asyan.org
добавить свой файл
1


ДОГОВІР № 12/07/12 DE

ПРО НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

м. Київ «06» липня 2012 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (Свідоцтво про державну реєстрацію А01 №129288, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 05.04.2007 р.),- надалі по тексту даного Договору іменується як «Виконавець» в особі директора Товариства пана Лісніченка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту Товариства, з однієї Сторони
та
ГоГаз Гоч ГмБх енд Ко КГ, надалі по тексту даного Договору іменується як «Замовник», в особі пана Гайко Шнайдера, який діє відповідно до своїх повноважень, з іншої Сторони, що в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний Договір (надалі іменується «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. «Замовник» в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає замовлення, а «Виконавець» зобов'язується відповідно до замовлення «Замовника» надати йому за плату маркетингові та інформаційні послуги в обсязі та на умовах, визначених даним Договором, по дослідженню суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

1.2. На підтвердження факту надання «Виконавцем» «Замовнику» послуг відповідно до умов даного Договору «Сторонами» складається Акт про виконані роботи (надані послуги), який підписується повноважними представниками «Сторін» і посвідчується печатками «Сторін». Даний Акт є підставою для виставлення рахунку на оплату наданих послуг (виконаних робіт).

2.ОБОВ'ЯЗКИ «ВИКОНАВЦЯ»
2.1. «Виконавець» зобов'язується надавати «Замовникові» наступні маркетингові та інформаційні послуги протягом дії цього Договору:


  • дослідження визначених за критеріями «Замовника» суб’єктів підприємницької діяльності в Україні;
  • підготовка письмового звіту за результатами дослідження.


2.2. При виконанні зазначених в п. 2.1 обов'язків «Виконавець» керується виключно нормами чинного законодавства України, інтересами «Замовника», положеннями даного Договору та гарантує якість надаваних за даною Угодою послуг (робіт), що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до послуг (робіт) такого роду.
3.ОБОВ'ЯЗКИ «ЗАМОВНИКА»
3.1. «Замовник» зобов'язаний своєчасно сплачувати послуги (роботи) «Виконавця» в строки та порядку, встановлених цим Договором.
4.ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ «ВИКОНАВЦЯ» ТА РОЗРАХУНКІВ

4.1. «Замовник» сплачує «Виконавцю» суму вартості наданих послуг, вказаної у п. 4.2., на підставі підписаного Акту про виконані роботи (надані послуги) та виставленого рахунку протягом п’яти банківських днів з дня отримання рахунку.

4.2. Загальна вартість послуг (робіт) за даним Договором становить 1500,00 ЄВРО (одна тисяча п’ятсот ЄВРО 00 центів), в т.ч. ПДВ 20% - 250,00 ЄВРО.
4.3. Оплата послуг (робіт) «Виконавця» здійснюється у валюті Договору шляхом банківського переказу на його валютний банківський рахунок р/р №26008001312519 в АТ «ОТП Банк» м. Київ МФО 300528 протягом 5-и банківських днів з дня отримання «Замовником» рахунку.

4.4. Оплата банківських послуг по обслуговуванню переказу грошових коштів по даному договору в країні «Замовника» здійснюється за рахунок «Замовника», а в країні «Виконавця» – за рахунок «Виконавця».

4.5. Оплата послуг (робіт) «Виконавця» може здійснюватись за згодою Сторін третьою стороною - нерезидентом України.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «СТОРІН»
5.1. «Сторони» відповідають на належне, сумлінне та своєчасне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до положень цієї Угоди та чинного законодавства України.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. «Сторони» зобов’язуються дбайливо ставитись до інформації та відомостей, які стануть їм відомі у рамках даного договору і мають відношення до предмету цієї Угоди та не розголошувати їх без відома та згоди перед третіми особами, також і після закінчення даного Договору.

6.2. Зобов’язання конфіденційності не розповсюджується на загальновідомі відомості та інформацію з відритих джерел

7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, АРБІТРАЖ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом виключно шляхом переговорів між «Сторонами».
7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. «Сторони» не несуть юридичної відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором, якщо вони стали наслідком дії обставин непереборної сили, як то стихійні лиха, техногенні катастрофи, воєнні дії, рішення Урядів та інші обставини, які не залежать від волі «Сторін» і за звичай використовуються у міжнародній діловій та торговельний практиці.


