asyan.org
добавить свой файл
1
Перед віддаванням команди "на бойове розгортання" керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

 • вказати місце установки пожежної техніки;

 • вибрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи прокладання рукавних ліній, перенесення інструмента і інвентарю;

 • переконатися і постійно слідкувати за виконанням заходів з безпеки проведення робіт під час розгортання на транспортних магістралях, поставити автомобілі та обладнання так, щоб вони не ускладнювали розташування прибулих сил та засобів, їх зосередженість на бойових ділянках і, за можливістю, не перешкоджали нормальному дорожньому руху.

 • За необхідності вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту, крім залізничного (зовні підприємств народного господарства), а у випадку прокладання рукавних ліній під залізничними коліями поставити пости безпеки з двох боків вздовж залізничного полотна для спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про їх наближення; встановити одиничні сигнали для швидкого сповіщування людям про небезпеку та сповістити про них весь особовий склад, який працює на пожежі (аварії і т.ін.).

 • При явній загрозі вибуху, обвалювання, кипіння і т.ін. негайно вивести особовий склад у безпечне місце.

Під час бойового розгортання забороняється:

 • приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля;

 • освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій відкритим вогнем;

 • спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючого протигаза та рятівної мотузки;

 • одягати на себе лямку приєднану до рукавної лінії пожежного ствола при підйомі на висоту і при роботі на висоті;

 • знаходитися під вантажем при його підйомі чи спусканні на мотузках;

 • переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, колючими, та ін.) по ходу руху, а поперечні пилки та ножовки - без чохлів;

 • подавати воду у незакріплені рукава, до виходу ствольників на вихідні позиції чи підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії повинні кріпитися з розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав).

 • При розгортанні відділень спеціальних служб необхідно дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями застосованої техніки і викладені в інструкції заводів-виробників.

При гасінні пожеж

При гасінні пожежі можливо:

- наявність великої кількості людей, яким потрібна допомога

і виникнення серед них паніки;

- складне планування примішень;

- розповсюдження вогню по порожнечам конструкцій, каналам,

системам пневматранспорту, через вікна, лоджії, балкони, по зай-

мистим матеріалам, технологічному обладнанню як вертикальному,

так і горизонтальному напрямку;

- швидке зростання температури і переміщення теплових по-

токів в напрямку відкритих прорізів;

- створювання газоповітряних і пароповітряних сумішів

внаслідок термічної деструкції речовин та матеріалів;

- виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх розпов-

сюдження;

- наявність обладнання під напругою;

- вибух балонів, посудин, апаратів, що знаходяться під тис-

ком;

- деформація і обвалення конструктивних елементів будівль,

споруд, технологічного обладнання;

- наявність в будівлях значної кількості матеріальних, нау-

кових та інших цінностей.

На пожежі (під час аварії, стихійного лиха) в непридатному

для дихання середовищі особовий склад пожежної охорони має вико-

нувати роботи в ізолюючих протигазах з дотримуванням вимог безпе-

ки, установлених "Наставлением по ГДЗС".

При недостатній видимості слід застосовувати додаткове

освітлення.

У приміщенні (на ділянках), де застосовуються чи можуть

виділятися (при гасінні пожеж чи ліквідації аварій) сильнодіючі

отруйні речовини, робота особового складу здійснюється тільки в

спеціальних захисних комплектах типу К-1, ізолюючих (фільтруючих,

що застосовуються для робітників і службовців даного об'єкта)

протигазах і спеціальному гумовому взутті. Для зниження концент-

рації пари газів необхідно зрошувати об'єм приміщень (ділянок)

розпиленою водою. Груповий захист, що складається з особового

складу і техніки, що застосовується на ділянках сильної теплової

радіації, забезпечується водяними завісами (екранами), які ство-

рюються за допомогою розпилювачів турбінного (НТР) чи віяльного

(РВ-12) типів, а індивідуальна - стволами-розпилювачами.

