asyan.org
добавить свой файл
1
Особистість є складною системою, яка здатна до саморозвитку й самовдосконалення. Особистістю одночасно і народжуються, і стають. Перед вчителем насамперед стоїть завдання – створити умови , у яких найповніше розкрилася б особистість.

На сьогоднішній день існує багато сучасних навчальних технологій, педагогічних інновацій, але суть не в самих нововведеннях, а в тому, наскільки вони ефективні, корисні, змінюють структуру та якість освітнього процесу. Проте ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедією в голові, а з гнучким розумом,зі швидкою реакцією на все нове, з розвиненими потребами дальшого пізнання та самостійної дії.

Я є противником системи, в якій учні сидять мовчки за партою, слухають вчителя і намагаються запам’ятати те, що йому говорять, не маючи змоги реалізувати себе як особистість. Дуже мудрим є вислів видатного мислителя Г.Сковороди: «Не вчи камінь котитися, просто прийми перешкоду – і він сам покотиться». Адже дитина сама прагне зрозуміти себе, випробовувати в різних видах діяльності, самовдосконалюватися і лише їй необхідно дозволити вільно розмірковувати, робити припущення, встановлювати їх очевидність. Проте нове необхідно вводити поступово, адже ми маємо справу з дітьми. Тільки переконавшись в його корисності , можна думати про наступні кроки. Особисто для мене прийнятна особистісно зорієнтована технологія навчання, вона найбільше збігається з моїми переконаннями. Я вважаю, що уроки повинні бути спрямовані на особистість, адже навчання учнів у школі – це життя дітей, з їхніми радощами і розчаруваннями, успіхами і поразками.

Вивчаючи досвід роботи старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН, кандидата педагогічних наук , Анатолія Миколайовича Фасолі, чітко визначила для себе, що головною дійовою особою на уроці є учень. Не вчитель, не предмет , а учень.

Особистісно зорієнтований урок вимагає від сучасного вчителя створити на уроці ситуацію співпраці, співтворчості, разом з учнями здійснювати рівноправну діяльність. Тому важливо на такому уроці є спілкування, співпраця вчителя і учня.

Тому намагаюся у своїй роботі застосовувати оптимальні інтерактивні методи та форми роботи на особистісно зорієнтованому уроці, які б розвивали в учнів фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, наявність власної точки зору.

Готуючись до уроків, добре продумую матеріал, добираю такі вправи, які б викликали бажання виконати їх, давали можливість осмислено засвоїти нову інформацію.

У процесі пошуків переконалася, що інтерактивні методи роботи на уроках набагато збільшують пізнавальну активність та самостійність учнів, мотивують потребу самовдосконалення.

Інтерактивне навчання передбачає залучення у навчальний процес усіх учнів, що є особливо цінним у вихованні соціально активної особистості. Учні мають можливість рефлектувати з приводу того, що вони знають та думають.

Пізнання та опанування навчального матеріалу здійснюється у процесі спільної діяльності, коли кожен і робить власний внесок у навчальний і процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності.

Ще один надзвичайно важливий і аргумент: учні у процесі спільної діяльності вчаться спілкуватися між собою, розуміти, допомагати одне одному, підтримувати, розуміючи, що успіх кожного гарантує загальний успіх.

Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, своєрідним режисером, що спрямовує роботу учнів, допомагає у пошуках шляхів розв'язання проблеми, націлює, в жодному разі не даючи готовий матеріал. Учні дошукують розв'язків тих чи інших проблем, досліджуючи, експериментуючи, висуваючи гіпотези.

Найвагомішою перевагою інтерактивного навчання вважаю те, що в учнів виникає глибока внутрішня мотивація до навчання, адже вони мають змогу приймати важливі рішення щодо процесу навчання, будучи не об'єктом його, а суб'єктом — особою, що може сперечатися, доводити свої думки, а не сліпо сприймати сказане учителем. Учні розвивають свої комунікативні навички, розширюють пізнавальні можливості.

