asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: "Принципи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС"

(Методичні вказівки)
Тематичний план

 1. Автоматизоване проектування.

  1. Вступ.

  2. Технічне забезпечення.

  3. Математичне забезпечення.

  4. Методики проектування.

 2. Моделювання РЕС.

  1. Основні поняття.

  2. Теорія побудови моделей.

  3. Види моделей і моделювання.

  4. Математичні моделі.

  5. Моделювання технологічних процесів..


Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття з теорії комп’ютерного проектування та моделювання аналогових та цифрових електронних пристроїв, знати основні відомості про автоматизоване проектування. Вміти виконувати основні технологічні операції проектування та моделювання. Розуміти роль проектування та моделювання в електронній техніці.
Література

1. Алексеев О. В., Головков А. А. и др. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. М.: Высш. шк., 2001. 479 с.

2. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования/МГТУ им. Н. Э. Баумана. М., 2001. 360 с.

3. Разевиг В. Д. Система схемотехнического моделирования MICRO CAP6. М.: Горячая линия, 2001. 344 с.

4. Норенков И. П. Введение а автоматизированное проектирование технических устройств и систем. М.: Высш. шк., 1986.

5. Черноруцкий И. Г. Оптимальный параметрический синтез. Л.: Энергоатомиздат, 1987. 127 с.

6. Астратов О. С., Сорин В. Я. Автоматизация схемотехнического проектирования: учеб. пособие/ЛИАП. Л., 1987. 75 с.

7. Астратов О. С. Цифровое моделирование радиосигналов/ЛИАП. Л.,1983. 72 с.

8. Астратов О. С., Сорин В. Я. Автоматизация проектирования радиосхем и систем. Анализ чувствительноссти, оптимизация/ЛИАП. Л., 1992. 28 с.

9. Разевиг В. Д. Система сквозного проектирования электронных устройств Design Lab 8.0 М.: Солон, 1999. 735 с.

10. САПР радиоэлектронных устройств: программа, метод. указ. и контрольные задания/сост.: О. С. Астратов, В. Я. Сорин; ГААП. СПб., 1997. 16 с.

11. Основы компьютерного проектирования и моделирования РЭУ: метод. указ. к выполнению лабораторных работ/сост.: О. С. Астратов, Н. А. Обухова; ГУАП. СПб., 2004. 67 с.

12. Половко А. М., Бутусов П. Н. MatLAB для студентов. СПб.: БХВ Петербург, 2005. 320 с.
Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T2_Pr електронного посібника "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС".

Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Принципи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС" слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування та самостійно опрацювати додатковий матеріал.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення електронного посібника для вивчення теми.