Не допускаються до роботи безпосередньо у зоні пожежі (на

позиціях ствольників) і в задимлених приміщеннях особового складу

пожежних частин, члени ДПД і ПСО, які прибули до місця пожежі без

бойового одягу та спорядження.

Під час гасіння пожеж (ліквідації аварій і т.ін.) кожен пра-

цюючий зобов'язаний слідкувати за змінами обстановки, поведінкою

будівельних конструкцій, станом технологічного обладнання і, у

випадку виникнення небезпеки, негайно попередити усіх працюючих

на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі.

Забороняється при гасінні пожежі використовувати вантажні та

пасажирські ліфти для підіймання особового складу, пожеж-

но-технічного озброєння і устаткування.

При визначенні позицій стволів керівник гасіння пожежі (КГП)

передбачає зрошування ствольників і вказує рубежі, куди відводити

особовий склад на випадок створення вихорів нагрітого повітря або

вогневих смерчів.

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні засоби,

що виключають можливість падіння осіб, які працюють. При цьому:

а) робота на драбині з стволом (ножицями та ін.) дозволяєть-

ся тільки після закріплення пожежника карабіном;

б) для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чо-

ловік;

в) забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після

подачі води, а також знаходження особового складу на покрівлі, що

покрилася кригою, поряд з покриттями, що провисли, а також на

ділянках перекрить з ознаками горіння;

г) забороняється одягати лямку ствола на плече.

У зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись

за коньок (верхню частину даху) та інші стійкі предмети.

Зимою КГП і весь керівний та начальницький склад має забез-

печити безпечні умови праці працюючих на морозі: організувати

своєчасну зміну людей, надання медичної допомоги; на довготрива-

лих пожежах організовувати гаряче харчування і зміну спецодягу.

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій, усе-

редині будівлі не допускається гасіння полум'я газів, що горять,

або пари горючих і легкозаймистих рідин, що виходять (витікають)

під тиском з апаратури і трубопроводів, без узгодження з

адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках і при безпосереднь-

ому контролі зі сторони адміністрації приймаються заходи для при-

пинення витікання газів і пари (зачиняються засувки на лініях

живлення, випускається газ на факел і т.ін.) та забезпечується

охолодження виробничого обладнання і конструкцій будівель, які є

в зоні дії полум'я. Особи, які беруть участь у гасінні пожежі,

зобов'язані знати види і типи речовин та матеріалів, під час

гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегасні ре-

човини (Додаток N7).

Під час гасінняі пожеж на транспорті необхідно враховувати коди екстрених заходів при гасінні пожеж небезпечних вантажів і знаки безпеки. При зміні положення пожежної драбини необхідно попередити про це тих осіб, які піднялися по ній, для роботи на висоті, пожежників, показати нове місце її розміщення чи інші шляхи спуску. Під час роботи з електроінструментом і прожекторами необхідно:

а) тримати і переносити інструменти і прилади тільки в гумових і прогумових рукавичках;

б) перед запуском електроінструмента одягти захисні окуляри;

в) встановити прожектори і прилади на міцну і стійку основу

у тих місцях, де немає небезпеки попадання на них води (піни);

г) виключати струмоприймачі у випадку попадання напруги на

корпус електроінструмента або прилада, а також при виявленні

інших несправностей;

д) виключати електроінструмент в момент перерви подавання

струму і при переміщенні на нове місце роботи.

Забороняється передавати електрофікований інструмент

особам, які непідготовлені і які не мають допуску.

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха)

зобов'язаний постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних,

обгорілих) електричних проводів у місцях роботи ствольників, при

розборці конструкцій будівель, при встановлюванні драбин і прок-

ладанні рукавних ліній і своєчасно доповідати про них керівнику

гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що знайдені проводи

не знаходяться під напругою, необхідно вважати їх під напругою і

дотримуватись відповідних заходів безпеки.

