asyan.org
добавить свой файл
1
Інформація про Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій

1. Завідувачка відділом: Овчарук Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

2. Кількість співробітників

В штаті відділу 10 наукових співробітників, серед яких:

- провідних наукових співробітників – 2

- старших наукових співробітників – 3

- наукових співробітників - 3

- молодших наукових співробітників – 2

3. Основні напрями діяльності:

Дослідження в галузі формування сучасного освітнього інформаційного простору та визначення основних тенденцій формування інформаційно-комунікаційних компетентостей учнів, вчителів, керівників навчальних закладів та широкої педагогічної громадськості, проблеми стандартизації ІКТ-компетентностей в освіті.

Визначення основних тенденцій формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі загальної середньої освіти країн зарубіжжя. Визначення змістового компоненту, форм, методів та технологій формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, психолого-педагогічного супроводу інформатизації в системі загальної середньої освіти зарубіжжя.

Розвиток інформаційних освітніх мереж, віртуальних освітніх спільнот та дослідження педагогічних ресурсів інформаційних мереж у міжнародному просторі.

Розробка рекомендацій для вітчизняних фахівців у галузі впровадження ІКТ в освіту України та визначення перспектив для інтеграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір.

4. Основні наукові здобутки:

Монографії: назва, рік видання, обсяг

1.Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука/ Інституту засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2004. – 240 с., (13, 95 др.ар.)

2.Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука./ Інституту засобів навчання АПН України.– К.: Атіка, 2005. – 272 с. (15, 81 др.ар.)

3.Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія.– К.: Атіка, 2005. – 252 с. (14, 56 др.ар.)

4.Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: світові тенденції. Колективна монографія. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – 292 с. (18, 25 др.ар.)

Посібники : назва, рік видання, обсяг

1.Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В.Ю.Биков, О.В.Білоус, О.В.Овчарук, І.Д.Малицька, Д.Б.Рождественська] ; за заг. Ред.. В.Ю.Бикова, О.М.Спіріна, О.В.овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.(5,12 др.ар. )

2.Навчально-методичний комплект «Здоров’я дитини - здорове харчування». – К.: Друкарня ТОВ «Вольф», 2010 .

 • «Здоров’я дитини - здорове харчування»: Навчально-методичний посібник для вчителя навчального курсу за вибором (3-4 класи) ЗНЗ (2 др. ар.)

 • Методичні рекомендації щодо впровадження навчального курсу за вибором «Здоров’я дитини - здорове харчування» 3-4 класи ЗНЗ (2 др. ар.)

 • Робочий зошит до навчального курсу за вибором для 3-4 класів ЗНЗ «Здоров’я дитини - здорове харчування» (1др.ар.)

3. Студентське самоврядування. Навчально-методичний комплекс для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації/ [авт.: Даниленко Л.І., Кравчина О.Є. та ін. за ред. Овчарук О.В.]; Акад.пед.наук, ЦІППО (та ін.) – К.: Ніка-Центр, 2007. – 96 с. іл. (7, 74 др.ар.)

4.Студентське самоврядування. Навчально-методичний комплекс для керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації/ [авт.: Даниленко Л.І., Кравчина О.Є. та ін. за ред. Овчарук О.В.]; Акад.пед.наук, ЦІППО (та ін.) – К.: Ніка-Центр, 2007. – 96 с. іл. (7, 74 др.ар.)

5.Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освiти зарубіжних країн – Навчально-методичний посібник. – К. 2010. Підготовлено до друку.

5. Іменні стипендіати:

Рождественська Д.Б., 2005-2007 рр., іменний стипендіат Кабінету Міністрів України

Сороко Н.В., 2007-2009 рр., іменний стипендіат Кабінету Міністрів України

6. Захищені дисертації (подані до захисту)

Гриценчук О.О. «Громадянська освіта в системі загальної середньої освіти Нідерландів на сучасному етапі» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Рождественська Д.Б. «Психологічні особливості мотивації підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах очно-дистанційного навчання» (19.00.08 – педагогічна і вікова психологія).

7. Актуальні проблеми досліджень відділу

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті:

-Стратегія формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у європейських країнах.

