asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9

ДодаткиФормуляр-зразок:
Державний Герб України

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

Харківський авіаційний інститут”

НАКАЗ
00.00.2000р. м. Харків №0/0

Про переведення навчання в

Університеті на українську мову

Згідно із Законом про мови і ст. 10 Конституції України навчання в університеті має здійснюватися українською мовою. У зв'язку з цим
НАКАЗУЮ:
1. Усю систему документації в університеті з ... вести державною мовою.

2. Викладання предметів з усіх без винятку навчальних дисциплін здійснювати українською мовою з ....

3. Проректору з навчальної роботи П.П.Петрову організувати проведення занять з документоведення українською мовою з працівниками, які зайняті підготовкою й оформленням документів, а також з професорсько-викладацьким складом у термін до_______ ....

4. Проректору з наукової роботи А.Р. Макарову забезпечити переклад розроблених попередньо інструкцій, положень та інших нормативних документів українською мовою у термін до _______....

5. Начальникам кафедр забезпечити переклад попередньої документації, розроблених навчально-методичних матеріалів українською мовою у термін до _______....

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Наказ оголосити керівному складу університету.


Ректор (підпис) ініціали, прізвище


Герб України

(повна назва установи)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
00.00.00. м. Харків № 00
Про порядок прийому та обробки кореспонденції в установі
У зв’язку з необхідністю впорядкування діловодства в … (назва органу),з метою забезпечення належних умов для своєчасної і якісної підготовки документації на виправку та для звіту керівництву
ВИМАГАЮ

1.Відділу документаційного забезпечення (Удолих А.П.) прийом та облік вхідної, вихідної кореспонденції, документів внутрішнього обігу, реєстрацію наказів і розпоряджень здійснювати згідно з …

2. Розпорядження довести до відома зацікавлених осіб.

3. Контроль за виконанням розпорядження здійснювати постійно (…).
Посадова особа (підпис) ініціали, прізвище

Зразок вказівки:
Назва вищого органу

Назва структури, підпорядкованої вищому органу
ВКАЗІВКА
00.00.00 р. м. Харків № 00

Про дотримання вимог пожежної безпеки
Відповідно до вказівки заступника міністра від... №...
ВИМАГАЮ:

1. Забезпечити виконання приписів державного пожежного нагляду в уста­новлені терміни.

2. Встановити суворий протипожежний режим у приміщеннях.

3. Заборонити застосування електронагрівальних приладів із відкритими спіралями.

4. Організувати проведення розрахунків струмоприймачів, замірів опору ізоляції електромереж, проведення інструктажів із працівниками щодо дотри­мання ними вимог пожежної безпеки.

5. Попереджаю про персональну відповідальність керівників усіх рівнів за дотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах університету.

Начальник

(звання) ( підпис) ініціали, прізвище
Зразок ухвали:

Державний Герб України

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА РАДА М. КИЄВА

Виконавчий комітет
УХВАЛА

16.10.2006 м. Київ № 115

Про надання житлової площі громадянам,

які перебувають на квартирній черзі

Розглянувши списки для надання житлової площі громадянам - працівникам підприємств, організацій та установ Солом'янського району і пропозиції житлової комісії, керуючись Положенням про порядок наданої житлової площі в Україні, виконком
УХВАЛИВ:
громадянину Панченку П.П., який працює інструктором в .... з 1986 року, проживає за адресою: вул. Малишка, 3, кв. 26, займає кімнату площею 18,5 кв.м у трьохкімнатній квартирі (з підселенням), на площі якої проживає чотири особи, у складі:

1. Панченко Петро Павлович - заявник

2. Панченко Ірина Андріївна - дружина

3. Панченко Олег Петрович - син

4. Панченко (Петренко) Олена Іванівна - невістка

виділити трьохкімнатну квартиру по вул. Народного ополчення, 24, житловою площею 56 кв.м згідно з чергою № ... з ... року.
Голова виконкому (підпис) С.В. Садовий

Секретар (підпис) В.Т. Томчук

Зразок пояснювальної записки:

Начальникові (назва закладу)

полковнику міліції

Перепеліці П.Ю.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
12.10.06 я запізнився на роботу в зв’язку з тим, що при виїзді з гаража виявив неполадки в роботі двигуна автомобіля, на усунення яких було затрачено 30 хвилин.
Старший викладач

Кафедри криміналістики

Підполковник міліції (підпис) О.С.Іванчук
12.10.06
Зразок протоколу:
НАЗВА УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

ПРОТОКОЛ № 6

оперативної наради керівництва____РУ ГУ МВС України в

м. Харкові
12.09.2006 м. Харків
Голова зборів: Шульга С.В.