Відключення електропроводів за допомогою різання допускаєть-

ся при фазній напрузі у мережі не вище 220 В і тільки тоді, коли

іншими способами неможливо знеструмити мережу. Відключення цього

електрообладнання може виконуватись особовим складом підрозділів

пожежної охорони тільки по вказівці керівника гасіння пожежі,

керівника бойвої ділянки і під керівництвом командира.

При неможливості застосовувати до цього відключаючі пристрої

(рубільники, запобіжники і т. ін.) електропровода перерізають

спеціальними електроножицями, при цьому необхідно виконувати ви-

моги безпеки праці.

Ця робота повинна виконуватись тільки особами, які пройшли

раніше практичне навчання і споряджені ножицями для розрізання

електропроводів, гумовими діелектричними рукавичками і калошами.

При цьому необхідно:

а) визначити ділянку мережі, де розрізання проводів найбільш

доступне, безпечне і забезпечить знеструмлення на вимагаємій

площі (будівля, секція, поверх і т.ін.);

б) обрізати живильні зовнішні проводи тільки у ізоляторів зі

сторони споживання електроенергії з розрахунком, щоб проводи, що

падають або обвисають, не залишались під напругою. Розрізання

проводів треба проводити, починаючи з нижнього ряду і закінчувати

верхнім;

в) обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших.

Забороняється обрізати багатожильні проводи і кабелі, а та-

кож одножильні провода і кабелі, прокладені групами в ізолюючих

трубах (оболонках) і металевих рукавах. При наявності на об'єкті

прихованої електропроводки, роботи необхідно проводити після

знеструменя всього обладнання об'єкта.

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без

команди керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні

суміші, електроенергію і т.ін.) чи припинити їх подачу, переміщу-

вати автомобіль (мотопомпу), проводити якісь рухи автодрабин і

колінчастих підйомників, а також залишати без нагляду автомобілі,

мотопомпи та працюючі насоси.

При виході з ладу будь-якого вимірювального приладу під час

гасіння пожежі, водій (моторист) повинен негайно доповісти про це

безпосередньому начальнику і до заміни автомобіля (мотопомпи) за-

безпечити контроль за режимом роботи обладнання за іншими харак-

терними ознаками нормальної роботи агрегата. Під час роботи у

нічний час насосні відділення автонасосів і автоцистерн, а також

вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки по-

винні постійно освітлюватися.

При гасінні пожеж у інфекціонних відділеннях лікарень не-

обхідно виконувати рекомендації адміністрації об'єкта щодо захис-

ту від можливого зараження. Після ліквідації пожежі весь особовий

склад, який брав участь безпосередньо в гасінні підлягає медично-

му огляду і санітарній обробці, обробці підлягають також споряд-

ження і ПТО.

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння

палаючих приладів і обладнання, які знаходяться під напругою, а

також речовин і матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести

до закипання, вибуху, викидання, посиленню горіння (додаток N7).

Застосування брометилових вогнегасних установок (як перенос-

них, так і стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки

в ізолюючих протигазах. Перед застосуванням вуглекислотного (бро-

метилового, порошкового) вогнегасника, раструб (розпилювач) має

бути спрямований у бік вогню. Забороняється братися незахищеною

рукою за раструб працюючого вуглекислотного вогнегасника.

Під час гасіння пожежі на складі отрутохімікатів (хімреак-

тивів, мінеральних добрив) керівник гасіння пожежі зобов'язаний

з'ясувати у адміністрації об'єкта характер речовин (матеріалів),

що зберігаються і місця (секції) їх зберігання, намітити заходи

щодо забезпечення безпеки особового складу, який залучено до ро-

боти на пожежі. При цьому:

а) всі працюючі мають бути забезпечені індивідуальними засо-

бами захисту органів дихання та зору;

б) наступ на вогонь треба вести з навітреної сторони;

в) залучення членів ДПД, ПСО і громадян до розбирання і

евакуації отрутохімікатів і добрив проводити тільки за

узгодженням з адмістрацією об'єкта, яка забов'язана забезпечувати

їх необхідними захисними засобами і ознайомити з інструкцією про

засоби безпеки при проведенні робіт.