8.2. «Сторона», яка підпала під вплив обставин непереборної сили повинна негайно доступним їй способом повідомити про це іншу «Сторону» у достатньо розумні терміни, але не пізніше 10 днів з дати виникнення форс мажорних обставин. У разі порушення даного положення «Сторона», яка порушила умови Договору не має права посилатись на обставини непереборної сили.
8.3. У разі тривалості обставин непереборної сили більш а ніж 90 днів кожна із «Сторін» має право розірвати даний Договір попередньо повідомив про це письмово іншу «Сторону» за два тижні до припинення Договору.
8.4. Факт настання та припинення дії обставин непереборної сили повинен бути підтверджений Торгово-промисловою палатою чи/або іншим компетентним органом країни за місцем реєстрації «Сторони», яка підпала під дію форс-мажорних обставин.
9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Договір вважається укладеним і набуває чинності з дати його підписання «Сторонами» і діє до 03 серпня 2012 р., а у частині оплати наданих послуг – до повного виконання «Сторонами» своїх зобов’язань.


9.2. Даний Договір може бути розірваний у будь-який час за домовленістю «Сторін», яка оформлюється письмовою додатковою угодою до нього. Одностороннє розірвання Договору не допускається.
9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу за умови, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані «Сторонами».


9.4. Договір складений українською та німецькою мовами у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із «Сторін». У разі суперечностей у трактуванні «Сторонами» положень даного Договору пріоритет має український текст.

9.5. Всі питання, що неврегульовані Даним Договором регулюються чинним законодавством України.
9.6. Юридична недійсність окремих положень даного Договору не має наслідком юридичну нікчемність інших положень Договору чи/або самого Договору в цілому.

9.7. Факсимільні або електронні версії даного Договору, рахунки до цього Договору, Акти наданих послуг (виконаних робіт) підписані уповноваженими представниками «Сторін» та завірені печаткою фірми, мають юридичну силу оригіналу.


VERTRAG Nr. 12/07/12 DE


ÜBER DIE BONITÄTSPRÜFUNG

Kiew, den 06. Juli 2012
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „DEINTERNATIONAL” (Registrierungsurkunde A01 Nr. 129288, ausgestellt durch den Schewtschenkovskij Bezirk der Stadt Kiew durch die staatliche Administration am 05.04.2007), nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt, vertreten durch den Direktor Herrn Dr. Lisnichenko Serhiy Mykolayovych, der gemäß der Satzung der Gesellschaft handelt,
und
GoGas Goch GmbH & Co. KG, nachfolgend „Auftraggeber“ genannt, vertreten durch Herrn Heiko Schneider, der aufgrund seiner gesetzlichen Befugnisse handelt, nachfolgend als beide „Vertragsparteien“ bezeichnet, haben folgenden Vertrag (nachfolgend „Vertrag“) abgeschlossen:  1. VERTRAGSGEGENSTAND


1.1 Der „Auftraggeber“ erteilt gemäß den Bedingungen dieses Vertrages den Auftrag zu Informationsdienstleistungen bei der Untersuchung von Betriebstätigkeit der Unternehmen in der Ukraine und der „Auftragnehmer“ verpflichtet sich, den Auftrag vertragsgemäß gegen Entgelt zu erfüllen.


1.2. Als Bestätigung der erbrachten Leistungen erstellen die „Vertragsparteien“ ein Übergabe-/Übernahmeprotokoll. Dieses wird von den bevollmächtigten Vertretern der „Vertragsparteien“ unterzeichnet. Das Protokoll dient als Grundlage für die Erstellung der Rechnung auf die restliche und volle Zahlung für die erbrachten Leistungen.


  1. PFLICHTEN DES „AUFTRAGNEHMERS“


2.1. Der „Auftragnehmer“ verpflichtet sich, dem „Auftraggeber“ folgende Informationsdienstleistungen innerhalb der Vertragsfrist zu erbringen:


  • Durchführung von Untersuchungen zu den von dem „Auftraggeber bestimmten “ Unternehmen in der Ukraine;
  • Ein Schriftlicher Abschlussbericht wird erstellt.


