asyan.org
добавить свой файл
1

powerpluswatermarkobject3


Порядок заповнення реєстраційної форми для формування довідника кваліфікацій
Заповнення реєстраційної форми здійснюється вищим навчальним закладом відповідно до нижче наведеної структури.

Заповнення необхідно проводити двома мовами: українською та англійською.

Пункти заповнюються послідовно.

Файл має містити одну кваліфікацію, що випускає навчальний заклад (факультет).Кожна наступна кваліфікація повинна вноситись у новий файл з новим ім’ям.

У назві деяких пунктів, у квадратних дужках, зазначено посилання на пункт у додатку до диплому (наприклад [2.3]), для більш чіткого розуміння інформації, що вноситься.
Рекомендації щодо заповнення форми
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Ідентифікатор вузла

Зазначається код вузла ІВС «ОСВІТА». Ідентифікатор вказано на довідці про реєстрацію вузла ІВС «ОСВІТА».
2. Ідентифікатор навчального закладу

Зазначається код навчального закладу. Ідентифікатор вказано на довідці про реєстрацію вузла ІВС «ОСВІТА».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
1. Робоча версія назви кваліфікації

Зазначити робочу назву кваліфікації для довідника. Внесена для виключення ситуацій коли за декількома навчальними програмами випускається одна кваліфікація. Для більшої зручності можливо додати рік навчальної програми. Робоча назва кваліфікації не друкується в додатку тому її можливо скорочувати, як Вам зручно, наприклад «БАК комп. наук -2010».
2.1. Назва кваліфікації до друку Зазначити назву присвоєної кваліфікації. Назва кваліфікації формується з назви освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (для бакалаврів), або назви освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності (для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів). Назва кваліфікації має відповідати затвердженим галузевим стандартам вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану).
2.1. Звання (якщо надається) Допускається окремо вказувати назву професійної кваліфікації відповідно до держаного класифікатора професій, наприклад: “Технік-лаборант".
2.2. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією:

Для бакалаврів вказати професійне спрямування (якщо є). Для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів –спеціалізацію (якщо є).
3.1. Рівень кваліфікації:

Зазначити назву освітньо-кваліфікаційного рівня та його місце у структурі вищої освіти України:

для молодших спеціалістів – “неповна вища освіта/ short cycle”;

для бакалаврів – “базова вища освіта/ first cycle of higher education”;

для спеціалістів, магістрів – “повна вища освіта/ second cycle of higher education”.

Після затвердження Національної рамки кваліфікацій у цьому підрозділі необхідно зазначати рівень (місце) кваліфікації у Національній рамці кваліфікацій.
3.2. Офіційна тривалість програми:

Зазначити нормативний термін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем в роках та обсяг програми в кредитах ЄКТС згідно з галузевим стандартом вищої освіти (наприклад, 4 роки за денною формою навчання, 240 кредитів ЄКТС).
3.3. Вимоги до вступу:

Вказати освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, який дає право вступу на навчання за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Наприклад, “повна загальна середня освіта/ Atestat (Secondary school leaving certificate)”(для доступу на навчання за програмою бакалавра), “освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра/ Diploma of Bachelor” (для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста) тощо. Навести інформацію про вступні випробування, необхідність подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
4.2. Вимоги програми:

Навести:

- стислий опис структури програми навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем: видів навчальної роботи студента, контрольних заходів, форм державної атестації, виконання (проходження) яких є обов’язковою вимогою для присвоєння кваліфікації;

- стислий опис результатів навчання із зазначенням цілей, на які спрямована програма.

При описі структури програми зазначити обсяг (у кредитах ЄКТС) її компонентів. Компоненти програми визначаються в залежності від специфічних особливостей напряму, професійного спрямування, спеціальності, спеціалізації (наприклад: фундаментальна підготовка та/або підготовка за спеціалізацією; практична підготовка; виконання випускної роботи/проекту тощо).

Опис результатів навчання наводиться у стислому вигляді із посиланням на типи професійних завдань певної галузі, що повинна бути здатною вирішувати особа, якій присвоєно кваліфікацію. При цьому доцільно посилатись на знання, уміння та типи професійних завдань, які передбачені для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня у Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65. Наприклад, “Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з експлуатацією суднових енергетичних установок”.