Секретар: Цибуленко Т.В.

Присутні: оперативні працівники Управління ________ у складі 15 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2006 року.

2. Різне.

СЛУХАЛИ: інформацію Музики П.М. про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2006 року.

ВИСТУПИЛИ: (хто, з приводу чого)

УХВАЛИЛИ:

1. Заслухану інформацію взяти до відома.

2. Начальникам відділів забезпечити в повному обсязі виконання планових завдань.

3. Начальникові відділу Мормілю Т.В. організувати роботу насамперед щодо .... До 01.12.2006 з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених під час обговорення, доопрацювати окреме рішення з даного питання і доповісти начальникові Управління Павлову П.М.
Голова наради (підпис) С.В.Шульга

Секретар (підпис) Т.М.Харченко

Зразок акту:

АКТ
внутрішньої перевірки ВДАІ______РУ МВС України в м. Харкові щодо виконання законодавчих актів України про адміністративні правопорушення на транспорті

Перевірка проведена «__» _____ 200_ р. у складі заступника начальника майора міліції Мішина М.М., заступника начальника міжрайонного відділу ДАІ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Масика А.А. та старшого інспектора з адмінпрактики міжрайонного відділу ДАІ при УДАІ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Ткача П.П.

Під час перевірки виявлені незначні порушення норм адміністративного законодавства України інспекторами взводу ДПС. При складанні протоколів не виконуються вимоги ст. .....КУпАП.

І. Григорук П.П. (протокол № ____ від ....) не вказав індексу за місцем проживання порушника.

2. Лосенко Р.Т. (протокол № ____ від....) не вказав місце роботи порушника

Під час перевірки адміністративних матеріалів порушень законодавства, втрати бланків суворої звітності та порушень обліково-реєстраційної дисципліни не виявлено.
Заступник начальника

майор міліції (підпис) М.М.Мішин

Заступник начальника міжрайонного

відділу ДАІ ГУМВС України в м. Харкові

капітан міліції (підпис) А.А.Масик

Старший інспектор з адмінпрактики

капітан міліції (підпис) П.П. Ткач

Протокол про адміністративне затримання складається у випадках передбачених ст. 262 КУпАП
Додаток З

до п 2.1.4 Інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

ПРОТОКОЛ №

про адміністративне затримання*

«___»____________20_р. м. Київ
Я,________________________________________________________

(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)

склав цей протокол про адміністративне затримання гр. ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові затриманого)

"___"___________19___ року народження,

Що проживає за адресою: ____________________________________________

який (-яка) доставлений (-на) в службове приміщення______________________________________ (назва та адреса)

__"_____20__р. о "___" год "___" хв. у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого ч.___ст.___КУпАП для________________________________________________________

(мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи і т. інше)

Гр._________________роз'яснено його (-її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП.

"__"_____________200_р. Підпис затриманої особи ___________
Про місце перебування затриманого (-ної) згідно зі ч. 2 ст. 261 КУпАП повідомлено о «__» год "__" хв "__"____200_р.______________________________________________

(родичів, адміністрацію за місцем роботи чи навчання, яким чином повідомлено)

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку в присутності понятих:

1.___________________________, адреса________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

2._____________________________, адреса______________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

проведено особистий огляд та речей, передбачений ст. 264 КУпАП, що були в затриманого (ної) _____________________________
(прізвище та ініціали)

У затриманого (ної) в присутності понятих виявлені та вилучені для тимчасового зберігання_______________________________________

(указати перелік речей, цінностей, документів, що являються знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби місце та обставини виявлення).

