”, “Доступне житло”, “Енергія природи”, “Чисте місто” та “Нове життя” - запроваджумитуться на принципах державно-приватного партнерства. При цьому за кошти державного бюджету фінансуватиметься підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів , а реалізація проекту відбуватиметься за рахунок інвестиційних коштів. Виділення земельної ділянки під будівництво об’єктів, що передбачаються проектами, надання відповідних технічних умов, підведення необхідних комунікацій планується проводити за рахунок держави та місцевих органів влади територій, на яких реалізовуватимуться «національні проекти». Органи влади також максимально сприятимуть прискоренню проходження дозвільної системи.

Передбачається активне залучення до реалізації соціально-значущих для регіону проектів громадсько-приватних партнерів. Буде запроваджена ефективна система мотивації й контролю в органах, відповідальних за реалізацію проектів державно-приватного партнерства, продовжена робота зі сприяння розвитку кластерних моделей господарювання та удосконалення механізму залучення інвесторів.
2.3.6. Впорядкування земельних відносин

Основні завдання і заходи:

 • раціоналізація землекористування та використання земель за цільовим призначенням;

 • впорядкування окремих питань щодо орендної плати за землю;

 • інвентаризація земель та оформлення правоустановчих документів на землю;

 • посилення контролю за дотриманням вимог земельного законодавства;

 • розмежування земель державної та комунальної власності;

 • контроль за сплатою та використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

Цільові індикатори:

 • збільшення надходжень плати за землю на 10%

 • збільшення кількості оформлених правоустановчих документів на землю
  на 5-7% (в тому числі на умовах оренди).


У 2011 році заходами Програми використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарсьських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель Комінтернівського району на 2007-2010 роки передбачено проведення робіт із інвентаризації земель в межах та за межами населених пунктів, із розмежування земель державної та комунальної власності за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Раціоналізація землекористування та використання земель за цільовим призначенням у 2011 році реалізовуватиметься шляхом: проведення інвентаризації земель; проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів; проведення розмежування земель державної та комунальної власності; контролю за дотриманням вимог земельного законодавства; забезпечення контролю за сплатою та використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

З метою впорядкування окремих питань щодо орендної плати за землю у 2011 році заходами Програми використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарсьських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель Комінтернівського району передбачено 295,6 тис.грн. Крім цього відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 07.05.2010 р. № 252/А-2010 планується продовжувати роботу щодо приведення діючих договорів оренди землі відповідно до вимог чинного земельного законодавства.

Проведення інвентаризації земель дасть можливість виявити нових землекористувачів та сприятиме збільшенню кількості оформлених правоустановчих документів на землю. У 2011 році на території району буде продовжувати здійснюватись контроль за дотриманням земельного законодавства, що в свою чергу забезпечить раціональне використання земель за цільовим призначенням та збільшення надходжень плати за землю.

Розмежування земель державної та комунальної власності у 2011 році планується проводити в рамках виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2011-2013 роки на території Комінтернівського району.

Слід зазначити, що виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

 • за результатами проведеної нормативної грошової оцінки - збільшити надходження від плати за землю та підтримати місцеві бюджети на період економічної кризи;

 • за результатами проведеної інвентаризації - створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування;

 • при розмежуванні земель - сформується комунальна форма власності на землю, забезпечуватиметься рівність права власності на землю територіальних громад та держави, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів.

Реалізація цих заходів дозволить здійснювати використання та охорону земель на якісно новому рівні, захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, розвиток ринку земель, розмежування земель державної і комунальної власності та інше, що в свою чергу дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу та територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток економіки району та області.
2.4. Підвищення добробуту мешканців району, подолання бідності та покращання соціальних стандартів якості життя

2.4.1. Зростання реальних доходів населення

Основні завдання і заходи:

 • легалізація заробітної плати та належне оформлення трудових відносин найманої робочої сили;

 • максимальне погашення заборгованості із виплати заробітної плати, в тому числі на економічно-активних підприємствах - повністю та недопущення нових боргів;

 • дотримання державних гарантій в оплаті праці;

 • зростання середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників;

 • забезпечення стабільної цінової та тарифної політики (недопущення безпідставного зростання цін).

Цільові індикатори:

 • максимальне наближення до середньоукраїнського рівня заробітної плати (2515,0 грн)

 • зростання реальних доходів громадян більш ніж на 10%;

 • утримання індексу споживчих цін на рівні загальноукраїнського показника;

 • максимальне скорочення заборгованості з виплати заробітної плати.

Зростання реальних доходів населення та максимальне зменшення заборгованості із виплати заробітної плати є головними складовими добробуту населення, поліпшення умов життя та розвитку особистості.

