asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
План практичних (семінарських) занять

Тема 1

Міжнародне приватне право як галузь права1.Поняття та місце міжнародного приватного права.

2.Предмет міжнародного приватного права

3.Міжнародні приватноправові відносини: поняття, елементи та ознаки.

4. Поняття та види «іноземного елемента».

5.Методи та принципи міжнародного приватного права.

6.Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями національного права.

7.Система міжнародного приватного права.

Завдання1. Визначте чи будуть предметом правового регулювання міжнародного приватного права такі відносини:

а) підприємство з німецьким капіталом, яке знаходиться в м. Житомирі уклало контракт на поставку оргтехніки з спільним українсько-італійським підприємством, зареєстрованим в Тернополі;

б) громадянин України А.. , перебуваючи на навчанні у ФРН одружився з громадянкою ФРН.

в) громадянин України О. отримав у спадок будинок у Франції;

г) громадянин України Л. придбав будинок в США;

д)фірма з м.Познані (ПР) уклала договір з ТОВ "Ріма" в м.Львові на виконання підрядних робіт в м.Львові;

е) перебуваючи у Польщі громадянин України Л. порушив правила дорожнього руху.
2. Країна отримала від Міжнародного валютного фонду кредит на реконструкцію металургійної промисловості. Кредит був розподілений між окремими підприємствами під гарантії уряду. З цими підприємствами укладено кредитні договори.

Проаналізуйте ситуацію з позиції співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права.
3. Дайте приклади відносин з участю "іноземного елементу" в таких інститутах:

а) договірного (контрактного) права;

б) спадкового права;

в) інтелектуальної власності;

г) укладення шлюбу;

д) укладення трудового договору;

е) деліктних відносинах;

є) вирішення господарських спорів;

ж) договорах перевезення.
4. Уряд Австрії уклав договір з урядом Німеччини про купівлю 7000 тон металів іридієво-платинової групи. Яким правом повинен регулюватися даний договір міжнародним публічним чи міжнародним приватним? Визначте його правову природу.
Законодавство:
1.Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Література:

 1. Актуальные проблемы международного частного и гражданского права // под ред. проф. С.Н. Лебедева.- М.: Статут, 2006.-284с.

 2. Ануфреева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002.

 3. Довгерт А.С. Гармонізація цивільно (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998.- С.237-240.

 4. Кисіль В.І. Міжнарождне приватне право: питання кодифікації.- К.: Україна, 2000.-С.3-38.

 5. Колодій А.М. Публічне і приватне право: міжнародний і національний аспект// Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. К.: Регіональний центр Академії правових наук України.-1996.

 6. Коссак В.М. Правове регулювання міжнародних приватних відносин на підставі законодавства Польщі та України // В кн. JUS ET AMICITIA, 2006р.

 7. Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права //Сов. журнал международного права. –1991. - №1.

 8. Матвеев Г.К. Предмет, система и источники международного частого права // Международное частное право. К.: Наукова думка, 1985.

 9. Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. – К.: Таксон, 2006.-356с.

 10. Мосс Д.К. Автономия воли в практике медждународного коммерческого арбитража.-М.:Бек,1996.

 11. Мюллерсонр А. О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Сов. Государство и право. - 1982.- №2

 12. Суверинітет України і міжнародне право. // Під ред. Н.Денисова, В.Євінтова. К.: Манускрипт.-1995.

 13. Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.

 14. Фединяк Г. Деякі питання структурного та функціонального співвідношення міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права: початок ХХІ століття // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.9.-2002.- С.82-90.

 15. Фединяк Г. Міжнародне приватне право України: деякі актуальні теоритичні та практичні аспекти розвитку // Право України.-2002.- №11.- С.141-143.


Тема 2

Джерела міжнародного приватного права
1.Поняття та загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

2.Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.

3.Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.

4.Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.

5.Роль судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних відносин.

6.Уніфікація норм міжнародного приватного права. Діяльність міжнародних організацій з питань уніфікації міжнародного приватного права (Гаагська конференція з міжнародного приватного права, комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) тощо).

7.Поняття та значення матеріальних та колізійних норм в міжнародному приватному праві.

8.Характеристика договорів в сфері надання правової допомоги.
следующая страница >>