На жаль, використання інтерактивних технологій має і деякі перешкоди на своєму шляху. У першу чергу, це чималий обсяг часу, необхідний і при підготовці занять, і безпосередньо на самому уроці Але найбільшою перевагою, по-моєму, є те, що створюється особлива атмосфера у класі, яка найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно орієнтоване навчання.
Нині перед учителем української мови і літератури постає нелегке питання: як зробити, щоб урок був радісним і цікавим для учнів, щоб розкрив творчий потенціал особистості, поставив у ситуацію морального вибору і прийняття самостійного рішення?

А цього можна досягти лише за умови, коли вчитель-словесник знайде шлях найефективнішого досягнення мети навчання і прийомів оптимації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з мови та літератури. Ймовірно, що саме інтерактивні технології навчання є найефективнішими. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних та вольових сфер, дає відчуття потреби у самоосвіті, формує стійкий інтерес до предмета, сприяє розвитку творчої особистості. Ми повинні знати і творчо застосовувати нові методи, прийоми, форми організації навчальної діяльності. Потрібно вчитися працювати в новому режимі, не боячись експериментувати, прилаштовуватись до нової освітньої системи.

В. О. Сухомлинський з цього приводу сказав: «Не забуваймо, що в школі дитина не тільки вчиться. У школі вона живе».

Індивідуальному підходу до навчання і виховання він приділяв велику увагу. У його працях містяться всі положення, що можуть бути взяті за основу сучасної концепції інтерактивних методів навчання. Самих понять – особистісно орієнтований підхід або інтерактивність у навчанні - у вченого немає. Проте більшість його праць тією чи іншою мірою присвячені питанням саме особистісного підходу до учнів

Особистісно орієнтоване навчання ставить у центр освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних умов її розвитку, спрямоване на формування, плекання творчої, інтелектуальної, самостійної, всебічно розвиненої особистості.

Методів інтерактивної роботи існує багато. Кожний приваблює своєю оригінальністю, певними можливостями, кожний характерний для певного типу чи етапу уроку.

Інтерактивні уроки часто проводити не рекомендовано, та й не зовсім реально, оскільки підготовчий процес є досить

тривалим. А от застосовувати інтерактивні методи на звичайних уроках — справа потрібна, цікава, перспективна.

У виборі інтерактивної технології мають бути додержані відповідні правила організації такого навчання:

- до роботи залучаються всі учасники навчального процесу;

- вони повинні мати певну психологічну підготовку;
- клас ділиться на підгрупи;

- до заняття відповідно готується приміщення;

- створюється атмосфера довіри, природності, невимушеності, приємної бесіди.

В своїй практиці я використовую багато інтерактивних методів на уроках української мови і літератури, які забезпечують особистісне становлення дитини, не лише розвиток розумових здібностей, а й досягнення емоційного благополуччя духовної зрілості школяра.

Хоча кожен вчитель - господар своєї праці, я хочу поділитися своїм власним доробком інтерактивних методів і форм роботи на особистісно зорієнтованому уроці


Використання графічних організаторів

На уроці графічні організатори розвивають в учнів уміння узагальнювати, систематизувати, порівнювати, оцінювати. Одночасно вони є схемами опорами, що допомагають осмислити сутність певного явища, легко і швидко запам’ятати виучуваний матеріал

«Асоціативний кущ» або «Гронування»
Найбільше на уроках я використовую саме цей метод, а особливо у 5 класі, тому що вводити нетрадиційні методи необхідно поступово. Учні добирають асоціації (слова), які в них викликає поняття.

