asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Проект
УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Тридцять третя сесія VІ скликання


Про внесення змін та доповнень до

«Програми охорони навколишнього

природного середовища у місті Синельниковому

на період 2011-2015 роки» зі

змінами, затвердженою рішенням

міської ради від 05.01.2010 №35-4/VІ

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою покращення стану довкілля міська рада вирішила:

1. Погодити внесення змін та доповнень до «Програми охорони навколишнього природного середовища у місті Синельниковому на період 2011-2015 роки» зі змінами, затвердженої рішенням міської ради від 05.01.2010 №35-4/VI, а саме:

- змінити назву Програми, виклавши її в такій редакції «Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Синельниковому на період 2011-2016 років».

- внести зміни до додатків 1, 2, 3 та викласти їх в новій редакції, згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Координацію роботи по виконанню рішення доручити начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради /Вісіч/, контроль - постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології /Заякін/

Міський голова Д.І.Зражевський

Додаток 1

до рішення комітету міської ради
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Синельниковому на період 2011-2016 років
Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Синельниковому на період 2011-2016 років (далі-Програма) спрямована на реалізацію державної політики у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища. Програму складено на основі аналізу стану довкілля, тенденцій та перспектив змін техногенного навантаження, виділення пріоритетних напрямків з охорони навколишнього природного середовища, розвиток яких дозволить суттєво поліпшити екологічний стан міста, формувати та виконувати конкретні заходи, спрямовані на усунення та обмеження дії чинників, шкідливих для навколишнього природного середовища.

Необхідність розроблення Програми обумовлена:

- підтопленням ґрунтовими водами територій міста;

- станом очисних споруд;

- забрудненням території міста різними видами відходів та побутового сміття;

- недостатність потужностей та недоліки технологічного оснащення полігонів для розміщення відходів;

- незадовільний стан міського зеленого господарства;

- збільшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- недостатнє фінансове забезпечення заходів щодо реалізації екологічної політики.


  1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Водопровідні-каналізаційні мережі міста обслуговуються Синельниківським міським комунальним підприємством «Водоканал» та знаходяться на балансі з 01 жовтня 2002 року, а саме:

  • 176,2 км водопровідних мереж;

  • 354 оглядових колодязів;

  • 41,1 каналізаційних мереж;

  • 43 пожежних гідрантів.

Планово ведуться роботи по капітальному та поточному ремонтах вуличних водорозбірних колонок, поточному ремонту запірної арматури. За період 2008 – 2009 рр. виконано капітальний ремонт водорозбірних колонок – 59 одиниць; капітальний ремонт оглядових колодязів – 54 одиниці, поточний ремонт запірної арматури – 59 одиниць, заміна засувок – 22 одиниці, утеплення пожежних гідрантів на основних магістральних водопроводах – 3 одиниці.

Виконані роботи по кільцюванню водопроводів вул. Миру, вул. Інтернаціональна, вул. Перемоги.

Встановлені лічильники холодної води на врізках водогону «Дніпро-Західний Донбас» - 4 одиниці на насосній станції III-го підйому, вул. Робоча, 232 км, вул. Терешкової.

Очисні споруди м. Синельникове знаходяться на реконструкції з 25.11.2003 року. За період 2002-2007 років із державного, обласного та місцевого бюджетів були виділені кошти на суму 2876.1 тис. грн. За період 2008 – 2009 роках. кошти з міського, обласного та державного бюджетів не виділялись. За рахунок міського бюджету у 2011 році здійснений перегляд проектно – кошторисної документації на суму 159,4 тис.грн. У 2012 році на виконані роботи по реконструкції очисних споруд на суму в розмірі 1013 тис. грн. На проведення робіт по реконструкції очисних споруд у 2013 році, з обласного бюджету, виділені кошти в розмірі 4288,0 тис.грн.