При гасінні пожежі у будівлях і приміщеннях з наявністю

хімічноактивних речовин необхідно вияснити у адміністрації

об'єкту їх характер, при цьому забороняється використовувати вог-

негасні речовини, які вступають в реакцію з цими речовинами, вик-

ликаючи при цьому вибух, спалах і т.ін.

Після закінчення робіт особовий склад, який брав участь у

бойових діях проходить санітарну обробку, здійснює дегазацію бо-

йової техніки і проходить профілактичний медичний огляд.

Для забезпечення безпечного проведення робіт з гасіння по-

жежі на об'єкті, що зберігає чи використовує радіаційні речовини,

начальник гарнізону пожежної охорони зобов'язаний спільно з

адміністрацією цього об'єкта розробити інструкцію про порядок ор-

ганізації і проведення робіт з гасіння пожежі в будівлях і

приміщеннях, які мають радіаційні речовини. Порядок її зберігання

і використання визначається в установленому порядку. З керівним

складом гарнізону проводять заняття по вивченню цієї інструкції.

В інструкції мають бути відображені такі головні питання:

а) можливість і умови проведення тих чи інших робіт з

гасіння пожеж (евакуації майна та інше) до прибуття адміністрації

об'єкта;

б) організація і засоби забезпечення дозиметричного контро-

лю.

в) заходи і порядок захисту особового складу пожежної охоро-

ни від можливого радіаційного ураження;

г) допустимий час перебування особового складу в приміщеннях

з радіаційними речовинами за нормальних умов і з урахуванням

можливих змін рівня радіації у випадку пожежі чи аварії;

д) засоби і способи ліквідації можливих пожеж в окремих

приміщеннях та будівлях;

е) порядок і засоби санітарної обробки особового складу й

дезактивації техніки та одягу після гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі на об'єкті, де використовуються

радіаційні речовини, забезпечення особового складу пожежної охо-

рони засобами захисту від відпромінювання, приладами дозиметрич-

ного контролю і засобами індивідуальної санітарної обробки людей

і дезактивації техніки покласти на адміністрацію об'єкта.

Робота з гасіння пожежі на об'єкті, який використовує

радіаційні речовини, повинна виконуватись з залученням мінімально

необхідної кількості робітників пожежної охорони (з урахуванням

резерву для надання допомоги). Робота виконується тільки в ізолю-

ючих протигазах з масками (використовувати загубники забороняєть-

ся). Керівник гасіння пожежі зобов'язаний через адміністрацію

об'єкта організовувати інструктаж особового складу, спрямований

на виконання робіт, а також забезпечити контроль за часом знаход-

ження його в небезпечній зоні і своєчасну заміну в установлені

адміністрацією (дозиметричною службою) строки. Коло входу в не-

безпечну зону (приміщення, споруду) виставляється пост безпеки,

який очолює особа середнього або старшого начскладу.

При роботі особового складу у легких захисних костюмах Л-1,

щоб уникнути теплових ударів необхідно враховувати допустимі

терміни перебування у костюмах залежно від температури оточуючого

середовища.

Пожежна техніка, по можливості, повинна установлюватись з

боку непошкоджених стін, або споруд, які служать захисним екраном

від іонізуючих випромінювань. Перегрупування сил і засобів має

виконуватись з урахуванням радіаційної обстановки. Пункти збору

(розміщення) резервних сил і засобів не повинні розміщуватись з

підвітряного боку від джерел радіаційного випромінювання.

Зняття КИПів і протигазів особовим складом виконується тіль-

ки після знімання верхнього одягу (захисних костюмів).

Дезактивація пожежної техніки, озброєння і майна проводиться

на спеціальних обмивальних пунктах.

