asyan.org
добавить свой файл
1
6 Правила ведення й оформлення щоденника

6.1. Щоденник — основний документ студента під час проходження практики.

  1. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

  2. Під час практики студент щодня коротко чорнилом повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

  3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов'язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від ВНЗ й від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що їх зробив студент.

6.5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

6.6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.

Без заповненого щоденника практика не зараховується.

Форма № У-7.06ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а,

тел.: 702-07-17, 702-18-23

Internet: http// www. ksue.edu.ua__________________________________
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Студент_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

факультет ___________________________________________________________
курс ___________________________, група _______________________________
напрям (спеціальність)_________________________________________________

(номер, назва)

____________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ


Студент _________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

направляється на ______________________________________________________ практику в

(вид практики)

місто__________________________ на _________________________________________

(назва підприємства)

Термін практики: з _______________________ по _____________________________ 20____р.

(включаючи проїзд туди й назад).

Керівник практики від ВНЗ _____________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Печатка

вузу

Декан факультету________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики від підприємства________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Прибув на підприємство

Печатка

підпри-

ємства

"____"_______________________20____р.

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства

Печатка
підпри-
ємства
"____"______________________ 20____р.

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)


2

5. Робочі записи під час практики______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7
4. Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис керівника практики від кафедри__________________________________________
«____»____________________________20____р.
Залікова оцінка з практики____________________________________________________
Підпис керівника практики від ВНЗ_____________________________________________
6

1. Основні положення практики

1.1. Студент до відбуття на практику повинен дістати інструктаж керівника практики і

– оформлений щоденник (посвідчення про відрядження);

– індивідуальні завдання з виробничої практики;

– два примірники календарного графіка проходження практики (один — для студентів і один — для керівника практики від підприємства);

направлення на практику;

– направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби).

  1. Студент, прибувши на підприємство, повинен подати керівникові від підприємства щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

  2. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо додержувати правил внутрішнього розпорядку підприємства.

  3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від ВНЗ й від підприємства.

  4. Виробнича практика студента оцінюється за дванадцятибальною системою й враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

1.6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на практику під час канікул.

3

2. Календарний графік проходження практики

Пор.№


Назви робіт

Тижні проходження практики

Примітки

про

виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Підписи керівників практики

від ВНЗ _________________________ від підприємства________________________________

4

3. Відгук і оцінка роботи студента на практиці


(підприємство, установа)

Підпис керівника практики від підприємства_______________________________________

Печатка

« »_________________20____р.
5