asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНСТВА
В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


(На прикладі роботи Луганського обласного

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………

3РОЗДІЛ 1. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНСТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  1. Правовий захист дитинства як соціально-педагогічна категорія………………………………………………………………


7

  1. Система правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ…………………………………………………………......


13РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ЦСССДМ
  1. Розробка й впровадження технології правового захисту дитинства в діяльності Луганського обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді……………………………………..18

  1. Аналіз результатів експериментального дослідження…………….

23ВИСНОВКИ……………………………………………………………......

27СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….

30ДОДАТКИ………………………………………………………………….

36

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах, економічної, політичної, соціальної, духовної кризи, що охопила Україну в кінці ХХ – початку ХХІ століття, найуразливішою категорією суспільства стали діти. Вони опинились у ситуації повної беззахисності. Права дитини погано захищені в сім’ї, школі, соціальному оточенні: дорослі ставляться до дітей як начальники до своїх підлеглих; у своїх вимогах дорослі не враховують зусиль і можливостей дитини, вони „не чують дітей”, а слухають тільки себе; батьки не вчать дітей мислити, міркувати, а нав’язують їм готові рішення – інструкції; дорослі пропонують свою модель поведінки дітям і враховують її ідеальною. Авторитаризм у ставленні до дітей як з боку батьків, так і з боку педагогів стало, мабуть, явищем наднаціональним.

Ще на початку 1991 року Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини, яку було прийнято в 1989 році. З того часу було зроблено чимало значних кроків для поширення дії цього міжнародного документу в країні. Зокрема, прийнято ряд нових законодавчих актів щодо захисту сім’ї, материнства та дитинства. Найістотніший серед них – Національна програма „Діти України”, що була прийнята у 1996 році й увібрала в себе зобов’язання держави перед дітьми та конкретні заходи щодо їх виконання.

Однак, не дивлячись на значні зусилля держави, становище дітей в Україні погіршується. Як свідчать останні дослідження, проведені центром „Соціальний моніторинг” за сприянням представництва ЮНІСЄФ в Україні (Дитячий фонд ООН), тільки 3% серед більш ніж п’яти тисяч опитаних дітей вважають, що їх права не порушуються, а 97% відповіли, що права порушуються досить часто [44].

Таке жахливе становище підростаючого покоління в наш час диктує гостру необхідність у виробленні державної політики правового захисту дитинства, яка б спиралася, перш за все, на міцну законодавчо-правову базу та діяльність державних і громадських організацій.

Аналіз правової, соціологічної, соціально-педагогічної літератури свідчить про наполегливі пошуки вченими і державними службами умов і механізмів соціально-правового захисту дитинства.

Так, розвиток законодавчої основи захисту дитинства (ратифікація Конвенції ООН про права дитини, прийняття Державної національної програми „Діти України”, Законів України „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” та ін.) свідчить про визначення захисту дитинства пріоритетним напрямом державної політики, прагнення України інтегруватись у світове співтовариство, наблизитися до міжнародних стандартів щодо прав людини.

Аналіз наукових праць Т. Василькової, М. Галагузової, І. Звєрєвої, О. Караман, Л. Кальченко, Г. Лактіонової, Л. Яковлєвої та ін. дозволив нам визначити сутність і зміст правового захисту дитинства як соціально-педагогічної категорії. Вивчення літератури з соціальної педагогіки (О. Вінгловська, А. Капська, В. Нікітін, М. Шакурова, Г. Штінова та ін.) дало нам змогу узагальнити методи соціально-педагогічної роботи і скласти власну класифікацію методів стосовно захисту прав дитини.

Описання системи інституцій, які здійснюють захист дитинства на загальнодержавному та місцевому рівнях, дозволило нам, з одного боку, визначити найефективнішою базою для впровадження правозахисних технологій систему центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), а з іншого – відсутність наукового обґрунтованого, технологічно оснащеного напряму правового захисту дитинства в її діяльності.

Цим був зумовлений вибір теми нашого дослідження „Правовий захист дитинства в діяльності Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (На прикладі роботи Луганського обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)”.

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність ЦСССДМ.

Предмет дослідження – правовий аспект соціально-педагогічної діяльності ЦСССДМ.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити соціально-педагогічну технологію правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ.

Гіпотеза дослідження: правовий захист дитинства в діяльності ЦСССДМ буде успішно здійснюватися, якщо:

 • система правового захисту дитинства буде охоплювати як державний, так і місцевий рівні; як державні, так і громадські організації;

 • законодавча база правового захисту дитинства буде відповідати світовим стандартам;

 • правовий захист дитинства буде виділений в окремий напрям діяльності ЦСССДМ;

 • технології правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ будуть постійно оновлюватись і вдосконалюватися;

 • до роботи в ЦСССДМ будуть залучатися висококваліфіковані кадри.

У відповідності з визначеною метою і гіпотезою вирішувалися такі завдання дослідження:

  1. Розкрити сутність і зміст правового захисту дитинства як соціально-педагогічної категорії.

  2. Визначити особливості становлення та функціонування системи правового захисту дитинства в Україні;

  3. Розробити й експериментально перевірити соціально-педагогічну технологію правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ;

  4. Сформулювати практичні рекомендації щодо організації правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ.

У процесі дослідження були використані такі методи: теоретичні – аналіз (історичний, теоретичний, порівняльний) філософської, психологічної, соціально-педагогічної, правової літератури для розкриття правового захисту дитинства як соціально-педагогічної категорії, системи правового захисту дитинства на державному і місцевому рівнях; синтез для моделювання системи діяльності ЦСССДМ; абстрагування, конкретизація й ідеалізація для виділення правозахисного напряму діяльності ЦСССДМ, моделі захищеної особистості дитини; моделювання та проектування для визначення логіки і структури дослідження й розробки відповідної соціально-педагогічної технології; емпіричні – анкетування, інтерв’ювання, бесіда, спостереження, оцінка для моніторингу процесу і результатів експериментальної діяльності; констатуючий і формуючий експерименти для перевірки технології правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ; математичні методи для обробки та інтерпретації результатів дослідження.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:

 • удосконалено сутність і зміст правового захисту дитинства як соціально-педагогічної категорії, що полягає у створенні державою і суспільством умов для реалізації інтересів і життєво важливих потреб дітей на основі впровадження в практику механізмів дії нормативно-правової бази;

 • уперше складена класифікація прав дитини і на цій основі – класифікація нормативних актів та методів роботи, що їх забезпечують;

 • дістала подальший розвиток розробка соціально-педагогічних технологій, на основі яких створена й апробована авторська технологія правового захисту дитинства в діяльності ЦСССДМ, яка може знайти подальше застосування в розробці соціальними педагогами, учителями, співробітниками ЦСССДМ власних моделей, проектів і технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю.

Структура роботи. Конкурсна робота загальним обсягом 45 сторінок, основна частина – 30, складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (65 найменувань), 3 таблиць, 6 додатків на 10 сторінках.следующая страница >>