asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Облік в галузях господарства
Вступ
Фінансовий облік у підприємствах виробничої сфери в Ук­раїні регламентується загальнодержавними законодавчими акта­ми, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкціями, затвердженими Міністерством фінансів України. Але більшість з цих нормативних актів є досить загальними і потребують деталізації та уточнення в галузевих методичних ре­комендаціях. Зумовлено це значною специфікою окремих галу­зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив­чення особливостей обліку в окремих галузях економіки, що практикується у більшості навчальних закладів при підготовці бакалаврів з обліку і аудиту.

Курс "Обліку в галузях господарства" є складовою частиною циклу дисциплін спеціалізації, які формують майбутнього фахівця з бухгалтерського обліку. Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

В процесі навчання курсом передбачено: лекції та практичні заняття, виконання контрольних робіт, індивідуальна робота студента з викладачем і самостійна робота над матеріалом, винесеним на поза аудиторне вивчення.

Мета вивчення дисципліни " Облік в галузях господарства" — оволодіння студентами організаційними формами і методами ведення бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємствах різних галузей економіки. Організаційні форми і методи ведення бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах різних галузей народного господарства повинні сприяти своєчасному наданню інформації щодо виявлених внутрішніх резервів, зниження витрат, а також іншої інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень.

Основні завдання дисципліни полягають у тому, щоб студент міг:

- вивчити законодавчо – інструктивні матеріали, які безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку;

- розуміти порядок відображення господарських операцій в різних галузях згідно з діючими Положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку;

- засвоїти форми і методи ведення бухгалтерського обліку, що застосовують на підприємствах різних галузей народного господарства;

- правильно визначати бухгалтерський зміст будь – якої господарської операції та відображати її в основних регістрах бухгалтерського обліку.

По завершенню вивчення курсу студент повинний:

 • знати основну законодавчо – нормативну базу, яка регламентує методологію ведення бухгалтерського обліку на підприємствах зазначених галузей народного господарства; методику ведення обліку на підприємствах зазначених галузей, враховуючи вимоги чинного законодавства , плану рахунків, а також Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку.

 • вміти з’ясовувати сутність бухгалтерського обліку, його значення, задачі і тенденції розвитку в умовах становлення ринкових відносин в економіці України; користуватися законодавчо – інструктивними матеріалами, які безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку; розуміти порядок відображення господарських операцій за затвердженим Планом рахунків та у відповідності з діючими П(С)БО; організувати бухгалтерський облік господарських операцій таким чином, щоб він забезпечував користувача достовірною, повною і правдивою інформацією про діяльність підприємства.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ РОЗКРИВАЄТЬСЯ В ТЕМАХ:

Змістовий модуль І. Особливості обліку в різних галузях народного господарства.

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.

Зміст.

Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку. Особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих запасів. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних робіт. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій. Облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками.

Основні поняття. Будівельна діяльність, замовник, підрядчик, субпідрядник, будівельні контракти, тимчасові не титульні споруди, локальні кошториси, договірна ціна.
ТЕМА 2. ОБЛІК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

Зміст.

Особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві. Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва). Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції тваринництва. Облік витрат з формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень. Облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв. Облік витрат і калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв. Облік у ремонтних виробництвах. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту. Облік витрат енергетичних виробництв (господарств) та водопостачання. Облік витрат на утримання робочої худоби. Облік витрат на утримання і експлуатацію машиннотракторного парку. Облік готової продукції та її реалізації. Облік фіксованого сільськогосподарського податку. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах. Проста форма обліку в СФГ. Спрощена форма обліку в СФГ. Облік СФГ за іншими формами.

Основні поняття. Довгострокові біологічні активи, поточні біологічні активи, рослинництво, тваринництво, малі фермерські господарства, багаторічні насадження, робоча худоба, машинно-тракторний парк, готова продукція сільськогосподарського виробництва.
ТЕМА 3. ОБЛІК В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

Зміст.

Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку. Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів. Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень. Документальне оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень. Облік витрат на обов'язкове страхування, пов'язане з експлуатацією автомобілів. Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів. Облік запасних частин і автомобільних шин. Облік паливно-мастильних матеріалів. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень.

Основні поняття. Подорожній лист, маршрутний лист, товарно-транспортна накладна, технічне обслуговування, запасні частини, паливно-мастильні матеріали.
ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ.

