asyan.org
добавить свой файл
1
Порядок прийняття матеріалів

Після отримання та рецензування статей оргкомітет електронною поштою інформує авторів про прийняття та узгоджує виправлення.
Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття статті з розрахунку 75 грн. за кожного її співавтора. Оплата виконується поштовим переказом за адресою:

Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086
Супроводжувальні матеріали

З метою покращення програмно-методичного забезпечення навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі в якості додатку до збірника праць учасників конференції планується видання DVD, для формування якого пропонуємо всім зацікавленим особам надсилати свої матеріали (програмні засоби, підручники, навчальні посібники, методичні розробки тощо) за адресою:

Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086

або електронною поштою:

semerikov@gmail.com
ДОВІДКА
про автора матеріалів,
направлених для участі
у XІ Міжнародній
науково-практичній конференції

«Теорія та методика навчання
фундаментальних дисциплін
у вищій школі
»

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Повна назва організації

Поштова адреса (робоча)

Телефон (робочий):

Поштова адреса (домашня)

Телефон (домашній):

Телефон (мобільний):

E-mail:

Номер секції

Сфера професійних інтересів


Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України


Криворізький національний університет

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України

XІ Міжнародна
науково-практична конференціяТеорія та методика навчання
фундаментальних дисциплін
у вищій школі
11–12 квітня 2013 року

м. Кривий Ріг

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України


Криворізький національний університет

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі», яка відбудеться 11–12 квітня 2013 р. у корпусі №21 Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Голова – д. т. н., проф. О. Д. Учитель (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. П. С. Атаманчук (Кам’янець-По­дільський національний університет імені Івана Огієнка)

к. ф.-м. н., проф. Л. І. Білоусова (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

д. т. н., проф., академік НАПН України В. Ю. Биков (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

д. пед. н., проф., академік НАПН України М. І. Жалдак (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

д. т. н., проф. В. Й. Засельський (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. В. І. Клочко (Вінницький національний технічний університет)

д. пед. н., проф. О. Г. Колгатін (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

д. т. н., проф. Г. Ю. Маклаков (Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету)

д. пед. н., проф. С. А. Раков (Український центр оцінювання якості освіти)

к. ф.-м. н., проф. Ю. С. Рамський (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

д. пед. н., проф. С. О. Семеріков (Криворізький національний університет)

д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького)

к. і. н., доц. М. І. Стрюк (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. Б. А. Сусь (Національний технічний університет України «КПІ»)

к. пед. н., доц. І. О. Теплицький (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. Ю. В. Триус (Черкаський державний технологічний університет)

к. пед. н., проф. В. О. Швець (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)
Організаційний комітет:

І. О. Теплицький (голова), В. Й. Засельський, Ю. В. Єчкало, Г. В. Малов, Н. В. Моісеєнко, Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков, К. І. Словак, А. М. Стрюк, М. І. Стрюк, О. І. Теплицький, Н. А. Хараджян, С. В. Шокалюк
Робота конференції планується за такими
секціями:

№1 – теорія та методика навчання математики;

№2 – теорія та методика навчання фізики;

№3 – теорія та методика навчання інформатики;

№4 – методологія навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі;

№5 – теорія та методика використання ІКТ.
Для участі у конференції необхідно до 10 лютого 2013 р. подати у трьох окремих файлах:

  • довідку про автора (для кожного співавтора окремо);

  • статтю до збірника праць учасників конференції;

  • анотацію до статті (мовою статті).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Матеріали надсилати на дисках за адресою:

Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086

Матеріали можна також надсилати електронною поштою semerikov@gmail.com
Контактний телефон:

Теплицький Ілля Олександрович –

(067) 975-90-22 (моб.)
Вимоги до оформлення статей

Текст статті повинен мати такі параметри форматування:

Розмір аркуша – А5 (14,8 см Ч 21 см)

Орієнтація – книжна

Усі поля – по 1,6 см

Шрифт – пропорційний (наприклад, Times New Roman), розмір 10,5 пт

Вирівнювання – за шириною

Перший рядок абзацу – відступ 0,7 см

Міжрядковий інтервал – одинарний

Назва статті друкується великими жирними літерами посередині рядка; далі, через один рядок (по центру) маленькими літерами – ініціали та прізвища авторів. У наступному рядку посередині звичайними літерами друкуються назви міста та організації. Нижче, в окремому рядку друкується контактна адреса електронної пошти. Далі, через один рядок друкується текст статті.

Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву «Список використаних джерел» і наводиться в кінці основного тексту через один рядок.

Обсяг статті – від 6 до 10 сторінок.
Зразки оформлення заявок, статей та анотацій, поточний зміст DVD-диску та стан опрацювання матеріалів можна знайти в мережі Інтернет за адресою: http://tmn.hotmail.ru