asyan.org
добавить свой файл
1
Начальник ДПЧ-21 ВОНПР на з/о

підполковник вн. служби

О.В.Мартинов

“_____” _____________ 2004 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття із функціональної підготовки

з начальницьким складом ДПЧ-21

Тема 1.8. Нормативні документи регламентуючі організацію та діяльність органів дізнання в системі МНС України. Наказ МНС України від 18.02.04 №79 „Про затвердження і введеня вдію Інструкції та статистичного звіту пророботу органів дізнання”
Навчальна мета: перевірити знання начальницького складу підрозділу вимог

нормативної документації регламентуючу організацію та діяльність органів дізнання в системі МНС України. Наказ МНС України від 18.02.04 №79 „Про затвердження і введеня вдію Інструкції та статистичного звіту пророботу органів дізнання”

Час: 1 год
Місце проведення: учбовий клас
Навчально-матеріальне забезпечення: закон
Література: Наказ МНС України від 18.02.04 №79 „Про затвердження і введеня вдію Інструкції та статистичного звіту пророботу органів дізнання”
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - 5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми - 30 хв.
Питання, які вивчатимуться:
3.1. Визначення термiнiв

3.2. Основні положення Наказу
3.3 Інструкція про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, порядок складання статистичного звіту форми № 1СЛМ "Основні показники роботи органів дізнання" .


Питання на семінар:


 1. Загальні положення

  1. Інструкція про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, визначає єдиний в системі МНС України порядок їх прийому, реєстрації, обліку і розгляду, встановлює порядок контролю за проходженням і обліком такої інформації, обгрунтованістю прийнятих у справах про пожежі і порушення протипожежних правил процесуальних рішень, а також роз‘яснює порядок складання статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”.

  2. Заяви, повідомлення та інша інформація про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, яка надходить до Головних управлінь (управлінь) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – органи управління МНС України) та до їх місцевих підрозділів, незалежно від форми подання є приводом до початку попередньої перевірки.

 2. Інформування про пожежі та злочини, пов‘язані з ними

  1. Заяви, повідомлення та інша інформація про пожежі та злочини, пов‘язані з ними (далі – інформація про пожежі), можуть надходити від громадян, службових осіб підприємств, організацій, установ в усній, письмовій формі чи в інший спосіб безпосередньо до органів дізнання, чергових частин підрозділів та інших посадових осіб МНС України.

  2. До інформації про пожежі, яка є приводом до початку попередньої перевірки, належать:

заяви громадян;

повідомлення службових осіб підприємств, установ та організацій;

повідомлення засобів масової інформації;

з‘явлення із зізнанням;

інші повідомлення.

Приводом до початку попередньої перевірки інформації про пожежу чи злочин, пов‘язаний з нею, є також безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором, судом відомостей про ознаки злочину, пов‘язаного з пожежею, при здійсненні своїх повноважень.

  1. Заяви громадян про пожежу можуть бути усними або письмовими.

Повідомлення службових осіб установ, підприємств та організацій повинні бути викладені тільки в письмовій формі. До повідомлення можуть бути додані документи і предмети, що підтверджують обставини виникнення і розвитку пожежі.

Безпосереднє виявлення органом дізнання або особою, яка здійснює дізнання, при розслідуванні пожежі злочину, не пов‘язаного з нею, може служити приводом до інформування органів досудового слідства.

  1. Інші повідомлення про пожежі – відомості, що надійшли з інших джерел і потребують негайної перевірки.