Зміст.

Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку. Облік торгових патентів. Облік надходження і реалізації товарів. Документальне оформлення надходження і вибуття товарів. Облік надходження товарів і формування їх первісної вартості. Облік розрахунків за претензіями. Облік реалізації товарів і торгових націнок. Облік транспортно-заготівельних витрат. Облік операцій з тарою. Облік реалізації товарів зі знижками . Облік повернення товарів покупцями. Особливості відображення в обліку окремих видів торгівлі. Облік комісійної торгівлі. Облік торгівлі в розстрочку. Облік реалізації товарів через торговельні автомати. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. Облік реалізації товарів поштою. Особливості обліку оптової торгівлі. Особливості обліку фірмової торгівлі. Особливості відображення в обліку реалізації лікарських засобів аптеками. Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства. Облік витрат на рекламу. Порядок визначення і відображення в бухгалтерському обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів. Облік операційних витрат торговельного підприємства та визначення фінансових результатів. Облік переоцінки товарів та відображення їх вартості у балансі.

Основні поняття. Оптова торгівля, роздрібна торгівля, товар, реєстратори розрахункових операцій, торговий патент, торгова націнка, транспортно-заготівельні витрати, тара, комісійна торгівля, торговельний автомат, виїзна торгівля, фірмові магазини, природний убуток
ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.

Зміст.

Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування. Планування виробничої діяльності підприємств громадського харчування. Особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини. Облік товарів на складах. Облік виробництва та реалізації власної продукції. Особливості обліку товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів. Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття.

Основні поняття. Громадське харчування, калькуляційна карта, план-меню, товари на складах, фірмовий одяг.
ТЕМА 6. ОБЛІК У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.

Зміст.

Діяльність житлово-комунального господарства як об'єкт бухгалтерського обліку. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ. Облік витрат на підприємствах житлово-комунального господарства. Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ. Облік розрахунків з квартиронаймачами. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ. Облік в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК).

Основні поняття. Житлово-комунальне господарство, субсидія, дохід від дотації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи.
ТЕМА 7. ОБЛІК СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Зміст.

Поняття страхової діяльності. Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками. Облік операцій перестрахування. Загальні положення організації обліку операцій перестрахування. Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків у перестрахування. Облік у перестраховика операцій отримання ризиків у перестрахування. Облік страхових резервів. Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів страхової діяльності.

Основні поняття. Страхування, страховик, страхувальник, договір страхування, перестрахування, страховий тариф, страховий резерв, страхова сума, аквізиційні витрати, інкасаційні витрати, ліквідаційні витрати.
ТЕМА 8. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ У НЕДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.

Зміст.

Загальні положення організації обліку в недержавних закладах освіти. Облік доходів у недержавних навчальних закладах. Облік витрат і визначення собівартості освітніх послуг.

Основні поняття. Освітні послуги, недержавні навчальні заклади, дохід від реалізації освітніх послуг, інші доходи навчальних закладів, бібліотечні фонди, додаткові послуги навчальних закладів.
Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів є допуском до заліку.

Самостійна робота студентів складається із виконання завдань “Зошита для самостійної роботи”.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

    1. Наведіть визначення будівельної діяльності та розкрийте особливості її здійснення.

    2. Перелічіть особливості будівельної діяльності та вкажіть характер їх впливу на організацію бухгалтерського обліку.

    3. Охарактеризуйте порядок оформлення первинними доку­ментами та контролю за витрачанням матеріалів і сировини у будівництві.

    4. Перелічіть нормативні документи, що визначають мето­дичні основи обліку витрат у будівництві.

    5. Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на замовлення згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти».

    6. Наведіть первинні документи, якими оформлюється ро­бота будівельних машин і механізмів при різних організаційних формах їх використання.

    7. Наведіть характеристику тимчасових нетитульних споруд і пристроїв та розкрийте порядок відображення в обліку опе­рацій їх створення, використання і ліквідації.

    8. Перелічіть витрати будівельних організацій, які належать до загальновиробничих.

    9. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку, роз­поділу та списання загальновиробничих витрат підрядної буді­вельної організації.

    10. Наведіть бухгалтерські проводки з відображення в об­ліку генпідрядника загальновиробничих витрат, які компенсу­ються субпідрядником.

    11. Які є первинні документи з обліку розрахунків підряд­ника із замовниками?

