asyan.org
добавить свой файл
1
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

 

Семінар 1. Генезис релігії. Форми примітивної релігійності.

План

1. Філолофсько-теологічний і науковий підходи до питання походження релігії.

2. Релігії в примітивному суспільстві: тотемізм, табу, магія, фетишизм, анімізм, шаманство, землеробський культ.

3. Ініціації, культ предків, похоронний обряд як ранні форми релігії.

4. Характеристика ранніх національно-державних релігій (дві на вибір).

Теми повідомлень і рефератів:

1.                 Первісні й примітивні форми релігійного життя: тотемізм, табу, магія, фетишизм, анімізм.

2.                 Первісні форми релігійного життя: шаманство й землеробські культи.

3.                 Анімізм та сучасний спіритизм.

4.                 Дохристиянські вірування східних слов'ян.

5.                 Пережитки язичницьких звичаїв і свят у православній українській культурі.

6.                 Язичницькі й християнські елементи в народній культурі України.

Контрольні питання й практичні завдання з теми:

1.           Поясніть терміни:

Амулет, анімізм, богослов'я, генезис, ідол, ініціації, культ, магія, табу, теологія, тотемізм, фетишизм, шаман, язичество.

2.           У чому різниця між теологією та богослов'ям?

3.           Що характерно для філолофсько-теологічного підходу до релігії?

4.           Розповісти про філософський підхід до пояснення релігії.

5.           Охарактеризуйте науковий підхід до релігії.

6.           Назвіть основні підходи до рішення проблеми походження релігії.

7.           Розкрийте суть богословсько-теологічного підходу до питання генезису релігії.

8.           У чому складається науковий підхід до питання генезису релігії?

9.           Що являє собою тотемізм?

10.       Що таке табу?

11.       Що Ви знаєте про магію? Охарактеризуйте різні види первісної магії.

12.       Що таке фетишизм? Наведіть приклади пережитків цього первісного вірування в сучасному житті.

13.       Охарактеризуйте анімізм. Наведіть приклади прояву анімізму в різних древніх народів, а також пережитків цього первісного вірування в наших сучасників.

14.       Назвіть основні риси шаманства.

15.       Дайте загальну характеристику дохристиянським віруванням в Україні.

Рекомендована література:

ОСНОВНА

1.     Ерышев А.А. Религиоведение: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999. - С.10-23,59-76,182-186.

2.     Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А.Релігієзнавство. Підручник. - К.: Наукова думка, 2000. - С. 26 - 31, 40 - 50.

3.     Основы религиоведения: Учеб. // Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. Шк., 1998. - С. 87 - 95,111 - 120.

4.     Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. - М.: Центр, 2000. - С. 62 - 75.

5.     Релігієзнавство: Підручник/ за ред. B.I. Любського, B.I. Теремка. - К.:Академія, 2000. - С. 17 - ЗО, 40 - 47, 255 - 264.

6.     Черній A.M., Лахно A.I. Релігієзнавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - С. 62 - 69, 92 - 101.

ДОДАТКОВА

1. Лозко Г. Українське язичництво. -К., 1995.

2. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989.

3. Токарев С.А. Ранние формы религии. - М., 1990.

4. Светлов Р.В. Древняя языческая религиозность. - СПб, 1993.

5. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. - М., 1986.

 

Семінар 2. Етнічні й регіональні релігії.

План

1. Релігійні уявлення Давнього Єгипту й Месопотамії.

2. Релігії Давньої Греції й Рима.

3. Релігійні уявлення давніх слов'ян.

4. Релігії Давнього Китаю і Японії.

5. Іудаїзм.

Теми повідомлень і рефератів:

1.                Політеїзм як основна форма релігійного життя Давнього миру.

2.                Релігійне життя Давнього Єгипту.

3.                Зороастризм (парсизм).

4.                Шиваїзм й вішнуїзм як основні напрямки в індуїзмі.

5.                Релігійне життя Давньої Греції.

6.                Олімпійські боги і їхня роль у житті людей.

7.                Релігійне життя Давнього Рима.

8.                Іудаїзм - перша історична форма монотеїзму.

9.                Хасидизм - найвпливовіша ідейна течія сучасного іудаїзму.

10.            Релігії Давнього Китаю.