Основне завдання у 2011 році – поступове зростання реальної заробітної плати та соціальних виплат.

Одним із пріоритетних напрямів є вдосконалення системи оплати праці, що включає збільшення рівня заробітної плати, забезпечення випереджаючого зростання номінальної заробітної плати порівняно з ростом споживчих цін,

Найбільший вплив на зростання середньомісячної заробітної плати матиме рівень державної мінімальної заробітної плати, який постійно зростає. Позитивні зміни в системі оплати праці передбачається здійснити за рахунок досягнення стабільних темпів економічного зростання в сфері матеріального виробництва, легалізації тіньового сектору економіки, належного оформлення трудових відносин найманої робочої сили, зниження кількості працівників, які отримують заробітну плату, меншу за прожитковий мінімум, а також наближення інших основних соціальних стандартів та гарантій (пенсій, допомог) до реального прожиткового мінімуму.

Прогнозується, що у 2011 році номінальна середньомісячна заробітна плата по району становитиме 2515,0 грн., майже досягнувши при цьому рівня середньоукраїнського показника заробітної плати.

Рівень реальної заробітної плати є одним з найбільш важливих показників добробуту мешканців області, оскільки характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари та послуги і рівня податків та обов’язкових платежів. Враховуючи, що індекс споживчих цін у 2010 році прогнозується на рівні 109,0%, передбачається зростання реальної заробітної плати не менше ніж на 10%.

Передбачається збільшення в 2011 році середньомісячної заробітної плати робітників і службовців на 22,4%.

З метою недопущення безпідставного зростання цін та соціального захисту населення , оперативного дослідження стану і динаміки розвитку цінових процесів на споживчому ринку продовжиться робота з аналізу динаміки цін на хліб та основні види продовольчих товарів, тарифів на житлово-комунальні послуги.

Через зміни умов виробництва і реалізації окремих видів продукції і надання послуг, на підставі аналітичних матеріалів будуть розроблятись пропозиції про перегляд цін, тарифів, надбавок і націнок.
2.4.2. Забезпечення стабільної ситуації на ринку праці

Основні завдання і заходи:

 • збереження існуючих і створення нових робочих місць із належними умовами та гідною оплатою праці;

 • професійна підготовка спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб економіки та ринку праці;

 • посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація трудових відносин;

 • відстеження змін на ринку праці та потреби підприємств в кадрах, процесів ліквідації робочих місць, запровадження режиму неповної зайнятості;

 • контроль за додержанням вимог чинного законодавства про працю в частині порядку вивільнення працівників, запровадження режиму неповної зайнятості на підприємствах, установах і організаціях області.

Цільові індикатори:

 • створення не менше 1000 нових робочих місць в усіх сферах економіки;

 • скорочення рівня безробіття (за методологією МОП) до 6,0%;

 • недопущення збільшення рівня безробіття вище 0,5%

На розвиток ринку праці у 2011 році впливатимуть зміни в економіці та соціальній сфері, пов'язані зі зростанням сфери матеріального виробництва.

Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектору економіки та реалізації правових і економічних механізмів, спрямованих на легалізацію зайнятості, зменшуватиметься чисельність економічно неактивного населення.

Пріоритетними напрямами у сфері зайнятості населення на 2011 рік стане забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме, недопущення зростання безробіття, збереження кадрового потенціалу підприємств, забезпечення ефективного використання робочої сили та дотримання прав і гарантій працівників, недопущення випадків неналежного оформлення трудових відносин з роботодавцями.

З метою зниження соціальної напруги на ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості населення в районi реалізовуватиметься програма зайнятості населення Комінтернівського району на 2010-2011 роки, яка передбачає комплекс заходів щодо сприяння забезпеченню економіки області кваліфікованими кадрами та підвищення професійної якості працівників.

Відповідно до програми у 2011 році за сприяння служби зайнятості передбачається працевлаштувати 420 незайнятих громадян.

З метою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до потреб економіки та ринку праці проводитиметься робота щодо впровадження нових технологій навчання безробітних, розширення обсягів навчання шляхом стажування, а також за модульною системою. Всього у 2011 році професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройдуть 175 осіб. Організація професійного навчання безробітних в основному буде орієнтована на виконання замовлень роботодавців.

Триватиме активний процес збереження існуючих та створення нових робочих місць. За рахунок розвитку малого та середнього бізнесу розширення та реконструкції підприємств, ефективного використання наявних фінансових ресурсів передбачається створити в усіх сферах економічної діяльності не менше 1000 робочих місць.
2.4.3. Підтримка сім’ї, дітей, молоді та вразливих груп населення

Основні завдання і заходи:

 • реалізація сімейної політики та допомога багатодітним родинам;

 • запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей;

 • реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні,

 • створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та пропаганда та формування здорового способу життя.