    12. Наведіть визначення понять «валова заборгованість за­мовників підряднику» та «валова заборгованість підрядника за­мовникам».

    13. Поясніть призначення та порядок використання в об­ліку субрахунків 238 та 239.

    14. Наведіть основні бухгалтерські проводки з відображення в обліку витрат і визнаного доходу будівельної організації та роз­рахунків підрядника із замовниками.

    15. Перелічіть особливості сільськогосподарського виробництва та охарактеризуйте їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

    16. Назвіть основні нормативні документи, які регулюють організацію та методику ведення обліку в сільському господарстві.

    17. Перелічіть специфічні субрахунки, що використовуються для ведення обліку витрат і готової продукції у сільськогоспо­дарських підприємствах.

    18. Наведіть приклади спеціалізованих галузевих форм пер­винних документів, що застосовуються у сільському господарстві.

    19. Наведіть основні регістри журнально-ордерної форми об­ліку для сільськогосподарських підприємств.

    20. Розкрийте особливості формування і відображення в об­ліку неподільного та пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах.

    21. Наведіть основні статево-вікові групи сільськогосподарсь­ких тварин і птиці, за якими ведуть аналітичний облік їх наяв­ності та руху.

    22. Наведіть основні первинні документи та облікові регістри з обліку наявності та руху сільськогосподарських тварин і птиці.

    23. Наведіть приклади бухгалтерських проведень з обліку руху сільськогосподарських тварин.

    24. Наведіть основні первинні документи з обліку витрат і виходу продукції рослинництва.

    25. Охарактеризуйте послідовність розподілу витрат і кальку­лювання собівартості продукції у сільськогосподарських підприєм­ствах.

    26. Наведіть характерні особливості визначення собівартості продукції окремих сільськогосподарських культур.

    27. Наведіть основні первинні документи з обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

    28. Наведіть приклади аналітичних рахунків з обліку витрат у рослинництві і тваринництві.

    29. Розкрийте особливості визначення собівартості продукції в окремих галузях тваринництва.

    30. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку вит­рат на формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень.

    31. Наведіть виробництва, які у сільськогосподарських підприємствах відносять до підсобних промислових.

    32. Охарактеризуйте порядок обліку витрат та обчислення собівартості продукції підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських підприємствах.

    33. Перелічіть виробництва, які відносять у сільськогоспо­дарських підприємствах до допоміжних, та назвіть рахунки для обліку витрат таких виробництв.

    34. Наведіть регістри аналітичного обліку витрат та охарак­теризуйте методику визначення собівартості послуг допоміжних виробництв.

    35. Охарактеризуйте методику обліку витрат та калькулю­вання собівартості робіт живої тяглової сили.

    36. Розкрийте особливості обліку витрат машинно-трактор­ного парку і калькулювання собівартості польових і транспорт­них робіт тракторів.

    37. Охарактеризуйте порядок оцінки та відображення в об­ліку виходу продукції рослинництва і тваринництва згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи».

    38. Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку реалізації сільськогосподарської продукції та визначення фінансових результатів.

    39. Дайте характеристику фіксованого сільськогосподарсь­кого податку та розкрийте порядок його відображення в обліку.

    40. Охарактеризуйте особливості організації обліку в селянсь­ких фермерських господарствах.

    41. Охарактеризуйте методику ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах за простою та спрощеною формами.

    42. Наведіть галузеві особливості виробничого автотранспортного процесу та охарактеризуйте їх вплив на організацію обліку в АТП.

    43. Перелічіть витрати, що включаються до первісної вар­тості придбаного автомобіля.

    44. Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку придбання та безоплатного отримання автомобілів.

    45. Наведіть документи, якими оформляють використання автомобілів та на підставі яких ведуть облік виконаних вантаж­них автомобільних перевезень.

    46. Розкрийте призначення, порядок оформлення та викори­стання товарно-транспортних накладних.

    47. Перелічіть види пасажирських перевезень автомобільним транспортом та укажіть особливості їх організації.

    48. Охарактеризуйте порядок обліку квитків на проїзд в авто­мобільному транспорті та готівкових коштів, отриманих за пере­везення пасажирів і багажу.

    49. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку руху квитків та отриманого доходу від їх реалізації.