Основними факторами, які перешкоджають стабільному функціонуванню водопровідно-каналізаційного господарства, є відсутність коштів на реконструкцію очисних споруд каналізації м. Синельникове, а також реалізацію існуючих проектів на заміну та будівництво водопровідних та каналізаційних мереж. Серед заходів щодо охорони і раціонального використання водних об’єктів основне місце займає:

- реконструкція міських очисних споруд;

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних та водопровідних мереж міста.

Виконання цього розділу дозволить зменшити обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних та водопровідних мереж міста сприяє поліпшенню стану здоров»я населення та оздоровленню соціально-екологічної ситуації в місті. Послідовність реалізації заходів визначатиметься при формуванні щорічних переліків природоохоронних заходів для фінансування з державного, обласного та міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
Охорона атмосферного повітря

На підконтрольній території зареєстровано 942 юридичні особи, наявний дозвіл на викиди у 54 підприємств. Основні підприємства забруднювачі: ВАТ „Синельниківська теплоізоляція”, Локомотивне депо Синельникове, ВАТ „Синельниківський ресорний завод”, Синельниківське пасажирське вагонне депо.

Основні види забруднюючих речовин, які викидаються підприємствами, це оксид азоту, оксид вуглецю, неорганічний та органічний пил, зварювальні аерозолі, пари бензину.

Забезпечення зменшення об’єму викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря можливо за рахунок удосконалення технологічних процесів;

- ремонт, реконструкція та встановлення пиловловлюючого обладнання на промислових підприємствах міста;

- проведення контрольних вимірів вмісту забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних джерел підприємствами міста.

Зменшення шкідливих викидів від стаціонарних джерел можливе за рахунок удосконалення технологічних процесів та впровадження технологій, що забезпечують зменшення рівня атмосферного забруднення. Виконання заходів цього розділу дозволить покращити стан атмосферного повітря. Послідовність реалізації заходів визначатиметься при формуванні щорічних переліків природоохоронних заходів для фінансування за рахунок власних коштів підприємств.
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Вивіз побутових та промислових відходів /3-4 класу небезпечності/ від підприємств міста Синельникове здійснюється на звалище ТПВ, яке розташоване в західній частині міста. Площа земельної ділянки під звалищем складає 11 га. Експлуатація звалища ТПВ здійснюється ПП. Прядко Л.В. згідно з дозволом Синельниківської міської ради (рішення міської ради від 04.06.2010 №752-47/V).

Одним з проблемних питань міста є поводження з безхазяйними відходами, які справляють негативний вплив на санітарно-епідеміологічний стан міста. З метою недопущення неконтрольованого накопичення безхазяйних відходів та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я населення у 2009 році виділено та освоєно з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 28,3 тис. грн., які були направлені на ліквідацію 14 несанкціонованих сміттєзвалищ. Якість послуг у сфері поводження з відходами є недостатньою, а рівень охоплення населення низьким. Проблему видалення твердих побутових відходів ускладнює цілий ряд факторів, серед яких слід виділити недосконалість методів полігонного складування, недостатнє обґрунтування впровадження сміттєспалювальних заводів та сортувально-перевантажувальних станцій, відсутність вільних територій поблизу міст для створення полігонів захоронення сміття, необхідність збереження цінних компонентів, що містяться в ТПВ, велика вартість та ускладнення умов перевезення відходів. Також актуальним є відсутність схеми санітарної очистки міста. Виконання заходів цього розділу передбачає:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження відходів;

- придбання та модернізація парку комунальної техніки і обладнання;

- будівництво полігону твердих побутових відходів;

- впровадження сортувально-перевантажувальних станцій, будівництво нових полігонів для захоронення побутових відходів.

Виконання цього заходу дозволить значно знизити об’єми складування твердих побутових відходів на поверхні, зменшити забруднення земель і водних об’єктів, запобігти несанкціонованому розміщенню відходів виробництва і споживання.
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

Зелені насадження міст – важлива складова частина міського господарства. Вони займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.

Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів в створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення міст, в формуванні культурного ландшафту сучасного міста.

Стан зеленої зони міста вже давно викликає занепокоєння. В центральній частині міста аварійно небезпечних дерев приблизно 25%.