Контрольні питання й практичні завдання з теми:

1. Поясните терміни:

Авеста, брахманізм. Вєди, даосизм, джайнізм, заповідь, зороастризм, індуїзм, іудаїзм, кабала, монотеїзм, політеїзм, реінкарнація, сикхізм, синтоїзм.

2. У чому сутність політеїзму?

3. У чому сутність монотеїзму?

4. Дайте визначення національної (етнічної) релігії.

5. Назвіть основні національні монотеїстичні релігії.

6. Назвіть національні політеїстичні релігії.

7. Вірування й культи у Давньому Єгипті й у Давній Месопотамії.

8. Що Ви знаєте про зороастризм?

9. Індуїзм - провідна релігія Давньої Індії.

10. Сформулюйте основні тези філософських систем індуїзму.

11. Релігії Давнього Китаю.

12. Назвіть головних богів у релігії стародавніх греків.

13. Назвіть пантеон богів у релігії Давнього Риму.

14. Назвіть основні навчання й напрямки іудаїзму.

15. Заповніть таблицю, за визначенням засновників релігійних течій.

Імена засновників і представників релігійних вчень, напрямків, рухів, течій, сект

Назва релігійних вчень, напрямків, рухів, течій, сект

Місце заснування

Час заснування

 

Аматерасу

 

 

 

 

 

 

 

Вішну

 

 

 

 

 

 

Заратуштра

 

 

 

 

 

 

 

Конфуцій

 

 

 

 

 

 

 

Лао-Цзи

 

 

 

 

 

 

 

Мойсей

 

 

 

 

 

 

 

Шива

 

 

 

 

 

Рекомендована література:

ОСНОВНА

1. Аляєв Г.Є., Горбань О. В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навч. посібник. - К.: УФІМБ, 1996. - С. 29 - 50,61 - 76.

2. Ерышев А.А. Религиоведение: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999. - С. 77-111.

3. Колінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. Підручник. - К.:Наукова думка, 2000. - С. 50 - 96.

4. Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. Шк., 1998. - С. 95 - 111, 120 - 143.

5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. -М.: Центр, 2000. - С. 76 - 99.

6. Релігієзнавство: Підручник/ За ред. B.I. Любського, B.I. Теремка. - К.:

Академія, 2000. - С. 47 - 50, 52-84,118 - 184.

7. Черній A.M., Лахно A.I. Релігієзнавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - С. 70 - 92.

ДОДАТКОВА

1. Вайтех Замаровский. Боги и герои античных сказаний. - М., 1994.

2. Васильев М.И. История религий Востока. -М., 1983.

3. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. - Алма-Ата, 1985.

4. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

5. Ткачева А.А. Новые религии Востока. - М., 1991.

Семінар 3. Буддизм як світова релігія.

План

1. Соціально-економічні й історичні передумови виникнення буддизму. Основоположник буддизму Сидхартха Гаутама.

2. Основи буддійського віровчення (поняття: сансара, карма, дхарма, нірвана).

3. Характеристика буддійського культу й організації.

4. Трипітака - священна книга буддистів.

5. Основні напрямки буддизму.

Теми повідомлень і рефератів:

1.     Сидхартха Гаутама - засновник буддизму.

2.     Виникнення й історичний розвиток буддизму.

3.     Концепція страждання й звільнення в буддизмі.

4.     Хінаяна й Махаяна - основні напрямки буддизму.

5.     Дзен-буддизм і його вплив на розвиток європейської культури середини XX століття.

6.     Ламаїзм.

Контрольні питання й практичні завдання з теми:

1. Поясніть терміни:

Бодхісаттва, Будда, дхарма, карма, ламаїзм, махаяна, нірвана, пустельник, сансара, трипітака, хінаяна, Шакья-Муні.

2. Назвіть основні риси світових релігій.

3. Назвіть основні функції світових релігій.

4. Як виник буддизм?

5. Що Ви можете розповісти про засновника буддизму?

6. Назвіть основні ідеї буддизму.

7. Назвіть "чотири шляхетні істини" буддизму.

8. Назвіть вісім щаблів шляху порятунку людини в буддизмі.

9. Охарактеризуйте напрямки буддизму.

10.У чому особливості релігійних форм буддизму?

11.У чому сутність ламаїзму?

12.Які види духовної практики передбачає шлях дзен-буддизму?

Рекомендована література:

ОСНОВНА

1. Ерышев А.А. Религиоведение: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999. - С.112-125.

