asyan.org
добавить свой файл
1
Богданова Ж.А., к.е.н.,

доцент кафедри обліку і аудиту

Таврійського національного університету

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА
Питання обліку в підприємствах туристичної галузі є дуже актуальним. Це пояснюється суттєвою різницею відображення господарських операцій в обліку туристичними операторами та туристичними агентами. Порядок здійснення туристичної діяльності в Україні регламентується Законом України "Про туризм" [1], та й поруч інших законодавчих актів, які постійно змінюються та тягнуть за собою зміни як в сфері туризму, так і в майже усіх сферах економіки. Така ситуація постійно вносити ті чи інші корективи в туристичну діяльність, що викликає необхідність змінювати систему обліку на підприємствах туризму з метою найповнішого відображення фінансово - господарської діяльності. Тому виникла необхідність в систематизації існуючих підходів щодо відображення у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів.

Питаннями бухгалтерського відображення господарської діяльності туристичного оператора займалися такі вчені, як: З.А. Балченко, Н.О. Гура, Н.Б. Рошко, Т. Саєнко, І. Єгорова, Н.М. Петрова та інші.

Недослідженими залишилися питання методики ведення бухгалтерського обліку туристичним оператором.

На організацію та функціонування системи бухгалтерського обліку як основного джерела інформації для управлінських цілей здійснюються значні впливи з боку управлінського персоналу. У умовах приватної власності цілі і завдання бухгалтерського обліку можуть визначатися з урахуванням внутрішніх суб' єктивних мотивів і цілей власника капіталу та керівництва суб'єкта господарювання [4].

Туристичні підприємства, керуючись законодавством про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік, самостійно формують свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузі туризму і інших особливостей діяльності [1].

Облікову політику для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування розробляє головний бухгалтер підприємства, а затверджує – керівник та оформляють організаційно-розпорядчим документом - наказом чи розпорядженням.

У процесі туристичної діяльності створюється туристичний продукт – заздалегідь розроблений комплекс туристичних послуг, що об’єднує не менше двох таких послуг реалізовуваних за певною ціною. До складу турпродукту входять послуги з перевезення, розміщення туристів та інші послуги (організація відвідування об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо) [2, с. 3].

Притаманність туристичній індустрії досить специфічних рис зумовлює особливості в обліковому відображенні туристичної діяльності. Наприклад, Рошко Н.Б. [3] пропонує згрупувати ці особливості за такими ознаками:

 1. пов’язані з розмірами підприємства (і можливістю застосування спрощеної форми обліку);

 2. пов’язані з особливостями визнання доходу (на дату надходження коштів або за датою закінчення туру);

 3. пов’язані з особливостями обліку витрат (невеликі туристичні фірми можуть вести облік тільки на рахунках 23 або лише класу 8, а турбази, будинки відпочинку використовують рахунки 92 і 93);

 4. обумовлені особливостями оподаткування тощо.

Перераховані особливості звичайно впливають на процес бухгалтерського відображення. Але вони не стосуються безпосередньо туристичних підприємств, оскільки розмір підприємства, облік витрат з використанням 9 або 8 класу здійснює вплив і на підприємства будь-якої іншої галузі.

В процесі здійснення господарської діяльності туристичний оператор застосовує такі ж первинні документи як і звичайне підприємство.

Перш за все, облікове відображення операцій з реалізації туристичного продукту буде залежати від форми туризму, тобто якщо це буде в’їзний або виїзний туризм, то в бухгалтерському обліку будуть наявні кореспонденції з купівлею та продажем іноземної валюти, у разі здійснення внутрішнього туризму такі операції будуть відсутні.

У випадку здійснення внутрішнього туризму існує значна залежність від того, кому реалізує туристичний продукт туроператор, це може бути або турист, або ж туристичний агент.

Отже, формування собівартості туристичного продукту відображається на запропонованому субрахунку 231 “Створення туристичного продукту” не залежно від форми туризму. В дебет даного рахунку списуються витрати на оплату послуг готелю, перевізників, заробітна плата і нарахування на неї працівників, які приймають участь у формуванні та реалізації туристичного продукту, вартість запасів. При реалізації створеного туристичного продукту рахунок 231 “Створення туристичного продукту” закривається на рахунок 9031 “Собівартість реалізованого туристичного продукту”.

В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних операторів та встановлено, що значний вплив на неї чинять такі фактори, як:

 •  місце надання туристичного продукту (територія України або зарубіжні країни);

 •  вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичного продукту (прямий або посередній);

 •  вид діяльності – в якості туристичного оператора або туристичного агента.

Таким чином, важливою передумовою удосконалення бухгалтерського обліку витрат є правильно розроблений робочий План рахунків. У процесі вивчення питань бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту запропоновано поділ рахунку 23 “Виробництво” в розрізі основних калькуляційних статей. При чому поділ на субрахунки до даного рахунку залежить від специфіки діяльності конкретного туристичного оператора. Використання запропонованих рахунків дасть змогу підвищити аналітичність обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту з урахуванням особливостей кожного підприємства.

Список літератури:

 1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №13, ст. 180. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 1282-15

 2. Бургонова Г.Н. Гостиничный и туристический бизнес: особенности бухгалтерского учета и налогообложения: [учеб. пособие] / Г.Н. Бургонова, Н.А. Каморджанова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

 3. Облік туристичних послуг // Баланс. – 2010. – № 33. – С. 3

 4. Рошко Н.Б. Особливості обліку туристичних послуг, обумовлені специфікою туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Н.Б. Рошко // Збірник наукових праць “Економічні науки”. – 2010. – Вип. 6. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/20_OsOT.pdf

 5. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 c.