До них належать:

повідомлення, що надійшли телефоном (телефаксом), телеграфом;

персоналу медичних установ (закладів) про звернення громадян з вогневими опіками або іншими проявами вогню, отруєння димом, а також зареєстрованих у цих установах (закладах) загиблих людей внаслідок пожежі;

працівників підрозділів державної служби охорони та пультів центрального спостереження про спрацювання приладів пожежної та охоронно-пожежної сигналізації на об‘єктах, що взяті під їх охорону, або від диспетчерів об‘єднаних диспетчерських служб про спрацювання систем протипожежного захисту;

чергових підрозділів органів внутрішніх справ про наявну у них інформацію про пожежі, загибель та травмування людей на них;

працівників МНС України під час ліквідації пожежі (аварії), що могли спричинити загибель людей або завдати шкоди їх здоров‘ю, а також завдати значних матеріальних збитків усім видам власності;

листи (інформація) страхових організацій (компаній) про звернення громадян за фактами пожеж;

інформація про аварії на виробництві, стихійне лихо, катастрофи, нещасні випадки або інші надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, які супроводжувалися пожежею, загибеллю або травмуванням людей внаслідок неї;

інша інформація про події, пов‘язані з пожежами.

При підтвердженні цих відомостей особою, яка здійснює дізнання, складаються відповідні матеріали і мотивований рапорт, внаслідок чого вони набувають самостійного значення як привід для прийняття рішень про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи.

При надходженні в ході перевірки письмових або усних заяв і повідомлень про пожежі або їх наслідки, останні реєструються замість рапортів.

 1. Прийом інформації про пожежі

  1. Інформація про пожежі незалежно від місця і часу їх виникнення, повноти одержаних даних приймається цілодобово у будь-якому підрозділі МНС України або органом дізнання, або диспетчерами, або штатними черговими чи їх помічниками, або працівниками, призначеними на чергування у встановленому порядку.

  2. Прийняття такої інформації та негайне реагування на неї є обов‘язком усіх посадових осіб підрозділів МНС України. Вони не мають права відмовлятися від її прийому під приводом обслуговування іншої території, неналежність заяви чи повідомлення, недостатності свідчень для вирішення питання, політичні погляди, національність, партійну належність, стать, вік, стан здоров‘я особи, яка звернулася із заявою, незнання мови звернення або з будь-яких інших причин.

  3. Чергові підрозділів МНС України, які одержали інформацію про пожежу, негайно вживають заходів щодо її реєстрації та інформують керівництво.

  4. При безпосередньому зверненні громадян до чергової частини, приймальної, органу дізнання або іншого працівника МНС України з усною заявою про пожежу складається протокол заяви встановленого зразка (додаток 1).

Посадова особа (черговий), яка отримала усну заяву, зобов‘язана з‘ясувати особу заявника та скласти протокол заяви, який підписується ним особисто і особою, яка подала заяву.

При поданні письмової або усної заяви про вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 або статтею 270 КК України складається протокол заяви, в якому особа засвідчує своїм підписом про попередження її про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, передбачену статтею 383 КК України.

Повідомлення підприємств, установ, закладів та посадових осіб повинні бути викладені тільки у письмовій формі.

  1. Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До порушення провадження у кримінальній справі слід пересвідчитися в особі заявника. Якщо заявник не може пред‘явити документи, повинні бути вжиті інші заходи для перевірки відомостей про його особу. Не підписана або підписана підробленим підписом чи написана від імені вигаданої особи заява, лист чи інше повідомлення про пожежу або злочин, пов‘язаний з нею, не може служити приводом до початку провадження у справі.

  2. При отриманні заяви чи повідомлення про пожежу чи злочин, пов‘язаний з нею, відповідальний черговий, орган дізнання або інша посадова особа зобов‘язані видати заявнику талон-повідомлення (додаток 2), в якому зазначаються, дані про службову особу, яка прийняла і зареєструвала інформацію, про особу, від якої одержано інформацію, дата та час отримання повідомлення, реєстраційний номер, а також ставиться підпис заявника.

Корінці талонів-повідомлень брошуруються в книжки та знаходяться в чергових частинах підрозділів МНС України. Книжки талонів-повідомлень є документами суворої звітності, використані книжки здаються в канцелярію (секретарю) підрозділу.