Учитель повинен допомогти учням встановити ці асоціації. Для цього учні пов’язують слова-стимули з власним досвідом, захопленням, думками, почуттями.
Які асоціації у вас викликає словосполучення колискові пісні? (6 клас Тема «Народні колискові пісні».)Складіть гроно асоціацій до поняття «Християнська мораль « (9 клас . Біблія)
Складіть гроно-характеристику до образу Енея (9 клас І.Котляревський «Енеїда»)моторний розсудливий

відважний

хитрий

Завзятий ЕНЕЙСміливий воїн

вірний

Любить погулятиСкладіть гроно-портрет українців на основі прочитаної п’єси «Наталка-Полтавка»


Українці
працьовиті великодушні покірні вірнідотепні допитливі добрі здатні до самопожертви

«Діаграма Вена»
У спільних секторах кіл записують спільні риси героїв, творів, а в колах – відмінніЗнайдіть спільне та відмінне в ліричних піснях та баладах
«Карта ключових слів»

Учні шукають у тексті відповіді на запитання і вписують її у колонки таблиці чи сектори схеми

Дібрати ключові фрази до образу Катерини з поеми «Катерина Т.Г.Шевченка«Дерево рішень»

Перед учнями ставиться запитання або проблема, учні шукають рішення для подолання цієї проблеми, зважують всі за і проти. Цей метод корисний під час проведення в класі дискусії на суперечливу тему

Яке рішення могла б прийняти Катерина, коли залишилася б з позашлюбною дитиною? («Катерина» Т.Шевченка)Рішення І Рішення ІІ Рішення ІІІ

Випросила прощення Підкинула дитину Пішла б у

в батьків і залишилася бездітним найми в місто

заможним людямЗа проти

За проти за проти


Як слід було вчинити Петрові («Ніч проти Івана Купала» ) , коли його прогнав Корж?


Рішення І Рішення ІІ Рішення ІІІ

Піти в Крим, щоб Втекти з дівчиною Відмовитись від

завоювати добра дівчини
За проти за проти за проти
«Есе»

Часто в своїй практиці використовую цей різновид нарису, в якому головну роль відіграє не відтворення факту, а відображення вражень, асоціацій.
Написання есе:

 • учні збирають необхідну інформацію за проблемою;

 • аналізують інформацію;

 • виявляють власну точку зору;

Есе вільне, від 5 до 20 хвилин. Часто використовую цей метод для підведення підсумків уроку, або як результат дискусії .


 • Написати есе про роль грошей у нашому житті ( «Сто тисяч»

Іван Карпенко-Карий) , 8 клас«Сенкан»

Це міні-стратегія, яка підсумовує інформацію, висловлює складні ідеї, відчуття й уявлення в декількох словах. Використовувати сенкан можна під час навчання будь-якого предмета. Він має чітку структуру. Це 5-рядковий вірш, який відкидає будь-яку другорядну інформацію. Слово «сенкан» походить від французького слова «п’ять» і позначає вірш у п’ять рядків
1-й рядок має містити слово, яке позначає тему(іменник);

2-й рядок – це опис теми, який складається з 2-х слів (два прикметники);

3-й рядок визначає дію, пов’язану з темою, він складається з трьох слів (дієслів);

4-й рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і виражає ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

Останній рядок складається з одного слова, у ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок. Слова не повинні повторюватися і бути спільнокореневими.


Скласти сенкан для характеристики головного героя повісті Івана Франка «Захар Беркут» 7 клас

Захар

Старий, мудрий

Вирішує, радить, захищає

Закликає тухольців до єдності

ВатажокМожна використовувати також на етапі рефлексії. Наприклад,


Група

Дружня, весела

Виконує, думає, працює

Завзяті учні – плідна співпраця.

Спільнота
як підсумок роботи в групі , учні роблять такі узагальнення про роботу своєї групи:


Скласти сенкан до вірша Івана Малковича «Музика, що пішла»

Музика

Чарівна, захоплююча

Звучить, лунає, вабить

Поповнює духовну скарбницю людини

Гармонія«Кубування»

На гранях куба записані слова або словосполучення, запитання, які вказують на завдання.
При вивченні комедії Івана Карпенка –Карого «Сто тисяч»

пропоную дітям на гранях куба записати запитання, на які учні мають відповісти, по черзі кидаючи кубик – Що? Де? Як? Чому? Коли? Навіщо?