Рекомендується також навести посилання на офіційну Інтернет сторінку вищого навального закладу, де наведені нормативні документи вищого навчального закладу, які визначають вимоги щодо організації та результатів навчання (наприклад – Положення про організацію навчального процесу тощо).

4.3. Детальні відомості про програму (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредита.

Детальний опис програми та навчальних досягнень оформлюється у вигляді таблиці

Запис елементів програми (навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик, державної атестації) здійснюється згідно з навчальним планом. Дипломний проект (робота) зазначається з назвою теми і датою захисту.
4.4. Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок:

Навести інформацію щодо схеми (шкали) оцінювання та критеріїв позитивних оцінок. Якщо використовується більше ніж одна схема оцінювання, навести інформацію про всі такі схеми (шкали), наприклад у випадку використання вищим навчальним закладом шкали, відмінної від національної.

Інформацію рекомендується наводити у такому форматі:
Оцінка (за національною шкалою) Рівень досягнень, %

(оцінка за шкалою ВНЗ)Відмінно / Excellent Х - Х

Добре / Good Х - Х

Задовільно / Satisfactory Х - Х

Незадовільно / Fail Х - Х

Зараховано / Passed Х - Х

Незараховано / Fail Х - Х
Рівень досягнень рекомендується зазначати у відсотках засвоєння змісту навчальної дисципліни або якості виконання роботи (проекту).
5.1. Академічні права:

Зазначити права доступу до подальшої освіти. Наприклад: “Навчання за програмою підготовки спеціаліста, магістра/ Access to a master or specialist study programmes
5.2. Професійні права (якщо надаються):

Навести опис професійних прав або професійного статусу особи, яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової програми підготовки.

Якщо присвоєна кваліфікація дозволяє отримати доступ до професій, статус яких визначається окремими нормативними документами та/або специфічними правилами, зазначити права доступу до таких професій.

6.1. Додаткова інформація:

Подається інформація (якщо є або вважається за доцільне):

- про вищий навчальний заклад;

- про окремі додаткові індивідуально опановані курси;

- щодо навчання в іншому навчальному закладі, в тому числі за кордоном (навчальні досягнення і виконані дослідження);

- щодо проходження практики за фахом на посаді;

- щодо попереднього досвіду роботи;

- про інші (не включені до попередніх розділів) навчальні та наукові досягнення випускника;

- щодо громадської діяльності в університеті;

- інша інформація тощо.
У цьому пункті також можна надати додаткову інформацію про кваліфікацію, якщо така інформація не була представлена в іншому місці Додатка до диплому.
6.2. Інші джерела інформації:

Зазначити будь-які інші корисні джерела інформації або посилання, за якими можна знайти докладнішу інформацію, наводиться уся відповідна контактна інформація вищого навчального закладу. Наприклад, веб-сайт вищого навчального закладу, його підрозділу; національний інформаційний центр з академічного визнання і мобільності (ENIC); інші відповідні національні джерела інформації.
Приклад заповненої форми
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Ідентифікатор вузла ІВС «ОСВІТА» (див. довідку отриману при реєстрації)


012323


2. Ідентифікатор навчального закладу (див. довідку отриману при реєстрації)


45678


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
1. Робоча версія назви кваліфікації


Бакалавр біології – денна форма 2010 рік


2. Назва кваліфікації до друку [2.1]


Бакалавр біології


3. Назва кваліфікації до друку (англ.) [2.1]


Bachelor of Biology


4. Звання (якщо надається) [2.1]


Технік-лаборант


5. Звання (англ.) (якщо надається) [2.1]


Laboratory assistant


6. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією [2.2]


Природничі науки: Біологія (Біохімія)


7. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією(англ.) [2.2]


Physical sciences: Biology (Biochemistry)


8. Рівень кваліфікації [3.1]


Бакалавр – базова вища освіта


9. Рівень кваліфікації (англ.) [3.1]


Bachelor - First cycle of higher education


10. Офіційна тривалість програми [3.2]


4 роки за денною форми навчання (240 кредитів ECTS)


11. Офіційна тривалість програми (англ.) [3.2]