    50. Розкрийте особливості обліку витрат на обов'язкове стра­хування, пов'язане з експлуатацією автотранспортних засобів.

    51. Наведіть види технічних обслуговувань і ремонтів авто­мобілів та охарактеризуйте порядок відображення в обліку вит­рат на їх проведення.

    52. Наведіть структурну характеристику будови субрахунку 207 «Запасні частини».

    53. Розкрийте порядок оперативного обліку використання автомобільних шин.

    54. Наведіть приклади основних бухгалтерських проведень з обліку руху автомобільних шин.

    55. Наведіть основні види норм витрат пального автомобі­лями та порядок їх застосування.

    56. Дайте структурну характеристику будови субрахунку 203 «Паливо».

    57. Охарактеризуйте порядок документального оформлення руху пального при різних способах заправки автомобілів.

    58. Наведіть основні первинні документи та облікові регіст­ри, призначені для обліку витрачання паливно-мастильних ма­теріалів.

    59. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку руху та витрачання паливно-мастильних матеріалів.

    60. Охарактеризуйте типи автомобілів за їх призначенням, які використовують для організації аналітичного обліку витрат на автоперевезення.

    61. Наведіть основні статті витрат на автотранспортних ро­ботах та калькуляційні одиниці для визначення собівартості ав­томобільних перевезень.

    62. Перелічіть основні дозвільні документи, необхідні для організації підприємства торгівлі.

    63. Охарактеризуйте порядок використання реєстраторів роз­рахункових операцій (РРО), розрахункових книжок (РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО) у підприємствах торгівлі.

    64. Назвіть основні особливості організації бухгалтерського обліку в торгівлі.

    65. Охарактеризуйте порядок патентування торгової діяль­ності та відображення в обліку операцій придбання і списання торгових патентів.

    66. Охарактеризуйте порядок документального оформлення надходження та реалізації товарів.

    67. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку надход­ження товарів, розкрийте порядок визначення їх первісної вар­тості.

    68. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку розра­хунків за претензіями, охарактеризуйте порядок їх документаль­ного оформлення.

    69. Розкрийте порядок визначення торгової націнки на това­ри в роздрібній торгівлі та її відображення в обліку.

    70. Дайте характеристику методів обліку та розподілу транс­портно-заготівельних витрат (ТЗВ) у торгових підприємствах та наведіть основні бухгалтерські проведення з їх розподілу і спи­сання.

    71. Назвіть основні види тари та рахунки, на яких ведеться облік різних видів тари.

    72. Наведіть основні бухгалтерські проводки з відображен­ня в обліку операцій із заставною та скляною тарою.

    73. Охарактеризуйте порядок реалізації товарів зі знижками та їх відображення в обліку.

    74. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку реалі­зації товарів за бонусними дисконтними картками.

    75. Охарактеризуйте умови, порядок документального офор­млення та відображення в обліку повернення товарів покупцями.

    76. Охарактеризуйте особливості проведення, документаль­ного оформлення та відображення в обліку операцій комісійної торгівлі.

    77. Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб­раження в обліку реалізації товарів в розстрочку.

    78. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку реалі­зації товарів через торговельні автомати.

    79. Розкрийте порядок відображення в обліку виїзної торгівлі.

    80. Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб­раження в обліку реалізації товарів поштою за передоплатою та накладною платою.

    81. Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб­раження в обліку оптової торгівлі.

    82. Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб­раження в обліку фірмової торгівлі.

    83. Охарактеризуйте особливості організації та порядок відоб­раження в обліку реалізації лікарських засобів аптеками.

    84. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку витрат на рекламу.

    85. Охарактеризуйте порядок визначення та відображення в обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів.

    86. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку опера­ційних витрат та визначення фінансових результатів діяльності торгового підприємства.

    87. Охарактеризуйте умови та порядок проведення переоцін­ки товарів і відображення в обліку та звітності її результатів.

    88. Охарактеризуйте особливості виробничо-торгової діяль­ності у сфері громадського харчування.

    89. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку реа­лізації товарів (послуг) з розрахунком за платіжними картками.

    90. Охарактеризуйте порядок планування та документально­го оформлення обсягів виробництва кулінарної продукції та каль­кулювання її вартості.

    91. Охарактеризуйте особливості документального оформлен­ня приймання товарів і продовольчої сировини закладами гро­мадського харчування.