В інструкції по експлуатації машин, що працюють в зоні

радіаційного зараження, має бути розділ про порядок і

періодичність проведення обслуговування машини залежно від рівня

радіаційного зараження, будови агрегатів.

На основі довідок дозиметричних служб об'єкта, в кожній по-

жежній частині повинен вестись суворий персональний облік ви-

падків опромінювання особового складу, в якому треба відображати

коли, хто і яку дозу опромінювання отримав. При повторних виїздах

на пожежу, коли дозволяють умови, в зону можливого опромінювання

рекомендується направляти тих осіб, які не отримали опромінювання

при гасінні попередньої пожежі. Особи, які отримали дозу оп-

ромінювання у 25 Рентген, мають бути негайно виведені з небезпеч-

ної зони і їх подальша участь у роботі в зоні радіаційного заб-

руднення забороняється.

При ліквідації пожежі на об'єкті, де є радіаційні речовини

весь особовий склад повинен пройти диспансеризацію у спеціалізо-

ваному медичному закладі.

Гасіння пожежі на об'єкті чи у будівлі, де знаходяться уста-

новки (посудини) під тиском проводиться після отримання інфор-

мації від обслуговуючого персоналу про види установок (посудин),

їх зміст і найбезпечніші способи роботи. Під час гасіння пожеж

необхідно:

а) вжити заходів для запобігання нагрівання цих установок

(посудин) до небезпечних меж;

б) вимагати від адміністрації об'єкта вжити, по можливості,

заходи для зниження тиску в установках (посудинах) до безпечних

меж;

в) організувати охорону приміщення і вивести з нього всіх

осіб, які не пов'язані з гасінням пожежі.

При гасінні пожежі в будівлях і приміщеннях з наявністю

хімічно активних речовин, необхідно з'ясувати з адміністрацією

об'єкта їх характер і не допускати застосування засобів пожежо-

гасіння, які вступають в реакцію з тими речовинами, які спричиня-

ють вибух, спалах і т.ін.

Під час гасіння пожежі при низьких температурах, повинні

вживатися заходи з попередження переохолоджування працівників та

іх обмороження. На затяжній пожежі при низьких температурах, КГП

зобов'язаний забезпечити регулярну зміну і відпочинок особового

складу в теплих приміщеннях, організовувати забезпечення

працівників гарячим чаєм (харчуванням), медичним обслуговуванням

і т.ін.

При гасінні пожежі в приміщенні з електроустановками, які

знаходяться під високою напругою, а також в підземних спорудах

метрополітена, КГП зобов'язаний незалежно від розміру пожежі і

кількості працюючих підрозділів створити оперативний штаб пожежо-

гасіння, до якого мають увійти відповідальні працівники

адміністрації об'єкта і чергового інженерно-технічного персонала

(усі прийняті рішення узгоджуються з ними).

Особовому складу забороняється самовільно проводити будь-які

самостійні дії щодо знеструмлення електроліній електроустановок і

застосування засобів пожежогасіння до отримання письмового роз-

порядження на гасіння пожежі. Під час ліквідації пожежі, в

приміщенні з наявністю великої кількості кабелів і проводів у гу-

мовій і пластмасовій ізоляції, КГП зобов'язаний вжити необхідних

заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які

виділяються в процесі горіння. Особовий склад повинен працювати в

ізолюючих протигазах. КГП зобов'язаний не допускати скопичення у

приміщеннях з електроустановками надмірної кількості особового

складу.

На спорудах (станціях) глибокого залягання при подачі вниз

вогнегасних речовин необхідно ураховувати різницю відміток між

насосом і місцем розташування стволів. При гасінні пожеж в тоне-

лях подача вогнегасних речовин до осередку пожежі здійснюється

тільки зі сторони руху свіжого вентиляційного потоку повітря.