  1. Керівники установ, підприємств та організацій, засобів масової інформації, а також автори заяв і повідомлень, у тому числі оприлюднених у засобах масової інформації, зобов‘язані на вимогу особи, яка здійснює дізнання, надати документи та інші матеріали, які є в них і підтверджують зроблену заяву чи повідомлення про пожежу, за винятком випадків, коли конфіденційність чи таємність цих матеріалів гарантується законом.

 1. Реєстрація інформації про пожежі

  1. Інформація про пожежі реєструється в чергових частинах підрозділів МНС України диспетчерами, черговими, їх помічниками, працівниками, призначеними на чергування у встановленому порядку, або працівниками органу дізнання відразу після її надходження, що відображається в Книзі обліку заяв та повідомлень про пожежі (далі – КОЗП) (додаток 3).

  2. При безпосередньому зверненні громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про пожежу до підрозділу, або при надходженні такої інформації поштою, телеграфом, телефаксом чи телефоном у графі 2 КОЗП проставляється спеціальний штамп реєстрації інформації про пожежі (додаток 4), який визначає назву підрозділу, дату і час її реєстрації, порядковий номер реєстраційного запису і прізвище чергового. Одночасно такий штам ставиться на письмовій заяві (повідомленні) та (або) в протоколі заяви. Записи здійснює диспетчер, черговий, його помічник, працівник, призначений на чергування у встановленому порядку, або працівник органу дізнання.

  3. Інформацію про пожежі, в тому числі і повідомлення, які надійшли телефоном, диспетчера, чергові, їх помічники, працівники, призначені на чергування у встановленому порядку, або орган дізнання реєструють самостійно, без погодження з керівництвом підрозділу.

  4. Усі реквізити КОЗП заповнюються згідно з правилами, надрукованими на звороті її титульного листа. Записи за кожною інформацією про пожежі повинні містити стислі, і разом з тим, повні дані про те, що і коли трапилось, хто і в якій формі повідомив про пожежу (усно, письмово, телефоном), які вказівки одержано щодо порядку розгляду, які заходи вжито для її перевірки, хто брав участь у розгляді, яке рішення, коли і ким воно прийняте та інші відомості згідно з реквізитами КОЗП.

  5. КОЗП є документом суворої звітності і зберігається в черговій частині підрозділу МНС України. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою і зареєстрована в канцелярії (секретаря) підрозділу.

  6. Інформація про пожежі, що надійшла до канцелярії (секретаря) підрозділу МНС України поштою, телеграфом, телефаксом, реєструється як вхідна кореспонденція, про неї доповідається начальнику підрозділу або особі, яка виконує його обов‘язки. Керівник дає письмові вказівки щодо реєстрації заяви чи повідомлення у КОЗП і приймає рішення про порядок її перевірки.

Подача такої інформації до органів дізнання, які будуть займатися її перевіркою, без реєстрації у КОЗП категорично забороняється.

  1. Якщо інформацію про пожежі з будь-яких причин було затримано, строк прийняття рішення за нею обчислюється з часу її фактичного одержання.

  2. Забороняється приймати та реєструвати в канцелярії (у секретаря) письмові заяви чи повідомлення про пожежу, які подаються до підрозділів МНС України особисто заявником або службовою особою. Така інформація реєструється тільки в КОЗП.

  3. Персональна відповідальність за додержання правил ведення КОЗП і повноту реєстрації інформації про пожежі покладається на начальника підрозділу, відповідного чергового або особу, яка призначена на чергування у встановленому порядку.

 1. Розгляд інформації про пожежі

  1. Після реєстрації інформації про пожежі в КОЗП, посадова особа, яка її реєструвала, в обов‘язковому порядку доповідає керівництву підрозділу МНС України для прийняття відповідних рішень.

  2. Розгляд та перевірка інформації про пожежі здійснюється тільки особою, яка уповноважена здійснювати дізнання, організовується відповідно до вимог цієї Інструкції та приймається одне із рішень відповідно до норм КПК України.

