asyan.org
добавить свой файл
1
Перелік питань для підготовки

до написання модульної контрольної роботи №1

з дисципліни «Фінанси» (Теми 13 - 15)
Страхування, страховий ринок

1. Страховий захист – це … Страховий захист як економічна категорія має такі ознаки (5 ознак): …

2. Розрізняють три основні форми організації страхового фонду: 1. …

3. Централізований резервний страховий фонд формується за рахунок … і містить (4 види): …

4. Фонд самострахування формується за рахунок … і використовується на …

5. Страховий фонд страховика …

6. Страхування як економічна категорія – це … Характерними ознаками страхування є (4 ознаки): …

7. Страхування виконує наступні функції (6 функцій): …

8. Об’єктами страхування виступають (3 об’єкти): …

9. До суб’єктів страхування належать (4 суб’єкти) : …

10. У страхуванні виділяють такі загальні принципи його здійснення (5 принципів): …

11. До конкретних принципів здійснення страхування відносять наступні (8 принципів): …

12. Страховий ринок - це … Суб’єктами страхового ринку є: …

13. Страхові посередники – це …

14. Спеціальним державним органом виконавчої влади у сфері страхування є …, яка виконує такі функції (3 осн. функції): …

15. На страховому ринку України працюють … страхових компаній, у тому числі СК "life" – … компанії, СК "non-life" – … компаній.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 становила 442, у тому числі СК "life" – 64 компанії, СК "non-life" – 378 компаній. Однак, незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 92,1% – акумулюють 100 СК "non-Life" (26,5% всіх СК "non-Life") та 95,9% – 20 СК "Life" (31,2% всіх СК "Life").
Фінансовий ринок

16. Фінансовий ринок як економічна категорія – це … Він виконує наступні функції (7 функцій): …

17. За видами фінансових активів фінансовий ринок поділяють на ( 5 сегментів): …

18. За регіональною ознакою фінансовий ринок поділяють на (4 види): …

19. Фінансові інструменти – це … За видами фінансових ринків розрізняють фінансові інструменти (5 видів): …

20. За характером фінансових зобов’язань розрізняють фінансові інструменти: …

21. За рівнем ризику розрізняють фінансові інструменти (4 види): …

22. Учасниками фінансового ринку є …

23. До депозитних фінансових інститутів належать: … До не депозитних - …

24. Фінансовими посередниками на фінансовому ринку є …

25. Інфраструктура фінансового ринку – це …

26. Основними завданнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг є (5 завдань): …

27. Згідно Державного реєстру фінансових установ в Україні працюють … кредитних установ, серед яких кредитних спілок - …, інших кредитних установ - … та юридичних осіб публічного - …

28. Згідно Державного реєстру фінансових установ в Україні працюють … недержавних пенсійних фондів та … фінансових компаній, котрі займаються факторингом, лізингом, ломбардними операціями, операціями з переказу грошових коштів, операціями з обміну валют.
Станом на 31.12.11 у Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 691 кредитну установу, у тому числі про: 613 кредитних спілок; 49 інших кредитних установ; 29 юридичних осіб публічного права.

Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

За результатами звітного періоду, як і раніше, більшість кредитних спілок (324) об’єднувала відносно невелику кількість членів – до 1000 осіб. При цьому, достатньо велика кількість кредитних спілок (187) об’єднує від 1000 до 10 000 членів, що ускладнює проведення загальних зборів, які є вищим органом управління кредитних спілок, та прийняття своєчасних управлінських рішень.

Кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Фінансова установа - юридична особа публічного права фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги.

Система недержавного пенсійного забезпечення становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Станом на 31.12.11 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 96 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 40 адміністраторів НПФ, з яких мають ліцензії з адміністрування НПФ – 33 установи.

Станом на 31.12.11 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 251 фінансову компанію, котрі займаються факторингом, лізингом, ломбардними операціями, операціями з переказу грошових коштів, операціями з обміну валют.
Фінансовий менеджмент

29. Фінансовий менеджмент – це ... Метою фінансового менеджменту може бути (8 цілей): …

30. Для досягнення поставленої мети фінансового менеджменту слід вирішити наступні завдання (6 завдань): …

31. Для досягнення поставленої мети фінансового менеджменту приймаються управлінські рішення щодо (7 напрямів): …

32. До основних принципів фінансового менеджменту належать такі (6 принципів): …

33. Функціями суб’єкта (те, з допомогою чого приймаються управлінські рішення) фінансового менеджменту є (5 функцій): …

34. Залежно від об’єкта (те, по відношенню до чого приймаються управлінські рішення) фінансового менеджменту розрізняють такі його функції (7 функцій): …

35. Механізм фінансового менеджменту – це …. У ньому розрізняють наступні рівні (7 рівнів): …

36. Складовою механізму фінансового менеджменту є системи забезпечення (6 систем): …

37. До складу механізму фінансового менеджменту належать такі методи (10 методів): …

38. Важелями як складовими механізму фінансового менеджменту є: … До інструментів фінансового менеджменту належать: …