 • підвищення ефективності державної підтримки сім'ї, дітей та молоді; надання соціальних послуг

 • посилення соціального захисту вразливих верств населення

Цільові індикатори:

 • Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї громадян України шляхом передачі дітей під опіку, піклування;

 • Влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

 • зменшення на 10 % кількості безпритульних дітей, які перебувають у притулках для дітей;

Триватиме робота щодо подальшого посилення і вдосконалення соціальної політики щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, в першу чергу – розвитку сімейних форм виховання шляхом поширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

У 2011 році заплановано продовжити утворення прийомних сімей та дитячих будинки сімейного типу. Передбачається постійне поновлення Єдиного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; громадян, які бажають взяти їх на виховання.

Продовжуватиметься практика виявлення на ранній стадії сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, які не забезпечують належних умов утримання та виховання дітей. Важливим напрямком роботи залишатиметься своєчасне виявлення та влаштування дітей, які потрапили у кризові умови, профілактика правопорушень, запобігання бездоглядності та безпритульності через проведення проведення профілактичних операцій та рейдів.

Діяльність органів влади у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення спрямовуватиметься на реалізацію пріоритетних завдань, визначених державною соціальною політикою, впровадження економічних, правових і конституційних гарантій ветеранів війни та праці, інших громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших вразливих верств населення. Значна увага приділятиметься обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, наданню грошової та натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття, палива, медикаментів, тощо.

У 2011 році продовжиться реалізація соціальної цільової програми "Милосердя в дії" на 2010-2011 роки. За рахунок коштів обласного бюджету передбачається надавати цільову адресну допомогу малозабезпеченим громадянам та сім’ям, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, громадянам віком старше 100 років - довічні стипендії. За рахунок коштів обласного бюджету надаватиметься цільова адресна допомога та додаткові пільги сім’ям військовослужбовців, що загинули у конфліктах, інвалідам війн та реабілітованим. Протягом 2011 року буде надана щоквартальна додаткова адресна матеріальна допомога 15 багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (до 16 років).

З метою створення сприятливих умов життєдіяльності інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями протягом 2011 року продовжуватиметься робота щодо облаштування пандусами та поручнями об`єктів соціального і громадського призначення.
2.4.4. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення шляхом реформування ЖКГ

Основні завдання і заходи:

 • технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

 • поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним впровадженням заходів соціального захисту малозабезпечених верств населення;

 • створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла - розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії ЖЕКів, розвиток ринку управителів,

 • формування та стимулювання ефективного власника житла - об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 • початок впровадження нових технологій очистки води в рамках реалізації Національного проекту «Якісна вода» з метою забезпечення населення якісною водою.

Цільові індикатори:

 • рівень оплати послуг ЖКГ населенням - не менше 100%;

 • забезпечення 100% обліку спожитих послуг.

 • обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку холодної та гарячої води – до 60%; теплової енергії – 27-28%;

Основними пріоритетами розвитку житлово-комунального господарства на 2011 рік визначено:

 • удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства;

 • демонополізація і розвиток конкурентного середовища;

 • формування ринкових механізмів функціонування та розвитку житлово-комунального комплексу;

 • зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики;

Сьогодні в районі функціонує 2 підприємства, які надають послуги тепло-, водопостачання, водовідведення та послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. З метою забезпечення рентабельної роботи підприємств житлово-комунального господарства та для підвищення якості надання житлово-комунальних послуг у 2011 році, органами місцевого самоврядування та Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України планується завершення роботи з приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з дотриманням вимог чинного законодавства.

У 2011 році прогнозується підвищити рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по області до 100%. Для захисту малозабезпечених верств населення передбачена спрощена схема отримання субсидій, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 621 «Про посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг».

Головним напрямом реформування житлово-комунального господарства передбачається удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства шляхом завершення впровадження ефективної сучасної системи управління, впорядкування відносин власності, визначення замовників житлово-комунальних послуг.

Важливою складовою реформи житлово-комунального господарства є розвиток конкуренції у системі управління та обслуговування житлової сфери, а саме стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), що дозволить власникам житла та об'єктів комунального призначення самостійно визначати обслуговуючу організацію для забезпечення необхідного рівня якості робіт і надання послуг. З метою демонополізації житлово-комунального господарства передбачається залучення організацій усіх форм власності до надання житлово-комунальних послуг, що дозволить забезпечити реальну правову рівність господарюючих суб'єктів різних організацій правових форм та споживачів послуг. Експлуатація об'єктів комунальної теплоенергетики, централізованого водопостачання та водовідведення буде здійснюватися підприємствами різних форм власності на основі укладання контрактів на управління, договорів оренди, концесії.

