asyan.org
добавить свой файл
1
ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх функцій, а також повноважень, делегованих у встановленому законом порядку районною радою;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з районною радою, іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами;

здійснює повноваження, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації";

забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного суду України, актів Президента України, інших органів державної влади на території району;

очолює роботу з розроблення та реалізації програм економічного та соціального розвитку району, подає їх на затвердження районній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед районною радою;

вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району;

координує роботу щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю;

контролює виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в районі;

формує склад районної державної адміністрації;

визначає структуру районної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання районної державної адміністрації;

призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівника апарату, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації;

затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади та звільняє з посад начальників відділів, завідувачів секторів та спеціалістів апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації, які не відокремлені;

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, уповноважує на це своїх заступників;

погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;

в межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації;

регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо);

в межах своїх повноважень одноосібно видає розпорядження і несе за них відповідальність згідно із законодавством;

організовує контроль за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих їм повноважень державної виконавчої влади;

спрямовує та координує виконання заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повноважень районної державної адміністрації;

не пізніше, ніж у місячний термін, розглядає подання та приймає рішення, або подає обґрунтовану відповідь на звернення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на незадовільну роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування району, їх виконавчими органами та сільськими, селищними головами і сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування;

здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня;

здійснює контроль за здійсненням повноважень місцевого самоврядування, делегованих районною радою;

очолює роботу по складанню проекту бюджету району, подає його на затвердження районній раді, забезпечує його виконання, звітує перед районною радою про його виконання;

приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

інформує населення про екологічні небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживають до його поліпшення;

організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, та громадян;

вносить пропозиції в установленому законодавством порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки;

організовує розробку, подає на затвердження районній раді, контролює виконання екологічних програм, звітує перед районною радою про їх виконання, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території;

укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

оголошує у разі стихійного лиха, аварії, катастрофи, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій, зони надзвичайної ситуації;

контролює здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних з підтриманням у зонах надзвичайних ситуацій громадського порядку, врятування життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереження матеріальних цінностей;

приймає, відповідно до чинного законодавства, рішення, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, а також з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких встановлено відповідальність кодексом України „Про адміністративні правопорушення”;

організовує здійснення контролю за додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;

забезпечує ефективне використання природних ресурсів на території району;

розпоряджається землями державної власності відповідно до закону;

організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району;

подає районній раді висновки про доцільність розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;

вносить на розгляд районної ради, крім питань, пов’язаних із виконанням делегованих повноважень, інші пропозиції;

щорічно інформує на вимогу голови обласної державної адміністрації, звітує перед ним про свою діяльність;

порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади питання, про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів;

визначає граничну чисельність, фонд оплати праці управлінь, відділів та інших структурних підрозділів і апарату районної державної адміністрації;

вносить, за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу на території цих зон;

утворює спостережну комісію та координує їх діяльність.

Спрямовує і контролює діяльність:

фінансового управління районної державної адміністрації;

державного реєстратора юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

Координує діяльність, взаємодіє та сприяє у виконанні покладених завдань:

Петрівському районному відділу УМВС України в Кіровоградській області;

Олександрійському міжрайонному відділу Служби безпеки України;

управлінню державного казначейства в Петрівському районі Головного управління державного казначейства України у Кіровоградській області;
Олександрійському об’єднаному міському військовому комісаріату;

Петрівському відділенню Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції;

Петрівському районному відділу УМНС України в Кіровоградській області;

Петрівському районному управлінню юстиції;

відділенню ДАІ з обслуговування Петрівського району;

Петрівській районній нотаріальній конторі та приватним нотаріусам Петрівського районного нотаріального округу;

Взаємодіє з:

прокуратурою Петрівського району;

Петрівським районним судом.

У разі порушення власником підприємства, установи, організації законів, звертається до нього або уповноваженої ним особи про притягнення керівників відомств, установ, організацій до відповідальності.

Затверджує регламент районної державної адміністрації.

Організовує роботу та здійснює керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами, штабами, робочими групами та міжвідомчими координаційними органами).