1.      Калінін Ю.А., Харьковщенко ЄА. Релігієзнавство. Підручник. - К.:Наукова думка, 2000. - С. 95 - 104.

2.      Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Высш. Шк., 1998. - С. 143 - 156.

3.      Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. -М.: Центр, 2000. - С. 100 - 110.

4.      Релігієзнавство: Підручник/ За ред. B.I. Любського, B.I. Теремка. - К.:

Академія, 2000. - С. 185 - 211.

5.      Черній А.М., Лахно A.I. Релігієзнавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - С. 102 - 118.

ДОДАТКОВА

1. Аллан Уотс. Путь Дзен. - К., 1993.

2. Буддизм. Словарь. - М., 1992.

3. Герман Розенберг. Будда: его жизнь, учение и община. - М., 1984.

4. Корнеев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. - М.,1983.

5. Кочетов А.Н. Буддизм.- М., 1983.

Семінар 4. Виникнення та еволюція християнства.

План

1. Суспільно-історичні умови виникнення й поширення християнства. Засновник християнства.

2. Формування віровчення й культу християнства. Всесвітні собори.

3. Православ'я як різновид християнства. Особливості православного віровчення й культу.

4. Особливості віровчення й культу католицизму. Соціальна доктрина католицької церкви.

5. Виникнення протестантизму. Загальні риси у віровченні й культі протестантських віросповідань.

Теми повідомлень і рефератів:

1.                      Соціально-економічні й духовні передумови виникнення християнства.

2.                      Ісус Христос як історична особистість і релігійний діяч.

3.                      Всесвітні собори і їхня роль у формуванні християнського віровчення.

4.                      Розкол 1054 року: причини й наслідки.

5.                      Основні православні свята і їхнє релігійне значення.

6.                      Доктринальні й культові особливості католицизму.

7.                      Розвиток соціальної доктрини католицизму.

8.                      Соціально-економічні, політичні й культурні передумови Реформації.

9.                      Особливості протестантського віровчення.

Контрольні питання й практичні завдання з теми:

1.                 Поясніть терміни:

англіканство, апостоли, Біблія, Богородиця, Ватикан, Всесвітні собори, Євангеліє, Ісус Христос, ікона, кальвінізм, катехізис, католицизм, лютеранство, протестантизм, Реформація, Трійця.

2.                 Умови виникнення й поширення християнства.

3.                 Назвіть ідейних попередників християнства й дайте їм характеристику.

4.                 Що запозичило християнство з іудейської релігії?

5.                 У чому сутність дискусій з приводу особистості засновника християнства?

6.                 Чому історична школа вважає Ісуса Христа реальною особистістю?

7.                 Розповісти про перетворення християнства в державну релігію Римської імперії.

8.                 Опишіть внутріцерковну боротьбу за ствердження християнського віровчення й культу?

9.                 У чому причини розколу християнства на православ'я й католицизм?

10.             Дайте характеристику православ'я як різновиду християнства.

11.             У прийнятті яких фундаментальних світоглядних принципів православ'я та католицизм єдині?

12.             Назвіть світоглядні розходження, які існують між православ'ям і католицизмом.

13.             Назвіть особливості православного віровчення й культу?

14.             Чим відрізняється віровчення й культ католицизму?

15.             Дайте оцінку соціальної доктрини католицької церкви.

16.             У чому причини Реформації й виникнення протестантизму?

17.             Що є загальним у віровченні й культі протестантських віросповідань?

Рекомендована література:

ОСНОВНА

1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навч. посібник. - К.: УФІМБ, 1996. - С. 76 - 107, 117 - 125.

2. Ерышев А.А. Религиоведение: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999. - С. 126-163.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко ЄА. Релігієзнавство. Підручник. - К.:Наукова думка, 2000. - С. 104 - 135.

4. Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Подряд. И.Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. Шк., 1998. - С. 156 - 172, 180 - 204.

5. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. - М.: Центр, 2000. - С. Ill - 150, 161 -186.

6. Релігієзнавство: Підручник/ За ред. B.I. Любського, B.I, Теремка. - К.:

Академія, 2000. - С. 211 - 254, 292 - 307.

7. Черній AM., Лахно A.I. Релігієзнавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - С. 119 - 155.

ДОДАТКОВА

1. Гаражда В.И.Протестантизм. - М., 1973.

2. Библейская энциклопедия. - М., 1990.

3. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. - К., 1991.

4. Мчедлов М.П. Католицизм. -М., 1973.

5. Христианство. Словарь. / Под. ред. Л.Н. Митрохина. - М., 1994.

Семінар 5. Іслам як світова релігія.

План

1. Причини виникнення ісламу. Засновник нової релігії.

2. Особливості віровчення й культу.

3. Ісламська канонічна література (Коран, Сунна, Шаріат) і еволюція ісламу.

4. Основні напрямки й релігійні течії ісламу і його еволюція.

5.Іслам в Україні.

5. Іслам у сучасному світі.

Теми повідомлень і рефератів:

1.     Діяльність пророка Магомета й формування віровчення ісламу.

2.     Соціально-історичні умови виникнення ісламу.

3.     Доктринальні й культові особливості ісламу.

4.     Соціальна доктрина ісламу.

5.     Коран - священна книга мусульман.

6.     Суфізм як містична течія в ісламі.

7.     Сутність і перспективи радикального ісламізму.

8.     Ісламський фундаменталізм і його роль у сучасному світі.

9.     Ваххабізм: мета й способи.

Контрольні питання та практичні завдання з теми:

1.     Поясните терміни:

2.    Аллах, джихад, закят, Кааба, Коран, Курбан-Байрам, мавлюд, Мухаммед, намаз, пророк, Сунна, сунізм, суфізм, Ураза-Байрам, хадж, хариджити, хіджра, шаріат, шиїзм.

3.    Опишіть умови, що сприяли виникненню ісламу.

4.    Що Ви знаєте про Мухаммеда?

5.     Що являє собою Коран?

6.     Викласти особливості віровчення й культу ісламу

7.     Назвіть основні догмати ісламу.

8.     Назвіть п'ять "стовпів віри", на які спирається іслам.

9.     Яке місто вважається центром ісламу?

10. Назвіть основні мусульманські свята.

11. Назвіть основні принципи шаріату.

12. Назвіть основні напрямки ісламу, дайте їм характеристику.

13. Хто був першим релігійним і політичним керівником Арабського халіфату?

14. З чим пов'язане посилення ролі ісламу в економічному, політичному й духовному житті східних країн?

15. У чому укладена головна ідея панісламізму?

16. Виділіть умови ведення джихада.

Рекомендована література:

ОСНОВНА

1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навч. посібник. - К.: УФІМБ, 1996. - С. 126 - 134.

2. Ерышев АА. Религиоведение: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999. - С. 164 - 180.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко ЄА. Релігієзнавство. Підручник. - К.:

Наукова думка, 2000. - С. 136 - 142.

4. Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. Шк., 1998. - С. 204 - 258.

5. Радугин АА. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. - М.: Центр, 2000. - С. 187 - 197.

6. Релігієзнавство: Підручник/ За ред. B.I. Любського, B.I. Теремка. - К.:Академія, 2000. - С. 307 - 343.

7. Черній А.М., Лахно A.I. Релігієзнавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во

Європ. Ун-ту, 2002. - С. 156 - 166.

ДОДАТКОВА

1. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.

2. Ислам. Краткий справочник. - М., 1983.

3. Ислам. Энциклопецический словарь. - М., 1991.

4. Климович Л.И. Ислам, - М., 1973.

5. Кливович Л.И. Книга о Коране, его происхождение. - М., 1986.

Семінар 6. Релігія та церква в сучасній Україні.

План

1.     Політичні, соціальні й культурні умови прийняття християнства в Київській Русі.

2.     Православ'я в Україні: історія й сучасність.

3.     Українська греко-католицька церква.

4.     Римсько-католицька й протестантська церкви в Україні.

5.     Українське законодавство в галузі релігії.

Теми повідомлень і рефератів:

1.     Історичні передумови й значення хрещення Русі.

2.     Православні конфесії в Україні: історія, сучасність, перспективи.

3.     Історія становлення Української автокефальної православної церкви.

4.     Українська греко-католицька церква. Історія утворення та сучасність.

5.     Католицька церква в Україні: історія та сучасність.

6.     Протестантські церкви в Україні.

7.     Нетрадиційні релігії в Україні.

8.     Правове регулювання релігійного життя в Україні.