 • Як зветься головний герой п’єси «Сто тисяч»?

 • Де Герасим Калитка хоче вкоротити собі життя?

 • Як він ставиться до своєї жінки?

 • Чому він хоче одружити Романа на Пузирівні?

 • Навіщо Калитка Запросив у Савки запродажню на воли?


«Павутинка»

Учні сідають в коло. Один учень тримає клубок з нитками. Я ставлю запитання до будь-якого прочитаного твору.

Наприклад:

- Який твій улюблений герой цього твору?

Учень, в якого знаходиться клубок, відповідає, кидає іншому. Так виникає павутинка.

«ПРЕС»

Учням потрібно чітко, стисло, аргументовано висловити свою думку за схемою:

 • Я вважаю, що ...

 • Тому що,...

- Наприклад,...

 • Отже,...

У 8 класі при вивченні творчості Івана Франка запитую:

- Що вас зацікавило в творчості Франка?


 • Я вважаю, що Іван Франко - мудра людина,

 • Тому що його творча спадщина надзвичайно багата,

 • Наприклад, він писав поезії, повісті, перекладав твори,

 • Отже, це геній своєї епохи.


«Броунівський рух»

Готую картки з фактами, що стосуються теми уроку, роздаю їх учням. Протягом кількох хвилин учні, прочитавши інформацію, ходять по класу і знайомлять зі своєю інформацією однокласників. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учня.

При вивченні життєпису письменника кожна група досліджує певний період його творчості, а на уроці учні діляться цією інформацією з іншими групами, утворюючи при цьому своєрідний рух у класі.
При вивченні життєвого та творчого шляху Тараса Шевченка кожна домашня група одержує завдання:

- Опрацювати певний період творчості митця .

На уроці учні діляться матеріалами, роблячи колективно певні висновки.
«Багатоманітна матриця»

Матриця – сукупність понять, ознак, величин, які певним способом розміщені в прямокутній таблиці. Багатоманітна матриця базується на виконанні алгоритмічних дій. Для побудови матриці нової теми беремо основні поняття, змістові центри і виділяємо їх складові, ознаки, особливості, властивості, параметри, які заносимо до таблиці. Таким чином, виготовляється логічна основа для створення навчальної продукції. Матриця ефективна для засвоєння нового матеріалу, розвитку мовлення, сприяє формуванню в учнів системи знань, глибшому осмисленню навчального матеріалу, полегшує його запам’ятовування.

На уроці розвитку мовлення у 6 класі «Твір-опис природи за власним спостереженням», використовую таку матрицю:Небо

безкрає

глибоке

прозоре

високе

блакитне

похмуре

Сонце

чисте

вогняне

золоте

яскраве

життєдайне

вечірнє

Повітря

спокійне

рухливе

легке

прозоре

гаряче

холодне

Хмари

легкі

прудкі

ворухливі

білі

сірі

Блідо-

димчасті

Вітер

приємний

ласкавий

свіжий

рвучкий

прохолодний

сильний«Графіті»

Груповий метод «Графіті» базується на тому, що учні працюють у малих групах або у парах, добираючи цитати для характеристики образу Павлуся з повісті А.Чайковського «За сестрою», потім озвучують свої «знахідки», картки з таблицями їм роздають заздалегідь.№з\п

Риси характеру

Цитати з художнього твору

1.

Прив’язаність до сестри
2.

Турбота про рідних
3.

Старанність у навчанні
4.

Сміливість та рішучість
5.

Допитливість та кмітливість
6.

Волелюбність
7.

Вірність даному слову
8.

Твердість у вірі
9.

Любов до рідної землі

«Акваріум»

Цей прийом допоможе вдосконалити навички роботи в малих групах. Після об’єднання у групи учні однієї з них сідають у центр кола і починають обговорювати запропоновану вчителем проблему.