При гасінні пожежі в холодильниках і наявності в приміщеннях

(холодильних камерах) задимлення, аміачного чи іншого середовища,

непридатного для дихання, необхідно всі роботи особового складу

проводити в ізолюючих протигазах, вживати заходів до знищення ди-

му. При гасінні пожеж, що пов'язані з аміком та іншими отруйними

речовинами, необхідно також враховувати відомчі нормативні доку-

менти та "Рекомендации по защите личного состава при тушении по-

жаров, связанных с наличием аммиака". При цьому КГП і його штаб

приймають термінові заходи щодо спускання хладагента із системи

охолодження до дренажного ресивера, виключаючи випускання аміаку

до зони роботи пожежних підрозділів для запобігання можливого об-

мороження особового складу.

Під час гасіння пожежі на лісобіржі чи складі пиломатеріалів

необхідно: позиції ствольників вибирати з таким розрахунком, щоб

при руйнуванні штабелів ствольники не потрапили до зони завалів;

вживати заходів щодо забезпечення безпечної роботи пожежників,

керуючих стаціонарними лафетними стволами з веж; забезпечити за-

хист особового складу від впливу теплової радіації (тепловідбивні

костюми, водяні завіси, екрани і т.ін.).

Під час гасіння пожежі на складі вибухонебезпечних речовин

(ВР) керівник гасіння пожежі зобов'язаний:

а) залучати адміністрацію об'єкту для визначення видів

вибухових речовин, що зберігаються на складі і безпечних шляхів

евакуації;

б) не допускати скопичення особового складу в небезпечних

зонах;

в) передбачити захист особового складу і пожежної техніки

від можливого ураження ударною (вибуховою) хвилею. Використати

сховище, а також військову техніку (танки, бронемашини та ін.)

для прокладки рукавних ліній і захисту позицій ствольників;

г) забезпечити додержання особовим складом заходів безпеки

при евакуації, розбиранні, розкритті конструкцій для запобігання

можливого вибуху ВР від механічної дії;

д) для гасіння використовувати розпилену воду або піну,за-

побігаючи використанню компактних струменів води;

Під час гасіння пожежі на підприємствах хімічної і наф-

тохімічної промисловості КГП зобов'заний:

а) застосовувати засоби гасіння пожежі з урахуванням

характеру палаючих речовин, максимально використовуючи

стаціонарні установки пожежогасіння;

б) з урахуванням рекомендацій адміністрації об'єкта вжити

заходів щодо евакуації речовин;

в) організувати на місті пожежі медичну допомогу і

призначити із осіб начальницького складу відповідального за

додержання заходів безпеки особовим складом;

г) якщо в зоні пожежі є неорганічні кислоти та інші

речовини, які можуть призвести до хімічних опіків, слід

забезпечити через адміністрацію об'єкта весь працюючий особовий

склад захисним одягом і взуттям;

д) при необхідності і за рекомендацією медичної служби

об'єкта організувати після гасіння пожежі санітарну обробку

особового складу і дегазацію техніки;

е) для нагляду за полум'ям в резервуарі призначають осіб на-

чальницького складу;

ж) при проведенні демонтажних робіт необхідно провести робо-

ти, що значно зменшать небезпеку викидання або закипання;

и) при гасінні фонтанів ЛЗР і горючих газів забезпечити

захист особового складу від високого рівня шуму, використовуючи

для цього заглушки-антифони,противошумні навушники і т.ін.

к) не допускати знаходження особового складу на покрівлях

резервуарів;

Керівник гасіння пожежі може допустити відступ від установ-

лених вимог, викладених у пунктах цих правил тільки в тому випад-

ку, коли їх безумовне виконання не дозволяє надавати допомогу лю-

дям, які знаходяться у біді, відвернути загрозу вибуху (обвалю-

вання) чи розповсюдження пожежі, яка приймає розміри стихійного

лиха. За прийняті рішення він несе особисту відповідальність

згідно чинного законодавства.

Після ліквідації пожежі особовий склад, який приймав участь

у гасінні має пройти санітарно-гігієнічну обробку та привести бо-

йовий одяг в охайний стан, а за необхідності замінити його на ре-

зервний.