asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”виробничої практики

із спеціальності 5.12010101

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

студента(ки) IІІ курсу ______ групи


Прізвище _________________________________________________________


Ім’я, по батькові __________________________________________________
Термін проходження практики: з “_____”____________ 20__р.

по “_____”____________ 20__р.

База проходження практики: _______________________________________

Безпосередній керівник практики:___________________________________
Загальний керівник практики:_______________________________________

Методичний керівник практики:____________________________________м. Тернопіль - 2012

ПАМ’ЯТКА


Виробнича практика студентів вищої медичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань i практичних навичок, отриманих при вивченні основних клінічних i теоретичних дисциплін та їx подальшого поглиблення і удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних закладах, а також для ознайомлення з організацією лікувалъної та протиепідемічної роботи, з основами етики і медичної деонтології, для закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.

За час проходження практики студенти приймають участь в прийомі хворого, його санітарній обробці, проводять суб’єктивне та об’єктивне обстеження, визначають проблеми пацієнтів, виділяючи існуючі та потенційні, складають план догляду, приступають до реалізації цього плану, згідно з фельдшерськими стандартами, дають оцінку результатам догляду, оформляють icтopiю хвороби

Особистою документацією студента є щоденник практики, до якого в хронологічній послідовності він заносить всі дані про проведену роботу: особисто, або беручи в ній участь. На основі записів в щоденнику складається підсумковий звіт, в якому підсумовується загальна кількість виконаних маніпуляцій, процедур, тощо. Записи про виконану роботу перевіряються та візуються керівником практики від бази і два рази на тиждень – методичним керівником від вищої школи. Наприкінці кожного з циклів виробничої практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яка підписується головним лікарем (начмедом) лікувально-профілактичної установи, керівниками від бази та вищої школи і завіряєтъся печаткою лакувальної установи.

Диференційований залік складається студентами в останній день виробничої практики коміciї до складу якої входять керівник практики від вищого навчального закладу та керівники (загальний i безпосередній) від бази практики. Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики. Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики заноситься до залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

  • повністю виконати завдання, передбачені програмою практики;

  • виконувати діючі в установі правила внутрішнього трудового розпорядку:

  • вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки i виробничої санітapiї;

  • нести відповідальність за доручену роботу, її результати нарівні з штатними працівниками;

  • вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену програмою практики;

  • своєчасно скласти залік з виробничої практики.

Студенти, які не виконали програму практики без поважної причини, отримали незадовільну оцінку на заліку та не ліквідували академічну заборгованість відраховуються з коледжу.
Витяг з програми виробничої практики з спеціальності 5.110101

Лікувальна справа” м. Київ, 1997 р.

ВСТУП

Практика студентів медичних училищ (коледжів) є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і передбачає послідовність її проведення в три етапи після отримання достатнього обсягу з теоретичних знань та практичних навичок і вмінь.

При проведенні практики слід керуватися навчальним планом, програмами, діючими наказами Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров’я України, положення про проведення практики.

До виробничої медсестринської практики допускаються студенти, які склали заліки з предметів, що вивчались у V - VІ семестрах та склали директорські контрольні роботи на позитивні оцінки.
следующая страница >>