У 2011 році передбачається участь району в реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Одеської області на 2011-2014 роки, яка запланована до прийняття обласною радою, згідно з якою планується зменшення частки ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду у 2011 році на 1,6 %, частки ветхих і аварійних теплових мереж на 7,3 %. Також планується обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води на рівні 59,4% та регуляторами температури теплової енергії - 27,4 %. Прогнозується зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла на 3,5%.
2.5. Формування нової якості суспільних послуг та забезпечення гармонійного розвитку особистості

2.5.1. Забезпечення доступу всіх мешканців району до медичних послуг належної якості

Основні завдання і заходи:

 • оптимізація та реорганізація закладів охорони здоров’я;

 • підвищення доступності медичної допомоги населення, насамперед у сільській місцевості;

 • оптимізація діючих програм у сфері медицини;

 • подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної (сімейної) медицини

Цільові індикатори:

 • збільшення обсягів фінансування на придбання обладнання для лікувальних закладів.

Відповідно змін до Бюджетного кодексу України з 01.01.2011 року буде здійснюватись централізація коштів для надання первинної медико-санітарної допомоги на рівні районого бюджету.

З метою удосконалення системи охорони здоров’я Одеська область визначена як територія для реалізації пілотних проектів щодо реформування галузі охорони здоров’я, у зв’язку з чим на території області необхідно буде вирішити питання щодо:

 • розмежування рівнів надання медичної допомоги (створення центрів ПМСД, «госпітальних» округів, високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я);

 • фінансування закладів первинного рівня надання медичної допомоги відповідно до подушного фінансового нормативу;

 • перехід від фінансування закладів вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги за предметною ознакою до глобального бюджету та оплати за послугу;

 • запровадження закупівлі медичних послуг.

Проведення зазначеної роботи на території Комінтернівського району дасть змогу вирішити питання пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги; отримання високоякісної медико-профілактичної допомоги з особливою увагою до вразливих груп населення; створення для людей можливості вибору на користь здорового способу життя; цілісний підхід до обслуговування, включаючи профілактику, діагностику, лікування, реабілітацію, координацію між постачальниками послуг, закладами та установами як у державному, так і в приватному секторі тощо.

Протягом 2011 року планується оптимізація існуючої мережі закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, яка передбачає:

 • відновлення вертикалі управління;

 • оптимізацію структури закладів відповідно до нормативів (для пологових відділень не менше 300 пологів на рік, для хірургічних відділень не менш 600 оперативних втручань на рік);

 • продовження реорганізації дільничних лікарень у сільські лікарські амбулаторії або передачу їх до сфери соціального захисту населення;

 • реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів, які знаходяться у населених пунктах з кількістю жителів більше 1000, у сільські лікарські амбулаторії, а сільські лікарські амбулаторії, які обслуговують менше 700 мешканців - в фельдшерсько-акушерські пункти;

 • реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів, які знаходяться у населених пунктах з кількістю жителів менше 300 осіб шляхом закриття та приєднання обслуговуємого населення до сусідніх фельдшерсько-акушерських пунктів;

 • оптимізацію ліжкового фонду відповідно до реальної потреби;

 • виведення понаднормативних ліжок психіатричного профілю до соціальної сфери;

 • усунення дублювання функції лікувальними установами третього рівня.

З метою поліпшення показників здоров’я населення області у 2011 році продовжиться реалізація програм у сфері медицини та, поряд з цим передбачається їх оптимізація.

2.5.2. Підвищення якості та доступності освітніх послуг

Основні завдання і заходи:

 • підвищення рівня якості освіти у відповідності до державних стандартів;

 • модернізація навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів, державних професійно-технічних навчальних закладів;

 • удосконалення системи професійно-технічної освіти з метою забезпечення підприємств кадрами робочих професій відповідно до виробничих потреб ;

 • збереження існуючої мережі дошкільних навчальних закладів, поновлення роботи тимчасово непрацюючих;

 • запровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;

 • початок створення інформаційно-коммунікаційної освітньої мережі в рамках реалізації Національного проекту “Відкритий світ” .

Цільові індикатори:

 • забезпечення охоплення дошкільною освітою не менше 75% дітей дошкільного віку;

 • забезпечення охоплення дошкільною освітою 100% дітей передшкільного віку;

 • забезпечення транспортними послугами не менше 97% учнів сільської місцевості (програма "Шкільний автобус")

 • оснащення 100% загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами), підключення їх до мережі Інтернет;<< предыдущая страница   следующая страница >>