Контрольні питання та практичні завдання з теми:

1.     Поясніть терміни:

Автокефальні православні церкви, адвентисти, баптизм, Брестська церковна унія, деномінація, нетрадиційні релігії, Великдень, православ'я, п'ятидесятники, секта, свідки Ієгови, харизматичний культ, церква.

2. Назвіть релігії, з яких Володимир Святославович обирав віру для Київської Русі.

3. У чому є особливості київського християнства?

4. Назвіть християнські церкви України.

5. Основні етапи історії Української православної церкви.

6. Що Ви знаєте про історію Української автокефальної православної церкви?

7. Розповісти про Українську греко-католицьку церкву.

8. Чи існують певні риси подібності між деякими язичеськими й християнськими святами, які відзначаються в Україні?

9. У чому причини розколу християнських церков в Україні?

10. Кому підлеглі в релігійних питаннях вірмено-григоріанці України?

11. Кому підлеглі в релігійних питаннях греко-католики (уніати) України?

12. Кому підлегла в релігійних питаннях римсько-католицька церква України?

13. Які етнічні групи України традиційно сповідають іслам?

Рекомендована література:

ОСНОВНА

1.            Ерышев А.А. Религиоведение: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999. - С 186-206.

2. Калішн Ю.А., Харьковщенко Є А.Релігієзнавство. Підручник. - К.:Наукова думка, 2000. - С. 144 - 228.

1.            Основы религиоведсния: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Высш. Шк., 1998. - С. 172 - 174.

2.            Радугин АА. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. - М.: Центр, 2000. - С. 143 - 150.

3.            Релігієзнавство: Підручник/ За ред. B.I. Любського, B.I. Теремка. - К.: Академія, 2000. - С. 264 - 292.

4.            Черній AM., Лахно A.I. Релігієзнавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - С. 169-188.

ДОДАТКОВА

1. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. - К., 1992.

2. Історія православної церкви в Україні // 36. наук. пр. - К., 1997.

3. Мокрий В. Церква в житті українців. - Львів, 1993.

4. ОгієнкоІ.І. Українська церква. -К., 1993.

5. Українська церква між сходом і заходом / Наук. ред. д-р філос. Наук П. Яроцький. - К.,1996.

Семінар 7. Конституційні гарантії та правове регулювання свободи совісті в Україні.

План

1. Свобода совісті як загальнолюдська норма моралі та конституційно-правова категорія.

2. Суть поняття “свобода совісті” та його основні принципи. Богословське, філософське та юридичне розуміння свободи совісті. Релігія і Церква в системі державно-правових відносин.

3.Історія виникнення понять “віротерпимість”, “свобода віросповідання”, “свобода совісті” та їх реалізація у законодавстві зарубіжних країн.

4. Суперечливий характер втілення принципів свободи совісті у колишньому СРСР та їх порушення в умовах тоталітарного режиму.

5. Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні. Сучасне законодавство України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

 

Контрольні питання та практичні завдання з теми:

    Де, коли і ким було вперше проголошено свободу совісті?

    Що, на Вашу думку, слід зробити для досягнення справжньої свободи совісті в Україні в умовах її демократичної розбудови?

    Якими є основні чинники забезпечення справжньої свободи совісті.

    Історія виникнення понять “віротерпимість”, “свобода віросповідання” та “свобода совісті”. Їх реалізація у законодавстві зарубіжних країн.

    Що ви знаєте, про втілення принципу свободи совісті у СРСР та УРСР.

    Що ви знаєте, про сучасне законодавство України щодо забезпечення свободи совісті.

 

Теми повідомлень і рефератів:

    Свобода совісті як загальнолюдська норма моралі та конституційно-правова категорія.

    Історія виникнення та основні етапи еволюції поняття “свобода совісті”.

    Сучасне законодавство України “Про свободу совісті і релігійні організації”.

    Конституційні гарантії та законодавче забезпечення свободи совісті в Свобода совісті як духовний суверенітет людини.

    Сучасне законодавство України “Про свободу совісті і релігійної організації”: аналіз змісту.

    Свобода совісті як державний суверенітет.

    Свобода совісті, її законодавче забезпечення та правове регулювання.

    Свобода совісті як загальнолюдська норма моралі

    Конституційні гарантії свободи совісті в Україні.

Рекомендована література:

 • Конституція України. – К., 1996.

 • Закон Верховної Ради України “Про свободу совісті та релігійні організації”, прийнятий 23 квітня 1991 року // Людина і світ. – 1991. – № 7.