4 years in full-time mode (240 ECTS credits)


12. Вимоги до вступу [3.3]


Повна загальна середня освіта. За конкурсом


13. Вимоги до вступу (англ.) [3.3]


Complete general secondary education. On a competitive basis


14. Вимоги програми

Програма підготовки включає [4.2]


 • теоретичне навчання (217,5 кредитів ECTS) по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання який забезпечує отримання базової кваліфікації з біології складає 164 кредити ECTS. Блок навчальних дисциплін що забезпечує поглиблену підготовку з біохімії складає 53,5 кредитів ECTS;

 • виконання курсової роботи за спеціалізацією (1 кредит ECTS);

 • проходження 2 навчальних практик з базової кваліфікації (6 тижнів, 6 кредитів ECTS) та 1 – за спеціалізацією (4 тижні, 4 кредити ECTS);

 • проходження виробничої практики з біохімії (4 тижні, 4 кредити ECTS);

 • виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (7,5 кредитів ECTS)

 • Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний іспит та захист кваліфікаційної роботи бакалавра.
15. Програма підготовки включає (англ.) [4.2]


 • theoretical study (217,5 credits ECTS) for subjects of classroom training (lectures, seminars, laboratories and practical Studies) and independent work of students. The volume of theoretical training which provides basic qualification training in biology is 164 credits ECTS. Block disciplines that provides advanced training from the Biochemistry of 53.5 credits ECTS;

 • fulfilment of academic year papers by specialization (1 credit ECTS);

 • passing of the two basic training practice (6 weeks, 6 credits ECTS) and one specialised practical training (4 weeks, 4 credits ECTS);

 • passing training of biochemistry at the enterprise (4 weeks, 4 credits ECTS);

 • final thesis (7.5 credits ECTS)

 • credits are awarded to a student in case of the successful (see evaluation criteria in p.4.4) assessment of the education course (written/oral tests or exams), positive evaluation of academic year papers, positive evaluation of report on the training/industrial practice, passing of state examination. A final state examination includes the comprehensive state exam and defence of a bachelor thesis.
16. Опис результатів навчання

Знання і розуміння [4.2]


 • сучасні уявлення про принципи структурної й функціональної організації біологічних об'єктів і механізмах підтримання гомеостазу;

 • сучасні уявлення про принципи клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і біохімічних основах, мембранних процесах і молекулярних механізмах життєдіяльності;

 • базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення генетики, мікро і макроеволюції, розуміння ролі еволюційної ідеї в біологічному світогляді;

 • базові уявлення про закономірності відтворення й індивідуального розвитку біологічних об'єктів;

 • базові знання з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних біологічних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;

 • базові уявлення про основи загальної, системної й прикладної екології, принципах оптимального природокористування й охорони природи;

 • базові уявлення про основи біології людини, пропедевтики та охорони здоров'я;

 • сучасні уявлення про основи біотехнології й генної інженерії;

 • поглибленні знання з основ біохімії;
17. Опис результатів навчання

Знання і розуміння (англ.) [4.2]


 • modern understanding of the principles of structural and functional organization of biological objects and mechanisms maintain homeostasis;

 • modern understanding of the principles of cellular organization of biological objects, biophysical and biochemical bases, membrane processes and molecular mechanisms of life;

 • basic understanding of the basic laws and modern achievements of genetics, micro and Macroevolution, understanding the role of evolutionary ideas in the biological outlook;

 • basic understanding of the patterns of reproduction and individual development of biological objects;

 • basic knowledge of fundamental science, mathematics and modern information technologies, to the extent necessary for the development of professional biological disciplines and the use of mathematical methods in the chosen profession;

 • basic understanding of the basis of universal, systematic and applied ecology, nature and principles of optimal environmental protection;

 • basic understanding of the foundations of human biology, Propaedeutics and health;

 • understanding the basics of modern biotechnology and genetic engineering;

 • deepening the knowledge foundations of biochemistry;
18. Застосування знань і розуміння: [4.2]


 • володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування біологічних об'єктів;

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі фундаментальних розділів біології для дослідження біологічних явищ і процесів;

 • здатність використовувавти знання, уміння і практичні навички в галузі хімії та фізики при проведенні біохімічних досліджень;
19. Застосування знань і розуміння: (англ.) [4.2]