- Віртуальні спільноти в системі загальної середньої освіти країн Європи: інструмент формування компетентностей в галузі ІКТ

- Інформаційно-комунікаційні компетентності в адміністративній діяльності вчителя ЗНЗ у зарубіжних країнах та в Україні.

- Психологічні особливості формування компетентної комунікативної поведінки учнів в шкільній практиці європейських країн в контексті створення безпечного інформаційно-комунікаційного освітнього простору

-Mоніторингові дослідження інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів в країн Європи та Україні.

8. Перспективи розвитку

Відділ спрямовуватиме зусилля на дослідження в галузі інноваційних тенденцій у галузі розвитку інформаційного освітнього простору, інформаційно-педагогічного забезпечення у міжнародному вимірі.

9. Сертифікати участі в українських та міжнародних програмах і семінарах

Овчарук О.В.

 • 2005, 2007, 2008, 2010 - What is Europe? The European Dimension in Teaching and Learning, State Centre for Civic Education Baden-Wuerttemberg, Certificate, Bad Urach, Germany.

 • 2005, European School Clubs Organization, National In-service Teacher Training Centre, Warsaw, Poland, Certificate (50 hours).

 • 2003, Educational Policy Studies, OSI Distance course ITSF4094 “International Education Policy Studies”, Certificate (3 credits) of Columbia University, NY, USA

 • 2002, Policy Analysis Methods and Academic Discussions, Analytical Reports Preparation Course, World Language Center A.B.C. Certificate. Kyiv, Ukraine

 • 2001, Regional Exchange Scholar Program Certificate (RSEP)ACCTR/ACCELS. Civic Education Study at California State University, Chico, USA

 • 1999, CE Human Rights Training Course, Switzerland, Bern. Council of Europe Certificate of completion.

Гриценчук О.О.

 • 2010, Перший Всеукраїнський науково-методичний семінар «Літня школа аспірантів», Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки автономної республіки Крим, Національна Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПНУ України, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта, сертифікат.

 • 2006, Навчальний семінар-тенінг «Нові соціальні сервісі Веб 2.0». «Intel @ Навчання для майбутнього». Сертифікат.

 • 2004, Програма «Просвітницька робота «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», МОН України, АПН України, ПРООН/ЮНЕЙДС. Свідоцтво.

Рождественська Д.Б.

 • 2010, Перший Всеукраїнський науково-методичний семінар «Літня школа аспірантів», Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки автономної республіки Крим, Національна Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПНУ України, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта, сертифікат.

 • 2008, Українська асоціація танцювально-рухових терапевтів України, сертифікат № 26 про закінчення базового рівня з танцювально-рухової терапії.

 • 2008, Інститут соціальної та політичної психології АПН України, сертифікат учасниці № 1 V Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з арт-терапії.

 • 2007, Семінар-тренінг “Regional Training on Advanced FOSS Solutions to Learning Management Systems", UNESCO сертифікат учасниці TAF / 2330715.

 • 2007, Міжнародний семінар “Psychological-pedagogical correction and integration of autistic people: experience in Poland” (Краків, Польща), фонд Баторія, сертифікат

 • 2007, IV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференця «Простір арт-терапії: образи, проблеми, ресурси», Інститут соціальної та політичної психології АПН України, сертифікат учасниці № 48

 • 2006, Дистанційного курсу «Спілкуймося українською», Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного Технічного університету «Харківський політехнічний інститут», сертифікат.

 • 2006, Літня психологічна школа «Мова, особистість, діяльність», Московський державний університет, сертифікат участі № 39.

 • 2006, Дистанційний курс «Проектування дистанційного курсу», Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного Технічного університету «Харківський політехнічний інститут», сертифікат

 • 2006, Навчальний семінар-тенінг «Нові соціальні сервісі Веб 2.0». «Intel @ Навчання для майбутнього». Сертифікат.

 • 2005, Дистанційний курс «Практикум тьютора», Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного Технічного університету «Харківський політехнічний інститут», свідоцтво № 20.