 • Закон Верховної Ради України “Про об’єднання громадян” // Голос України. – 1992. – 18 лип.

 • Закон Верховної Ради України “Про альтернативну (невійськову) службу” // Голос України. – 1992. – 18 берез.

 • Закон Верховної Ради України “Про національні меншини в Україні” // Голос України. – 1992. – 16 лип.

 • Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст. Програмні документи українських політичних партій. – К., 1991.

 • Бондаренко В. Перебудова і церква. – К., 1990.

 • Бондаренко В. Релігія і політика // Людина і світ. – 1998. – № 2.

 • Бондаренко В. Українська держава і церква: співпраця на новому етапі // Людина і світ. – 1998. – № 7.

 • Бондаренко В. Церковний корабель у вирі політичних пристрастей. Політичні партії України в їх відношенні до релігії та церкви // Людина і світ. – 1991. – № 5.

 • Боруцький С. Держава. Церква. Людина. Державно-церковні та міжконфесійні відносини у дзеркалі сучасності. 1992–2002 рр. – Львів, 2003.

 • Державно-церковні відносини на Україні. Матеріали до курсу лекцій. – Ужгород, 1997.

 • Динаміка збільшення релігійних громад України за 1988–1998 роки // Людина і світ. – 1998. – № 1.

 • Єленський В. Держава і церква в СРСР. З історії квітневого двадцятиліття // Людина і світ. – 1990. – № 6–7.

 • Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К. 1997. – Родз. 4. – С.207–226.

 • Палінчак М. Правове регулювання державно-церковних відносин на Україні. – Ужгород, 1995.

 • Релігієзнавчий словник / За ред. А.Колодного і Б.Лобовтка. – К., 1996: Свобода совісті. – С.296

 • Релігія і релігійність в демократичній Україні. – К., 2000.

 • Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993.

 • Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – К., 1991.

Семінар 8. Нетрадиційні релігії.

План

 

1.     Бум "нових релігій"

2.     Неохристиянство

3.     Релігії орієнтального напряму

4.     Синтетичні релігії

5.     Езотеричні об'єднання і течії

6.     Неоязичництво

7.     Саєнтологічні рухи

 

Теми повідомлень і рефератів:

1. Релігійний фанатизм: сутність та вияви.

2. Особливості релігійної свідомості тоталітарних сект.

3. Неорелігії в Україні у контексті свободи віровизнання.

4. Основні тенденції виникнення і розвитку нетрадиційних релігій.

5. Книга Р.Хаббарда "Діанетика: сучасна наука розумового здоров'я".

6. Особливості функціонування новітніх релігій у сучасному світі.

7. Соціально-політичні, психологічні корені секулярних учень релігійного спрямування.

8. Вплив секулярних учень релігійного спрямування на історичний розвиток людства.

9. Проблема закономірності и випадковості в секулярних ученнях релігійного спрямування.

10. Особистість у секулярних релігійних системах.

11. Проблема сенсу життя в секулярних ученнях релігійного спрямування.

 

 

Контрольні питання та практичні завдання з теми:

1. Які соціально-політичні, психологічні чинники навертають людей до нетрадиційних релігій, неорухів тощо?

2. Проаналізуйте спільні і відмінні риси таких феноменів, як нетрадиційні релігії, неорухи, релігії Нового віку.

3. Які спільні та відмінні риси втілені в трактуваннях постатей засновників монотеїстичних релігій і неорухів?

4. Схарактеризуйте спільні й відмінні риси неоязичницьких напрямів.

5. Як вплинув науково-технічний прогрес на релігійну картину сучасного світу?

6. Схарактеризуйте загальні особливості релігійних учень секулярного спрямування.

7. Як різні секулярні вчення релігійного спрямування розглядають проблему людського буття, ролі особистості у пізнанні й удосконаленні світу?

8. Схарактеризуйте спільні риси індивідуалізму, ніцшеанства та імперіалізму.

9. Наведіть приклади того, як окремі принципи конкретних віросповідальних систем секулярного спрямування знаходили своє втілення в соціально-політичній практиці різних народів і держав.

10. Які соціальні категорії населення найбільш схильні до сповідування секулярних учень релігійного спрямування? Твердження обґрунтуйте.

 

 

Рекомендована література:

Абрушии. В свете истины. Послание Грааля: В 3 т. - Штутгарт, 1990.