    92. Дайте характеристику організації обліку товарів і тари на складах підприємств громадського харчування та наведіть бух­галтерські проведення з обліку таких операцій.

    93. Наведіть первинні документи, якими оформлюють відпуск готових виробів кухні.

    94. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку про­цесу виробництва і реалізації продукції кухні при різних методах оцінки сировини на складі.

    95. Охарактеризуйте особливості документального оформлен­ня та відображення в обліку руху товарів і сировини у само­стійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфаб­рикатів.

    96. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку бе­зоплатної видачі та пільгової реалізації працівникам закладів гро­мадського харчування форменого одягу та взуття.

    97. Наведіть особливості діяльності підприємств житлово-комунального господарства та їх вплив на організацію бухгал­терського обліку.

    98. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку ак­тивів та власного капіталу підприємств ЖКГ.

    99. Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з обліку розрахунків за передане в оренду державне (комунальне) майно.

    100. Наведіть основні статті витрат та калькуляційні одиниці у підприємствах різних підгалузей ЖКГ.

    101. Перелічіть основні види доходів підприємств ЖКГ та вкажіть особливості їх відображення в обліку.

    102. Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку роз­рахунків з квартиронаймачами при різних формах їх організації.

    103. Наведіть види цільового фінансування та цільових над­ходжень у ЖКГ та охарактеризуйте порядок їх відображення на рахунках.

    104. Охарактеризуйте особливості діяльності об'єднань спів­власників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх вплив на організацію обліку.

    105. Дайте характеристику особливостей організації обліку в житлово-будівельних кооперативах (ЖБК).

    106. Наведіть основні бухгалтерські проводок з обліку господарських операцій ЖБК

    107. Наведіть характеристику страхової діяльності та розкрий­те особливості її організації. Перелічіть спеціальні рахунки, що призначені для обліку страхової діяльності.

    108. Дайте визначення страхового платежу та розкрийте струк­туру страхового тарифу.

    109. Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку стра­хових платежів та розрахунків зі страхувальниками.

    110. Розкрийте загальний зміст операцій перестрахування та назвіть особливості організації їх обліку.

    111. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку опе­рацій передачі ризиків у перестрахування.

    112. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку опе­рацій отримання ризиків у перестрахування.

    113. Наведіть види страхових резервів, що застосовуються в Україні.

    114. Охарактеризуйте порядок обчислення суми резерву неза-роблених премій.

    115. Дайте характеристику рахунка 49 «Страхові резерви».

    116. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку стра­хових резервів.

    117. Охарактеризуйте склад специфічних витрат страховика та порядок їх визнання і відображення на рахунках.

    118. Наведіть склад доходів страхової організації та охаракте­ризуйте порядок визначення суми зароблених страхових платежів.

    119. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку до­ходів та фінансових результатів страхової діяльності.

    120. Перелічіть особливості освітньої діяльності та зумовлені ними пріоритетні питання організації бухгалтерського обліку.

    121. Охарактеризуйте склад доходів недержавних навчальних закладів та наведіть особливості їх відображення в бухгалтерсь­кому обліку.

    122. Дайте характеристику складу витрат недержавних закладів освіти та назвіть можливості їх розподілу і віднесення на конк­ретні об'єкти обліку витрат.

    123. Охарактеризуйте можливості калькулювання собівартості послуг у недержавних закладах освіти.


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий контроль (залік) проводиться в письмовій формі за варіантами. Кожний варіант містить два рівня завдань:

І рівень – 20 тестів з одною правильною відповіддю, які оцінюються кожний правильний тест в 0,5 балів (максимальна кількість балів за І рівень - 10 балів);

ІІ рівень – два практичних завдання, кожне з яких оцінюється максимум в 10 балів (максимальна кількість балів за ІІ рівень - 20 балів).

Студент, який набирає 20 балів отримує залік.

Приклад тестових завдань підсумкового контролю

1. Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відображається подання претензії постачальнику за невідповідну якість товарів?

а) Дт374 Кт281

б) Дт374 КтбЗІ

в) Дт 374 Кт 974

г) Дт974 КтбЗІ

2. Чи має право підприємство розрахуватись готівкою з одним постачальником в сумі 1000грн. впродовж 1 доби?

