asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Старобільської РДА

20.10.2009 № 120

ПОРЯДОК

розгляду скарг учасників процедур державних закупівель
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду у відділі освіти Старобільської РДА (замовник) скарг, поданих учасниками процедур державних закупівель до моменту укладення договору про закупівлю (далі - скарга, скарги).

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №921 (зі змінами) (далі — Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі — учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до відділу освіти Старобільської РДА.

У разі коли на день отримання відділом освіти скарги укладено договір про закупівлю, відділ освіти не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, Державне казначейство України листом у п’ятиденний строк з моменту подання скарги.

Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

3. Об’єктом оскарження не може бути:

зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності. У такому разі замовник має право розглядати скаргу лише у частині, за якою ще не минув строк, необхідний для подання скарги.

У випадку надходження скарги до відділу освіти вона реєструється в установленому порядку. Днем отримання скарги вважається день її реєстрації у відділі освіти.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником — юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником — фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони — для юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання — для фізичних осіб;

б) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

в) викладення змісту підстав, у зв’язку з якими вона подається;

г) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

ґ) вимоги скарги;

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

8. Розгляд скарг здійснюється Комісією, склад якої затверджується наказом відділу освіти Старобільської РДА. До складу Комісії входять члени тендерного комітету у кількості 5 осіб. Головою Комісії є головний спеціаліст відділу освіти, який згідно розподілу функціональних обов'язків координує та контролює діяльність тендерних процедур.

Комісія правомочна приймати рішення за умови участі в засіданні не менше трьох її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є ухвальним.

9. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Комісія зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Комісією рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення Комісії про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

10. Комісія повинна не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Комісія передає повідомлення факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.

11. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

в) у разі відкликання скарги учасником.

12. У разі залишення скарги без розгляду Комісія повідомляє про це учасника, який подав скаргу в триденний строк.

Рішення Комісії про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

13. Комісія приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено — причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково — заходи, які необхідно вжити тендерному комітету відділу освіти Старобільської РДА для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходи, необхідні для врегулювання спірного питання.

Рішення Комісії про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

14. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, Державному казначейству (обслуговуючому банку).


Голова тендерного комітету А.Ю.Гасанова
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Старобільської райдержадміністрації

20.10.2009 №120


СКЛАД

Комісії з розгляду скарг учасників процедур державних закупівель


Голова Комісії:

Гасанова А.Ю. - головний спеціаліст відділу освіти Старобільської РДА.
Члени Комісії:

Ладик Г.В. - економіст відділу освіти Старобільської РДА;

Мова О.Ю. - бухгалтер відділу освіти Старобільської РДА;

Ямполь О.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Старобільської РДА.
Секретар Комісії:

Куряча Н.А. - бухгалтер відділу освіти Старобільської РДА.