Арєстов В. М, Шудрін І.О. Нетрадиційні релігії: суть і спрямування. - К., 1990.

Бардон М. Кто такие мормоны. - М, 1992.

Безант А. Древняя мудрость. - М., 1992.

Бог и мы. Учение преподобного Муна. - М., 1992.

Буайе Ж. Империя Муна. - М., 1990.

Газета "Атма" (1990-1992), "Юсмалос (1993 1994) ".

Гирянок Ф. Новое язичество // Общественные науки и современность. - 1993. - № 4. - С. 125-134.

Гуревич П.С. Спасет ли Мессия? "Христомания" в западном мире. - М., 1981.

Демьяненко С.П. Религиозно-философские аспекты современного дзэн-буддизма. - М., 1993.

Клизовский А.И. Основы миропонимания новой эпохи. Рига, 1993.

Книги Мормона. Новые свидетельства об Иисусе Христе. - Солт-Лейк-Сити. Юта, США, 1988.

Левада Ю. А. Социальная природа религии. - М 1955.

Лозко Г. Українське язичництво. - К., 1994.

Манхейм К. Диагноз нашого времени. - М., 1994.

Митрохин Л. Н. Религии "нового века". - М.. 1985.

Новітні релігійні течії і рухи в Україні. - К., 1997.

Перкинс М., Хейнсвортф. Бахаизм. - М., 1990.

Поликарпов В. С. История религии: Лекции и хрестоматия. - М., 1997.

Пудов И. С. Кришнаиты-вайшианы в СССР // На пути к свободе совести. - М., 1989.

Релігієзнавчий словник. - К., 1996.

Рерих Е.И. Письма Елены Рерих. 1928-1938. В 2 т. - Мн.. 1992.

Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. - М., 1992.

Руководство по изучению основных философских положений Бхагавад-Гиты. - Киев, 1999.

Світогляд і духовна культура. - К., 1993.

Синнет Л. П. Эзотерический буддизм. - М, 1992.

Сорокин П. А. Кризис нашего времени // Человек, цивилизация, общество. - М, 1992.

Судзуки Д., Кацуки С. Дзэн-буддизм. Основы Дзэн-буддизма.- Бишкек, 1993.

Тернер В. Символ и ритуал. - М., 1983.

Трагедия красной церкви. Богородичный центр. - М., 1992.

Третий Завет. - М., 1993.

Уолтер Мартин. Царство культов. - СПб., 1992.

Успенский П. Д. Новая модель Вселенной. - Спб., 1993.

Фаликов Б. Неомистицизм в СССР (На пути к свободе совести). - М., 1989.

Фейенберг Е. Л. Наука, искусство и религия // Вопр. Филос. - 1997.- №7.

Филипович Л. Нові релігії в Україні: поява, типологія, перспективи // Релігійна свобода; історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. - К., 1998. - С. 92-110.

Христианство и культура сегодня. - М., 1995.

Шри Матаджи Нирмала Деви. Книга мантр сахаджа йоги. - Киев, 1993.

Эсслемонт Дж. Баха-Улла и Новая эра. - М., 1991.

Юнг К. Психология религии. - М., 1991.

Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. - М., 1985.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО"

1. Первісні й примітивні форми релігійного життя: тотемізм, табу, магія, фетишизм, анімізм.

2. Первісні форми релігійного життя: шаманство та землеробські культи.

3. Анімізм і сучасний спіритизм.

4. Політеїзм як основна форма релігійного життя Давнього світу.

5. Релігійне життя Давнього Єгипту.

6. Зороастризм (парсизм).

7. Шиваїзі та вішнуїзм як основні напрямки в індуїзмі.

8. Літературні й філософські джерела давньоіндійської релігії.

9. Релігійне життя Давньої Греції.

10.Олімпійські боги та їхня роль у житті людей.

11.Релігійне життя Давнього Риму.

12.Іудаїзм - перша історична форма монотеїзму.

13. Кабала: історія та основні ідеї.

14.Хасидизм - найвпливовіша ідейна течія сучасного іудаїзму.

15.Іудаїзм в Україні: історія та сучасність.

16.Релігії Давнього Китаю.

17.Культ Неба й шанування імператора в Давньому Китаї.

18. Дохристиянські вірування східних слов'ян.

19.Релігійні вірування давніх германців і кельтів.