 • 2004, Дистанційний курс «Технологии ВЕБ-дизайна», Проблемна лабораторія дистанційного навчання Національного Технічного університету «Харківський політехнічний інститут», сертифікат.

Кравчина О.Є.

 • 2010, Перший Всеукраїнський науково-методичний семінар «Літня школа аспірантів», Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки автономної республіки Крим, Національна Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПНУ України, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта. Сертифікат.

 • 2006, Навчальний семінар-тенінг «Нові соціальні сервісі Веб 2.0». «Intel @ Навчання для майбутнього». Сертифікат.

 • 2004, Програма «Просвітницька робота «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», МОН України, АПН України, ПРООН/ЮНЕЙДС. Свідоцтво.

Малицька І.Д.

 • 2006, «Intel @ Навчання для майбутнього». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №298 153 від 11 листопада 2006 року за категорією педагогічних працівників ВНЗ з використання комп’ютерних технологій в педагогічній практиці за програмою.

Сороко Н.В.

 • 2004, Програма «Просвітницька робота «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», МОН України, АПН України, ПРООН/ЮНЕЙДС. Свідоцтво.


10. Партнерство та співробітництво

2004, «Національна інформаційно-просвітницька компанія запобігання йододефіцитним захворюванням у населення України», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Кравчина О.Є.
2004-2006, Проект «Освітня політика та освіта «рівний-рівному», ПРООН;

Овчарук О.В., Гриценчук О.О., Кравчина О.Є., Рождественська Д.Б.
2006-2007, Проект «Створення безпечного середовища для молоді України», ПРООН. Овчарук О.В., Гриценчук О.О., Кравчина О.Є.
2007-2010, Проект «Спільнота споживачів та громадські об»єднання», ПРООН. Овчарук О.В., Гриценчук О.О., Кравчина О.Є.
2010-2011, «Здоров’я дитини – здорове харчування», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Центр споживчих ініціатив. Овчарук О.В., Гриценчук О.О.
2009-2010, Проект ПРООН "Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні" за підтримки Корпорації Intel в Україні. Рождественська Д.Б.
2009-2010, Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 – 2010 роки», МОН України. Овчарук О.В., Кравчина О.Є., Малицька І.Д., Рождественська Д.Б.
11. Електронні ресурси, якими користується відділ:

Основні ресурси України та зарубіжжя:

1. Освітній портал ВЕКТА. – Режим доступу: //www.becta.org.uk/.

2. Глобальна шкільна мережа Global School Network. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalschoolnet.org/index.html. – Заголовок з екрану.

3. Глобальна освітня мережа HappyChild. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.happychild.org/. – Заголовок з екрану.

4. Іспанська освітня мережа EducaRed. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educared.net/. – Заголовок з екрану.

5. Міжнародне Суспільство для Технології в Освіті ISTE (The International Society for Technology in Education) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iste.org/.

6. Міжнародна мережа з інформації в науці та освіти технологій INISTE International Network for Information in Science and Technology Education [Електронний ресурс]: Портал ЮНЕСКО. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php.

7. Мережа вчителів (Teachers network - Великобританія) . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teachernet.gov.uk/

8. Мережа вчителів (Teachers network - Америка) . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teachers.net/

9. Мережа творчих вчителів (Росія) . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.it-n.ru

10.Шотландська мережа Навчання та викладання, використовуючи технології (Learning and teaching with technology) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ltscotland.org.uk/ictineducation/

11. Российский общеобразовательный портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.school.edu.ru/default.asp

12.Innovate - «Інновації». Он-лайн електронний журнал. http://www.innovateonline.info/

13.Interactive Educational Multimedia - «Інтерактивна мультимедійна освіта». http://www.ub.es/multimedia/iem

14.The International Review of Research in Open and Distance Learning - Міжнародний огляд досліджень в області відкритого і дистанційного навчання www.irrodl.org

15.European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL) - Європейський журнал відкритої, дистанційної освіти та е-навчання http://www.eurodl.org/

16.The International Journal of Educational Technology IJET - Міжнародний науковий журнал Освітніх технологій IJET http://www.outreach.uiuc.edu/ijet/issues.html