  3. За кожною інформацією про пожежу начальник підрозділу МНС України або особа, яка виконує його обов‘язки, зобов‘язані дати письмову вказівку особі, яка здійснює дізнання, про вжиття у встановленому порядку відповідних заходів щодо її опрацювання. При несвоєчасному розгляді такої інформації вжити заходів реагування до винних.

  4. За інформацією про пожежі особа, яка здійснює дізнання, приймає одне з таких рішень:

порушити кримінальну справу;

відмовити в порушенні кримінальної справи;

передати заяву чи повідомлення за належністю.

Про прийняте рішення за інформацією про пожежу посадова особа органу дізнання письмово повідомляє заявника і на його вимогу надає необхідні матеріали за результатами її перевірки. Рішення за інформацією приймається особою, яка здійснює дізнання, у строки встановлені КПК.

  1. Про результати розгляду інформації про пожежу особою, яка здійснювала дізнання, або працівником з обліку у графі 8 КОЗП зазначається одне з прийнятих рішень.

У разі винесення постанови про порушення кримінальної справи в зазначеній графі ставиться номер справи та дата її затвердження начальником органу дізнання. При направленні кримінальної справи за підслідністю в цій графі ставиться вихідний номер та дата відповідного супровідного листа.

При винесенні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи ставиться її номер та дата, з одночасним зазначенням у графі 8 вихідного номера і дати письмового повідомлення заявнику.

  1. При встановленні під час розгляду інформації про пожежу адміністративного проступку рішення приймається згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що зазначається в графі 8 КОЗП (проставляється номер та дата складання протоколу про адміністративне правопорушення і винесення постанови про накладення адміністративного стягнення).

  2. У разі, коли при відповідних звірках із органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров‘я, страховими організаціями (компаніями), встановлюються відомості про пожежі або загибель чи травмування людей, зазначена інформація реєструється в КОЗП за фактичною датою їх виявлення.

  3. Якщо при перевірці інформації встановлено, що її розгляд не входить до компетенції органів дізнання, то вказана інформація, а також зібрані матеріали, якщо вони є, супровідним листом направляються за належністю для прийняття подальших рішень, а в графі 8 КОЗП ставиться вихідний номер та дата відповідного супровідного листа.

  4. Коли інформація про пожежу не підтвердилася, особа, яка здійснювала дізнання, та прийняла рішення за нею, складає рапорт і разом з матеріалами перевірки протягом доби доповідає особисто начальнику підрозділу або особі, яка виконує його обов‘язки. Начальник підрозділу МНС України ставить на рапорті відповідну резолюцію.

У цих випадках співробітник з обліково-реєстраційної роботи або органу дізнання підрозділу МНС України за вказівкою начальника або особи, яка виконує його обов‘язки, в графі 8 КОЗП спеціальним штампом робить відмітку про непідтверджену інформацію про пожежі (додаток 5), а матеріали перевірки передає до канцелярії (секретаря) для зберігання у спеціальній справі.

  1. Якщо органом дізнання при перевірці інформації про пожежу виявлено ознаки злочину, не пов‘язаного з пожежею, про це доповідається начальнику підрозділу рапортом, а матеріали перевірки супровідним листом направляються до відповідних органів за належністю, у графі 8 КОЗП ставиться відмітка про вихідний номер та дату направлення.

  2. Категорично забороняється списувати інформацію про пожежі до справи канцелярії (секретаря) підрозділу МНС України без прийняття за ними відповідних рішень, а також прийняття за ними будь-яких інших рішень, не передбачених КПК.

  3. Закінчені КОЗП, зберігаються протягом періоду, встановленого нормативними документами, що регламентують діловодство, але не менше 5 років.

 1. Контроль за додержанням порядку прийому, реєстрації, обліку і розгляду інформації про пожежі

  1. Відповідальний черговий зобов‘язаний щодобово складати рапорт про надходження інформації про пожежі, а також про нерозглянуту інформацію у встановлений термін, який при здачі чергування подає начальнику підрозділу або особі, яка виконує його обов‘язки, для вжиття відповідних заходів реагування.

