asyan.org
добавить свой файл
1" Затверджую "

Начальник СДПЧ-1

пiдполковник вн.сл.
Зiмiн С.Б.
" 16 " квітня 2004 р.


План-конспект
для проведення заняття по соцiально-гуманiтарнiй пiдготовцi

з особовим складом другого караулу СДПЧ - 1.
ТЕМА: Причини та умови сучасної злочинності в Україні.

Особа злочинця та особа людини яка скоїли злочин.
НАВЧАЛЬНА ЦIЛЬ: Роздивитися основнi причини та умови

сучасної злочинності в Україні

Вивчити основні риси особи злочинця

та особи людини яка скоїла злочин.
ЧАС: 1 часу.
МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Навчальний клас.
Метод проведення: семінар.
ЛIТЕРАТУРА: М.Н. Еникеев “Основы общей и юридической психологии» М. 1996

И.М. Мостовая «Юридическая психологии» К., 1988.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.
1. Органiзацiйна частина - 2 хв.

- перевiрка присутнiх;

- оголошення тими, цiлi заняття, питання якi повиннi вивчатися.

2. Контроль знань - 3 хв.

Питання для перевiрки ранiше пройденого матерiалу:

- Якi категорiї етики ви знаєте .

- Що мiстить у собi службова етика

i культура поводження робiтника МНС.

3. Виклад матерiалу тими - 30 хв.

Питання який вивчаються:

3.1.Причини та умови сучасної злочинності в Україні.

3.2.Особа злочинця та особа людини яка скоїли злочин.

Злочинцем людина не з‘являється, тобто злочинцем вона стає в силу деяких об‘єктивних та суб‘єктивних обставин. До цих обставин слід віднести наслідки виховання, референтні групи, з якими людина себе співвідносить, нахили та інше (вплив середи).
Тобто, злочина поведінка має достатньо серйозний, багатофакторний характер, а інколи і систематичний характер.
Поведінка людини визначається єдиним біосоціальним фактором. З приводу появи злочинця існують розбіжні погляди, де автори вибачають

Біологічні причини Соціальні причини

 1. З. Фрейд “Батько психоаналізу”, Вплив оточуючих середи є наслідком

австрієць запевняв, що у кожної людини здатності до скоєння злочину.

є рефлекс до зруйнування людини


 1. Кречмер, німецький вчений розподіляв

людей на 3 типи, звідки виходив, що кожному

з цих типів властиві певні нахили до скоєння

конкретного виду злочину.


 1. Ламброзо, працювавший у французьких

судових установах Чезаре, прийшов до висновку що,

притаманні особі певні риси обличчя є розв‘язкою

щодо визначення майбутнього злочинця.


 1. Генетична концепція з‘явившаяся в Америці

наприкінці 40-х років 20 століття знаходить нахил

до злочину у певному розподілі х-у хромосом,

з яким людина з‘являється на світ
Злочинна поведінка – поведінка конфліктна, тому що вона базується на протиріччі, що існують у суспільстві, соціальних групах, між особою та соціальною групою, між особами та у групі.

Злочин – вольова, свідома, суспільно небезпечна, протиправна та переслідувана за законом дія.

Злочина особа – особа з низьким моральним рівнем свідомості, стійкими антісоціальними установами.
Особа злочинця – це сукупність соціальних та соціально-вагомих якостей, ознак, зв‘язків та відносин, що характеризують особу, повинну у порушенні закону у поєднанні з неособистісними умовами та обставинами, що впливають на антисуспільну поведінку.
Злочинець – особа, що скоїла злочин та визначена на підставі судового розгляду винною.
Особа злочинця має межу: від скоєння злочину і до відбуття покарання.


Злочинця необхідно розглядати на підставі двох елементів – динамічного та змістовного.
Динамічний – це морфологічні ознаки (сила, інтелект).
Хуліган (холерик) – притаманне швидке прийняття рішення, під впливом імпульсів
Кишеньковий злодій - притаманна врівноваженість у небезпечних умовах.
Змістовний – це соціальна спрямованість злочину.
Розбій – тільки проти особи.
Крадіжка – як проти особи, так і проти держави.
Вивчення особи злочинця неможливо без уважного розгляду його типології.
Згідно класифікації відомого вченого Кудрявцева В.Н. мова може йти про соціально-адаптивний тип особи та соціально-безадаптивний тип особи злочинця.
Перший тип характеризується наступними ознаками:

 • емоційноврівноважен до стресу

 • гнучке мислення

 • практичний склад

 • здатність до прогнозування

 • низький рівень нормативності поведінки

 • високий рівень домагань.


Другий тип має ознаки:

 • низька емоційна-вольова стійкість

 • психічні аномалії (підвищена дратівливість, збудженість).

 • слабкі прогностичні здібності

 • інтереси примітивні.


4. Закрiплення вивченого матерiалу - 5 хв.
Питання для закрiплення:

- назвiть основнi причини злочинності.

 • якi мiри потрiбно приймати по попередженню причин

злочинності.
5. Пiдведення результатiв - 5 хв.
- вiдповiсти на питання, що потребують, пiдвищеного уваги;

- оголосити оцiнки;

- вiдповiсти на питання.
План-конспект склав:

начальника зміни ст.л-нт вн.л. Ангелов Ю.П.