2.2. Der „Auftragnehmer“ hält sich bei der Erfüllung der im Punkt 2.1 festgelegten Pflichten strikt an die geltenden Gesetze der Ukraine sowie an die Bestimmungen dieses Vertrages. Er garantiert, dass die Qualität der erbrachten Leistungen den üblichen Anforderungen an Dienstleistungen solcher Art entspricht.


  1. PFLICHTEN DES „AUFTRAGGEBERS‘


3.1. Der „Auftraggeber“ ist verpflichtet den „Auftragnehmer“ für seine Leistungen frist- und vertragsgemäß zu bezahlen.

4. ZAHLUNNGSMODALITÄT FÜR DIENSTLEISTUNGEN DES „AUFTRAGNEHMERS“ UND RECHNUNGSAUSGLEICH
4.1. Der „Auftraggeber“ zahlt dem Auftragnehmer den Betrag nach dem Punkt 4.2 als den Gegenwert der erbrachten Dienstleistungen auf Grundlage der beidseitigen unterschriebenen Protokolle über die erbrachten Dienstleistungen (erledigte Arbeiten) und ausgestellten Rechnung innerhalb von fünf Banktagen ab Datum des Rechnungserhalts.
4.2. Der Gesamtwert der Dienstleistungen (Arbeiten) nach diesem Vertrag beträgt € 1.500,00,- (eintausendfünfhundert EURO 00 Cent), einschließlich 20% MwSt. – € 250,00.
4.3. Die Vergütung der Leistungen des „Auftragnehmers“ erfolgt in der durch den Vertrag bestimmten Währung durch Banküberweisung auf das Währungsbankkonto Nr. 26008001312519 bei der AT „OTP Bank“ Kiew, BLZ. 300528 innerhalb von fünf Banktagen seit dem Erhalt der Rechnung durch den „Auftraggeber“.
4.4. Nach diesem Vertrag erfolgt die Bezahlung der Bankgebühren bei der Geldüberweisung im Staat des „Auftraggebers“ auf Kosten des „Auftraggebers“. Im Staat des „Auftragnehmers“ erfolgt sie auf Kosten des „Auftragnehmers“.
4.5. Mit der Zustimmung der Parteien erfolgt die Bezahlung der Leistungen des „Auftragnehmers“ durch die Drittperson – nicht Resident der Ukraine.


  1. HAFTUNG DER “VERTRAGSPARTEIEN“
    1. 5.1. Die „Vertragsparteien“ haften für die ordnungsmäßige, zuverlässige und termingerechte Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung und der geltenden Gesetze der Ukraine.


6. VERTRAULICHKEIT
6.1. Die „Vertragsparteien“ verpflichteten sich zum sorgsamen Umgang mit den Informationen und Angaben, die ihnen im Rahmen dieses Vertrages bekannt werden und mit dem Gegenstand dieser Vereinbarung in Zusammenhang stehen. Keine „Vertragspartei“ darf diese ohne Kenntnis und Einverständnis der anderen Seite gegenüber Dritten Personen bekannt geben. Diese Pflicht gilt auch nach der Beendigung dieses Vertrages.
6.2. Die Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich nicht auf solche Informationen, die allgemeinen zugänglich sind.