20.Релігійні вірування доколумбової Америки: майя, ацтеки, інки.

21.Сиддхартха Гаутама - засновник буддизму.

22.Виникнення та історичний розвиток буддизму.

23. Концепція страждання та звільнення в буддизмі.

24.Хінаяна й Махаяна - основні напрямки буддизму.

25.Дзен-буддизм і його вплив на розвиток європейської культури середини XX століття.

26.Ламаїзм.

27.Соціально-економічні й духовні передумови виникнення християнства.

28.Ісус Христос як історична особистість і релігійний діяч.

29.Релігійно-етичне вчення Ісуса Христа.

30.Дві концепції істориків християнства особистості Ісуса Христа: міфологічна й історична, їхня аргументація.

31. Історія та ідеї раннього християнства.

32. Ранні християнські єресі й боротьба з ними.

33.Роль апостола Павла у формуванні християнської церкви.

34.Всесвітні собори і їхня роль у формуванні християнського віровчення.

35. Догматичне вчення про Святу Трійцю та Нікео-Цареградський символ віри.

36.Розкол 1054 року: причини й наслідки.

37.Біблія як пам'ятник світової культури.

38.Православна ікона, її історія.

39.Православна ікона в Україні.

40.Особливості православного чернецтва.

41.Православне богослов'я і його особливості.

42.Велесова книга: пам'ятник історії й релігії або фальсифікація.

43.Історичні передумови й значення хрещення Русі.

44. Водохрещення Русі й феномен християнсько-язичеського двовірства.

45.Доктринальні особливості православ'я.

46.Образ людини в православному віровченні.

47.Брестська унія й боротьба між православ'ям й уніатством в XVІІ столітті.

48.Основні православні свята і їхнє релігійне значення.

49.Доктринальні й культові особливості католицизму.

50.Основні відмінності доктрини, культу й церковного пристрою православ'я й католицизму.

51.Роль Папи римського в Католицькій церкві.

52.Теологія Папи Іоанна Павла ІІ.

53.Інквізиція: її сутність й історія.

54.Образ людини в католицькому віровченні.

55.Католицька теологія: основні представники й ідеї.

56.Розвиток соціальної доктрини католицизму.

57.Католицька церква в Україні: історія й сучасність.

58.Соціально-економічні, політичні й культурні передумови Реформації.

59.Мартін Лютер - ідеолог Реформації.

60.Вчення про приречення Ж. Кальвіна.

61.Особливості протестантського віровчення.

62.Вплив Реформації на формування капіталістичних відносин у Європі.

63.Ідейний і соціальний зміст Реформації.

64.Протестантське розуміння церкви.

65.Основні течії протестантизму.

66.Протестантські церкви в Україні.

67.Раціоналізм - головна риса протестантського світогляду.

68.Таїнства і їхнє релігійне значення.

69.Літургія, її релігійне значення.

70.Українська автокефальна православна церква: історія й сучасність.

71.Православні конфесії в Україні: історія, сучасність, перспективи.

72.Українська греко-католицька церква. Історія створення й сучасність.

73.Пережитки язичеських звичаїв і свят у православній українській культурі.

74.Язичеські й християнські елементи в народній культурі України.

75.Правове регулювання релігійного життя в Україні.

76.Олександр Мень - видатний православний богослов.

77.Розкол і старообрядництво в історії Російської Православної церкви.

78.Діяльність пророка Магомета й формування віровчення ісламу.

79. Суспільно-історичні умови виникнення ісламу.

80.Доктринальні й культові особливості ісламу.

81.Соціальна доктрина ісламу.

82.Коран - священна книга мусульман.

83.Особливості мусульманського права.

84.Суфізм як містична течія ісламу.

85.Сутність і перспективи радикального ісламізму.

86.Ісламський фундаменталізм і його роль у сучасному світі.

87.Ваххабізм: цілі й способи.

88.Поняття "джихада" (священної війни) в ісламі.

89.Іслам у сучасній Україні.

90.Нетрадиційні релігії в Україні.

91.Українське неоязичество: головні течії і їхні особливості.

92.Нетрадиційні форми релігійного життя кінця XX століття.

93."Деструктивні культи" у релігійному житті України.

94.Сучасне міжнародне й українське законодавство в галузі релігії.

95.Стан релігійних конфесій у Донецькій області й місті Маріуполі.