Для виконання завдання необхідно:

 • прочитати вголос завдання;

 • обговорити його і за 3-5 хвилин дійти спільного рішення.

Всі інші учні класу мають тільки слухати, не втручатися в хід обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за визначеними правилами, як члени груп справляються з визначеними обов’язками. Після закінчення група займає свої місця, а клас обговорює діяльність групи за орієнтовними запитаннями:

 • Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

 • Чи була ця думка достатньо доведена?

 • Які з аргументів ви вважаєте найбільш переконливими?

 • Чи сподобалось вам, як працювала група?

 • Чи всі члени групи справилися із своїми обов’язками

 • Чи справді це була групова робота?


Перед вивченням повісті Осипа Назарука «Роксоляна» пропоную учням обговорити таке запитання:

Хто така Роксолана?

«Розігрування ситуацій за ролями»

Рольова гра імітує реальність призначення ролей, які учням дістались, та дає змогу діяти «як насправді». В ході рольової гри учасники «розігрують у ролях» певну проблему або ситуацію.

Такі вправи проводжу в атмосфері довіри, щоб учні не почувалися ніяково. Після закінчення вправи учасники проводять ретельний і поглиблений аналіз. Не сліл учням забувати, що, входячи в роль, ми приводимо в рух емоції, спогади.
Учні дуже люблять розігрувати ситуації за ролями, тому вже починаючи з 5 класу використовую такі прийоми навчання.
«Читання з позначками»

Прийом актуальний під час роботи з текстами наукового стилю, що містить теоретичний матеріал, якого немає в іншому підручнику

+ - я це знаю;

! – нова інформація;

!!! – інформація вражає;

? – незрозуміло, сумнів, треба про це дізнатися;

 • - прочитане відрізняється від того, що я знаю.


«Викресли зайве»

Потрібно вилучити з переліку зайві поняття (факти, дати тощо).
Учні 9 класу, починаючи вивчати творчість Т.Шевченка, визначають основні теми творів поета, з переліку яких їм необхідно викреслити зайві.

- Краса рідної природи;

- Уславлення працьовитої української родини;

- Згадка про історичне минуле , успішні козацькі походи;

- Спогади про сирітське, бідняцьке життя;

- Вболівання за долю України;

- Заклик до боротьби за щасливе майбутнє;

- Опис Троянської війни;

- Філософські роздуми про життя;

- Звернення до українського фольклору.
« Читання з передбаченнями»

Часто використовую цей інтерактивний прийом навчання. Вибираю з тексту до 10 ключових слів і пропоную учням самостійно або в парах визначити, про що йтиметься в тексті.
Напередодні вивчення повісті «Роксоляна» у 8 класі виписую з твору ключові слова, пов’язані з героями. Учням необхідно зробити передбачення, про що цей твір.
Хурем – Сулейман Пишний – Настя Лісовська – влада – звичаї і традиції – церква – султан – невільниця – ікона Іверської Матері Волотарниці – державна політика – кохання – мусульманство.
Отже, уміння вчителя доречно і конструктивно застосовувати в навчально-виховному процесі новітні педагогічні технології, творити самому, використовувати з досвіду колег універсальні методи, прийоми роботи на уроці – це сьогодні один із критеріїв його професіоналізму.

Література

 1. Головецька Н., Солошенко.Т. Інтегровані уроки вчителя-словесника.- Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 2. Жаровська Н., Муляр Т. Нові педагогічні технології. Метод проектів на уроці української мови та літератури. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010

 3. Крайня М., Данилова О. Методи і прийоми інтерактивного навчання на уроках української мови // Вивчаємо українську мову та літературу - 2010- №27.

 4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник –К.: А.С.К., 2004.

 5. Фосоля А.М., Гаврилюк О.В. Особистісно зорієнтоване навчання: сутність, основи, технології: Курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікацій педагогічних кадрів. – Рівне: «Юллат», 2008.

 6. Фасоля А., Інноваційні технології : Лідер і лідери: Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. - №3.