Особа, яка виконує обліково-реєстраційні функції, щонеділі здійснює перевірку термінів розгляду інформації про пожежі і при наявності несвоєчасно прийнятих за ними рішень також доповідає рапортом начальнику підрозділу.

  1. Організація роботи за додержанням установленого цією Інструкцією порядку прийому, реєстрації, обліку, розгляду заяв та повідомлень про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, а також обгрунтованістю прийнятих за ними рішень, покладається на начальника підрозділу МНС України як начальника органу дізнання, який зобов‘язаний:

після доповіді чергового по підрозділу про оперативну обстановку за минулу добу перевірити правильність ведення КОЗП та зробити про це відповідний запис;

особисто розглядати письмові заяви і повідомлення про злочини, пов‘язані з пожежами, а також інші повідомлення і надавати у них відповідні доручення про здійснення відповідної перевірки;

забезпечувати своєчасний самостійний або у складі слідчо-оперативної групи виїзд працівників органу дізнання до місця події з метою перевірки інформації, яка надійшла;

контролювати своєчасність і якість розгляду заяв і повідомлень про злочини, пов‘язані з пожежами, та прийняття за ними законних рішень у встановлений законом термін;

при порушенні встановленого порядку та термінів прийому, реєстрації, обліку і розгляду інформації про пожежі вжити заходів до усунення недоліків, а в необхідних випадках і заходи щодо покарання винних;

детально вивчати матеріали перевірок інформації, при переконанні в їх повноті і об‘єктивності прийняття рішень, затверджувати відповідні процесуальні документи, що винесені особою, яка здійснює дізнання;

у разі необгрунтованого винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, негайно вносити пропозиції відповідному прокуророві про її скасування;

проводити службові розслідування за фактами порушення законності, необгрунтованості прийняття рішень органами дізнання та застосовувати до винних суворі заходи дисциплінарного впливу;

щомісяця організовувати проведення перевірок повноти обліку інформації про пожежі, зареєстрованої в КОЗП, і порівнювати з відомостями, що містяться в інших джерелах;

у разі повернення матеріалів про пожежу із слідчих органів чи прокуратури до органу дізнання для додаткової перевірки організовувати її у максимально стислі терміни.

  1. Передбачені цією Інструкцією документи з обліку і контролю за розглядом і опрацюванням інформації про пожежі за вимогою відповідного прокурора подаються йому для перевірки.

  2. Для роз‘яснення населенню порядку прийому, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі в підрозділах МНС України або у доступних для громадян місцях (на стендах “01 повідомляє” тощо) вивішуються Правила прийому в підрозділах МНС України заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі (додаток 6) і злочини, пов‘язані з ними, які, крім того, висвітлюються в засобах масової інформації. У цих Правилах повинні зазначатися номери телефонів (факсів), адреси підрозділів, які розглядають заяви, повідомлення та іншу інформацію про пожежі, прокуратури, яка здійснює нагляд за додержанням законності і обгрунтованості прийнятих рішень тощо.

  3. Органи дізнання несуть відповідальність за кінцеві результати роботи з розгляду інформації про пожежу.

 1. Порядок складання статистичного звіту форми № 1 СЛМ “Основні показники роботи органів дізнання”

  1. За результатами (показниками) роботи органів дізнання МНС України щодо розкриття злочинів, пов‘язаних з пожежами та розгляду заяв, повідомлень й іншої інформації про пожежі працівник, який веде облік, щомісяця складає статистичний звіт за формою № 1 СЛМ “Основні показники органів дізнання”.

Основою для складання звіту є КОЗП, журнал обліку пожеж та матеріали звірок з відповідними органами і установами (ОВС, медичними закладами, страховими організаціями тощо).

7.2. Форма статистичного звіту № 1 СЛМ є єдиною для всіх підрозділів МНС України.

7.3. Персональна відповідальність за об‘єктивність інформації та правильність складання статистичної форми звіту покладається на посадових осіб відповідних підрозділів, які його складали і підписували.