 • knowledge of methods of observation, description, identification, classification, cultivation of biological objects;

 • the ability to use profiled professional knowledge, skills and knowledge in the field of basic biology to the study of sections of biological phenomena and processes;

 • the ability to use knowledge, skills and practical skills in chemistry and physics in the course of biochemical research;
20. Формування суджень: [4.2]


 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, хімії та наук про Землю для дослідження біологічних явищ і процесів;

 • здатність здійснювати екологічний аналіз заходів (або інновацій)

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі біохімії.
21. Формування суджень: (англ.) [4.2]


 • the ability to use professional-profiled knowledge and practical skills in mathematics, physics, chemistry and earth sciences to study biological phenomena and processes;

 • the ability to carry out environmental assessment of projects (or innovation)

 • the ability to use professional-profiled knowledge and practical skills to solve practical problems in biochemistry;
22. Детальні відомості про програму (Таблиця) [4.3]


Номер за порядком або код *

Навчальний рік –початок **

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Кредити ECTS

Тип оціню-

Вання ****

1
2009

Іноземна мова

Foreign language

14

1
2009

Мови штучного інтелекту

Artificial intelligence languages

3

1

2
2009

Виробнича практика

Basic training practice

3,5

0

3
2006

Побудова та аналіз алгоритмів

Algorithms construction and analysis

1

0

4
2008

Кваліфікаційна робота бакалавра

Final bachelor thesis

9

0
* «Номер за порядком або код» залиште порожнім, якщо відсутній спеціальний код дисципліни, що використувується в навчальному процесі.
** До графи «Навчальний рік» заносимо рік, в який почалося вивчення елементу програми (дисципліни). Якщо дисципліна вивчається декілька років, змініть це в веб інтерфейсі.
*** Розділіть елементи програми за типами за допомогою рядка, що об’єднує усі колонки таблиці, запишіть число, що відповідає типу елементу програми:

1 - Теоретичне навчання

2 - Практики

3 - Курсові роботи (проекти)

4 - Підсумкова державна атестація
**** До графи «Тип оцінювання» заносимо

0 - якщо за предмет виставляється оцінка

1 - якщо за предмет виставляється Зараховано/ Не зараховано
23. Схема оцінювання [4.4]


Оцінка за національною шкалою / National grade

Рівень досягнень, % / Marks, %

Національна диференційована шкала

Відмінно / Excellent

95 - 100

Добре / Good

75 - 94

Задовільно / Satisfactory

60 - 74

Незадовільно / Fail

0 - 59

Національна недиференційована шкала

Зараховано / Passed

60 - 100

Не зараховано / Fail

0 - 59

Шкала ECTS

A

95 - 100

B

85 - 94

C

75 – 84

D

65 – 74

E

60 – 64

Fx

40 – 59

F

0 – 39В таблиці схеми оцінювання впишіть числа замість [?]. Не видаляйте рядки таблиці!
24. Академічні права [5.1]


Доступ до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» (повна вища освіта)


25. Академічні права (англ.) [5.1]


Access to a Specialist or Master programmes (Second Cycle of higher education)


26. Професійні права [5.2]


Робота в галузі науково-технічної діяльності "Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук". Основна / додаткова професійні кваліфікації згідно програми підготовки: Технік-лаборант (біологічні дослідження) / стажист-дослідник (біохімія)


27. Професійні права (англ.) [5.2]


Work in the field of scientific and technical activity "Research and development in the field of natural sciences and engineering". Basic / additional professional qualifications: Laboratory assistant (biological researches) / Assistant of biochemist


28. Факультет [6.1]

Біологічний факультет

29. Факультет (англ.) [6.1]

The Faculty of Biology


30. Спеціалізація [6.1]

Біохімія (кафедра біохімії)

31. Спеціалізація (англ.) [6.1]

Biochemistry (department of biochemistry)


32. Інші джерела інформації [6.2]


З робочими програмами дисциплін можна ознайомитись на сайті: http://biol.univ.kiev.ua/


33. Інші джерела інформації (англ.) [6.2]


From working program courses can be found on the website: http://biol.univ.kiev.ua/eng