а) Має право виконати таку операцію

б) Може виконати розрахунки готівкою, якщо має відповідний патент

в) Ні в якому разі не може, бо порушує чинне законодав­ство;

г) Може в межах 10000грн. в один день з одним постача­льником

3. Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відображається передача в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві роздрібної торгівлі?

а) Дт22 Кт93

б) Дт93 Кт22

в) Дт23 Кт22

г) Дт90 Кт22

4. Згідно з Законом України "Про податок на додану вартість" при реалізації товарів податкову накладну складає:

а) Будь-який постачальник товару

б) Тільки покупець товару

в) Постачальник, який зареєстрований, як платник ПДВ у податковому органі

г) Постачальник і покупець товару.

5. Документ, яким оформлюють рух товарів і тари з одного магазину в інший:

а) Товарно-транспортна накладна;

б) Рахунок-фактура

в) Видаткова накладна

г) Прибуткова накладна

Приклад практичних завдань підсумкового контролю

ТОВ «Континент-Сервіс» отримало 07.07.08р. від оптового підприємства (постачальника) товари відпускною вартістю 120 000 грн. (у тому числі ПДВ) на умовах розрахунку «2/10, п/30». Розрахунки з постачальником проведено протягом 10 днів, тобто 15.07.08р. ТОВ «Континент-Сервіс» розрахувалось повністю. Торгівельна націнка на товари підприємства роздрібної торгівлі склала 50000 грн. 31.07.08. ТОВ «Континент-Сервіс» реалізувало товар на суму 152000 грн. Визначити фінансовий результат від реалізації товару, відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Довідкова література

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХІY від 16.07.99.

 2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97 зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України «Про селянське (фермерське) господар­ство» від 20.12.91 р. № 2009-ХП.

 4. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 03.02.99 р. № 414-Х1У.

 5. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-XII.

 6. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 20.10.99 р. № 1172-Х1У.

 7. Закон України «Про автомобільний транспорт» в редакції закону від 23.02. 2006 р. № 3492-1У.

 8. Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12. 1993 p. № 3682.

 9. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахун­кових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та по­слуг» від 01.06. 2000 р. № 1776 - 111.

 10. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-1У.

 11. Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

 12. Методичні рекомендації з планування, обліку і кальку­лювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організа­ціях житлово-комунального господарства. Затверджено наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. № 47.

 13. Порядок зайняття торговельною діяльністю та правила торговельного обслуговування населення. Затверджено постано­вою КМУ від 08.02.1995 р. № 108.

 14. Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закла­дах. Затверджено постановою КМУ від 17.11.2004 р. № 1570.

 15. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Затверд­жено постановою КМУ від 20.12.1997 р. № 1442.

 16. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. № 145.

 17. Методичні рекомендації з формування собівартості буді­вельно-монтажних робіт. Затверджено наказом Державного ко­мітету з будівництва і архітектури України від 16.02.2004 р. № 30.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Буді­вельні контракти». Затверджено наказом МФУ від 28.04.2001 р. № 205 (зі змінами і доповненнями).

 19. Загальні умови укладання і виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Затверджено постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668.

 20. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Затверджено постановою КМУ від 18.02.97 р. № 176.

 21. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та ба­гажу автомобільним транспортом. Затверджено наказом Міністер­ства транспорту України від 21.01.98 р. № 21.

 22. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. № 102.

 23. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв авто­транспортних засобів. Затверджено наказом Міністерства транс­порту України від 17.01.2002 р. № 18.

 24. Методичні рекомендації з формування собівартості пере­везень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65.

 25. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин. Зат­верджено наказом Міністерства транспорту України від 08.12.97 р. № 420.

 26. Норми витрачання пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43.

 27. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприєм­ствах і в організаціях України. Затверджено наказом Держкомітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Ук­раїни, Мінекономіки України, Мінтрансу України, Держкомітету по стандартизації, метрології та сертифікації України, Держкомстату України від 02.04.98 р. № 81/38/101/235/122.

 28. П(с)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999року.

 29. П(с)БО 2 „Баланс” затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999року.

 30. П(с)БО 3 „Звіт про фінансові результати” затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999року.

 31. П(с)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999року.

 32. П(с)БО 5 „Звіт про власний капітал” затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999року.

 33. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; Наказ МФУ від30.11.99. № 291.

 34. П(с)БО 7 „Основні засоби” затверджене наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000року зі змінами та доповненнями

 35. П(с)БО 9 „Запаси” затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10. із змінами і доповненнями..1999року.