7.4. Звіти форми № 1 СЛМ складаються щомісяця з наростаючим підсумком відповідними підрозділами МНС України районного (міського), обласного рівнів у 4 примірниках.

Один примірник звіту надається відповідному прокуророві, який здійснює нагляд за додержанням законів, для перевірки достовірності даних та його підписання.

Другий примірник залишається у прокуратурі для передачі прокуророві вищого рівня (обласному прокуророві).

Третій примірник з підписом прокурора надсилається до відповідного органу вищого рівня (органу управління МНС України, Держпожбезпеки).

Четвертий примірник з підписом прокурора залишається у відповідному підрозділі МНС України.

7.5. При заповненні “Даних про рух кримінальних справ” форми звіту № 1 СЛМ необхідно дотримуватись таких вимог:

у графі 1 сума чисел у рядках 1, 2 повинна дорівнювати сумі чисел у рядках 4, 6, 7, 8 та 9;

у рядок 1 заносяться відомості про незакінчені розслідуванням кримінальні справ на початок звітного періоду, тобто кримінальні справи, які залишились у провадженні на кінець року і терміни їх розгляду ще не вийшли;

у рядок 2 заносяться відомості про кількість порушених органами дізнання МНС України кримінальних справ, а також прийнятих до провадження кримінальних справ, що надійшли від інших слідчих органів, для здійснення дізнання;

у рядок 7 заносяться відомості про кількість матеріалів попередніх перевірок та результатів дізнання у справах про пожежі, які передані через відповідних прокурорів до органів слідства;

у рядок 9 заносяться відомості про незакінчені розслідуванням кримінальні справи на кінець, тобто кримінальні справи, які залишились у провадженні на кінець місяця і терміни їх розгляду ще не вийшли;

7.6. При заповненні “Даних про зареєстровані інформації про пожежі, злочини, пов‘язані з ними та осіб, що їх вчинили, у звітному періоді” форми звіту № 1 СЛМ необхідно дотримуватись таких вимог:

рядок 1 повинен дорівнювати сумі чисел у рядках 2, 3, 4, та 7;

у рядок 3 включаються тільки ті відомості про пожежі, якими не заподіяно майнової шкоди, при відсутності людських жертв, завдання шкоди здоров‘ю людей, ознак підпалу або інших злочинів, а також при відсутності заяв та повідомлень про злочини, пов‘язані з пожежами;

у рядок 4 заносяться відомості про прийняття рішень відповідно до вимог КПК України (порушено кримінальну справу; відмовлено в порушенні кримінальної справи; направлено заяву або повідомлення за належністю);

у рядок 5 записуються відомості про прийняття рішення відповідно до вимог частини другої статті 99 КПК України;

у рядок 9 заносяться відомості про всі прийняті рішення про відмову в порушенні кримінальних справ за фактами пожеж, у тому числі і органами слідства;

у рядок 11 заносяться відомості про кількість скасованих відповідними прокурорами постанов про відмову в порушенні кримінальних справ;

у рядок 13 заносяться відомості про кількість осіб, відносно яких органами дізнання МНС України порушені кримінальні справи.

7.7. Дані, які заповнюються у статистичному звіті, повинні відповідати записам у Книзі обліку заяв і повідомлень про пожежі.

7.8. Реєстрація, копіювання, зберігання звітів відбувається відповідно до встановлених правил діловодства.


4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.

Питання на самопідготовку:
4.1. Додатково опрацювати

Інструкція про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, порядок складання статистичного звіту форми № 1СЛМ "Основні показники роботи органів дізнання" .

4.2. Наказ МНС України від 18.02.04 №79 „Про затвердження і введеня вдію Інструкції та статистичного звіту пророботу органів дізнання”

5. Підведення підсумків - 5 хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

инспектор ДПЧ-21

капітан вн.сл. Г.В.Непомящий

“_20_”_жовтня_200__ р.