7. STREITSCHLICHTUNG, SCHIEDSSPRUCH
7.1. Alle Streitfragen, die aus diesem Vertrag entstehen bzw. damit zusammenhängen, werden ausschließlich durch Verhandlungen zwischen den „Vertragsparteien“ gelöst.
7.2. Sollte ein Streit auf Verhandlungswege nicht gelöst werden, wird dieser auf dem Gerichtsweg gemäß den geltenden Gesetzen der Ukraine gelöst.
8. HÖHERE GEWALT
8.1. Die „Vertragsparteien“ sind von der Haftung befreit, wenn die Erfüllung der Vertragspflichten wegen höherer Gewalt unmöglich (alternativ: ausgeschlossen) ist. Unter höhere Gewalt fallen insbesondere Naturkatastrophen, technologische Unglücke, Krieg, Beschlüsse der Regierungen und andere Umstände, die nicht vom Willen der „Vertragsparteien“ abhängig und auch in der internationalen Handels- und Geschäftspraxis als höhere Gewalt anerkannt sind.
8.2. Die „Vertragspartei“, die sich auf höhere Gewalt beruft, muss die andere Partei sofort und unter allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, jedoch nicht später als 10 Tage ab dem Auftreten der höheren Gewalt, in Kenntnis setzen. Sollte sie dieser Pflicht nicht nachkommen, darf die „Vertragspartei“, die die Bestimmungen des Vertrages verletzt hat, sich nicht auf höhere Gewalt berufen.
8.3. Sollte die höhere Gewalt über 90 Tage andauern, darf jede „Vertragspartei“ diesen Vertrag kündigen. Sie muss die andere „Vertragspartei“ darüber zwei Wochen vorher schriftlich informieren.
8.4. Das Entstehen und die Beendigung der höheren Gewalt muss von der Industrie- und Handelskammer oder durch eine andere Behörde des Landes, in dem die von der höheren Gewalt betroffene „Vertragspartei“ sitzt, bestätigt werden.
9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
9.1. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch die „Vertragsparteien“ in Kraft und ist bis zum 03. August 2012 gültig, im Art. der Bezahlung der erbrachten Dienstleistungen, ist er bis zur vollständigen Erfüllung der Pflichten durch die „Vertragsparteien“ gültig.
9.2. Die „Vertragsparteien“ können den Vertrag jederzeit übereinstimmend aufheben. Dazu soll noch eine Zusatzvereinbarung in schriftlicher Form ausgefertigt werden. Eine einseitige Kündigung des Vertrages ist nicht zulässig.
9.3. Zusätzliche Vereinbarungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag gelten nur dann als juristisch gültiger Bestandteil dieses Vertrages, wenn sie in schriftlicher Form ausgefertigt und durch die „Vertragsparteien“ unterschrieben worden sind.
9.4 Dieser Vertrag ist in ukrainischer und deutscher Sprache in zwei authentischen Ausfertigungen, die die gleiche juristische Kraft besitzen, – jeweils eine für jede „Vertragspartei“ – ausgefertigt worden. Bei Meinungsunterschieden in der Auslegung der Vertragsbestimmungen hat die ukrainische Fassung Vorrang.
9.5. Alle Fragen, die in diesem Vertrag nicht geregelt sind, werden nach den geltenden Gesetzen der Ukraine geregelt.
9.6. Die juristische Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages hat nicht die juristische Ungültigkeit anderer Vertragsbestimmungen oder des Vertrages insgesamt zur Folge.
9.7. Die Fax- bzw. elektronischen Ausfertigungen dieses Vertrages, der Rechnungen, der Protokolle über die erbrachten Dienstleistungen (erledigte Arbeiten), die von den bevollmächtigten Vertretern der Seiten unterzeichnet und mit dem Firmensiegel versehen sind, besitzen die Rechtskraft eines Originals.


РЕКВІЗИТИ «СТОРІН» ТА ПІДПИСИ:

«ЗАМОВНИК»
ГоГаз Гоч ГмБх енд Ко КГ

Цум Інедік 18

44265 Дортмунд

зареєстровано в районному
суді Дортмунда за номером

HRB 2307

___________________ Гайко Шнайдер

(Керуючий)VERTRAGSPARTEIEN“ DATEN UND

UNTERSCHRIFTEN:
AUFTRAGGEBER“
GoGas Goch Gmbh&Co.KG

Zum Ihnedieck 18

D-44265 Dortmund

Amstgericht Dortmund

HRB 2307


___________________ Gaiko Schneider

(Geschäftsführer)


«Виконавець»
ТОВ «ДЕІНТЕРНАЦІОНАЛЬ»


вул. Пушкінська, 34

01004 м. Київ, Україна

р/р №26008001312519

в АТ “ОТП Банк” м. Київ

МФО 300528

Код ЄДРПОУ 35034138
М.П.

____________________C.М. Лісніченко

(Директор)


AUFTRAGNEHMER“
DEINTERNATIONAL GmbH

vul. Pushkinskа, 34

01004 Kiev, Ukraine

Konto Nr. 26008001312519

in OTP Bank, Kiev

BLZ 300528

Stat. Code 35034138

(Im staatlichen Einheitsregister

von Unternehmen und Organisationen

der Ukraine)

L.S.

________________S.M. Lisnitschenko

(Direktor)