Насадження тут потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок. Більша частина з них є небезпечною для будівель, автотранспорту, електромереж. З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію територій зелених насаджень. Виконання цього розділу забезпечить охорону та збереження зелених насаджень, їх утримання в здоровому й упорядкованому стані, покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.
Охорона земельних ресурсів

На території міста зафіксовано підвищення рівня ґрунтових вод. Для трьох районів міста східна сторона, вул. Севастопольська, вул. Жлоби та прилягаючі до них території ця проблема найбільш гостра.

Процеси підтоплення негативно впливають на життєдіяльність людей, в результаті чого різко погіршується екологічний стан на підтоплених ділянках,що призводить до збільшення захворюваності, забруднення води і ґрунтів, пошкодженню або руйнуванню будівель, споруд та мереж.

Адже підтоплення земель є особливо небезпечним фактором забруднення питних водоносних горизонтів.

В умовах активного реформування відносин власності актуальним є дослідження ефективності використання земель лісогосподарського призначення. Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками.

З метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами необхідно провести інвентаризацію земель лісогосподарського призначення.
Розроблення екологічних стандартів і нормативів

Екологічна культура - невід'ємна частина загальнолюдської й національної культури, що включає систему соціальних відносин, матеріальних цінностей, норм і способів взаємодії суспільства з навколишнім середовищем, формується в суспільній свідомості і поведінці людей протягом життя й діяльності поколінь екологічною освітою, що сприяє здоровому способу життя, духовному розвитку суспільства, стійкому соціально-економічному розвитку, екологічній безпеці суспільства й людини.

Політика формування екологічної культури повинна бути спрямована на формування у населення міста активної суспільної позиції, як у справі відстоювання своїх законних прав на сприятливе навколишнє природне середовище, так і в справі практичної участі в заходах щодо формування такого сприятливого середовища, запобігання й недопущення екологічних правопорушень.

Основними напрямками діяльності по формуванню екологічної культури населення міста мають бути:

- організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів;

- проведення масових екологічних заходів, спрямованих на звернення уваги жителів міста до питань охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності й здоров'я людей;

- створення спеціальних програм на телебаченні, висвітлення актуальних проблем охорони навколишнього середовища в засобах масової інформації;

- збільшення обсягу видавничої спеціалізованої літератури, журналів, газет, буклетів, рекламної продукції з екологічної проблематики, її поширення серед населення міста;

- залучення громадських організацій і об'єднань до рішення актуальних екологічних проблем міста;

- створення й підтримка веб-сайтів з питань охорони навколишнього природного середовища.


  1. Мета Програми

Основна мета програми – покращення стану довкілля в місті шляхом зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційних мереж, зменшення негативного впливу промислових, побутових та безхазяйних відходів на довкілля, захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану поверхневих та підземних джерел питного водопостачання, охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів. З метою виконання Програми за всіма напрямами розробляються заходи у розрізі об’єктів з визначенням черговості і конкретного обсягу робіт та їх вартості, здійснюється прогноз екологічної ситуації та аналізується хід виконання проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт.


  1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними напрямами Програми є покращення стану довкілля в місті шляхом зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційних мереж, зменшення негативного впливу промислових, побутових та безхазяйних відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, утримання їх в здоровому та впорядкованому стані.
4. Строки та етапи виконання Програми

Програму планується виконати в один етап з 2011 року до 2016 року із здійсненням першочергових заходів щодо покращення якості поверхневих вод, атмосферного повітря та зменшення негативного впливу відходів на довкілля, збереження і охорони зелених насаджень.
5. Перелік заходів і завдань
Перелік завдань та заходів програми, орієнтовані обсяги фінансування та строки їх виконання наведено в додатку 1.
6. Ресурсне забезпечення

Фінансування Програми передбачається головним чином за рахунок власних коштів підприємств, а також державного, обласного, міського бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища а також інші надходження. Головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.


следующая страница >>