 36. П(с)БО 15 „Дохід” затверджене наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999. із змінами і доповненнями.

 37. П(с)БО 16 „Витрати” затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999. із змінами і доповненнями.

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Затверджено наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790.

 39. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологіч­них активів. Затверджено наказом МФУ від 29.12.2006 р. № 1315.

 40. Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складан­ня фінансової звітності в системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом МАЛУ від 01.11.2000 р. № 216.

 41. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулю­вання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом МАЛУ від 18.05.2001 p. № 132.

 42. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал­терського обліку за журнально-ордерною формою на підприєм­ствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом МАЛУ від 07.03.2001 р. № 49.

 43. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгал­терського обліку в селянських (фермерських) господарствах. Зат­верджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190.

 44. Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерсь­кому обліку операцій з формування власного капіталу та залу­чення майна колишніх членів колективних сільськогосподарсь­ких підприємств новоствореними підприємствами. Затверджено наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190.

 45. Методичні рекомендації щодо впровадження національ­них положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері гро­мадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжна­родними стандартами. Затверджено наказом Міністерства еко­номіки України від 17.06.2003 р. № 157.

 46. Правила роботи закладів (підприємств) громадського хар­чування. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 24.07.2002 р. № 219.


Основна

 1. Атамас П.Й. Бухгалтерский облік у галузях економіки: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392с.

 2. Бутинець Ф. Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в торгівлі: - Житомир: ПП „Рута”,2002. – 576 с

 3. Бухгалтерський облік у галузях господарства. Підручник для різногалузевих вузів. /І.В.Тараненко, Є.І.Рябій/. Під редакцією Б.О. Шумляєва. Дніпропетровськ, 2006. - 458с.

 4. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. Вищ. Навч. зал. / Захожай В.Б., Базась М.Ф., Базась Є.Ф., Матюха М.М.-К.: МАУП, 2005.-968с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред проф. Ф. Ф. Бутинця. – 3 вид., перероб. і доп . – Житомир: ЖІТІ, 2001. -672 с.

 6. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с.

 7. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.:Кондор, 2005р.-503с.

 8. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.

 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник – К.: Алеута, 2006.-1080с.

 10. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 268с.


Додаткова

 1. Кавторева Я.В. Строительство: особенности бухгалтерс­кого и налогового учета. — X.: Фактор, 2000. — 456 с.

 2. Все об учете и организации строительной деятельности / Рудяк Ю., Пирожненко О., Кавторева Я., Клименко А., Витков-ская О. — 2-е изд., перераб. и доп. — X.: Фактор, 2005. — 456 с.

 3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприєм­ствах: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - К.: Вища освіта, 2003. - 800 с

 4. Облік сільськогосподарської діяльності /За ред. В.М. Жука. -К., 2007. - 368 с

 5. Малюга Н.М. та ін. Облік в галузях економічної діяль­ності: автотранспорт і будівництво / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000. - 480 с

 6. Мірошниченко Л.О. Автотранспортні підприємства: організація і облік. — X.: Фактор, 2002. — 172 с

 7. Піроженко О., Рудяк Ю., Бойцова М. Усе про облік та організацію роздрібної торгівлі. — X.: Фактор, 2005. — 376 с

 8. Бухгалтерський облік в торгівлі / За ред. проф. Ф.Ф. Бу-тинця та доц. Н.М. Малюги. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Жито­мир: ПП «Рута», 2002. - 576 с

 9. Солошенко Л. Розничная торговля: новое в бухгалтерс­ком учете. — X.: Фактор, 2000. — 104 с.

 10. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 384 с.

 11. Кузнецов В. Все об учете и организации общественного питания. — X.: Фактор, 2006. — 298 с.

 12. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві-теорія і практика. - К.: Знання, 2006. - 351 с

 13. Лисенко Н., Бабак А. Посібник з бухгалтерського обліку для підприємств комунальної галузі. - К, 2003.

 14. Пархоменко В. С Бухгалтерський облік страхової діяль­ності. - К.: Лібра, 2002. - 216 с

 15. Гаманкова О. О. Облік і аудит у страхових організаціях. — К.: КНЕУ, 2006. - 184 с

 16. Пустовит М. Все об учете и организации частных учеб­ных заведений. — X.: Фактор, 2006. — 476 с.