Затриманий (-на)одягнутий (-та)____________________________ При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені, виявлені ___________________________________________________________

(непотрібне закреслити) (які саме, чи надавалася медична допомога, час надання медичної допомоги, номер виклику і бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря)

Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та огляді______________________________________________________

(указати ким і які саме)

Підписи понятих: 1._____________________2.___________________

Підпис затриманого (-ної) ____________________

Підпис працівника, який робив огляд____________

Гр.________звільнений (-на) "__"___________200_р. о "___" год "___" хв

Причина звільнення_________________________________________

При звільненні одержав (-ла) _________________________________

(указати перелік речей, що повернуті при звільненні)

Претензій не маю, претензії маю______________________________

(непотрібне закреслити) (указати які саме)
Підпис звільненої особи____________________________________
Підпис посадової особи____________________________________

Постанова № __

про накладання адміністративного стягнення

«__» ____200 р.
адміністративна комісія Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва, розглянувши матеріали, надані на гр.________

рік народження _____місце роботи та адреса роботи_____________

Посада___________________________________________________

Домашня адреса___________________________________________

який______________________________________________________

(вказати де, коли зроблено правопорушення і у чому плямилось)

Постановляє:

Накласти на гр. ______________________________________штраф у сумі ______ грн..

Штраф маг бути внесено до Центрального ощадного банку, пр. Перемоги, 12, р/р №141512 райфінвідділу, для організації ІІІевч. від. Укрсоцбанку, р/р №141512 у 15-дспиий термін з дня вручення даної постанови.

Рішення адміністративної комісії надіслані за місцем роботи

гр. ___________________________________________________для громадського осуду.

Контроль за виконанням постанови адміністративної комісії покласти на_________________________________________________

Голова адміністративної комісії_______________________________

Секретар адміністративної комісії _____________________________

Ця постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення у вищестоящий орган або в районний (міський) суд.

Розписка

Постанова №_від_200_р. про накладання штрафу на гр.___________________

в сумі__грн.__мною одержана.

Термін оплати і порядок оскарження роз'яснено. ________________________(підпис)

Бібліографічний список
Конституція України. – Х.: Фоліо, 1997. – 48 с.

Господарський Кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

Цивільний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2004. – 408 с.

Закон України „Про власність” // Відомості Верховної Ради УРСР.

– 1991. – № 20. – С. 249.

Закон України „Про господарські товариства”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263.

Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 236 с.

Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебник. – Х.: Одиссей, 2005. – 800 с.

Хозяйственное право Украины: Учебник /Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 454 с.

Хозяйственное право: Учебник / Мамутов В.К., Знаменский Г.Л., Хахулин К.С. и др. / Под ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

ЗМІСТ
Розділ 1.Господарська діяльність суб’єктів підприємництва………………………………………...……………………….3

Тема 1. Суб’єкти господарювання …………………………………………..4

Тема 2. Легалізація господарської діяльності……………………………..8

Тема 3. Договір у господарській діяльності…………………………….…12

Тема 4. Господарсько-правова відповідальність…………………….…..14

Тема 5. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання……….…..15

Тема 6: Припинення суб’єкту господарювання………………………..….19

Додатки………………………………………………………………………….23

Розділ 2.Документознавча діяльність

у трудових відносинах………………………………………………………...29

Тема 1. Поняття, предмет і принципи трудового права, трудові правовідносини і їх суб’єкти……………………………………………….…29

Тема 2. Трудовий договір, його зміст і види. Оформлення на роботу. Укладення трудового договору……………………………………………...30

Тема 3. Зміна умов трудового договору………………………………..….39

Тема 4. Робочий час і час відпочинку……………………………………...44

Тема 5. Трудова дисципліна. Стимулювання праці, її охорона…….….46

Тема 5. Матеріальна відповідальність працівників………………………49

Додатки………...………………………………………………………………..52

Розділ 3.Документаційне забезпечення управлінської діяльності органів державної влади…………………………………………………….66

Тема 1. Поняття про документування управлінської діяльності………67

Тема 2. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності………………..……………………………………70

Тема 3. Адміністративні документи як такі, що прийняті у процесі виконавчої діяльності………………………………………………………...72

Додатки……………...………………………………………………………….84

Бібліографічний список………………………………………………………92


<< предыдущая страница